Закон України від 02. 10. 1996 №393/96-вр «Про звернення громадян» (далі Закон) icon

Закон України від 02. 10. 1996 №393/96-вр «Про звернення громадян» (далі Закон)
Скачати 80.52 Kb.
НазваЗакон України від 02. 10. 1996 №393/96-вр «Про звернення громадян» (далі Закон)
Дата конвертації07.08.2013
Розмір80.52 Kb.
ТипЗаконМетодичні рекомендації на тему:


Порядок надання роз’яснень чинного законодавства фізичним та юридичним особам


Основним нормативно-правовим документом, який регулює порядок надання роз’яснень норм чинного законодавства на звернення фізичних та юридичних осіб є Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР «Про звернення громадян» (далі - Закон).


Статтею 1 Закону встановлено, що громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення. 


Відповідно до ст. 3 Закону під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.


^ Пропозиція (зауваження) - звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.


Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб. 


^ Вимоги до звернень:


- звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об'єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань;


- письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати;


- у зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;


- звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне);


- звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.


Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених ч. 1 ст. 7 Закону.


^ Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду.


Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення.


^ Якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян або посадовими особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше п'яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення.

У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обгрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в той же термін повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями. 


Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.


Відповідно до ст. 8 Закону звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню:


  • письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство (анонімне);

  • не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті;
  • звернення, терміни розгляду яких передбачено ст. 17 Закону;
  • звернення осіб, визнаних судом недієздатними.


Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.


Не допускається розголошення одержаних із звернень відомостей про особисте життя громадян без їх згоди чи відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, та іншої інформації, якщо це ущемлює права і законні інтереси громадян. Не допускається з'ясування даних про особу громадянина, які не стосуються звернення.

На прохання громадянина, висловлене в усній формі або зазначене в тексті звернення, не підлягає розголошенню його прізвище, місце проживання та роботи, крім випадків, передбачених ч. 1 ст. 7 Закону


^ Розгляд пропозицій. Органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, посадові особи зобов'язані розглянути пропозиції (зауваження) та повідомити громадянина про результати розгляду. 


^ Розгляд заяв (клопотань). Органи державної влади, місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники та посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, до повноважень яких належить розгляд заяв (клопотань), зобов'язані об'єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про наслідки розгляду заяв (клопотань). 


Відповідь за результатами розгляду заяв (клопотань) в обов'язковому порядку дається тим органом, який отримав ці заяви і до компетенції якого входить вирішення порушених у заявах (клопотаннях) питань, за підписом керівника або особи, яка виконує його обов'язки.


Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у заяві (клопотанні), доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови, а також із роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.


^ Розгляд скарг. Скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням - безпосередньо до суду. 


Скарга на рішення, що оскаржувалось, може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням.

^ Скарги, подані з порушенням зазначеного терміну, не розглядаються.


Пропущений з поважної причини термін може бути поновлений органом чи посадовою особою, що розглядає скаргу.


Рішення вищого державного органу, який розглядав скаргу, в разі незгоди з ним громадянина може бути оскаржено до суду в термін, передбачений законодавством України.


Громадянин може подати скаргу особисто або через уповноважену на це іншу особу. Скарга в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб подається їх законними представниками.


Скарга в інтересах громадянина за його уповноваженням, оформленим у встановленому законом порядку, може бути подана іншою особою, трудовим колективом або організацією, яка здійснює правозахисну діяльність.


До скарги додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, а також інші документи, необхідні для розгляду скарги, які після її розгляду повертаються громадянину.


Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.


Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.


На обгрунтовану письмову вимогу громадянина вищевказаний термін розгляду звернення може бути скорочено. 


Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

Органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, посадові особи розглядають звернення громадян, не стягуючи плати


^ Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян встановлена розділом ІІІ Закону.


При наданні роз’яснень норм чинного законодавства на звернення від фізичних та юридичних осіб, працівникам територіальних управлінь юстиції, відповідальним за ведення даного напрямку роботи НЕОБХІДНО:  • надавати відповідь на звернення ЛИШЕ В МЕЖАХ КОМПЕТЕНЦІЇ, наданої територіальним управлінням юстиції нормами Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні управління юстиції, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011 № 1707/5;
  • у разі надходження звернень з правовими питаннями, надавати заявнику чітку викладку законодавства, яке регулює питання, порушені у зверненні та зазначати органи державної влади до компетенції яких входить вирішення порушених у зверненні питань;
  • дотримуватись строків надання роз’яснень норм чинного законодавства на звернення громадян (відповідно до ст. 17 Закону);
  • якщо питання, порушені в зверненні, не входять до повноважень територіального управління юстиції, переслати в термін не більше п'яти днів за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляти громадянину, який подав звернення;
  • дотримуватись вимог Типової інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242;
  • текст звернення викладати чітко, лаконічно, з дотриманням логічності викладення необхідного матеріалу по суті порушених питань тощо.

Схожі:

Закон України від 02. 10. 1996 №393/96-вр «Про звернення громадян» (далі Закон) iconЗакон України "Про звернення громадян" 24. 03. 2010 19: 52 | Автор: Администратор закон україни про звернення громадян
Вводиться в дію Постановою вр n 394/96-вр від 02. 10. 96, Ввр, 1996, n 47, ст. 257 }
Закон України від 02. 10. 1996 №393/96-вр «Про звернення громадян» (далі Закон) iconЗакон україни про звернення громадян ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1996, n 47, ст. 256 ) { Вводиться в дію Постановою вр
Документ 393/96-вр, чинний, поточна версія Редакція від 31. 12. 2011, підстава 4054-17
Закон України від 02. 10. 1996 №393/96-вр «Про звернення громадян» (далі Закон) iconЗакон україни про звернення громадян (Відомості Верховної Ради (ввр), 1996, n 47, ст. 256) ( Вводиться в дію Постановою вр n 394/96-вр від 02. 10. 96, Ввр, 1996, n 47, ст. 257 )
Військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ і державної безпеки мають право подавати звернення, які не стосуються їх...
Закон України від 02. 10. 1996 №393/96-вр «Про звернення громадян» (далі Закон) iconЗакон україни від 23 травня 1991 р. №1060-хіі нова редакція: Закон №100/96-вр 23. 03. 1996 Зміни тексту: Закон №608/96-вр 17. 12. 1996 Закон №178-хіv 14. 10. 1998 Інформаційний зв'язок: Закон №2120-ііі 07. 12. 2000
У тексті Закону слова "заклади освіти" в усіх відмінках замінено словами "навчальні заклади" у відповідному відмінку
Закон України від 02. 10. 1996 №393/96-вр «Про звернення громадян» (далі Закон) iconЗакон України №4572-vi від 22. 03. 2012 «Про громадські об’єднання» (далі Закон). З цього моменту Закон України «Про об'єднання громадян» втрачає чинність
З 1 січня 2013 року, вводиться в дію Закон України №4572-vi від 22. 03. 2012 «Про громадські об’єднання» (далі – Закон). З цього...
Закон України від 02. 10. 1996 №393/96-вр «Про звернення громадян» (далі Закон) iconЗакон України „Про звернення громадян" 3 Закон України „Про інформацію" 12
Стаття Заборона переслідування громадян за подання звернення і неприпустимість примушування їх до його подання 6
Закон України від 02. 10. 1996 №393/96-вр «Про звернення громадян» (далі Закон) iconЗакон України «Про звернення громадян» Цей Закон регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади, об’єднання громадян
Військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ і державної безпеки мають право подавати звернення, які не стосуються їх...
Закон України від 02. 10. 1996 №393/96-вр «Про звернення громадян» (далі Закон) iconНаказ №2 м. Валки Про організацію особистого прийому громадян
Відповідно до статті 22 Закону України «Про звернення громадян» від 02. 10. 1996 року №393/96-вр, керуючись ст. 6 Закону України...
Закон України від 02. 10. 1996 №393/96-вр «Про звернення громадян» (далі Закон) iconЗакон україни про звернення громадян (Відомості Верховної Ради України (ввр), 1996, n 47, ст. 256) ( Вводиться в дію Постановою вр n 394/96-вр
Вводиться в дію Постановою вр n 394/96-вр від 02. 10. 96, Ввр, 1996, n 47, ст. 257
Закон України від 02. 10. 1996 №393/96-вр «Про звернення громадян» (далі Закон) iconЗакон україни про звернення громадян (Відомості Верховної Ради України (ввр), 1996, n 47, ст. 256 ) { Вводиться в дію Постановою вр n 394/96-вр
Вводиться в дію Постановою вр n 394/96-вр від 02. 10. 96, Ввр, 1996, n 47, ст. 257 }
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи