Додаток до розпорядження голови райдержадміністрації від 19. 03. 2004 року №243 положення про відділ освіти Недригайлівської районної icon

Додаток до розпорядження голови райдержадміністрації від 19. 03. 2004 року №243 положення про відділ освіти Недригайлівської районної
Скачати 131.16 Kb.
НазваДодаток до розпорядження голови райдержадміністрації від 19. 03. 2004 року №243 положення про відділ освіти Недригайлівської районної
Дата конвертації13.12.2012
Розмір131.16 Kb.
ТипДодаток

Додатокдо розпорядження голови

райдержадміністрації

від 19.03. 2004 року

№ 243

ПОЛОЖЕННЯпро відділ освіти Недригайлівської районної

державної адміністрації


1.Відділ освіти районної державної адміністрації є структурним підрозділом державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації і підпорядковується голові районної державної адміністрації та управлінню освіти відповідно обласної державної адміністрації.

2. Відділ освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, актами відповідних органів місцевого самоврядування, також положенням про відділ.

3.Основними завданнями відділу освіти є:

  1. реалізація державної політики в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району;

  2. створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти;

  3. здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах відповідної території і належать до сфери управління державної адміністрації, координація діяльності цих навчальних закладів;

  4. зміцнення матеріальної бази навчальних закладів;

  5. аналіз стану освіти в районі, прогнозування та розроблення районної програми розвитку освіти, організація виконання зазначеної програми;

  6. організація навчально-методичного і кадрового забезпечення навчальних закладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

  7. контроль за дотриманням законодавства з питань освіти, державного стандарту загальної середньої освіти всіма загальноосвітніми навчальними закладами, розташованими на території району;

  8. участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;

  9. проведення ліцензування та атестації загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих на території району, оприлюднення результатів ліцензування та атестації;

  10. забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров”я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах.

4.Відділ освіти відповідно до покладених на нього завдань:

  1. здійснює керівництво роботою навчальних закладів, що належать до сфери управління органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;

  2. визначає потребу у навчальних закладах, заснованих на комунальній формі власності та подає пропозиції щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів;

  3. готує проекти рішень про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами території обов”язкового обслуговування дітей шкільного віку та ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку, контролює виконання вимог щодо навчання всіх дітей шкільного віку в загальноосвітніх навчальних закладах;

  4. вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення навчальних закладів для дітей шкільного віку, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організує їх навчання та виховання у загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладах;

  5. вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з основною, заочною формою навчання при загальноосвітніх навчальних закладах та створює умови для прискореного отримання бажаючими повної загальної середньої освіти, складання іспитів екстерном;

  6. забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної, надання можливостей навчатись у загальноосвітніх навчальних закладах рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах;

  7. сприяє задоволенню освітніх запитів національних меншин, які проживають в районі;

  8. надає допомогу органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування та неповнолітніх, які не мають належних умов для виховання у сім”ях до дитячих інтернатних закладів і в сім”ї під опіку (піклування), на усиновлення; забезпечує захист особистих і майнових прав неповнолітніх, які потребують соціальної допомоги;

  9. координує роботу навчальних закладів щодо запобігання бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх; створює в районі розгалужену службу соціально-педагогічного патронажу;

  10. забезпечує утворення психологічної служби в навчальних закладах;

  11. координує роботу навчальних закладів, сім”ї та громадськості, пов”язаної з навчанням та вихованням дітей, організацію їх дозвілля;

  12. надає допомогу загальноосвітнім навчальним закладам та здійснює контроль за організацією безоплатного регулярного підвезення до місць навчання і на зворотному шляху учнів (вихованців), які проживають у сільській місцевості;

  13. організує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок бюджету та залучених коштів;

  14. вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснює оздоровчі заходи;

  15. сприяє навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню загальноосвітніх навчальних закладів;

  16. впроваджує навчальні плани і програми, рекомендовані Міністерством освіти і науки, затверджує навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів і вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм;

  17. організовує навчання обдарованих дітей та вносить пропозиції до районної державної адміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування про відкриття профільних класів, шкіл нового типу (гімназії, колегіуми, ліцеї, школи-комплекси, спеціалізовані школи тощо), їх матеріальну підтримку; проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів; створює міжшкільні навчально-виробничі комбінати, центри дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо;

  18. видає інформаційно-методичні бюлетні;

  19. сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об”єднань, товариств;

  20. координує роботу, пов”язану зі здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів;

  21. забезпечує контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи;

  22. організує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;

  23. забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі загальноосвітніх навчальних закладів, введенням в дію їх нових приміщень, комплектування меблями, обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками;

  24. погоджує проекти будівництва загальноосвітніх навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню, контролю використання капітальних вкладень та залучених коштів;

  25. формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту та забезпечує ними навчальні заклади;

  26. прогнозує потребу району у педагогічних працівниках і спеціалістах, укладає договори з педагогічними навчальними закладами на їх підготовку, проводить аналіз стану підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів, бере участь у розробленні програм розвитку педагогічної освіти;

  27. організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

  28. проводить атестацію педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів у межах своєї компетенції;

  29. сприяє наданню педагогічним працівникам пільг, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

  30. розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти;

  31. вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування загальноосвітніх навчальних закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання;

  32. контролює створення у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов”язкового навчання (фонду всеобучу), який формується за рахунок коштів бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел, для задоволення матеріально-побутових умов учнів;

  33. контролює дотримання навчальними закладами державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання;

  34. інспектує навчальні заклади, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

  35. проводить атестацію навчальних закладів району (не рідше ніж один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти;

  36. подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в районі, організує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних;

  37. інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти в районі (не рідше один раз на рік);

  38. взаємодіє з органами громадського самоврядування;

  39. проводить експертну оцінку статутів навчальних закладів (крім вищих) комунальної та іншої форм власності, їх підготовку для реєстрації місцевими органами виконавчої влади;

  40. забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходів до усунення недоліків у роботі.

5. Відділ має право:

  1. залучати до розроблення районної програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції педагогічних, науково-педагогічних працівників та спеціалістів;

  2. брати участь в утворенні і ліквідації навчальних закладів та установ освіти всіх форм власності;

  3. скликати районні, в тому числі щороку серпневі конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчально-виховних закладів з питань, що належать до його компетенції;

  4. вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування навчальних закладів, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі району;

  5. зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників навчально-виховних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищеннях їх повноважень;

  6. укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв”язки з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

6.Відділ освіти у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими підрозділами державної адміністрації та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об”єднаннями громадян, розташованими на відповідній території, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

7.Відділ освіти очолює начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з начальником управління освіти обласної державної адміністрації.

8.Начальник відділу освіти може мати заступника, який призначається на посаду і звільняється головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу освіти і за погодженням відповідно з начальником управління освіти обласної державної адміністрації.

9.Начальник відділу освіти:

  1. здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує виконання покладених на відділ завдань, визначає посадові обов”язки і ступінь відповідальності заступника начальника відділу освіти та його працівників;

  2. представляє інтереси району в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами;

  3. подає на затвердження голови районної державної адміністрації проект кошторису доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників відділу;

  4. затверджує положення про підрозділи і служби районного відділу, функціональні обов”язки його працівників;

  5. розпоряджається коштами, які виділяються на утримання відділу;

  6. планує роботу відділу і аналізує стан її виконання;

  7. видає у межах компетенції відділу накази, організовує і контролює їх виконання;

  8. затверджує договори про співробітництво, взаємовідносини з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;

  9. призначає на посаду і звільняє з посади працівників відділу, керівників навчальних закладів та установ освіти комунальної форми власності;

  10. заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників апарату, керівників навчальних закладів та установ освіти.

10.Накази начальника відділу освіти, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу.

11.При відділі освіти утворюється колегія. Склад колегії затверджується головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу.

Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника відділу.

12.Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників при відділі освіти утворюється районний методичний кабінет дошкільної, загальної середньої і позашкільної освіти як структурний підрозділ відділу, який діє відповідно до положення про нього.

13.При відділі освіти може створюватися рада керівників навчальних закладів, інші громадські ради, комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості.

14.Відділ освіти фінансується за рахунок коштів державного бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу та видатки на його утримання затверджується головою районної державної адміністрації.

Структуру і штатний розпис відділу освіти затверджує начальник відділу освіти в межах встановленої граничної чисельності і фонду оплати праці.

15.Відділ освіти є юридичною особою, має постійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.


Заступник голови

районної державної адміністрації Т.Я.Давиденко
НЕДРИГАЙЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
^

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇвід 19.03.2004 р. № 243

смт. Недригайлів


Про затвердження Положення

про відділ освіти районної

державної адміністрації.

У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 1999 року № 347 "Про внесення змін і доповнень до Типового положення про управління освіти обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації і затвердження Типового положення про відділ освіти районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації":

1. Затвердити положення про відділ освіти районної державної адміністрації, що додається.


В.о. голови районної державної

адміністрації М.І.Тимченко


ДОВІДКА

про погодження проекту розпорядження


Про затвердження Положення про відділ освіти районної

державної адміністрації.”

^

Проект розпорядження розроблено відділом освіти райдержадміністрації


(найменування головного розробника)


Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 1999 року № 347 "Про внесення змін і доповнень до Типового положення про управління освіти обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації і затвердження Типового положення про відділ освіти районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації":

(підстава для розроблення)


Погоджено

без зауважень:

Головний розробник

Начальник відділу освіти В.О.Полив”яний

Заступник голови

райдержадміністрації М.М.Маслак

Начальник юридичного відділу В.О.Шуда

Керівник режимно-секретного

органу П.П.Колоусов

Заступник голови райдержадміністрації Т.Я.Давиденко

Внесли пропозиції до

розпорядження:

____________________ ________________ ________________ (посада) (підпис) (ім”я та прізвище)


^ Пропозиція врахована:

____________________ __________________ ________________

(посада керівника

головного розробника) (підпис) (ім”я та прізвище)


Пропозиція не врахована:

____________________ __________________ ________________

(посада керівника

головного розробника) (підпис) (ім”я та прізвище)


^ Листок розсилки


розпорядження голови райдержадміністрації

від №

№ п/п


Адресат


Кількість примірників


Дата розсилки


1.


Маслак М.М.


1

2.

Відділ організаційної і кадрової роботи райдержадміністрації

1
3.

Відділу освіти райдержадміністрації

1Разом


3


Головний розробник проекту

розпорядження В.О.Полив”яний


В.о.начальника загального відділу

апарату райдержадміністрації П.П.КолоусовСхожі:

Додаток до розпорядження голови райдержадміністрації від 19. 03. 2004 року №243 положення про відділ освіти Недригайлівської районної iconДодаток до розпорядження голови райдержадміністрації від 15. 02. 2008 №35 положення про відділ освіти Катеринопільської районної державної адміністрації
Відділ освіти Катеринопільської районної державної адміністрації є структурним підрозділом державної адміністрації, який утворюється...
Додаток до розпорядження голови райдержадміністрації від 19. 03. 2004 року №243 положення про відділ освіти Недригайлівської районної iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 02. 02. 1999 року №55/99-р «Про затвердження Положення про архівний відділ райдержадміністрації», зареєстроване Волочиським районним управлінням юстиції 23.
Про визнання розпорядження голови райдержадміністрації від 02. 02. 1999 року №55/99-р таким, що втратило чинність
Додаток до розпорядження голови райдержадміністрації від 19. 03. 2004 року №243 положення про відділ освіти Недригайлівської районної iconРозпорядження 08 квітня 2013 року смт Близнюки №174 Про затвердження Положення про відділ освіти Близнюківської районної державної адміністрації
Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 16 вересня 2005 року №324 «Про затвердження...
Додаток до розпорядження голови райдержадміністрації від 19. 03. 2004 року №243 положення про відділ освіти Недригайлівської районної iconПоложення про відділ освіти Гребінківської районної державної адміністрації
На виконання Закону України "Про захист персональних даних" та розпорядження голови районної державної адміністрації від 27. 11....
Додаток до розпорядження голови райдержадміністрації від 19. 03. 2004 року №243 положення про відділ освіти Недригайлівської районної iconРозпорядження голови райдержадміністрації 21. 03. 2013 №87 положення про архівний відділ Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області
Архівний відділ є структурним підрозділом районної державної адміністрації (скорочена назва – архівний відділ райдержадміністрації),...
Додаток до розпорядження голови райдержадміністрації від 19. 03. 2004 року №243 положення про відділ освіти Недригайлівської районної iconРозпорядження голови райдержадміністрації від 06. 02. 2004 р №42 «Про програму «Шкільний автобус» Розпорядження голови райдержадміністрації від 06. 02. 2004 р. №42 05. 01. Куницький В. Г
Контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня та райдержадміністрації
Додаток до розпорядження голови райдержадміністрації від 19. 03. 2004 року №243 положення про відділ освіти Недригайлівської районної iconРозпорядження 03 вересня 2012 року смт Близнюки №1027 Про внесення змін до розпорядження голови Близнюківської районної державної адміністрації від 17 березня 2004 року №83 в частині заміни
Близнюківській райдержадміністрації розпорядження голови Близнюківської районної державної адміністрації від 17 березня 2004 року...
Додаток до розпорядження голови райдержадміністрації від 19. 03. 2004 року №243 положення про відділ освіти Недригайлівської районної iconРішення від 25 жовтня 2011 року №209 Про внесення змін у додаток до рішення Радивилівської районної ради від 15 грудня 2004 року №188
«Про внесення змін у додаток до розпорядження голови районної державної адміністрації від 25 листопада 2004 року №373»,за погодженням...
Додаток до розпорядження голови райдержадміністрації від 19. 03. 2004 року №243 положення про відділ освіти Недригайлівської районної iconПоложення про забезпечення доступу до публічної інформації у відділі освіти Недригайлівської районної державної адміністрації, що додається
Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”...
Додаток до розпорядження голови райдержадміністрації від 19. 03. 2004 року №243 положення про відділ освіти Недригайлівської районної iconНаказ №160 Про створення колегії відділу освіти райдержадміністрації
У відповідності до розпорядження голови райдержадміністрації від 01. 08. 2011 №209 «Про склад колегії відділу освіти Острозької райдержадміністрації»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи