Закон україни про недержавне пенсійне забезпечення icon

Закон україни про недержавне пенсійне забезпечення
НазваЗакон україни про недержавне пенсійне забезпечення
Сторінка1/12
Дата конвертації24.07.2013
Розмір1.49 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ЗАКОН УКРАЇНИ


Про недержавне пенсійне забезпечення


( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 47-48,

ст.372 )


{ Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005, ВВР, 2006, N 13, ст.110

N 1276-VI ( 1276-17 ) від 16.04.2009, ВВР, 2009, N 38, ст.535

N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010, ВВР, 2010, N 37, ст.496

N 2393-VI ( 2393-17 ) від 01.07.2010, ВВР, 2010, N 38, ст.505

N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011

N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011 }


{ У тексті Закону, крім розділу XII "Прикінцеві положення",

слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового

ринку", "Державна комісія з регулювання ринків фінансових

послуг України" в усіх відмінках замінено відповідно

словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового

ринку" та "національна комісія, що здійснює державне

регулювання у сфері ринків фінансових послуг" у

відповідному відмінку згідно із Законом N 3610-VI

( 3610-17 ) від 07.07.2011 }


Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні

засади недержавного пенсійного забезпечення в Україні та регулює

правовідносини, пов'язані з цим видом діяльності.


Розділ I


^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 1. Визначення понять


У цьому Законі поняття вживаються в такому значенні:


адміністратор недержавного пенсійного фонду (далі -

адміністратор) - юридична особа, що здійснює адміністрування

недержавних пенсійних фондів на умовах цього Закону;


ануїтет - періодичні пенсійні виплати, які здійснюються з

установленими інтервалами часу до того моменту, поки не настане

певна подія, визначена у відповідному договорі;


відкритий пенсійний фонд - недержавний пенсійний фонд,

учасниками якого можуть бути будь-які фізичні особи незалежно від

місця та характеру їх роботи;


вкладник недержавного пенсійного фонду (далі - вкладник

фонду) - особа, яка сплачує пенсійні внески на користь учасника

шляхом перерахування грошових коштів до недержавного пенсійного

фонду відповідно до умов пенсійного контракту та закону; { Абзац

п'ятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3668-VI

( 3668-17 ) від 08.07.2011 }


власний капітал - різниця між сукупною вартістю активів

юридичної особи та вартістю її зобов'язань перед третіми особами;


діяльність з недержавного пенсійного забезпечення -

сукупність організаційних, юридичних та інших передбачених

законодавством дій, спрямованих на здійснення недержавного

пенсійного забезпечення фізичних осіб;


діяльність з управління активами - професійна діяльність,

визначена законодавством про цінні папери та фондовий ринок;


довічна пенсія (довічний ануїтет) - пенсійні виплати, які

здійснюються страховою організацією на підставі договору

страхування довічної пенсії протягом життя фізичної особи

періодично після досягнення нею пенсійного віку відповідно до

законодавства про страхування;


зберігач пенсійного фонду (далі - зберігач) - банк, який

провадить депозитарну діяльність зберігача цінних паперів та

відповідає вимогам цього Закону;


інвестиційна декларація - документ, який визначає

інвестиційну політику недержавного пенсійного фонду, основні

напрями та обмеження інвестування активів недержавних пенсійних

фондів відповідно до цього Закону;


індивідуальний пенсійний рахунок - персоніфікований рахунок

учасника пенсійного фонду, який ведеться в системі

персоніфікованого обліку у визначеному цим Законом порядку з метою

обліку накопичених на користь учасника пенсійних коштів;


компанія з управління активами - юридична особа, яка

провадить професійну діяльність з управління активами на підставі

відповідної ліцензії на провадження такої діяльності;


корпоративний пенсійний фонд - недержавний пенсійний фонд,

засновником якого є юридична особа-роботодавець або декілька

юридичних осіб-роботодавців та до якого можуть приєднуватися

роботодавці-платники. Учасниками цього фонду можуть бути виключно

фізичні особи, які перебувають (перебували) у трудових відносинах

з роботодавцями-засновниками та роботодавцями - платниками цього

фонду;


недержавний пенсійний фонд (далі - пенсійний фонд) - юридична

особа, створена відповідно до цього Закону, яка має статус

неприбуткової організації (непідприємницького товариства),

функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення

пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з

подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює

пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду у визначеному цим

Законом порядку;


недержавний пенсійний фонд - суб'єкт другого рівня системи

пенсійного забезпечення - недержавний пенсійний фонд, який

створений та діє відповідно до законодавства про недержавне

пенсійне забезпечення, відповідає вимогам цього Закону для

отримання ліцензії на надання послуг у накопичувальній системі

пенсійного страхування (далі - пенсійний фонд - суб'єкт другого

рівня); { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 3668-VI

( 3668-17 ) від 08.07.2011 }


одиниця пенсійних активів - показник системи

персоніфікованого обліку, який застосовується для визначення суми

пенсійних коштів, що належать учасникові пенсійного фонду та

обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку в

пенсійному фонді; { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом

N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011 }


одноразова пенсійна виплата - пенсійна виплата, що

здійснюється одноразово у порядку та у випадках, визначених цим

Законом;


пенсійна виплата - грошова виплата учасникові недержавного

пенсійного забезпечення або його спадкоємцям, що здійснюється за

рахунок накопичених у недержавному пенсійному фонді та облікованих

на індивідуальному пенсійному рахунку грошових коштів у випадках,

передбачених цим Законом;


пенсійна схема - документ, який визначає умови та порядок

недержавного пенсійного забезпечення учасників фонду;


пенсійний контракт - договір між пенсійним фондом та його

вкладником, згідно з яким здійснюється недержавне пенсійне

забезпечення учасника (учасників) фонду за визначеною пенсійною

схемою;


пенсійні активи - активи пенсійного фонду, страхової

організації, банківської установи, сформовані відповідно до цього

Закону, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати;


пенсійні депозитні рахунки - вкладні (депозитні) рахунки

фізичних осіб, що відкриваються банківськими установами з

урахуванням умов, установлених законодавством, для накопичення

заощаджень на виплату пенсії;


пенсійні кошти - сума зобов'язань у грошовому виразі

пенсійного фонду перед його учасниками, страхової організації

перед застрахованими особами згідно з договорами страхування

довічної пенсії або банківської установи перед вкладниками, які

відкрили пенсійні депозитні рахунки;


пенсія на визначений строк - пенсійні виплати, що

здійснюються періодично протягом визначеного строку у порядку та у

випадках, визначених цим Законом;


персоніфікований облік - збирання, оброблення, систематизація

та зберігання передбаченої законодавством про пенсійне

забезпечення і цим Законом інформації про учасників недержавного

пенсійного забезпечення, відомостей про визначення їх прав на

пенсійні виплати за рахунок коштів, накопичених на їх користь, а

також для обчислення розміру цих виплат;


пов'язана особа юридичної особи (далі - пов'язана особа):


юридична особа, що здійснює контроль за відповідною юридичною

особою або контролюється відповідною юридичною особою, чи

перебуває під спільним контролем з такою юридичною особою;


фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль за

відповідною юридичною особою (членами сім'ї фізичної особи

вважаються її чоловік (дружина), діти або батьки як фізичної

особи, так і її чоловіка (дружини), а також чоловіка (дружини)

будь-кого з дітей або батьків фізичної особи);


посадова особа відповідної юридичної особи, яка уповноважена

виконувати від імені такої юридичної особи юридичні дії,

спрямовані на встановлення, зміну або припинення правових

відносин, а також члени сім'ї такої посадової особи.


Під здійсненням контролю в цьому Законі слід розуміти

володіння безпосередньо або через пов'язаних фізичних чи юридичних

осіб найбільшою часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не

менш як 20 відсотків статутного капіталу юридичної особи, або

управління найбільшою кількістю голосів у органі управління

юридичної особи. Для фізичної особи загальна сума володіння

часткою статутного капіталу юридичної особи (голосів у органі

управління) визначається як загальний обсяг корпоративних прав, що

належать такій фізичній особі, членам її сім'ї та юридичним

особам, які контролюються такою фізичною особою або членами її

сім'ї;


професійний пенсійний фонд - недержавний пенсійний фонд,

засновником (засновниками) якого можуть бути об'єднання юридичних

осіб-роботодавців, об'єднання фізичних осіб, включаючи професійні

спілки (об'єднання професійних спілок), або фізичні особи,

пов'язані за родом їх професійної діяльності (занять). Учасниками

такого фонду можуть бути виключно фізичні особи, пов'язані за

родом їх професійної діяльності (занять), визначеної у статуті

фонду;


резервний фонд - фонд грошових коштів, створений відповідно

до цього Закону та законів України, що регулюють діяльність

господарських товариств, адміністратором, компанією з управління

активами з метою відшкодування можливих збитків учасників

пенсійних фондів унаслідок неналежного виконання зобов'язань перед

ними або порушення законодавства відповідними суб'єктами

недержавного пенсійного забезпечення;


роботодавець - власник підприємства, установи, організації

незалежно від форми власності, виду діяльності або уповноважений

ним орган чи фізична особа, яка відповідно до законодавства

використовує найману працю;


роботодавець - платник корпоративного пенсійного фонду

(далі - роботодавець-платник) - роботодавець, який визнає статут

уже створеного корпоративного пенсійного фонду, виявив бажання

перераховувати грошові кошти на користь своїх працівників до

такого фонду на підставі договору, укладеного ним з радою цього

пенсійного фонду;


саморегулівна організація адміністраторів недержавних

пенсійних фондів - неприбуткова організація (непідприємницьке

товариство), що створюється з метою встановлення професійних

стандартів діяльності з адміністрування недержавних пенсійних

фондів, захисту та представлення інтересів своїх членів, а також

учасників недержавних пенсійних фондів;


страхова організація - страховик, який отримав ліцензію на

страхування життя;


учасник накопичувальної системи пенсійного страхування -

фізична особа, яка сплачує страхові внески до накопичувальної

системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та

прийняла рішення про спрямування цих внесків до пенсійного фонду -

суб'єкта другого рівня у порядку, встановленому Законом України

"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"

( 1058-15 ); { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом

N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011 }


учасник недержавного пенсійного забезпечення - фізична особа,

на користь якої сплачуються пенсійні внески до пенсійного фонду,

страхової організації або на пенсійний депозитний рахунок до

банківської установи і яка має право на недержавне пенсійне

забезпечення на умовах і в порядку, визначених пенсійним

контрактом, договором страхування або договором про відкриття

пенсійного депозитного рахунку та цим Законом;


учасник недержавного пенсійного фонду (далі - учасник

фонду) - фізична особа, на користь якої сплачуються пенсійні

внески до недержавного пенсійного фонду;


чиста вартість одиниці пенсійних внесків - розрахункова

вартість одиниці пенсійних внесків, що визначається шляхом ділення

чистої вартості активів пенсійного фонду на загальну кількість

одиниць пенсійних внесків на день підрахунку. Чиста вартість

одиниці пенсійних внесків на день надходження першого пенсійного

внеску до пенсійного фонду встановлюється у розмірі 1 гривня;


чиста вартість активів пенсійного фонду - різниця між

вартістю активів пенсійного фонду на день проведення підрахунку та

загальною сумою зобов'язань пенсійного фонду, що підлягають

виконанню на день проведення підрахунку.


Стаття 2. Система недержавного пенсійного забезпечення


1. Система недержавного пенсійного забезпечення - це складова

частина системи накопичувального пенсійного забезпечення, яка

ґрунтується на засадах добровільної участі фізичних та юридичних

осіб, крім випадків, передбачених законами, у формуванні пенсійних

накопичень з метою отримання учасниками недержавного пенсійного

забезпечення додаткових до загальнообов'язкового державного

пенсійного страхування пенсійних виплат.


2. Суб'єктами недержавного пенсійного забезпечення є:


недержавні пенсійні фонди;


страхові організації, які уклали договори страхування

довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або

смерті;


банківські установи, які уклали договори про відкриття

пенсійних депозитних рахунків;


вкладники та учасники пенсійних фондів, учасники

накопичувальної системи пенсійного страхування; { Абзац п'ятий

частини другої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011 }


вкладники пенсійних депозитних рахунків;


фізичні та юридичні особи, які уклали договори страхування

довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або

смерті;


засновники пенсійних фондів;


роботодавці - платники корпоративних пенсійних фондів;


саморегулівні організації суб'єктів, які надають послуги у

сфері недержавного пенсійного забезпечення;


органи державного нагляду і контролю у сфері недержавного

пенсійного забезпечення;


адміністратори пенсійних фондів;


компанії з управління активами;


зберігачі;


аудитори;


особи, які надають консультаційні та агентські послуги

відповідно до цього Закону.


3. Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється:


пенсійними фондами шляхом укладення пенсійних контрактів між

адміністраторами пенсійних фондів та вкладниками таких фондів

відповідно до цього Закону;


страховими організаціями шляхом укладення договорів

страхування довічної пенсії, страхування ризику настання

інвалідності або смерті учасника фонду відповідно до цього Закону

та законодавства про страхування;


банківськими установами відповідно до цього Закону та

законодавства про банківську діяльність шляхом укладення договорів

про відкриття пенсійних депозитних рахунків для накопичення

пенсійних заощаджень у межах суми, визначеної для відшкодування

вкладів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, що

встановлюється згідно із законом.


Стаття 3. Законодавство про недержавне пенсійне забезпечення


Законодавство про недержавне пенсійне забезпечення

складається з цього Закону, законодавства про загальнообов'язкове

державне пенсійне страхування, законів України "Про страхування"

( 85/96-ВР ), "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ),

"Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні

інвестиційні фонди)" ( 2299-14 ), "Про цінні папери і фондову

біржу" ( 1201-12 ), "Про державне регулювання ринку цінних паперів

в Україні" ( 448/96-ВР ), "Про фінансові послуги та державне

регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ) та інших

нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цього Закону.


Стаття 4. Принципи недержавного пенсійного забезпечення


1. Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється на

принципах:


законодавчого визначення умов недержавного пенсійного

забезпечення;


заінтересованості фізичних осіб у недержавному пенсійному

забезпеченні;


добровільності створення пенсійних фондів юридичними та

фізичними особами, об'єднаннями фізичних осіб та об'єднаннями

юридичних осіб;


добровільної участі фізичних осіб у системі недержавного

пенсійного забезпечення та вибору виду пенсійної виплати, крім

випадків, передбачених цим Законом;


добровільності прийняття роботодавцем рішення про здійснення

пенсійних внесків на користь своїх працівників до системи

недержавного пенсійного забезпечення;


економічної заінтересованості роботодавця у здійсненні

пенсійних внесків на користь своїх працівників до системи

недержавного пенсійного забезпечення;


неможливості необґрунтованої відмови роботодавця від

здійснення пенсійних внесків до системи недержавного пенсійного

забезпечення на користь своїх працівників, якщо роботодавець

розпочав здійснення таких пенсійних внесків;


рівноправності всіх учасників пенсійного фонду, які беруть

участь в одній пенсійній схемі;


розмежування та відокремлення активів пенсійного фонду від

активів інших суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення та

накопичувального пенсійного страхування з метою захисту майнових

прав учасників пенсійного фонду та унеможливлення банкрутства

пенсійного фонду; { Абзац десятий частини першої статті 4 в

редакції Закону N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011 }


визначення розміру пенсійної виплати залежно від суми

пенсійних коштів, облікованих на індивідуальному пенсійному

рахунку учасника фонду або застрахованої особи;


гарантування фізичним особам реалізації прав, наданих їм цим

Законом;


цільового та ефективного використання пенсійних коштів;


державного регулювання розміру тарифів на послуги, що

надаються у системі недержавного пенсійного забезпечення;


відповідальності суб'єктів системи недержавного пенсійного

забезпечення за порушення норм, передбачених цим Законом та іншими

нормативно-правовими актами;


державного регулювання діяльності з недержавного пенсійного

забезпечення та нагляду за його здійсненням.


Стаття 5. Аудиторські перевірки у сфері недержавного

пенсійного забезпечення


1. Планові аудиторські перевірки діяльності пенсійних фондів,

адміністраторів, компаній з управління активами, зберігачів,

страхових організацій та банків, що надають послуги у сфері

недержавного пенсійного забезпечення, проводяться не рідше ніж

один раз на рік за рахунок юридичних осіб, що перевіряються.

Результати аудиторських перевірок підлягають опублікуванню в

порядку, визначеному цим Законом.


2. Аудиторська перевірка проводиться аудитором, який має

право на провадження аудиторської діяльності і займається виключно

наданням аудиторських послуг згідно із законодавством.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12Схожі:

Закон україни про недержавне пенсійне забезпечення iconЗ а к о н у к р а ї н и про податок з доходів фізичних осіб ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2003, n 37, ст. 308 ) { Із змінами, внесеними згідно із Закон
У тексті Закону слова "недержавне пенсійне страхування" в усіх відмінках замінено словами "недержавне пенсійне
Закон україни про недержавне пенсійне забезпечення iconЗакон україни про пенсійне забезпечення

Закон україни про недержавне пенсійне забезпечення iconЗакон україни про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

Закон україни про недержавне пенсійне забезпечення iconЗакон україни про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування

Закон україни про недержавне пенсійне забезпечення iconКабінет Міністрів України постановляє: Установити з 1 липня 2012 р підвищення до пенсій, призначених до зазначеної дати відповідно до далі закон
Про збільшення розмірів пенсій, призначених відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової...
Закон україни про недержавне пенсійне забезпечення iconЗакон України "Про освіту". Закон України "Про загальну середню освіту". Кодекс Законів про працю України. Закон України "Про охорону праці"
Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
Закон україни про недержавне пенсійне забезпечення iconЗ а к о н у к р а ї н и про пенсійне забезпечення осіб, звільнених

Закон україни про недержавне пенсійне забезпечення iconРеферат на тему: Соціальна пенсія. Призначення і страхування пенсій. Органи, які здійснюють пенсійне забезпечення. План
Соціальна пенсія. Призначення і страхування пенсій. Органи, які здійснюють пенсійне забезпечення
Закон україни про недержавне пенсійне забезпечення iconПорядок проведення перерахунків за законом україни “про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”
Законом, або у зв'язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок,...
Закон україни про недержавне пенсійне забезпечення iconЗакон України від 26. 04. 2001 №2402-ііі «Про охорону дитинства». Закон України від 15. 11. 2001 №2789-ііі «Про попередження насильства в сім»ї»
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи