Концепція створення Єдиного інформаційного освітнього простору Запорізької області Затверджена на засіданні нмр зоіппо протокол №6 icon

Концепція створення Єдиного інформаційного освітнього простору Запорізької області Затверджена на засіданні нмр зоіппо протокол №6
Скачати 304.98 Kb.
НазваКонцепція створення Єдиного інформаційного освітнього простору Запорізької області Затверджена на засіданні нмр зоіппо протокол №6
Дата конвертації17.09.2013
Розмір304.98 Kb.
ТипКонцепція

Концепція створення Єдиного інформаційного освітнього простору Запорізької області

Затверджена на засіданні НМР ЗОІППО


Протокол № 6 від 27.12.2011

ВСТУП


Однією з основних умов входження України в глобальний освітній простір є модернізація й удосконалення якості освіти з урахуванням кращих світових практик, виконання заходів щодо вдосконалення освітньої системи України із широким застосуванням сучасних освітніх, інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ) на всіх рівнях системи освіти, що є функціональною реалізацією розвитку сучасної освітньої системи, адекватної потребам суспільства.

Розвиток процесу інформатизації взагалі й інформатизації освіти зокрема є частиною процесу формування інформаційної інфраструктури України, реалізованої на основі концепції відкритих систем. Очевидно, що найбільший економічний і соціальний успіх досягається там, де активно використовуються сучасні засоби комунікацій, інформаційних технологій і їх мережні додатки: автоматизовані інформаційні системи, спеціалізоване програмне забезпечення, мультимедіа, телебачення, телеконференції, візуалізація, моделювання, комп'ютерна графіка й багато чого іншого. У системі освіти України процес інформатизації повинен розглядатися в якості невід'ємної частини процесів розвитку безперервної системи освіти з урахуванням територіальних, інформаційно-комунікативних, економічних і етнографічних особливостей освітніх систем кожної області України.

Дана Концепція (далі по тексту Концепція) створення Єдиного освітнього інформаційного простору Запорізької області (далі по тексту Області) являє собою документ, який закріплює мету, принципи й основні напрямки політики, спрямованої на підвищення ефективності функціонування системи освіти області за рахунок впровадження відкритих автоматизованих інформаційних систем (АІС) в освітньо-управлінське середовище для структуризації й регламентування управлінських завдань.
^

ПРИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА


Ця концепція є базисом для підготовки й уточнення концептуальних, програмних і інших документів, що визначають мету й напрямки діяльності органів управління освіти, а також принципи й механізми їх взаємодії з населенням у сфері модернізації освітньої системи області. Концепція визначає ключові напрямки розвитку освіти області, підвищення ефективності управління й взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, освітніх установ (ОУ) і учасників освітнього процесу засобами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Концепція створена на підставі Закону України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» (від 9 січня 2007 року № 537-V), Указ Президента України № 926/2010 від 29.09.2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», на виконання державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року (постанова КабМіну України від 13 квітня 2011 р. N 494), керуючись листом МОНмолодьспорт України №1/9-800 від 26.10.2011 «Про досвід зі створення регіональних систем управління освітою».
^

МЕТА Й ЗАВДАННЯ КОНЦЕПЦІЇ


Основною метою даної Концепції є розробка й узгодження вимог, які ставляться до компонентів, що складають основу єдиного інформаційного освітнього простору, формування системи понять про стратегічні цілі і пріоритети довгострокової інформаційної політики й оперативний аналіз ситуації в системі освіти області для прийняття грамотних, обґрунтованих управлінських рішень, досягнення соціально значимих результатів. Найбільш ефективним способом рішення цих завдань є інформатизація системи освіти області, створення інформаційних систем, що забезпечують автоматизацію управлінської діяльності на всіх рівнях управління, а також впровадження інформаційних технологій безпосередньо в освітній процес.

Концепція створена для погодження різних уявлень про процес інформатизації системи освіти області в єдину систему для координації зусиль, виключення необґрунтованих економічних, фінансових, організаційних, соціальних, інтелектуальних витрат і залучення наявних у системі освіти області ресурсів.

Основні положення, зміст й структура Концепції:

 • Концепція є документом, у якому представлений основний задум вирішення проблеми системи освіти області за допомогою ІКТ, а також системних і взаємопов'язаних цілей, шляхів і методів їх досягнення;

 • Концепція відображає узгоджене розуміння керівництвом, науковою й педагогічною громадськістю системи освіти області місця й ролі ІКТ у системі освіти;

 • Концепція служить основою для розробки документів, які розвивають її;

Головна тактична мета інформатизації системи освіти Запорізької області полягає в:

 • формуванні в управлінні, освіті й соціальній сфері нових технологічних принципів, що базуються на використанні сучасних ІКТ, засобів комп'ютерної техніки й телекомунікацій;

 • формуванні інформаційної інфраструктури;

 • підготовці всіх учасників системи освіти (педагогічних кадрів, адміністративно-управлінського персоналу й інших учасників) до повноцінної й ефективної участі в побутовій, суспільній й професійній галузях життєдіяльності в умовах постіндустріального (інформаційного) суспільства.

Визначені в Концепції основні напрямки розвитку інформатизації освіти області повинні сприяти:

 • виробленню довгочасної стратегії розвитку інформатизації й системних підходів до її розвитку;

 • аналізу позитивних і негативних тенденцій у розвитку інформатизації освітнього середовища області, виявленню актуальних проблем і визначенню шляхів їх реалізації;

 • забезпеченню управління процесом інформатизації на всіх рівнях;

 • визначенню місця й ролі учасників процесу інформатизації на всіх рівнях системи освіти;

 • оптимальному використанню всіх видів ресурсів, які були виділені на інформатизацію системи освіти.

Поточний етап розвитку системи освіти області може бути охарактеризований за рахунок реалізації наступних напрямків його інформатизації:


^ Побудова технологічної й інформаційно-комунікаційної інфраструктури.

У рамках даного напрямку планується здійснити заходи, спрямовані на формування єдиного інформаційно-технологічного простору області, створення інфраструктури для систем розробки й актуалізації інформаційних освітніх ресурсів, комунікаційної інфраструктури для інтеграції всіх структур освіти в єдину обласну освітню мережу і її повне й своєчасне ресурсне наповнення (розвиток матеріально-технічної бази інформатизації). Для цього необхідно розв'язати завдання організації поставки сучасної комп'ютерної техніки (і її періодичне оновлення), телекомунікаційного обладнання, програмного, навчально-методичного й навчально-виробничого забезпечення, автоматизованих систем управління; постійного доступу всіх структур системи до інформаційних мереж; експлуатаційно-сервісного обслуговування й наступний перехід від локальних до мережних проектних рішень інформатизації. Безсумнівно, даний напрямок є ключовим, оскільки саме матеріально-технічне забезпечення інформатизації є її ядром і забезпечує можливості збору, доступу до освітньої інформації й одержання освітніх послуг, як для замовників, так і для учасників освітніх процесів.

^ Автоматизація процесів управління освітою.

У рамках даного напрямку планується здійснити комплексну автоматизацію процесів управління освітою області на всіх рівнях, ІКТ-підтримку освітнього процесу й підвищення кваліфікації працівників освіти. Основними цілями даного напрямку є облік і регулювання інформаційних потоків на всіх рівнях системи освіти (забезпечення оперативного й контрольованого обміну інформацією між структурами системи освіти), інформаційне забезпечення управлінської діяльності (створення умов для кількісного і якісного аналізу всіх аспектів функціонування системи освіти, виявлення перспективних тенденцій, ідей, методик її реформування), поширення інформаційних управлінських технологій (гарантоване підвищення ефективності управління), одержання оперативної й достовірної інформації, що дозволяє приймати обґрунтовані управлінські рішення й підвищити якість освітніх послуг (створення системи підтримки прийняття рішень), а також формування інформаційної культури працівників системи освіти, управління процесами інформатизації. Досягнення цих цілей вирішується через завдання, пов'язані з упровадженням в освітнє середовище області автоматизованих систем управління освітою і одночасно із цим – організацією системи підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації по використанню інформаційних технологій у професійній діяльності для всіх категорій педагогічних працівників і працівників управління освітою; розробку й впровадження системи підбору кадрів для реалізації завдань управління процесом інформатизації.

Інформатизація освітнього процесу.

Заходи даного напрямку передбачають реалізацію моделі безперервної освіти (дитячий садок - школа – ліцей, коледж – ВНЗ - додаткова освіта - самоосвіта) у рамках створення інформаційно-освітнього середовища підтримки освітнього процесу.

^ Забезпечення інформатизації.

У рамках цього напрямку передбачається комплексне вирішення завдань по нормативному, матеріально-технічному, кадровому, науковому, навчально-методичному, програмно-методичному забезпеченню процесу інформатизації; інтеграція інформаційних ресурсів по горизонталі (у відповідності зі специфікою освітньої діяльності) і вертикалі (у відповідності зі структурою управління освітою області).
^

КРИТЕРІЇ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ


Основні критерії досягнення цілей даної Концепції можна розділити на наступні групи: соціально-економічні, науково-технічні, педагогічні.

У соціально-економічній площині:

 • збереження й розвиток потенціалу системи освіти області;

 • підвищення якості й ефективності освіти;

 • підвищення оперативності й ефективності управління окремими навчальними закладами й усією системою освіти області в цілому;

 • гуманітаризація й індивідуалізація освіти;

 • забезпечення відкритості системи освіти області, одержання біль значущого статусу на державному рівні;

 • створення умов для розвитку конкурентоспроможної інформаційно-комунікаційної інфраструктури області, засобів обчислювальної техніки, телекомунікаційного обладнання й програмного забезпечення;

 • зростання фінансування високотехнологічних інноваційних проектів у сфері ІКТ.

У науково-технічній площині:

 • створення матеріально-технічної бази інформатизації освіти;

 • створення корпоративної мережі системи освіти;

 • створення інформаційної інфраструктури системи освіти;

 • забезпечення сумісності інформаційно-комунікаційної інфраструктури з урахуванням міжнародних стандартів;

 • створення інтегрованої автоматизованої інформаційної системи (ІАІС) управління освітою області;

 • створення системи управління процесами інформатизації освіти;

 • створення системи науково-методичного забезпечення, розробки, апробації, адаптації й впровадження комп'ютерних розвиваючих і навчальних технологій і нових інформаційних технологій;

 • створення єдиного інформаційного освітнього простору;

 • участь в процесах інформатизації освіти суспільних і комерційних структур, батьківської громадськості.

У педагогічній площині:

 • поширення й широке використання найбільш конкурентоспроможних автоматизованих систем навчання у закладах освіти області;

 • формування інформаційного мислення й забезпечення загальної комп'ютерної грамотності у випускників шкіл області;

 • забезпечення масової багаторівневої підготовки фахівців в галузі упровадження інформаційних технологій в регіоні;

 • забезпечення підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації педагогічних кадрів області за напрямками використання інформаційних технологій у професійній діяльності;

 • підвищення ефективності навчального процесу за рахунок впровадження комп'ютерних навчальних технологій у всіх формах освіти на всіх його ступенях;

 • підвищення ефективності управління освітою області за рахунок впровадження нових інформаційних технологій на всіх рівнях управління;

 • підвищення ефективності виховної роботи за рахунок використання можливостей нових інформаційних технологій для її організації;

 • розвиток перспективних форм освіти, у тому числі дистанційної.
^

СТВОРЕННЯ ЄДИНОЇ МЕРЕЖНОЇ Й ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ ОБЛАСТІ


У ході реалізації заходів Концепції необхідно розбудовувати телекомунікаційну інфраструктуру області, що дозволить забезпечити об'єднання створюваних інформаційних ресурсів. У корпоративну мережу необхідно включити: обласне управління освіти і науки, міські (районні) управління (відділи) освіти області, структурні підрозділи управлінь освіти області, освітні заклади. Корпоративна мережа повинна бути єдиною для обласної системи освіти мережею передачі даних і поєднувати всі установи й структурні підрозділи обласного управління освіти та забезпечувати їх взаємодію.

Можна сформулювати набір функціональних вимог, необхідних для побудови в області повноцінної мережної й телекомунікаційної інфраструктури:

 • створення умов для підвищення рівня використання мережних і телекомунікаційних технологій в управлінні освітою області:

 • забезпечення мінімального набору телекомунікаційних послуг відповідної якості, доступних усім органам управління освітою;

 • забезпечення широкого доступу господарюючих суб'єктів, громадських організацій і органів управління освіти області до нормативних, правових, довідкових, бібліотечних і інших інформаційних ресурсів і мережі Internet за допомогою мережних і телекомунікаційних технологій і у рамках розвитку служб голосових і миттєвих текстових повідомлень;

 • розвиток єдиного телекомунікаційного мережного простору системи освіти області, а саме: розвиток мережної інфраструктури освітніх установ і органів управління освітою області від рівня освітньої установи до включення в загальнообласну освітню мережу;

 • створення мережі електронних інформаційних центрів на базі інформаційних ресурсів органів управління освіти області, освітніх установ, обласних бібліотек, музеїв, архівів, засобів масової інформації;

 • створення єдиної електронної бібліотеки й медіатеки системи освіти області по рівнях;

 • створення логічно єдиних мережних і телекомунікаційних складових інформаційних просторів для кожного напрямку підготовки фахівців;

 • створення логічно єдиних мережних і телекомунікаційних складових інформаційного простору по кожному рівню й формі освіти, що містять відомості про методичну, навчальну й наукову літературу, характеристику кадрового потенціалу й т.п.

 • оснащення (дооснащення й модернізація) обчислювальною технікою й локальними обчислювальними мережами всіх об'єктів системи освіти області:

 • налагодження в усіх освітніх установах локальних компютерних мереж з наступною інтеграцією в обласну корпоративну мережу;

 • оснащення всіх об'єктів управління освітою області локальними обчислювальними мережами (від обласного управління освіти до міський (районних) управлінь (відділів) освіти) з наступною інтеграцією в обласну корпоративну мережу;

 • підключення до мережі Інтернет усіх освітніх установ і установ додаткової освіти;

 • відновлення й оптимізація комп'ютерного парку установ освіти й органів управління освітою області під сучасні технологічні вимоги.

 • Створення мережної і телекомунікаційної складових системи сервісного обслуговування обчислювальної техніки, автоматизованих інформаційних систем і програмного забезпечення області з метою:

 • створення внутрішньогалузевих сервісних центрів системи освіти області;

 • забезпечення інформаційної безпеки суб'єктів системи освіти області й захист інформаційних ресурсів;

 • розробка типових вимог до технічних характеристик, мовної підтримки, актуальності інформації, що міститься на обласному порталі та сайтах закладів та органів управління освітою.

Таким чином, розвиток єдиної мережі освітньої сфери області не тільки повинен сприяти збільшенню використання інформаційних технологій в освітній і адміністративно-управлінській діяльності в цілому, але й створити необхідну технологічну інфраструктуру для переходу на якісно новий рівень використовуваних інформаційних систем, що характеризується комплексністю застосовуваних рішень, багатобічною інтеграцією з інформаційними сховищами інших органів влади і забезпеченням інформаційної прозорості управлінських рішень.


^ СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОРТАЛУ ОСВІТИ ОБЛАСТІ

Стрімке зростання ролі Інтернету в житті сучасного суспільства й перетворення його в засіб масової комунікації змушує по-новому віднести до можливості використання всесвітньої мережі в сфері освіти.

Створення повноцінного порталу освіти області вимагає зусиль органів управлінь освіти, шкіл, педагогів, адміністрації і учнів, а не тільки окремих ентузіастів.

Подальший розвиток порталу може бути пов'язаний з різними факторами:

 • розширення функціональності порталу;

 • поява й оформлення нових оригінальних ідей;

 • розширення кола відвідувачів (тобто з успішним просуванням), з можливою участю в різних освітніх, у тому числі міжнародних, проектах.

Мета створення: підвищити інформаційну забезпеченість і ефективність модернізації освіти, розвиток мережної взаємодії освітніх установ, педагогів, учнів

Завдання:

 • Розвинути інформаційно-комунікаційну інфраструктуру системи освіти

 • Створити нове інформаційно-технологічного середовище для інформаційної підтримки повсякденної діяльності керівників органів управлінь освіти й освітніх закладів, учителів, учнів, а так само для інформаційної підтримки всіх видів інноваційної діяльності в сфері освіти.

 • Підвищити ефективність взаємодії учасників освітнього процесу й задоволення їх інформаційних потреб при здійсненні їх діяльності, спрямованої на забезпечення рівноправної якісної й доступної освіти.

 • Забезпечити доступну навігацію та надати інформацію про систему освіти в Інтернеті.

Призначення:

Інформаційний портал призначений для публікації й управління, навігації й контролю великими обсягами інформації в Інтернеті в сфері освіти. Портал призначений для модернізації й розширення інформаційних і функціональних можливостей існуючих інтернет-ресурсів, створення нових ресурсів системи освіти області, їх об'єднання в єдину структуру.


Концептуальна структура розвитку порталу повинна являти собою єдину систему, що складається з:

 • презентаційного (іміджевого) сайту про систему освіти області з відображенням інформації з баз даних різних інформаційних ресурсів системи освіти області;

 • інформаційних блоків порталу, персоніфікованих по групах користувачів (напрямків системи освіти й модернізації, освітній установі, учителеві, учневі, суспільству) з відображенням інформації з різних ресурсів порталу;

 • сайтів освітніх установ, органів управлінь освіти, підвідомчих установ управління освіти області, освітнього порталу;

 • персональних сайтів і сторінок по напрямках системи освіти й модернізації, учителям (портфоліо), учням, органам суспільно-державного управління і т.д.

 • інтерактивних елементів порталу, у тому числі - зворотного зв'язку, розширеною системою пошуку, систем голосувань, обліку статистики, інтерактивних анкет, опитувань, форумів, електронного документообігу та ін.
^

СТВОРЕННЯ ЄДИНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ ОБЛАСТІ


Ефективність управлінської діяльності визначається тим, наскільки раціонально вдається з її допомогою організовувати процеси, що підлягають регулюванню. Підвищення раціональності організаційного управління на даний момент визначається системою інформаційного забезпечення процесів управління, що відбуваються в організації взагалі й в організації, пов'язаної з управлінням системою освіти зокрема. Керівники повинні мати адекватну й оперативну інформацію про стан і розвиток процесів у системі освіти.

На цей час ситуація в управлінні освітою області характеризується наступними показниками:

 • недостатня оснащеність освітніх закладів внутрішньошкільними міні-АТС і іншими засобами голосового зв'язку, висока вартість міжміських переговорів, внаслідок чого ускладнюється оперативний зв'язок і керування загальноосвітніми установами;

 • неможливість забезпечення кваліфікованого обслуговування обчислювальних і мережних систем в освітніх установах;

 • значне збільшення за останній час кількості завдань управління;

 • великий обсяг рутинної й низькопродуктивної роботи зі збору й зберігання інформації;

 • великий обсяг циркулюючих у системі керування паперових документів;

 • великий обсяг часу, що витрачається на пошук потрібної інформації, її аналіз та узагальнення;

 • недостатня оснащеність обчислювальною технікою й засобами телекомунікації;

 • недостатня злагодженість структурних підрозділів при обробці й аналізі наявної інформації;

 • слабка інформаційна взаємодія з іншими відомствами області.

Усе це призводить до нагальної потреби комплексного й системного підходу до вирішення назрілих проблем у сфері управління освітою області, яка виражається в розробці комплексної системи інформаційного забезпечення (КСІЗ) освітнього середовища області.

Комплексна система інформаційного забезпечення призначена для оперативного забезпечення органів управління інформацією різного виду з можливістю аналізу, прогнозування й моделювання подій або ситуацій, з метою формування бази знань і умов для вироблення оперативних і довгострокових управлінських рішень – інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності управлінського персоналу системи освіти області на основі первинних інформаційних ресурсів освітніх установ і централізований аналіз показників про стан системи освіти області. По суті КСІЗ служить для забезпечення інформаційної підтримки підготовки прийняття рішень по наступних напрямках:

 • стан контингенту учнів;

 • працевлаштування випускників, вступ випускників до ВНЗ;

 • аналіз стану освітніх установ;

 • кадрове забезпечення освітнього процесу;

 • аналіз забезпеченості освітніх установ матеріально-технічними й фінансовими ресурсами;

 • моніторинг якості освіти (форми контролю).

Компонентами КСІЗ є – інфраструктура, кадри, інформаційні масиви, програмне забезпечення, організаційно-методичні механізми використання КСІЗ.

Основу КСІЗ становить добре структурований інформаційний масив (єдине сховище даних), що відображає інформацію про систему освіти в області і його зовнішньому середовищі. Під зовнішнім середовищем маються на увазі галузеві й відомчі об'єкти загальної інфраструктури області.

Структура сховища даних забезпечує зберігання інформації, що характеризує показники стану складових освітнього процесу – контингенту, що навчається, кадрів системи освіти, матеріально-технічного забезпечення, нормативно-правових і організаційно-методичних механізмів.

Основними цілями створення комплексної системи інформаційного забезпечення учасників освітнього процесу області є:

• створення системи інформаційної підтримки організації й управління системою освіти області;

• підвищення ефективності управління за рахунок забезпечення можливості використання більш повної, достовірної, точної й актуальної інформації при виробленні й прийнятті управлінських рішень і здійсненню оперативного контролю їх виконання;

• підвищення точності планування розвитку різних процесів і превентивного визначення виникнення нових управлінських потреб;

• створення Єдиної інформаційної освітньої мережі області, покликаної забезпечити інтеграцію органів влади шляхом створення механізмів оперативного спільного вирішення загальних завдань;

• забезпечення прозорості управлінських рішень для населення, включаючи підтримку різних форм забезпечення інтерактивної взаємодії громадян з органами влади;

• стимулювання модернізації освіти через інформатизацію управління.

Досягнення цих цілей повинно здійснюватися через комплексну автоматизацію інформаційних процесів у сфері управління системою освіти області, що, у свою чергу, має на увазі рішення наступних першочергових завдань:

• створення єдиного банку даних управління освіти області;

• забезпечення роботи системи електронної канцелярії;

• перехід до єдиної системи електронного документообігу області, управлінь освіти й освітніх закладів;

• забезпечення мінімально необхідного рівня комплексної інформатизації кожної з навчальних одиниць області через:

- підключення всіх освітніх установ та закладів до корпоративної мережі освітньої сфери області;

- розвиток локальних мереж в освітніх установах;

- забезпечення роботи зі створеними базами даних по кадровому забезпеченню й контингенту;

- забезпечення освітніх установ автоматизованими системами керування НЗ.

• підтримка розвитку інформатизації органів управління освіти, що полягає у:

- забезпеченні роботи управлінь освіти з єдиним банку даних області;

- забезпеченні роботи управлінь освіти у централізованій системі обліку матеріально-технічного забезпечення освітньої системи області;

- розвитку мережі обласних структур підтримки інформатизації;

- розвитку і експлуатації інформаційних систем і ресурсів по пріоритетних для управлінь освітою напрямкам;

• розвиток внутрішніх інформаційних ресурсів освітнього середовища області:

 • розвиток існуючих інформаційних інтернет-ресурсів і цифрових освітніх ресурсів освітньої системи області;

• розвиток інтеграції в інформаційне середовище області, що передбачає:

 • розвиток наявних інформаційних систем загальнообласного значення й створення нових інформаційних систем, що мають значення для комплексу соціальної сфери області;

 • підтримку експлуатації в області загальнообласних інформаційних систем і ресурсів: через вироблення корпоративного стандарту на апаратні й програмні засоби, з урахуванням вимог по мінімізації витрат на підтримку мережної інфраструктури, при цьому апаратні й програмні засоби повинні відповідати стандартам по віддаленому адмініструванню;

 • створення єдиної корпоративної системи обміну голосовими повідомленнями в мультисервісній мережі; створення технічних служб по підтримці мережної інфраструктури: мережного комітету, центру адміністрування мережних обладнань, служби захисту від небажаного контенту.

 • розвиток системи центрів громадського доступу в Інтернет;

 • розвиток Інтернет-Ресурсів освітньої сфери.

Взаємодія органів системи управління освітою і обласних структур на сучасному рівні й при постійному збільшенні інформаційних потоків між ними неможлива без використання ІКТ. Тому доцільно говорити про формування інформаційної системи управління освітою і, як наслідок цього, інформаційного механізму взаємодії різних рівнів освітньої сфери з обласними структурами.

Ядром комплексної системи інформаційного забезпечення системи освіти області повинна бути галузева інтегрована автоматизована інформаційна система (ІАІС) управління освіти області, що поєднує в єдиний інформаційний простір обласне управління освіти, міські (районні) управління (відділи) освіти й навчальні заклади (НЗ), що включає в себе інформаційні системи освітніх установ, міських (районних) управлінь освіти і обласного управління освіти, які взаємодіють за єдиними стандартами. З метою поліпшення контролю за обміном документами при передачі по мережах загального доступу з використанням механізмів захисту і виключення незахищених мережних елементів, таких як служби безкоштовних поштових серверів, потрібно створити корпоративний поштовий сервер.

До складу ІАІС повинні входити наступні функціональні комплекси:

• «Контингент»;

• «Кадри»;

• «Моніторинг діяльності закладів освіти»;

• «Якість освіти. Форми контролю».

Ведення нормативно-довідкової інформації в КСІЗ повинно здійснюватися централізовано в рамках розробленої інтегрованої автоматизованої інформаційної системи управління освітою області (ІАІС управління освітою). Інтегруюча складова ІАІС повинна забезпечувати уніфіковані механізми підключення й одержання даних із суміжних підсистем і їх баз даних. Доступ до всіх даних і операцій ІАІС учасниками КСІЗ повинно здійснюватися в межах прав доступу, обумовлених регламентами інформаційної безпеки.

Інформаційне забезпечення ІАІС повинне містити в собі:

• бази даних поточної інформації по освітній сфері;

• бази даних ретроспективної інформації.

Інформаційна сумісність ІАІС управління освітою і інформаційна взаємодія із суміжними АІС управління освіти області повинні досягатися за рахунок:

• використання єдиних класифікаторів і способів кодування даних;

• використання відкритих стандартів форматів даних і протоколів взаємодії;

• формалізації інформаційних потоків між системами, розробці регламентів інформаційної взаємодії.

Для обміну інформацією між усіма рівнями організацій об'єктів автоматизації необхідно використовувати відомчі системи передачі даних, наприклад, корпоративну мережу області. У випадку використання відкритих каналів передачі даних (мережа Інтернет і т.д.) дистанційний доступ до ІАІС повинен бути організований із застосуванням засобів захисту інформації, що забезпечують необхідний рівень захисту даних і інформаційних систем.

Впровадження в повному обсязі КСІЗ в систему освіти області дозволить забезпечити:

• автоматизацію виконання завдань управління системою освіти області;

• створення єдиної телекомунікаційної інфраструктури системи освіти області;

• комплексність інформаційного забезпечення управління освітою області;

• впровадження ефективних організаційно-управлінських механізмів інформатизації;

• повноту, вірогідність і актуальність інформації в системі управління освітою області;

• підвищення інформаційної культури співробітників системи освіти області;

• перехід до управління на основі реальних поточних показників;

• скоординованість і оптимізація всіх інформаційних потоків системи освіти області;

Перспективами розвитку КСІЗ в результаті такого впровадження можуть бути:

• автоматизація взаємодії з іншими організаціями й відомствами області;

• перехід до нової моделі управління й організаційної структури;

• розвиток АІС у напрямку створення системи підтримки прийняття рішень;

• перехід до безпаперових технологій і електронному діловодству й документообігу;

• удосконалення матеріально-технічної бази системи освіти області;

• розширення набору інформаційних ресурсів, відкритих для населення;

• поліпшення взаємодії з учасниками освітнього процесу в області з використанням форм інтерактивної взаємодії.

Таким чином, повномасштабне впровадження КСІЗ в системі освіти області вимагає розробки формалізованих регламентів збору інформації й вимог до формування звітів і аналізу накопичених даних і приведення надалі у відповідність процесів управління освітою і функціональних можливостей ІАІС.

Важливо виділити загальні вимоги, які слід ураховувати при розробці ІАІС управління освітою області:

 1. Інтегрованість.

Система повинна надавати можливість зберігання й обробки інформації по всіх функціональних процесах управління освітою у єдиному інформаційному просторі. Крім того, необхідно забезпечити ефективну взаємодію між освітніми установами, міськими (районними) управліннями (відділами) освіти й обласним управлінням освіти, а також із зовнішніми організаціями державного рівня. Для цього ІАІС повинна забезпечувати:

• єдину систему розмежування прав доступу до документів, вихідних звітів і функцій системи. Це означає, що повинні бути погоджені й затверджені єдині для всієї галузі переліки інформації й порядок доступу до неї;

• одноразове введення даних, що означає зокрема, що кожний інформаційний параметр, що виникає в системі, уводиться в систему один раз, після чого може бути використаний у системі багаторазово;

• можливість забезпечення взаємодії різних функціональних модулів (навчальний процес, кадри й управління персоналом, управління фінансами, технічний стан освітніх установ і т.д.) як по даних, так і по процедурах обробки;

• платформна незалежність і гетерогенність інформаційного середовища;

• наявність розвинених технологічних засобів інтеграції з іншими прикладними системами й базами даних.

 1. Адаптованість.

Як управління освіти області, так і кожний з освітніх закладів, мають у своєму виробничому циклі функціональні процеси, характерні тільки для даної конкретної установи. Ці процеси в різних організаціях мають тенденцію до зміни в часі. Тому для галузевої інформаційної системи гостро стоїть питання про налагодження функціональності системи для кожної конкретної установи й про засоби розробки й супроводу самостійних рішень (проектів), що реалізують окремі процеси освітніх установ.

Ці засоби повинні в обов'язковому порядку підтримувати технологію переносу нових рішень з однієї бази даних в іншу, що забезпечить можливості тиражування рішень і нарощування функціональності системи без зупинки її експлуатації.

Крім того, ІАІС повинна допускати використання достатнього широкого спектра встаткування як у серверній її частині, так і в клієнтській. Система повинна функціонувати в різних мережних середовищах (Internet/Intranet), і при цьому забезпечувати високий ступінь захисту своїх даних від несанкціонованого доступу.

 1. Розподіленість

Характерною рисою системи освіти є наявність достатньо чіткої вертикалі керування «Обласне управління освіти – міське (районне) управління (відділ) освіти – заклади освіти». Крім того, організації сфери освіти досить щільно взаємодіють між собою з методичних, організаційних та інших питань. Усе це також пов’язане з проблемою низькоякісних каналів зв’язку. Тому платформа розробки повинна забезпечувати:

• передачу даних (документів, звітів, класифікаторів) між вузлами системи в режимах ON LINE і OFF LINE;

• реєстрацію знову отриманих документів на вузлі – одержувачі;

• ведення протоколів руху документів між вузлами системи й підтримку прав доступу до них;

• автоматичну й напівавтоматичну публікацію інформації відповідно до затвердженого переліку й регламенту.

 1. Масштабність

Це стандартна вимога, що гарантує збереження вкладених у розробку й розвиток системи засобів. У цьому випадку стоїть завдання автоматизації цілого ряду закладів однієї галузі, тому всі пропоновані програмні й апаратні рішення повинні мати високий ступінь масштабованості в усіх вимірах, зокрема по кількості користувачів, обсягу збережених даних, інтенсивності обміну даними, швидкості обробки даних, способах забезпечення доступу і т.д.

Галузева інформаційна система повинна ефективно функціонувати як у рамках однієї організації, так і в рамках усієї обласної системи освіти.

Основою в ІАІС управління освітою повинна бути інформація, що циркулює в системі освіти області. Пріоритетною метою створення ІАІС управління освітою області є забезпечення обласного управління освіти ефективним засобом інформаційної підтримки формування, контролю й реалізації державної політики в сфері освіти області.

Головною метою створення ІАІС слід вважати автоматизацію системи управління освітою і забезпечення переходу обласного управління освіти на нові технології управління, обліку й звітності, здатні забезпечити підвищення ефективності діяльності органів управління області в рамках єдиного освітнього простору регіону.

Ідеологія ІАІС — створення єдиного інформаційного простору управління освітою базисом якого є:

• загальнообласна освітня інфраструктура;

• єдине сховище даних;

• уніфіковані технологічні механізми й програмні рішення;

• автоматизація рутинних управлінських функцій у вигляді стандартизованих програмних модулів;

• комплексна система інформаційного забезпечення;

Досягнення сформульованої мети можливо при вирішення наступних завдань:

• створення ефективної розвиненої інформаційно-комунікаційної інфраструктури;

• створення й впровадження нових форм і методів інформаційної підтримки управління освітніми закладами на основі сучасних інформаційних технологій і концепції прогнозування й аналізу, підтримки управлінських рішень керівників усіх рангів;

• введення єдиного стандарту роботи з електронними документами, що враховує існуючу нормативну базу, що й забезпечує захищеність, керованість і доступність документів;

• автоматизація й підвищення ефективності роботи співробітників і підрозділів шляхом впровадження спеціалізованих додатків і засобів підтримки групової роботи;

• створення інфраструктури управління корпоративними галузевими знаннями;

• перехід від розділеної технології ведення обліку до інтеграції систем, що дозволить із однієї сторони якісно змінити характер діяльності облікових і контролюючих підрозділів, а з іншого - ліквідувати дефіцит оперативної управлінської інформації в підрозділах і закласти основу для оперативного виконання аналізу й прогнозу діяльності системи освіти області.

ІАІС управління освітою по своєму рівню в класифікації інформаційних систем повинна бути системою корпоративного типу. У її складі можна виділити дві відносно незалежні складові.

Перша складова являє собою системно-технічну інфраструктуру (включаючи інфраструктуру ядра ІАІС управління освітою) галузі освіти в широкому розумінні цього слова (мережна, телекомунікаційна, програмна, інформаційна, організаційна інфраструктура - тобто те, що визначає узагальнена назва ІАІС управління освітою області). До неї відносяться об'єкти інфраструктури інформатизації освіти, інтегрована транспортна мережа (корпоративна система передачі даних). Вона має довгочасний характер, тому що створюється на багато років уперед.

Друга складова - функціональні підсистеми ІАІС управління освітою, що забезпечують рішення завдань системи управління освіти й досягнення її цілей на основі розроблювальних управлінських моделей. Ця складова динамічна, тому що в діяльності системи управління освітою постійно відбуваються більш-менш істотні зміни, які повинні бути відображені й у функціональних підсистемах на основі управлінських моделей.

З урахуванням цих складових, найбільш принципово важливими елементами структури ІАІС є:

• використання різними інформаційними системами єдиної уніфікованої системи довідників і класифікаторів;

• використання різними інформаційними системами єдиного сховища даних (КСІЗ);

• модульна розширювана структура, що передбачає її подальший розвиток.

Функціонально ІАІС будується як одна з основних ланок ефективного управління освітніми процесами з використанням і забезпеченням технологічних циклів процесу управління освітою при ефективному використанні ресурсів. Таким чином, ІАІС повинна забезпечувати більш високу оперативність, повноту й несуперечність даних про стан процесів освіти, об'єднання цих даних з інформацією про стан і наповнення об'єктів інфраструктури.

ІАІС може зберігати облікову інформацію, що стосується всіх складових діяльності системи освіти області, що гарантує наступність і безперервність процесів планування, контролю виконання, аналізу й коректування планів.

Фактично ІАІС може бути функціональним інтегратором усіх уже існуючих підсистем обласного управління освіти, яка зберігає загальногалузеві інформаційні ресурси (нормативно-довідкова інформація, загальні оперативні й історичні дані, використовувані більш ніж одним програмним засобом і/або декількома копіями програмного засобу). Уніфіковані механізми інформаційної взаємодії повинні забезпечувати роботу будь-якої підсистеми з необхідним набором даних із суміжних підсистем і баз даних, які їм належать.

Усі види даних, їхні значеннєві об'єднання, сукупності типу документ і т.п. розглядаються як об'єкти загальногалузевих інформаційних ресурсів. Керування такого роду ресурсами проводиться на основі методів об'єктної взаємодії. При цьому інформаційне наповнення загальногалузевих інформаційних ресурсів становлять найбільш достовірні еталонні дані ( як з баз даних підсистем, що входять до складу ІАІС, так і безпосередньо з бази даних ІАІС), призначені для управління освітою.

Доступ до всіх даних і функцій (властивостей об'єктів і операцій над ними) здійснюється з підсистем ІАІС у межах відповідних прав доступу за допомогою уніфікованих інтерфейсів і методів, реалізованих на основі уніфікованих механізмів, підтримуваних програмним забезпеченням ІАІС. Це не тільки спрощує процедури додавання в ІАІС нових підсистем, але й забезпечує включення — без переробки самої ІАІС — сторонніх розробок, що використовують аналогічний механізм. Стандартизація компонентів ІАІС дозволяє будувати необхідну систему залежно від функціональних вимог.

В ІАІС може бути реалізована система підтримки прийняття рішень, заснована на наявності спеціалізованого єдиного сховища даних, яка передбачає здійснення аналізу діяльності й прогнозування роботи організації, що, в остаточному підсумку, позначається на оперативності прийняття керівниками управлінських рішень. Управлінська орієнтація ІАІС вимагає тісної інтеграції в її рамках не тільки технологічних циклів управління, але й функцій, пов'язаних з управлінням інфраструктурою.

Технологічні механізми ІАІС управління системою освіти області можуть бути реалізовані за рахунок застосування багатоланкової архітектури, що у цей момент є основою при побудові складних інформаційних систем і технології «тонкого клієнта» при створенні простих користувацьких інтерфейсів, що не вимагають установки спеціального ПО на робочих місцях користувачів. Ключовими факторами, що лежать в основі побудови ІАІС, є єдина технічна політика й використання єдиних стандартів інформаційної взаємодії при створенні різних підсистем і компонентів ІАІС.

Безумовно, ІАІС управління освітою області, як і будь-яка інша сучасна інформаційна система, буде здатна відповідати зростаючим інформаційним запитам сфери управління тільки за умови свого постійного розвитку, що забезпечує випереджальну підготовку інформації для управлінських пріоритетів.

Підсистеми ІАІС управління освітою області повинні забезпечувати підготовку зведених звітів і аналіз оперативних даних з використанням підсистем:

• «Контингент» – моніторинг руху учнів, виявлення проблем неуспішності в навчанні й профілактики бездоглядності й безпритульності дітей і підлітків;

• «Кадри» – моніторинг руху кадрів, підготовка зведень по кадровому забезпеченню й моніторинг прихованих вакансій, аналіз підвищення кваліфікації;

• «Освітня статистика й аналітика» – збір оперативної та статистичної інформації з міських (районних) управлінь (відділів) освіти, навчальних закладів.

За допомогою підсистеми «Фінанси» планується автоматизувати систему оплати праці викладацького й управлінського складу освітнього середовища області.

Впровадження ІАІС і її підсистем у систему управління освітою дозволить здійснити комплексне комунікаційне забезпечення співробітників системи за допомогою наступних засобів:

• наскрізний документообіг і контроль доручень від обласного управління освіти до кожного міського (районного) управління (відділу) освіти;

• система розсилання документів в навчальні заклади;

• єдина корпоративна електронна пошта.

Таким чином, з метою створення Єдиного інформаційного освітнього простору Запорізької області, забезпечення переходу обласного управління освіти й міських (районних) управлінь (відділів) освіти області на нові інформаційні технології підтримки процесів управління освітою у рамках ІАІС необхідно створити:

• Обласний портал системи освіти області – єдину комплексну інформаційну систему;

• Автоматизовані інформаційні системи:

o «Контингент»;

o «Кадри»;

o «Матеріально-технічне забезпечення»;

o «Фінанси»;

o «Довідники й класифікатори».

• Програмний комплекс управління навчальним закладом.

Однією з ключових складових створюваної Єдиної інформаційної освітньої мережі, взагалі й ІАІС управління освітою зокрема, є програмний комплекс для управління освітніми установами, який може комплексно автоматизувати внутрішньошкільне керування й ефективно сформувати основу єдиного інформаційного простору освітніх структур.Схожі:

Концепція створення Єдиного інформаційного освітнього простору Запорізької області Затверджена на засіданні нмр зоіппо протокол №6 iconСтворення єдиного регіонального інформаційного освітнього простору Нормативно-правове забезпечення
Наказ управління освіти Енергодарської міської ради від 03. 03. 2009 року №136 "Про проведення підготовчої роботи щодо створення...
Концепція створення Єдиного інформаційного освітнього простору Запорізької області Затверджена на засіданні нмр зоіппо протокол №6 iconНаказ №589/0/212-11 Про подальший розвиток єдиного інформаційно-освітнього простору області
Дніпропетровській області, пункту протоколу селекторної наради голови Дніпропетровської облдержадміністрації з міськими головами...
Концепція створення Єдиного інформаційного освітнього простору Запорізької області Затверджена на засіданні нмр зоіппо протокол №6 iconПоложення про шкільний сайт Загальні положення Дане Положення розроблено з метою визначення порядку створення та роботи інформаційного сайту
Дане Положення розроблено з метою визначення порядку створення та роботи інформаційного сайту (повна назва навчального закладу) в...
Концепція створення Єдиного інформаційного освітнього простору Запорізької області Затверджена на засіданні нмр зоіппо протокол №6 iconПоложення про шкільний сайт
Енергодарського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад загальноосвітній навчальний заклад» №9 в рамках реалізації...
Концепція створення Єдиного інформаційного освітнього простору Запорізької області Затверджена на засіданні нмр зоіппо протокол №6 iconПоложення про конкурс «Створення єдиного інформаційного освітнього простору на базі інноваційного проекту «Щоденник ua»
«Створення єдиного інформаційного освітнього простору на базі інноваційного проекту «Щоденник ua»
Концепція створення Єдиного інформаційного освітнього простору Запорізької області Затверджена на засіданні нмр зоіппо протокол №6 iconПоложення про шкільний сайт Загальні положення
Дане Положення розроблено з метою визначення порядку створення та роботи інформаційного сайту (повна назва навчального закладу) в...
Концепція створення Єдиного інформаційного освітнього простору Запорізької області Затверджена на засіданні нмр зоіппо протокол №6 iconДодаток 2 Положення про веб-сайт навчального закладу 1
Це Положення розроблено з метою визначення порядку створення та роботи сайтів навчальних закладів м. Слов’янськ в рамках реалізації...
Концепція створення Єдиного інформаційного освітнього простору Запорізької області Затверджена на засіданні нмр зоіппо протокол №6 iconНаказ №29 но м. Хмельницький «Про проведення обласних конкурсів з використанням освітньої мережі «Щоденник. Ua»
Хмельницької обласної державної адміністрації від 15. 11. 2011р №78-но "Про створення єдиного інформаційного простору в області",...
Концепція створення Єдиного інформаційного освітнього простору Запорізької області Затверджена на засіданні нмр зоіппо протокол №6 iconМетодичні рекомендації щодо планування розділу річного плану навчального закладу «Розвиток єдиного інформаційного освітнього простору в знз» Ласкова Н. О., методист нмц, управління освіти
На виконання наказу управління освіти від 11. 01. 2012р. №14 «Про введення до річного плану роботи знз додаткового розділу», необхідно...
Концепція створення Єдиного інформаційного освітнього простору Запорізької області Затверджена на засіданні нмр зоіппо протокол №6 iconДоменні імена Всі сайти закладів освіти області зареєстровано в географічному домені vn ua
Вінницької області в рамках реалізації проекту створення єдиного інформаційно-освітнього середовища та освітнього веб-простору
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи