Предмети суспільно-гуманітарного спрямування icon

Предмети суспільно-гуманітарного спрямування
Скачати 270.37 Kb.
НазваПредмети суспільно-гуманітарного спрямування
Дата конвертації17.09.2013
Розмір270.37 Kb.
ТипПрограма


Предмети суспільно-гуманітарного спрямування


Історія України

У 2010 —2011 навчальному році учні 6 - 10 класів навчатимуться за програмою 12-річної школи “Історія України. Всесвітня історія. 5 – 11 класи”, котра розміщена на сайті міністерства. Для учнів 11 класу чинною є програма “Історія України. Всесвітня історія. 5 – 11 класи (Київ, “Шкільний світ”, 2001р.).

З метою врахування досягнень сучасної історичної науки, поліпшення якості шкільної історичної освіти, на реалізацію пропозицій громадських організацій, було доопрацьовано навчальну програму з історії України для 5 класу. При доопрацюванні програми було враховано побажання вчителів-практиків щодо розвантаження програми та врахування вікових особливостей учнів.

Програма розміщена на сайті МОН та надрукована у фахових виданнях.

Для 11 класів суспільно—гуманітарного профілю чинними є програми з історії України (журнал “Історія в школах України”, №4, 2003), всесвітньої історії (журнал “Історія в школах України”, №2, 2002), а також видані окремою брошурою у видавництві “Педагогічна преса”, 2004 р.

Для 11 класів інших профілів чинними є програми, опубліковані в пресі та видрукувані окремими брошурами у 2001р. (Київ, “Шкільний світ”) та у 2004 (“Педагогічна преса ”).


Програма з історії України у 10-му класі охоплює 1900-1938 роки, що були переломними як для вітчизняної, так і світової історії. Українські землі на початку ХХ ст. входили до складу Російської імперії та Австро-Угорської монархій, тому особливості економічних, політичних та соціокультурних процесів, що відбувалися, значною мірою були обумовлені розвитком цих держав. Зокрема відставання їх у модернізаційних процесах від провідних європейських країн на початку ХХ ст. призвело до прискореного, наздоганяючого характеру модернізації та певним диспропорціям в економічному й соціальному розвитку українських земель (відставання аграрної сфери від індустріальної, різке розшарування населення, соціальне напруження тощо).

Для академічного рівня та рівня стандарту чинними є програми з історії України (автори Пометун О.І., Гупан Н.М. Фрейман Г.О.). Для рівня стандарту – 35 годин на рік (1 година на тиждень) Відповідно 52 години на рік (1,5 годин на тиждень) для академічного рівня (універсальний профіль, художньо-естетичний напрям, спеціалізовані школи з поглибленим вивченням двох іноземних мов, загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання з вивченням російської та інших мов національних меншин).

Для всесвітньої історії (автор Ладиченко Т.В. та ін.) програма включає зміст, що вивчається 35 годин на рік (1 година на тиждень) для рівня стандарту та академічного рівня. Вони розміщені на сайті МОН.

У зв’язку з переходом на 11-річний термін навчання та з метою розвантаження програми для 11 класу вивчення історії України та всесвітньої історії у 10 класі завершується 1938 роком. До програми для 10 класу з історії України додаються 3 теми: «Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921-1928)», «Закріплення радянської влади в Україні (1929-1938)», «Західно-українські землі в 1921-1939рр.».

До програм з всесвітньої історії додаються 2 теми: «світ у період економічної кризи 1929 -1933 рр. та подолання її наслідків», «Назрівання Другої світової війни».

При календаризуванні вчителю варто врахувати ці зміни. Доопрацьовані програми для 10-11 класів розміщені на сайті МОН.

Для названих класів міністерство рекомендує до використання 3 підручники.

Концепція підручника з історії України авторів Гупана Н.М., Пометун О.І. та Фреймана Г.О. базується на тому, що він може використовуватись як для самостійної роботи учнів вдома, так і на уроці для самостійного засвоєння матеріалу. Тому його текст чітко побудований, ясно, послідовно, логічно, коротко викладений; розділений на невеличкі за обсягом смислові частини, які можуть бути засвоєні всіма учнями без допомоги вчителя. Оскільки учні розрізняються за рівнями пізнавальних можливостей об’єктивна “середня” складність окремих частин змісту може бути підвищена шляхом самостійного опрацювання учнями поданих прямо в тексті кожного параграфа джерел: письмових документів, фотодокументів, картографічних, статистичних матеріалів тощо за завданнями, що їх супроводжують.

Текст підручника написаний політично нейтрально й є багатоаспектним (у тексті і документах подані різні точки зору на події, постаті тощо). Разом з тим, підручник, безумовно, орієнтований на виховання громадянина - патріота України, який співчуває трагічним сторінкам історії своєї Батьківщини і пишається героїчними.

Автори підручника Реєнт О.П., та Малій О.В. для успішного опанування змісту курсу історії України запропонували крім основної інформації додаткову: мапи, ілюстрації, хронологічну таблицю, словник історичних термінів і понять. Рубрика «Документи і матеріали» дозволяє конкретизувати, доповнити, ілюструвати навчальний текст параграфа, знайомить з різними інтерпретаціями історичних процесів в українських землях на початку ХХ ст., сприяє розвитку умінь проблемно-пошукового та творчого характеру, надає можливості для організації самостійної навчальної роботи; рубрика «Персоналії» містить біографічний матеріал, призначення якого – викликати інтерес до історичних діячів, життя та діяльність яких була пов’язана з Україною.

У підручнику авторів ^ Кульчицького С.В. та Лебедєвої Ю.Г. значну увагу приділено розвиткові національної культури та історії повсякденності, що дозволяє олюднити й оживити сторінки минулого. Авторами запропоновано нестандартний методичний апарат, який сприятиме розвиткові в учнів критичного мислення, навичок самостійної роботи, допоможе сформувати і обґрунтувати власну точку зору. Для набуття предметних компетентностей вводяться рубрики: «Завдання для закріплення матеріалу», «Питання для обговорення в групі, класі», «Вислови власне судження», «Працюємо з документом».

Для класів історичного профілю чинними є програми з історії України, розрахована на 4 години на тиждень (140 годин на рік; автори програми Кульчицький С.В., Лебедєва Ю.Г ) та всесвітньої історії (автори Ладиченко Т.В., Черевко О.С. , Камбалова Я.М.). Програми розраховані на вивчення 3 годин на тиждень (105 годин на рік).

Для класів історичного профілю міністерство рекомендує підручник автора ^ Турченка Ф.Г. У ньому запропоновано методичний апарат із розгалуженою системою запитань і завдань, використана методика розвитку критичного мислення. Подано таблиці, схеми, графіки та діаграми, які допоможуть учням унаочнити свої уявлення про історію України 1900–1921 рр., використано ілюстрації, історичні карти та документи, які допоможуть уявити життя людей початку ХХ ст. та полегшать розуміння складних історичних процесів. Наприкінці кожного розділу подано хронологічну таблицю. Для швидкого пошуку потрібних фактів, матеріалів, рубрик учням допоможе апарат орієнтування: піктограми, колонтитули, шмуцтитули та інші.

Всесвітня історія

ХХ ст., яке називають «коротким століттям», починаючи з 1914 р. – дати початку Першої світової війни – це час імперіалізму, становлення націй, бурхливого технічного прогресу, який руйнував традиційне суспільство. Століття, особливо перша його половина, виявилося одним з найбільш драматичних і суперечливих в історії людства. Воно вмістило в собі як найвеличніші досягнення людства, так і найбільші трагедії. З одного боку підвищилася якість життя для мільйонів людей, але це також було століття занепаду в багатьох частинах земної кулі.

У той час, коли на початку ХХ століття наука, медицина, освіта, культура зробили величезні кроки вперед, розпочинали свою руйнівну кар'єру головні тирани: Сталін в Росії, Муссоліні – в Італії, Гітлер – в Німеччині.

Різко зросли темпи економічного росту, і при цьому змінилася його якість: відтепер визначальним складником економічного потенціалу країни ставала її індустріальна міць. Пара, що була головним робочим тілом в індустрії й на транспорті ще в середині XIX ст., поступово витіснялася новими видами енергії - електрикою й двигунами внутрішнього згоряння. Це не лише сприяло підвищенню ефективності промислового виробництва через набагато більш високий коефіцієнт корисної дії електричних і дизельних моторів, а й означало набагато більш широке застосування індустріальних методів у тих галузях людського життя, які не були охоплені індустріалізацією в попередню епоху. Саме на початку ХХ ст. почалася широкомасштабна механізація сільського господарства (з’явилися трактори, комбайни, доїльні машини), в торгівлі з’явилися великі магазини, оснащені сучасним торговельним устаткуванням) і в побуті - перші предмети тривалого користування (холодильники, пральні машини, пилососи). На рубежі століть з'явилися радіо й телефон, міський електротранспорт, автомобілі і літаки.

По суті відбулася друга промислова революція, результатом якої стала заміна парового двигуна на електродвигун і двигун внутрішнього згоряння. Не тільки у виробництво, але й у побут мільйонів людей, почали впроваджуватися водогін, парове опалення, каналізація, електричне освітлення, газопостачання, телефон, автомобілі, електроприлади. Найбільші міста провідних країн набрали того вигляду, що в цілому зберігається й понині: широкі проспекти, придатні для руху автотранспорту, з міським електротранспортом, з електричним висвітленням, з багатоповерховими будинками з усіма зручностями.

У період між 1900 і 1914 рр. відбувалося стрімке зростання виробництва й матеріального добробуту населення. Слово «прогрес» стало одним з найбільш уживаних. В політичному житті найбільш успішних країнах Європи й у США утвердилися ліберальні порядки, засновані на повазі до громадянських прав людини, до приватної власності та на засадах ринкової економіки. При цьому залишалася дискримінація в політичному житті жінок, а також афроамериканців у США.

За результатами конкурсу в загальноосвітніх навчальних закладах країни будуть використовуватися такі підручники зі всесвітньої історії для учнів 10 класу.

Для класів рівня стандарту /академічного чинними є 2 підручники.

Зміст підручника «Всесвітня історія» автора Полянського П.Б. покликаний допомогти учням зрозуміти закономірності та механізм взаємовідносин між окремими людьми, націями і державами. У підручнику подано графіки, таблиці, діаграми, які виступають самостійним джерелом знань. Статистичний матеріал у них – не стільки для запам’ятовування, скільки для аналізу на уроці, підготовки до тематичного (семе­стрового чи річного) оцінювання тощо. Кожен параграф завершується запитаннями і завданнями, які узгоджені з державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів з історії. Запитання і завдання різного ступеню складності і спрямовані на закріплення знань, умінь і навичок.

У підручнику «Всесвітня історія» авторів Щупака І.Я. та  Морозової Л. текст поданий невеликими за обсягом блоками – за пунктами та підпунктами, що полегшує сприйняття. Додаткова інформація подається у рубриках «Свідчать документи», «Свідчать історики», «Мовою цифр», «Роздуми з приводу», «Подробиці». Рубрика «Гіпотези» дає можливість учням обдумати та обговорити можливі шляхи розвитку історичних процесів, для чого треба застосувати власну уяву, творче мислення та, водночас, розуміння закономірностей історичного розвитку, причинно-наслідкового зв’язку між подіями та явищами історії. Особливістю підручника є широке використання тогочасних карикатур та плакатів, що «оживляє» історичний матеріал.

Для учнів 10-х класів історичного профілю міністерство рекомендує підручник “Всесвітня історія” авторів Ладиченко Т. та Осмоловського С. Основна ідея цього підручника – виховання засобами історії патріота, сучасного громадянина України, який любить свою Батьківщину і в той же час поважає народи інших країн, розуміє, що ми живемо в полікультурному світі і нам необхідно толерантно ставитись до людей іншої раси, іншої мови, іншого віросповідання, їх думок, поглядів, точок зору. Чільне місце приділено питанням культури. Розвиток історичного мислення – одне з пріоритетних завдань, яке ставили перед собою автори названого підручника. З цією метою в текст підручника включено багато документальних джерел, що висвітлюють різні точки зору на історичні події, які вивчаються.

У 6 класі історія України і всесвітня історія вивчається як єдиний інтегрований курс. Тому в класному журналі для записів відводиться одна сторінка. Запис робиться таким чином: Історія України. Всесвітня історія. (Інтегрований курс). Відводити дві різні сторінки та виставляти окремо оцінки з історії України та всесвітньої історії недоцільно.

Адміністрація навчальних закладів може виділяти додаткові години на вивчення предметів суспільно-гуманітарного спрямування за рахунок годин варіативної складової.

Важливим є використання в навчанні школярів картографічних посібників - атласів, контурних карт, настінних карт. Вони допомагають продемонструвати динаміку історичних подій, встановити зв’язок між географічним середовищем та місцем тієї чи іншої історичної події.

Правознавство

Одним з найголовніших завдань системи освіти є формування правосвідомості учнівської молоді - поєднання знань з внутрішньою позицією особи, уміння діяти відповідно до вимог права, закону. Тому особливу увагу варто приділяти як засвоєнню системи знань учнями, так і розумінням ними обов’язковості правових норм для всіх членів суспільства.

У 2010 —2011 навчальному році учні 9 –х класів навчатимуться за програмою 12-річної школи «Правознавство. Практичний курс» (автори програми О.Пометун, Т.Ремех). На відміну від інших навчальних курсів, «Правознавство. Практичний курс» передбачає створення на уроці умов не тільки для засвоєння знань чи формування навчальних умінь і навичок учнів, а й для розвитку їхнього позитивного ставлення до права, правомірної поведінки, а також для практичного апробування ефективних поведінкових моделей та досвіду такої поведінки.

«Правознавство» як базовий курс у старшій школі має на меті формування системного уявлення в учнів про державу та право як основні засоби впорядкування суспільних відносин та вміння використовувати їх у практичному житті.

Для класів рівня стандарту/академічного на вивчення правознавства відводиться 35 годин на рік (1 год. на тиждень). Чинною є програма авторів Котюка І. І. та Палійчук Н. Й.

За результатами конкурсу для вищезазначених профілів в загальноосвітніх навчальних закладах країни будуть використовуватися такі підручники з правознавства для учнів 10 класу.

Автори підручника Філіпенко Т.М., Сутковий В.Л., Гавриш С. надають перевагу формуванню системного уявлення про державу та право як основні засоби впорядкування суспільних відносин та вміння використовувати їх у практичному житті. Авторами запропоновано ряд рубрик: «Наші очікування», «Проблемне питання», «Норма закону», «Для допитливих з історії поняття» «Буква закону», «Розв’яжіть ситуацію», які сприятимуть розвитку критичного мислення, рефлексії, уміння розмірковувати. Користуватися підручником допоможуть піктограми, що сприятиме орієнтуванню в структурі навчального матеріалу.

Структура підручника автора Наровлянського О. Д. передбачає крім основного тексту, матеріал під рубрикою «Це цікаво», який не призначений для запам'ятовування, а має на меті підвищення зацікавленості учнів у вивченні правознавства; біографічні довідки про осіб, які зробили видатний внесок в розвиток української держави та права, що повинно сприяти формування в учнів почуття патріотизму та поваги до історії держави.

Метою курсу “Правознавство” в профільних класах є формування в учнів розуміння права як відкритої системи, що базується на невід’ємності суспільства від держави, законів від повсякденного життя. Право представлене в курсі елементом цілісного світу, що складається з понять, переживань і практичних дій. Курс спрямований на розвиток правової і громадянської компетентності, відповідних ціннісних орієнтирів, умінь, навичок школярів.

Для класів правового профілю чинною є програмою авторів Ремех Т.О. та Ратушняка С. На її вивчення відводиться 105 годин на рік (3 години на тиждень) і вивчення правознавства охоплює 10- 11 класи.

Для учнів 11 класів (груп) з поглибленим вивченням основ правознавства міністерство рекомендує у 2010 —2011 навчальному році дві програми курсу «Правознавство» для учнів гімназій, ліцеїв і профільних класів (одна з них – автора І. Котюка, друга - авторів І. Усенка, О.Наровлянського).

Для учнів 10 класів правового профілю міністерство рекомендує для використання підручник автора Наровлянського О. Д. Враховуючи профільний характер навчання, кількість поданих в підручнику навчальних одиниць (параграфів) свідомо менша за кількість годин, передбачених на вивчення курсу - це дасть змогу вчителеві проводити не лише уроки вивчення нового матеріалу, але й семінари, практичні роботи, зокрема, уроки роботи з нормативними актами, розв'язання юридичних задач, ділові ігри тощо. Крім теоретичного матеріалу, у підручнику подано матеріал для проведення уроків - практичних занять з ряду тем. В них подаються рекомендації та зразки розв'язання юридичних задач, а також тексти задач для розв'язання учнями. Для якісного засвоєння матеріалу, впровадженням нових технологій на уроках вчитель може проводити спарені уроки у профільних класах.

З метою більш кваліфікованого викладання правознавства в загальноосвітніх навчальних закладах бажано, щоб цей предмет щорічно викладався в школі одним вчителем. До проведення уроків з правознавства, активізації правовиховної роботи варто залучати представників обласних (районних) управлінь юстиції. Їх знання і досвід практичної роботи не тільки сприятимуть поповненню учнями знань із правових дисциплін, а й сприятимуть підвищенню їх зацікавленості в самоосвіті.

Філософія


Філософія — це сфера людського знання, яка є не тільки атрибутом цивілізації і культури, а й тією духовною силою, до чого прагне кожна особистість. У своїй цілісності філософія уособлює мудрість і знання, віру і розум, дух і душу. Великою мірою хвилюють людину проблеми сенсу життя та його кінцевої мети, розуміння вічності людського існування. Перебуваючи в системі суспільних відносин, які постійно ускладнюються, людина має знайти відповідь на ряд морально-етичних питань: що таке совість, обов'язок, честь, відповідальність, справедливість, добро, зло, гідність.

Вивчення філософії учнями загальноосвітніх навчальних закладів (профільний рівень) розпочинається з історії філософії у 10 класі.

Необхідність викладання у старшій профільній школі системно-узагальнюючого. людинознавчого, світознавчого та світоглядно орієнтованого курсу зумовлена невпинним процесом гуманізації і демократизації освіти, поверненням її до визнання пріоритету загальнолюдських цінностей.

Теоретико-методологічною основою такої освіти є прогресивні надбання світової і національної світоглядної культури, визнання плюралізму думок та врахування інваріантності соціального вибору людини.

Ефективним засобом формування гуманістичної світоглядної культури учнів загальноосвітніх навчальних закладів є вивчення філософії, що розпочинається курсом «Історія філософії».

Курс «Історія філософії» хронологічно та логічно відтворює розвиток філософських учень. Відтак мова йде не про історію якоїсь однієї філософської школи, а показано всю різноманітність філософських шкіл та напрямів, що, насправді, є історією філософій. Специфіка історії філософії полягає в тому, що її зміст переважно складає виклад поглядів, що відображають світосприйняття відомих філософів. Такий підхід до побудови програми передбачає можливість заочного діалогу учасників навчального процесу з відомими особистостями.

Для класів філософського напряму чинною є програма з філософії та підручник «Історія філософії. 10 клас» (автори В. О. Огнев 'юк, І. Г. Утюж). Мета підручника — допомогти учням сформувати уявлення про предмет «історія філософії», про найважливіші філософські системи та видатних мислителів, які зробили значний внесок у вирішення «вічних» проблем людства. Автори прагнуть ознайомити учнів, які вивчають філософію, з її різними напрямами, течіями, школами, системами та основною філософською проблематикою в процесі її виникнення, становлення та розвитку.

Для 11 класів суспільно—гуманітарного профілю чинною є програма «Основи філософії » ( журнал “Історія в школах України” №6, 2004 р.)

Курси морально-духовного спрямування

У 2010 -2011 навчальному році у 5-6 класі продовжується вивчення предмета «Етика».

Актуальність вивчення цього предмета обумовлена не тільки істотними змінами в ціннісних орієнтирах українського суспільства, що спостерігаються нині, а й загальним зростанням ролі моралі в житті людства в інформаційному суспільстві часів глобалізації. Як показує досвід кількох років впровадження зазначеного курсу він сприяє не лише соціалізації особистості, але й її духовно-моральному зростанню, засвоєння його повертається до особистості, реалізуючись у ставленні людини до самої себе, інших людей, світу загалом.

З метою формування у дітей та учнівської молоді високоморальних цінностей та орієнтирів, патріотичної і громадянської свідомості, пошанування національних традицій та культур народів України, Європи та світу у 2010 -2011 навчальному році продовжується впровадження програми курсу "Розмаїття релігій і культур світу" (автор Є.В. Більченко) для учнів 1-11 класів.

Міністерство також рекомендує програми курсів духовно-морального спрямування: «Християнська етика. 1- 11 класи», “Християнська етика в українській культурі”, "Етика: духовні засади" для учнів 5 - 11 класів.

Курс «Основи християнської етики» є дисципліною християнсько-світоглядного, культурного та освітньо-виховного спрямування, який вибудовується як фундамент буттєвих цінностей сучасної людини. Він не є вченням віри, не включає релігійних обрядів, не ставить на мету залучення до певної конфесії. Викладання предмету передбачає виховання в учнів поваги до свободи совісті, релігійних та світоглядних переконань інших людей; здатності до співжиття в полікультурному та поліконфесійному українському суспільстві.

Метою курсу «Основи християнської етики» є форсування в учнів християнських моральних чеснот.

Викладання основ християнської етики та інших предметів духовно-морального спрямування в загальноосвітніх навчальних закладах можлива лише за умови письмової згоди батьків та за наявності підготовленого вчителя. Підготовка вчителів християнської етики здійснюється в навчальних закладах або на курсах підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у Національному університеті «Острозька академія», Львівському католицькому університеті, при обласних інститутах післядипломної педагогічної освіти.

Для належного підвищення кваліфікації вчителів етики та інших курсів духовно-морального спрямування, обміну досвідом, підвищення якості викладання можуть бути створені районні (міські) методичні об’єднання вчителів, творчі групи, кабінети тощо.

Зміст курсів духовно-морального спрямування не може нести катехізацію, неприпустимим є також нав’язування учителем дітям власних поглядів у ставленні до тих чи інших церков, примусу дітей до молитви під час уроків, відвідування церковних служб тощо.

Предмет «Основи християнської етики» слід викладати у тісній співпраці з батьками, інформувати батьківську громадськість про особливості християнської етики, давати їм можливість відвідувати уроки і позакласні заходи з предмету.

Для учнів 1-4, 7-11 класів діючою є рекомендована Міністерством освіти і науки програма „Основи християнської етики” (авторський колектив під керівництвом Жуковського В.М., гриф МОН від 13.07.10 № 1/ІІ-6347). Для учнів 5 - 6 класів загальноосвітніх навчальних закладів діючою є програма "Основи християнської етики" (газета "Історія України" N 36 (486), журнал "Історія в школах України" (N 7).

Комплект з християнської етики для учня 5 класу включає підручник, хрестоматію для читання та робочий зошит (видавництво "Літера ЛТД" 2008рік").

У підручнику з основ християнської етики для учня (автори Жуковський В.М., Ніколін М.М., Саннікова Т.В., Лахман Н.М., Филипчук С.В., Гаврисюк О.Я.) міститься методично організований матеріал, подано ключові вірші, словничок нових слів, біблійні історії, оповідання та вірші повчального характеру, завдання для перевірки отриманих знань та їх застосування на практиці для формування відповідної поведінки.

Хрестоматія з основ християнської етики для 5 класу (Жуковський В.М., Мазур І.Є.) включає матеріал для читання, укладений відповідно до тематики підручника. Зошит для учня (Жуковський В.М., Кучма Л.Є., Гаврилюк О.Я.) призначений для закріплення навчального матеріалу, отриманого на уроці.

У шостому класі предмет "Основи християнської етики" викладається за підручником "Основи християнської етики. 6 клас" (автори Жуковський В.М., Ніколін М.М., Филипчук С.В.).

Як основну літературу міністерство рекомендує для використання в загальноосвітніх навчальних закладах підручник Галини Сохань «Основи християнської етики. 5 клас» та «Основи християнської етики. 6 клас» львівського видавництва «Світ», котрі вийшли друком у 2008 р., а також робочі зоршити з основ християнської етики автора Галини Добош для 5-6 класів видавництва «Світ» (2010р.)

Структура уроку з християнської етики ґрунтується на основних засадах психолого-педагогічної науки як і інші уроки в школі. Особливістю уроку християнської етики є його зміст, а також специфіка, реалізації цілей, принципів, форм і методів навчально-виховної діяльності.

Процес викладання основ християнської етики в школі висуває відповідні вимоги до професійної підготовки вчителя і його кваліфікаційної характеристики.

Відповідно до Закону України „Про загальну середню освіту” викладати навчальний предмет „Етика” та факультативні курси морально – етичного спрямування можуть особи, які мають вищу педагогічну освіту та документ про проходження відповідної курсової підготовки на базі інститутів післядипломної педагогічної освіти.

Згідно Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів (наказ Міносвіти і науки №240 від 23.06.2000 р.) календарне планування навчального матеріалу здійснюється учителем безпосередньо у навчальних програмах. Можна користуватись також окремими брошурами, зробленими на основі навчальних програм . На основі календарних планів вчителі розробляють поурочні плани, структура і форма яких визначається ними самостійно. Поурочними планами для вчителів можуть слугувати також методичні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України. Під час розроблення календарних планів вчитель може на власний розсуд використовувати резервні години – планувати проведення лабораторних, практичних, контрольних робіт, семінарів, засідань «круглих столів» тощо.

Учнівські зошити з предметів суспільно-гуманітарного циклу переглядаються учителем один раз на семестр і бал за ведення зошита може (за бажанням вчителя ) виставлятись в журнал. При виставленні тематичних оцінок вчитель на власний розсуд може враховувати або ні оцінку за ведення зошита.

Підручники, посібники, робочі зошити, атласи та контурні карти, зошити для контролю і корекції навчальних досягнень тощо, що використовуються на уроках, повинні мати гриф Міністерства освіти і науки України.

Всі вищезазначені програми з предметів суспільно-гуманітарного циклу розміщені на сайті Міністерства освіти і науки. При цьому інформуємо, що міністерство планує видати окремим збірником, а також видрукувати в газеті «Історія України» (№№ 2010 р.) програми курсів за вибором та факультативних курсів, рекомендованих міністерством.

Наводимо перелік цих курсів.^ Назва курсу за вибором

Автор

Кількість годин

1.

Міжнародні відносини у другій половині ХХ століття

Ю.Василюк, М.Семкіяш, В.Островський

17Видатні постаті України кінця XVI—XVIII ст.

Н.Лівун, В.Островський

35Видатні постаті України кінця XVIII—початку ХХ століть

Н.Лівун, В.Космірак, В.Островський

35Спеціальні (допоміжні) історичні дисципліни

Ю.Василюк, В.Островський

35Міфологія Стародавнього світу

І.Нікітіна

35Спецкурс «Трипільська протоцивілізація»

М.Відейко

17Історія українського кінематографа ХХ ст.

А.Приходько

35Досліджуємо історію України

Ю.Малієнко

35Українське відродження у ХХ ст.

Т.Мацейків

35Історія України першої половини ХХ ст. в особах

Т.Чубукова

35Історія української культури

В.Власов

35Видатні постаті України

І.Гирич

17Українська культура середини XVI—ХІХ століть

С.Загребельна

35Досліджуючи гуманітарне право
17Права людини

О.Пометун, Т.Ремех

35Історія держави і права України

Л.Кульчак

35Еволюція влади

проект газети «Голос України»

35Конституційне право

М.В.Галенко, О.І.Куцакова

35Права людини в Україні

Т.О.Ремех

17Живи за правилами

Т.О.Ремех

35Основи демократії

Т.В.Бакка, Т.В.Ладиченко, Л.В.Марголіна, С.Г.Рябов

35Ми — громадяни України
35Вчимося бути громадянами

В.Мисан, П.Вербицька, О.Войтенко

35Основи теорії та історії української суспільно-політичної думки

Г.Дичковська, О.Пташник


Ми різні — ми рівні

О.І.Семиколєнова та ін.

35Історія української філософської думки ХХ століття

В.М.Поздняков

35Основи критичного мислення

Пометун О.І.

17"Розмаїття релігій і культур світу" (1-11кл)

Є.В. Більченко


Громадянська освіта

Бакка Т.В та ін.

105
Інтернет-ресурси для вчителів історіїwww.history.org.ua

Інститут історії Національної Академії наук України

www.nbuv.gov.ua

Національна бібліотека України ім. І.І.Вернадського

www.memory.gov.ua

Український інститут національної пам’яті

www.livius.org

Сайт, присвячений історії Стародавнього світу (англомовний)

www.ancient-china.net

Історія Стародавнього Китаю (англомовний сайт)

www.7wonders.synnegoria.com

Сім чудес світу

www.historic.ru

«Познаємо людину через її історію» (енциклопедії, довідники, історичні мапи)

www.vivl.ru

Всесвітня історія в особах

ancienthistory.spb.ru

Електронний підручник з історії стародавнього світу (Російська Федерація)

www.ostu.ru/personal/nikolaev

Історичні мапи

www.history.rin.ru

Історична інформація, мапи, цікаві факти

www.pero-maat.ru

Історія Давнього Єгипту

www.ellada.spb.ru

Історія Давньої Греції

www.ancientrome.ru

Історія Давнього Риму

www.mythology.sgu.ru/mythology/ant

Антична міфологія

www.worldhist.ru/index.htm

Єдиний науково-освітній простір вчителів Російської Федерації

www.his.1september.ru/urok

Я йду на урок історії (методичні розробки та рекомендації з викладання суспільних дисциплін)

www.tgorod.ru

Матеріали з історії середньовічного міста

www.bukvaa.narod.ru

Проект «Бібліотека хрестоносця»

www.britannica.com

Он-лайн енциклопедія «Британіка»

www.uk.wikipedia.org

Україномовна версія он-лайн енциклопедія «Вікіпедія»

history.vn.ua

Книги та підручники з історії України та всесвітньої історії

www.http://www.thehistorynet.com

Інформація з всесвітньої історії (англомовний сайт)

www.nsta.org

NSTA (Британське наукове співтовариство вчителів)

www.cossackdom.com

Історія українського козацтва

www.prostir.museum

Музейний простір України

www.louvre.historic.ru

Російськомовний переклад офіційного сайту музею Лувр (Франція, Париж)

www.hermitagemuseum.org

Офіційний сайт музею «Державний Ермітаж» (Російська Федерація)Інтернет-ресурси для вчителів правознавства:

www.president.gov.ua

Офіційне інтернет-представництво Президента України

www.rada.gov.ua

Верховна Рада України

www.kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів України

www.ccu.gov.ua

Конституційний Суд України

www.scourt.gov.ua

Верховний Суд України

www.arbitr.gov.ua

Вищий Господарський Суд України

www.ombudsman.kiev.ua

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

www.rainbow.gov.ua

Рада національної безпеки та оборони України

www.minjust.gov.ua

Міністерство юстиції України

www.mvs.gov.ua

Міністерство внутрішніх справ України

www.mon.gov.ua

Міністерство освіти і науки України

www.vru.gov.ua

Вища рада юстиції України

www.gp.gov.ua

Генеральна прокуратура України

www.cvk.gov.ua

Центральна виборча комісія України

www.nbuv.gov.ua

Національна парламентська бібліотека України ім.В.І.Вернадського

www.golos.com.ua

Газета Верховної Ради України «Голос України»

www.ukurier.gov.ua

Газета центральних органів виконавчої влади України «Урядовий кур’єр»

www.pravo.biz.ua

Електронна бібліотека з правознавства

www.pravo.org.ua

Центр політико-правових реформ

www.uapravo.org

Правовий Інтернет - журнал «UApravo»

www.nau.kiev.ua

Нормативні акти України – законодавство для практиків

www.legality.kiev.ua

Інститут проблем законодавства ім. Ярослава Мудрого

www.kphg.org

Харківська правозахисна група

www.pension.kiev.ua

Пенсійна реформа в Україні

www.helsinki.org.ua

Українська Гельсінська спілка з прав людиниСхожі:

Предмети суспільно-гуманітарного спрямування iconМетодичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2011/12 навчальному році Предмети суспільно-гуманітарного спрямування Курси морально-духовного спрямування
України викладатиметься навчальний предмет «Етика», що спрямований на формування моральних цінностей і орієнтирів особистості, моральної...
Предмети суспільно-гуманітарного спрямування iconМетодичні рекомендації щодо вивчення предметів суспільно-гуманітарного спрямування у 2012-2013 навчальному році Історія України. Всесвітня історія
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України «Про вивчення предметів суспільно-гуманітарного спрямування у 2012/2013 н р.»...
Предмети суспільно-гуманітарного спрямування iconМетодичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2011/12 навчальному році Предмети суспільно-гуманітарного спрямування Історія
України, загальнолюдських духовних цінностей, демократизму, патріотизму; підготовка учнів до свідомої активної участі в суспільному...
Предмети суспільно-гуманітарного спрямування iconІнструктивно-методичний лист мон україни про викладання предметів суспільно-гуманітарного спрямування в 2011 – 2012 навчальному році
Мон україни про викладання предметів суспільно-гуманітарного спрямування в 2011 – 2012 навчальному році
Предмети суспільно-гуманітарного спрямування iconПредмети суспільно-гуманітарного спрямування
України. Всесвітня історія. 5 – 12 класи”, котра розміщена на сайті міністерства, а також видрукувана у видавництві “Перун” у 2005...
Предмети суспільно-гуманітарного спрямування iconМетодичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2011/12 навчальному році Предмети суспільно-гуманітарного спрямування Основи правознавства
України, сучасний розвиток теоретико-правових поглядів на правові явища, результати активної нормотворчої діяльності органів державної...
Предмети суспільно-гуманітарного спрямування iconПредмети суспільно-гуманітарного спрямування
У 2010 —2011 навчальному році учні 6 10 класів навчатимуться за програмою “Історія України. Всесвітня історія. 5 – 11 класи”, котра...
Предмети суспільно-гуманітарного спрямування iconПредмети суспільно-гуманітарного спрямування
У 2010 —2011 навчальному році учні 6 10 класів навчатимуться за програмою “Історія України. Всесвітня історія. 5 – 11 класи”, котра...
Предмети суспільно-гуманітарного спрямування iconРезультати огляду-конкурсу шмо вчителів, що викладають предмети суспільно-гуманітарного напрямку (2011/2012 н р.)

Предмети суспільно-гуманітарного спрямування iconМетодичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2011/12 навчальному році Предмети суспільно-гуманітарного спрямування Людина і світ
«Людина і світ», який з 2011/12 навчального року став обов’язковим для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, що передбачає...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи