Положення про методичне об\ Це положення регламентує діяльність шкільного методичного об\'єднання за­гальноосвітньо- го навчального закладу (далі німо) icon' class="i1" width="48" height="48" src="/i/doc.png">

Положення про методичне об'єднання вчителів загальні положення > Це положення регламентує діяльність шкільного методичного об'єднання за­гальноосвітньо- го навчального закладу (далі німо)
Скачати 94.98 Kb.
НазваПоложення про методичне об'єднання вчителів загальні положення > Це положення регламентує діяльність шкільного методичного об'єднання за­гальноосвітньо- го навчального закладу (далі німо)
Дата конвертації12.12.2012
Розмір94.98 Kb.
ТипПоложення

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ

1. Загальні положення

1.1. Це положення регламентує діяльність шкільного методичного об'єднання за­гальноосвітньо-

го навчального закладу (далі — НІМО).

1.2. Методичне об'єднання є структурним підрозділом методичної служби навчаль­ного закладу,

що здійснює проведення навчально-виховної, методичної, дослідно-експерементальної

й позакласної роботи з одним або кількома спорідненими навчальними предметами.

1.3. ШМО — це добровільне об'єднання вчителів, створене з метою забезпечення ефективно-

сті роботи кожного вчителя, їх творчого розвитку, пропаганди но­вих педагогічних ідей.

1.4. Методичне об'єднання вчителів здійснює навчально-методичне забезпечення середньої освіти

та позакласну діяльність з предмета, організовує вдосконален­ня відповідної фахової освіти

і кваліфікації педагогічних працівників навчаль­ного закладу згідно з рівнями, визначени-

ми законодавством.

1.5. ШМО у своїй діяльності дотримується Конвенції ООН про права дитини,керується Консти-

туцією України, Указами Президента України, рішеннями Уря­ду України, органів управлінь-

ня освітою всіх рівнів, а також Статутом та локаль­ними правовими актами школи, наказами

й роспорядженями директора навчального закладу.


1.6. Навчально-виховну, методичну й дослідно-експериментальну роботу методичне об'єднання здійснює на основі цього Положення, наказів і директив Міністер­ства освіти і науки України щодо питань внутрішнього розпорядку, керуючись правилами й нормами охорони праці, техніки безпеки, Статутом навчального закладу, правилами внутрішнього трудового розпорядку, трудовими договора­ми (контрактами).

^ 2. Структура ШМО

 1. Структура методичного об'єднання включає всіх вчителів навчального закладу за галузями знань державного компонента освіти.

 2. Підрозділами методичного об'єднання є творчі групи вчителів.

 3. ШМО створюється, якщо в школі троє або більше вчителів однієї спеціальності (історії або правознавства) або з однієї освітньої галузі. До складу методичного об'єднання можуть входити вчителі суміжних дисциплін. За відсутності в школі належної кількості даних вчителів створюється міжпредметне (циклове) мето­дичне об'єднання вчителів.

 4. Кількість методичних об'єднань та їх склад визначаються, виходячи з необхід­ності комплексного рішення поставлених перед навчальним закладом завдань, і встановлюються наказом директора даного освітнього закладу.

 5. ШМО створюється, реорганізується й ліквідується директором ОУ за поданням заступника директора з методичної роботи (заступника директора з НВР).

 6. Керує методичним об'єднанням голова методичного об'єднання вчителів, яка (який) обирається терміном на два роки на загальних зборах методичного об'єднання з відповідної галузі знань із числа педагогічних працівників на­вчального закладу із відповідною фаховою освітою, яким за результатами атестації встановлена перша або вища кваліфікаційна категорія за наявності стажу роботи за фахом не менше 5 років.

  1. Функціональні обов'язки голови ШМО і план роботи методичного об'єднання розробляють-

ся відповідно до цього Положення з урахуванням типу закладу та завдань навчально - виховно-

го процесу, затверджуються директором навчально­го закладу.


2.8. ШМО та його керівник підзвітні у своїй роботі загальношкільній методичній раді, адміністра-

ції навчального закладу.

2.9. ШМО може бути заохочено (відзначено) за досягнення високих результатів у ро­боті з учня-

ми. Форми та види заохочення регулюються законодавством України.

З. Зміст і напрямки роботи методичного об'єднання вчителів

Зміст і напрямки роботи методичного об'єднання включають такі види діяль­ності:

3.1. Аналіз якості освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного

процесу педагогічними кадрами.

3.2. Навчально-методичне консультування педагогічних кадрів навчального за­кладу. .

3.3 Організація безперервного удосконалення фахової освіти та кваліфікації педа­гогічних кадрів

3.4. Розробка, апробація та впровадження новітніх освітніх технологій та систем, перспективно-

го педагогічного досвіду, поліпшення на цій основі організації ме­тодичної роботи в школі.

3.5. Організація діяльності наукового товариства учнів у закладі освіти; підготовка та проведен-

ня олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-до­слідницьких робіт, турні-

рів юних науковців тощо.

3.6. Проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу пе­дагогів, вивчен-

ня й узагальнення їх перспективного педагогічного досвіду та його впровадження, залучен-

ня кращих із них до конкурсів професійної, на­вчально-методичної та науково - дослідниць-

кої роботи.

З цією метою:

Заступник директора з Навчально-виховної роботи:

3.6.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю працівників.

3.6.2. Звітує перед відповідним територіальним відділом освіти, інститутом післядипломної освіти (удосконалення вчителів).

3.6.3. Здійснює експертну оцінку якості та результативності навчально-виховної ро­боти педагогічних працівників відповідно до державних освітніх та освітньо-кваліфікаційних стандартів.

3.6.4. Координує методичну діяльність навчального закладу з відповідними органами управлін-

ня освітою, інститутами післядипломної освіти (удосконалення вчи­телів), іншими навчальни-

ми закладами району міста), науково-дослідними за­кладами з метою поширення педагогічно-

го досвіду школи.

3.6.5. Організовує та проводить представницькі педагогічні заходи: педагогічні вистав­ки, творчі зві-

ти вчителів, конкурси, науково-практичні конференції, педагогіч­ні читання тощо.

З.б.б. Організовує розробку, апробацію і поширення навчально-методичних ма­теріалів.

3.6.7. Систематично вивчає умови навчання та розвитку вихованців навального закла­ду та рівень знань, умінь і навичок учнів відповідно до державних освітніх стан­дартів.

3.6.8. Здійснює керівництво роботою з обдарованими дітьми.

 1. Бере участь у підготовці навчальних матеріалів та проведенні (шкільного) етапу олімпіад з базових дисциплін.

 2. Здійснює керівництво підготовкою; команди навчального закладу для участі у подальших етапах олімпіад з базових дисциплін.

 3. Вивчає стан та результати викладання предметів відповідного циклу, компо­нентів навчального плану та спеціальних дисциплін.

 4. Аналізує умови забезпечення психофізичного здоров'я учнів, стан викладання предметів, готує рекомендації щодо приведення їх у відповідність до державних стандартів освіти.

 5. Працює над створенням умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників, підвищення їх педагогічної компетен­ції.

 6. Координує роботу відповідного методичного об'єднання вчителів.

 7. Здійснює аналітичну діяльність організації навчально-виховного процесу, позакласної та методичної роботи в закладі освіти.

 8. Призначає наставників до молодих та малодосвідчених вчителів та координує їх роботу.

 9. Відповідає за атестацію педагогічних працівників методичного об'єднання, го­тує відповідні документи, відвідує уроки та позакласні заходи з метою вивчення досвіду роботи вчителя, що атестується поточного навчального року.

 10. Готує та подає експертні матеріали для прийняття відповідних рішень з питань кадрового забезпечення закладу освіти, підвищення кваліфікації та змісту атес­тації педагогічних працівників на підставі фахових висновків, відповідних дип­ломів, кваліфікаційних посвідчень.

 11. Готує та видає накази та розпорядження щодо основної навчальної діяльності закладу освіти відповідно до своїх повноважень, організовує контроль за їх ви­конанням.^ 4. Голова методичного об'єднання вчителів 1. Планує роботу методичного об'єднання на поточний навчальний рік.

 2. Розподіляє методичні теми педагогічних працівників на поточний навчальний рік та організовує педагогічні читання:на засіданнях методичного об'єднання.

 3. Визначає функціональні обов'язки і ступінь відповідальності членів методично­го об'єднання за їх виконання.

 4. Відповідає за ведення документації шкільного методичного об'єднання (плани роботи, протоколи засідань, тексти виступів^ розробки уроків, зразки наочності тощо).

 5. Відвідує районні (міські) наради голів методичних об'єднань вчителів відповід­ної галузі знань.

 6. Складає графік проведення методичних заходів з педагогічними працівни­ками.

 7. Вивчає та аналізує роботу шкільного методичного об'єднання, складає списки необхідної науково-методичної літератури, технічних засобів навчання.

 8. Створює банк даних (картотеку) педагогічних знахідок, досвіду, освітніх техно­логій, знайомить з ними членів методичного об'єднання.

 9. Створює аудіо та відеотеку кращих освітянських доробок методичного об'єд­нання школи.

 10. Збирає зразки кращих письмових робіт, виконаних учнями навчального за­кладу.

 11. Організовує пошукові дослідження в галузі розробки та впровадження методи­ки, технологій навчання й виховання.

 12. Спрямовує свою роботу на виявлення, апробацію та впровадження в практику на­вчального закладу перспективного педагогічного досвіду, новинок навчально-ме­тодичної літератури, новітніх освітніх технологій та досягнень сучасної науки.

 13. Призначає вчителів для роботи з обдарованими дітьми.

 14. Готує навчальні матеріали та проводить І (шкільний) етап олімпіад з базових дисциплін.

 15. Підбиває підсумки та готує відповідні заявки на участь команди школи у по­дальших етапах олімпіад з базових дисциплін.

 16. Організовує роботу вчителів з підготовки команди навчального закладу у Всеук­раїнських олімпіадах з базових дисциплін та конкурсах-захистах науково-до­слідницьких робіт МАН.

 17. Разом із заступником директора з навчально-виховної роботи готує навчальні матеріали для проведення зрізів знань за річним робочим планом навчального закладу.

 18. Разом із заступником директора з навчально-виховної роботи складає план про­ведення предметного тижня, призначає відповідальних та стежить за його вико­нанням.

 19. Звітує про роботу методичного об'єднання на нарадах при директорі та засідан­нях педагогічної ради школи.

 1. Організація діяльності ШМО

   1. Робота методичного об'єднання проводиться відповідно до плану роботи на по­точний навчальний рік. План укладається головою м/о, розглядається на мето­дичній раді навчального закладу й затверджується директором.

   2. Засідання ШМО проводяться орієнтовно п'ять-шість разів упродовж навчаль­ного року. Не рідше

1 раза на чверть;

   1. За кожним обговорюваним на засіданні питанням ухвалюються рекомендації, які фіксуються в протоколі.

   2. Під час розгляду питань, що стосуються тематики або інтересів інших методич­них об'єднань, на засідання бажано запрошувати їхніх керівників (учителів).

  1. Права ШМО

Методичне об'єднання має право:

   1. Готувати пропозиції й рекомендувати вчителів на підвищення кваліфікаційної категорії.

   2. Висувати пропозиції щодо поліпшення навчального процесу в школі.

   3. Порушувати питання про публікацію, передового педагогічного досвіду, накопи­ченого методичним об'єднанням.

   4. Порушувати питання перед адміністрацією навчального закладу про заохочен­ня вчителів м/о за активну участь в експериментальній діяльності.

   5. Рекомендувати вчителям різні форми підвищення кваліфікації.

   6. Звертатись за консультаціями із проблем навчальної діяльності й виховання до заступників директора навчального закладу.

   7. Вносити пропозиції щодо організації й змісту атестації вчителів.

   8. Висувати від методичного об'єднання вчителів для участі в конкурсах фахової майстерності.

  1. Контроль за діяльністю ШМО

Контроль за діяльністю методичних об'єднань здійснюється директором на­вчального закладу, його заступниками з методичної и навчально-виховної роботи від­повідно до планів методичної роботи школи й внутрішньошкільного контролю, за­тверджуваними директором освітнього закладу.Схожі:

Положення про методичне об\ Це положення регламентує діяльність шкільного методичного об\'єднання за­гальноосвітньо- го навчального закладу (далі німо) icon' src="/i/doc32.png">Положення про методичне об'єднання вчителів І. Загальні положення > Методичне об’єднання (МО) педагогів закладу це структурний підрозділ науково-методичної служби школи
Методичне об’єднання (МО) педагогів закладу – це структурний підрозділ науково-методичної служби школи
Положення про методичне об\ Це положення регламентує діяльність шкільного методичного об\'єднання за­гальноосвітньо- го навчального закладу (далі німо) icon' src="/i/doc32.png">1. загальні положення
Це положення регламентує діяльність класного керівника загальноосвітнього, навчального закладу
Положення про методичне об\ Це положення регламентує діяльність шкільного методичного об\'єднання за­гальноосвітньо- го навчального закладу (далі німо) icon' src="/i/doc32.png">Положення про методичне об'єднання вчителів Положення про методичне об'єднання вчителів предметників
Мо вчителів, які вдосконалюють свою методичну І професійну майстерність, організують взаємодопомогу для забезпечення сучасних вимог...
Положення про методичне об\ Це положення регламентує діяльність шкільного методичного об\'єднання за­гальноосвітньо- го навчального закладу (далі німо) icon' src="/i/doc32.png">Положення про районне методичне об’єднання вчителів» (Протокол №2 від 09. 09. 2010р.) Внесення пропозицій щодо змін у деяких пунктах «Положення про районне методичне об’єднання вчителів початкових класів»
Проблемна тема: «Втілення в навчальний процес інтерактивних ігрових технологій, як засіб розвитку, саморозвитку і самореалізації...
Положення про методичне об\ Це положення регламентує діяльність шкільного методичного об\'єднання за­гальноосвітньо- го навчального закладу (далі німо) icon' src="/i/doc32.png">Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів та вихователів гпд за 2012 – 2013 н р
На основі положення про шкільні предметні методичні об’єднання та керуючись нормативними документами, що регламентують роботу початкової...
Положення про методичне об\ Це положення регламентує діяльність шкільного методичного об\'єднання за­гальноосвітньо- го навчального закладу (далі німо) icon' src="/i/doc32.png">Положення про районне методичне об’єднання Загальні положення
Рмо створюється з числа вчителів, для яких робота в районі є основним місцем роботи або роботи за сумісництвом
Положення про методичне об\ Це положення регламентує діяльність шкільного методичного об\'єднання за­гальноосвітньо- го навчального закладу (далі німо) icon' src="/i/doc32.png">Положення про районне методичне об’єднання Загальні положення
Рмо створюється з числа вчителів, для яких робота в районі є основним місцем роботи або роботи за сумісництвом
Положення про методичне об\ Це положення регламентує діяльність шкільного методичного об\'єднання за­гальноосвітньо- го навчального закладу (далі німо) icon' src="/i/doc32.png">Положення про шкільний мультимедійний кабінет Загальні положення Дане положення регулює діяльність мультимедійного кабінету
Дане положення регулює діяльність мультимедійного кабінету (повна назва навчального закладу) (далі по тексту Кабінет)
Положення про методичне об\ Це положення регламентує діяльність шкільного методичного об\'єднання за­гальноосвітньо- го навчального закладу (далі німо) icon' src="/i/doc32.png">Протокол №9 від 28. 08. 08 р. Голова педради Лозова І. О. Положення про методичні об'єднання
Методичне об'єднання (далі мо) – структурний підрозділ внутрішньої системи управління навчально-виховним процесом, який координує...
Положення про методичне об\ Це положення регламентує діяльність шкільного методичного об\'єднання за­гальноосвітньо- го навчального закладу (далі німо) icon' src="/i/doc32.png">План роботи методичного об’єднання вчителів хімії на 2010 2011 навчальний рік
Районне методичне об’єднання вчителів хімії протягом навчального року працювало згідно затвердженого плану
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи