Програма курсу ?Право інтелектуальної власності? І. Зміст тем та методичні вказівки Тема Загальні положення про інтелектуальну власність icon

Програма курсу ?Право інтелектуальної власності? І. Зміст тем та методичні вказівки Тема Загальні положення про інтелектуальну власність
НазваПрограма курсу ?Право інтелектуальної власності? І. Зміст тем та методичні вказівки Тема Загальні положення про інтелектуальну власність
Дата конвертації28.11.2012
Розмір0.53 Mb.
ТипПрограма
Програма курсу ?Право інтелектуальної власності?
І. Зміст тем та методичні вказівки

Тема 1. Загальні положення про інтелектуальну власність

Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності. Об'єкти інтелектуальної власності, їх класифікація. Джерела формування правового поля інтелектуальної власності. Роль держави в регулюванні діяльності у сфері інтелектуальної власності.

Методичні вказівки

Головною метою теми є ознайомлення студентів з загальними поняттями про право інтелектуальної власності як формою державного регулювання та реалізації державної політики, її правової системи, які будуть використовуватись при вивченні наступних тем курсу. При вивченні теми необхідно звернути увагу на загальні поняття, такі як: право, норма права, нормативний акт, система права, правовідносини та їх класифікація, творчість, інтелектуальна власність, об’єкти інтелектуальної власності та ін. Надаються пояснення про поняття “авторське правоі “патентне право як основних джерел інтелектуальної власності. Увага приділяється визначенню окремих об’єктів інтелектуальної власності та їх загальній класифікації (відповідно до кваліфікаційної схеми). Надається характеристика законодавчим актам, міжнародним угодам, договорам і судовій практиці, що є основними джерелами правового захисту інтелектуальної власності. Подаються етапи становлення національного законодавства у сфері охорони інтелектуальної власності і роль в цьому процесі держави, приводиться структура державних органів з питань управління інтелектуальною власністю в Україні. При вивченні теми викладення понять ґрунтується на прикладах.

 

Тема 2. Обєкти авторського права i сумiжних прав

Історія авторського права. Поняття i джерела авторського права. Об'єкти авторського права. Суміжні права. Об’єкти суміжних прав. Захист авторських прав i суміжних прав.
^

Методичні вказівки


В темі дається характеристика етапів становлення авторського права Російської імперії, в радянський період і в самостійній Україні та системи джерел авторського права. Визначаються основні поняття, що прийняті в сфері авторського права, загальні характеристики основних його джерел. Приводиться характеристика об’єктів авторського права і особливостей прав суб’єктів. Дається визначення поняттю “суміжні права вказується на зв‘язок суміжних прав з об‘єктами авторського права. Розглядаються правовідносини, що виникають у зв‘язку із створенням об‘єктів авторського права, набуттям права на них, використанням права та захистом прав на ці об‘єкти.

 

 

Тема 3. Субєкти права інтелектуальної власності

Автори об’єктів інтелектуальної власності. Суб’єкти авторського права і суміжних прав. Патентовласники і правонаступники. Український інститут промислової власності. Організації колективного управління майновими правами суб'єктів авторського права і суміжних прав. Представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені).
^

Методичні вказівки


Зміст теми дає уявлення щодо суб‘єктів права інтелектуальної власності. Автори винаходів, корисних моделей, промислових зразків, сортів рослин, топографій інтегральних мікросхем. Власники виключних прав (патентовласники) та їх правонаступники. Розкривається суть прав, що належать патентовласнику.  Детально визначається роль і місце Патентного відомства і представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) у системі охорони прав на об‘єкти промислової власності. Дається визначення ролі і місця Українського агентства з авторських та суміжних прав по управлінню на колективній основі майновими правами суб'єктів авторського права і суміжних прав та у процесі державної реєстрації авторських прав.

 

Теми семінарських занять.

Заняття 1.   Авторське право, сумiжнi права і правовий захист ноу-хау .

Основнi питання

1.     Об'єкти авторського права, їх ознаки.

2.     Об'єкти сумiжних  прав.

3.     Особистi права авторів i майновi права суб’єктів авторського права (суміжних прав).

4.     Виникнення i здiйснення авторського права. Сроки охорони авторських i сумiжних прав.

5.     Правовий захист ноу-хау (комерційної таємниці).

     

Рекомендована лiтература

1)     Цивiльний кодекс України. Ст. 517, 520-523.

2)     Закон України. Про авторське право та сумiжнi права, 1993.

3)     Закон України. Про захист від недобросовісної конкуренції, 1.01.1997.

4)     Тимофеенко Л.П.  О смежних правах.,К., 1996.

5)     Тимофеенко Л.П.  Интеллектуальная собственность: проблемы правовой охраны и использования. К., 1996.

6)     Цивiльне право.  За ред. О.А.Пiдопригори i Д.В.Бобрової. II частина. Навчальний посiбник  для  студентiв  юридичних  вузiв  i  факультетiв."Вентурi", К., 1996.

7)     Авторское право Украины. Сборник нормативно-правовых актов. Агенство по защите прав авторов ?Рес инкорпоралес?. К, 1996.

8)     Андрощук Г.А. Захист від недобросовісної конкуренції. Бизнес-информ. 1997. ?4,5,6.

 

Заняття 2. Обєкти патентного права

Основнi питання

1.     Патентне право та об'єкти його охорони.

2.     Право  на винаходи і кориснi моделi.

3.     Право на  промисловi зразки.

4.     Оформлення прав на винаходи, кориснi моделi i промисловi зразки.

Рекомендована лiтература

1)     Закон України. Про охорону прав на винаходи i кориснi моделi, 1993.

2)     Закон України. Про охорону прав на промисловi зразки, 1993.

3)     Закон України. Про охорону прав на сорти рослин, 1995.

4)     Закон України. Про племінну справу у тваринництві, 26.01.2000.

5)     Интеллектуальная собственность. Словарь-справочник."Инфра",М,1995.

6)     Тимофеенко Л.П.  Интеллектуальная собственность: проблемы правовой охраны и использования. К., 1996.

7)     Цивiльне право.  За ред.  О.А.Пiдопригори i Д.В.Бобрової.  II частина. Навчальний посiбник для студентiв юридичних вузiв i  факультетiв."Вентурi", К., 1996.

8)     Корзников А. Спори о квалификации объектов промышленной собственности. "Патенты и лицензии", ?10, 1996.

9)     Методические рекомендации по патентованию  изобретений  в  иностранных государствах. Госпатент, 1995.

 

Заняття 3.  Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту і науково-технічна інформація.

Основнi питання

1.     Оформлення і захист прав на знаки для товарiв i послуг.

2.     Право на  зазначення походження товарів.

3.     Право на фірмове найменування.

4.     Право на   науково-технічну  інформацію.

Рекомендована література

1)     Закон України. Про охорону прав на знаки для товарів i послуг,1993.

2)     Закон України. Про науково-технічну інформацію, 1993.

3)     Закон України. Про інформацію, 2.10.1992.

4)     Закон України. Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем, 5.11.1997.

5)   Закон України. Про внесення змін до закону України “Про підприємництвощодо найменування суб’єкта підприємницької діяльності, 4.08.2001.

6)   Закон України. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, 15.05.2003. Закон набирає чинності з 1 липня 2004 року.

7)     Указ Президента України. Тимчасове положення про правову охорону об’єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні, 18.09.1992, (з 1994 року чинне лише в частині раціоналізаторських пропозицій).

8)     Нормативнi документи про правову охорону  об'єктiв  промислової  власностi в Українi. Держпатент, 1992.

9)     Тимофеенко Л.П.  Интеллектуальная собственность: проблемы правовой охраны и использования. К., 1996.

10)Право інтелектуальної власності. Підручник для студентів вищих навч. Закладів / За ред. О.А.Підопригори, О.Д. Святоцького. К. : Видавничий Дім “Ін Юре 2002. 624 с.

  

Теми рефератів для самостійної роботи.

1.            Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності.

2.            Джерела формування правового поля інтелектуальної власності.

3.            Роль держави в регулюванні діяльності у сфері інтелектуальної власності.

4.            Поняття, предмет и принципи патентного права.

5.            Система джерел патентного прав.

6.            Перспективи розвитку законодавства України у сфері інтелектуальної власності.

7.            Майнові і пов‘язані з ними  особисті немайнові правовідносини. Види таких правовідносин.

8.            Цивільна правоздатність та цивільна дієздатність.

9.            Вдосконалення законодавства України у сфері інтелектуальної власності в період 2001-2004рр.

10.        Зміст цивільних правовідносин.

11.        Право інтелектуальної власності в Україні.

12.        Договір в цивільному праві. Юридичні  факти та їх види.

13.        Суб‘єкти патентного права.

14.        Патентовласники. Спадкоємці як суб‘єкти  патентного права.

15.        Українське  агентство з авторського і суміжних прав.

16.        Український інститут промислової власності.

17.        Система патентного права та її структура.

18.        Правові підстави припинення порушень прав патентовласників.

19.        Міжнародна система охорони об‘єктів промислової власності.

20.        Еволюція розвитку охорони прав на об‘єкти промислової власності.

21.        Паризька конвенція з охорони промислової власності. Історія створення та основні положення.

22.        Види об‘єктів промислової власності. Загальні характеристика. Умови охороноздатності.

23.        Охорона об‘єктів промислової власності в Україні.

24.        Винахід об‘єкт патентного права. Поняття та ознаки. Об‘єкти винаходу. Основні характеристики.

25.        Умови охороноздатності винаходу. Пріоритет винаходу та правила його визначення.

26.        Корисна модель - об‘єкт патентного права. Умови охороноздатності корисної моделі.

27.        Промисловий зразок - об‘єкт патентного права. Поняття та ознаки промислового зразка. Умови охороноздатності промислового зразка.

28.        Сорт рослини - об‘єкт правової охорони.

29.        Цивільно-правовий захист права.

30.        Топографії інтегральних мікросхем - об‘єкт правової охорони.

31.        Кримінально-правовий захист права.

32.        Засоби індивідуалізації суб‘єктів підприємницької діяльності - об‘єкт правової охорони.

33.        Договір про  патентну кооперацію (РСТ).Основні положення.

34.        Мадридська угода про міжнародну реєстрацію товарних знаків. Основні положення.

35.        Європейська патентна конвенція. Основні положення.

36.        Євразійська патентна конвенція. Основні положення

37.        Авторські договори. Види та їх характеристика.

38.        Договори у сфері науково-технічної діяльності.

39.        Ліцензійні договори. Види та їх характеристика.

40.        Адміністративно-правовий захист права.

41.        Історія авторського права.

42.        Поняття i джерела авторського права.

43.        Об'єкти і суб’єкти авторського права.

44.        Об'єкти і суб’єкти суміжних прав.

45.        Захист авторських прав i суміжних прав.

46.        Правовий захист ноу-хау (комерційної таємниці).

47.        Об’єкти захисту від недобросовісної конкуренції.

48.        Право на науково-технічну інформацію.

49.        Право на раціоналізаторську пропозицію.

50.        Організації колективного управління майновими правами суб'єктів авторського права і суміжних прав.

 

. Нормативні акти

Документи загального визначення

1.       Конституція України (ст. 41 і 54), 28.06.1996.

2.       Кодекс законів про працю України (ст. 42, 91, 126), 1.06.1971.

3.       Кодекс України про адміністративні правопорушення (ст.51-2, 164-3), 1.06.1985.

4.       Кримінальний кодекс України (ст. 176, 177, 229), 5.04.2001.

5.       Цивільний кодекс України (ст. 27, 472, 517, 520, 521, 522, 523), 1.01.1964.

6.       Цивільний кодекс України. Книга четверта: Право інтелектуальної власності (ст..418-507), 16.01.2003. Набирає чинності з 1 січня 2004 року. 

7.       Цивільний процесуальний кодекс України (ст. 126, 218, 422), 1.01.1964.

8.       Митний кодекс України (ст. 74), 12.12.1991.

9.       Митний кодекс України (ст.255-258), 11.07.2002. Набирає чинності з 1 січня 2004 року. 

10.   Закон України. Про власність (ст.13-2,40, 41, 42), 7.02.1991.

11.   Закон України. Про Антимонопольний комітет України, 26.11.1993.

12.   Закон України. Про інноваційну діяльність, 04.07.2002.

13.   Декрет Кабінету Міністрів України. Про державне мито (ст.2-12, 3-6у), 21.01.1993.

 
^

Документи авторського права


(твори літератури, науки та мистецтва, комп’ютерні програми, бази даних)

1.       Закон України. Про авторське право та суміжні права , 02.11.2000.

2.       Закон України. Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних, 10.07.2003.

3.       Закон України. Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом. імпортом дисків для лазерних систем зчитування, 17.01.2002.

4.       Закон України. Про телебачення i радіомовлення, 21.12.1993.

5.       Закон України. Про рекламу, 3.07.1996.

6.       Закон України. Про видавничу діяльність. 5.06.1997.

7.       Закон України. Про професiйних творчих працiвникiв i творчi союзи, 7.10.1997.

8.       Закон України. Про кінематографію, 13.1998.

9.       Постанова Кабінету Міністрів України. Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, ?1756, 27.12.2000.

10.   Постанова Кабінету Міністрів України. Про розмiри вiдрахувань до фондiв творчих спiлок України за використання творiв лiтератури та мистецтва, ? 108, 3.03.1992.

11.   Постанова Кабінету Міністрів України. Про затвердження Правил роздрiбної торгiвлi примiрниками аудiовiзуальних творiв i фонограм, ? 1209, 4.11.1997.

12.   Постанова Кабінету Міністрів України. Про затвердження положень з питань розповсюдження примiрникiв аудiовiзуальних творiв та фонограм, ? 1555, 13.10.2000.

13.   Постанова Кабінету Міністрів України. Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядку її виплати, ?71, 18.01.2003.

14.   Постанова Кабінету Міністрів України. Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав, ?72, 18.01.2003.

 

Документи права промислової власності

(винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем, фірмові найменування, знаки для товарів і послуг, зазначення походження товару,  раціоналізаторські пропозиції, сорти рослин, породи тварин)

1.       Закон України. Про охорону прав на винаходи i корисні моделі, 12.07.2000.

2.       Закон України. Про охорону прав на промислові зразки , 1.07.1994.

3.       Закон України. Про охорону прав на знаки для товарів i послуг, 1.07.1994.

4.       Закон України. Про охорону прав на зазначення походження товарів, 29.01.2000.

5.       Закон України. Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем, 5.11.1997.

6.       Закон України. Про внесення змін до закону України “Про підприємництвощодо найменування суб’єкта підприємницької діяльності, 4.08.2001.

7.       Закон України. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, 15.05.2003. Закон набирає чинності з 1 липня 2004 року.

8.       Закон України. Про охорону прав на сорти рослин , 17.01.2002.

9.       Закон України. Про племінну справу у тваринництві, 26.01.2000.

10.   Указ Президента України. Тимчасове положення про правову охорону об’єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні, 18.09.1992, (з 1994 року чинне лише в частині раціоналізаторських пропозицій).

11.   Постанова Кабінету Міністрів України. Про затвердження Положення про порядок сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, ?543, 22.05.2001.

 

 

Документи права на науково-технiчну iнформацiю

(науково-технічна інформація, нерозкрита інформація)

1.       Закон України. Про науково-технічну інформацію, 1.07.1993.

2.       Закон України. Про захист від недобросовісної конкуренції, 1.01.1997.

3.       Закон України. Про захист економічної конкуренції, 27.02.2002.

4.       Закон України. Про інформацію, 2.10.1992.

5.       Закон України. Про захист інформації в автоматизованих системах, 5.07.1994.

6.       Закон України. Про наукову i науково-технічну експертизу, 10.02.1995.

 

Міжнародні договори, учасницею яких є Україна

1.       Конвенція, якою заснована Всесвітня організація інтелектуальної власності (14.07.1967), 19.09.1968.

2.       Всесвітня конвенція про авторське право (06.09.1952), 23 12.1993.

3.       Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (24.07.1971), 31.05.1995.

4.       Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм (29.10.1971), 15.06.1999.

5.       Паризька конвенція про охорону промислової власності (20.03.1883), 25.12.1991.

6.       Договір про патентне право (1.06.2000), 22.11.2002.

7.       Договір про патентну кооперацію (19.06.1970), 25.12.1991.

8.       Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури (28.04.1977), 01.11.1996.

9.       Міжнародна конвенція по охороні нових сортів рослин (02.12.1961), 02.06.1995.

10.   Мадридська Угода про міжнародну реєстрацію знаків(14.04.1891), 25.12.1991.

11.   Договір про закони щодо товарних знаків (27.10.1994), 13.10.1995.

12.   Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків (15.06.1957), 01.06.2000.

13.   Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків (28.06.1989), 29.12.2000.

14.   Найробський договір про охорону Олімпійського символу (26.09.1981), 13.03.1998.

 

 Рекомендована література

Навчальна і методична література

1.       Право інтелектуальної власності. Підручник для студентів вищих навч. Закладів / За ред. О.А.Підопригори, О.Д. Святоцького. К. : Видавничий Дім “Ін Юре 2002. 624 с.

2.       Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності України: навч. посібник для студентів юрид. вузів і факультетів університетів. - К.: Юрінком Інтер, 1998. - 336с.

3.       Дахно І.І. Право інтелектуальної власності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. К. : “Либідь 2002.

4.       Основи інтелектуальної власності. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 1999. 580 с.

5.       Сергеев А.П. Патентное право. Учебное пособие для студентов юридических вузов и факультетов. - М.: Изд-во ВЕК, 1994.

6.       Андрощук Г.А., Роботягова Л.И. Птентное право: правовая охрана изобретений. Учебное пособие. К.: МАУП, 1999. 212 с.

7.       Штефан М.И. Ответственность за нарушение авторских и смежных прав // Предпринимательство, хазяйство и право. 1996. - ?9. С.32-35.

8.       Штефан М.И. Ответственность за нарушение прав в сфере промышленной собственности и судебная защита этих прав// Предпринимательство, хазяйство и право. 1996. - ?10. С.41-44.

9.       Введение в интеллектуальную собственность. Конспект лекций. - К.: УкрИНТЭИ. - 2000. - 104с.

10.   Інтелектуальна власність : Навчальний посібник/ Під ред. д.т.н. П.Н. Цыбулева. - К.: УкрИНТЭИ, 1999.- 284 с.

11.   Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. - Науково-практичне видання у 4х томах / За заг. ред. О.Д. Святоцького. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 1999: Том 1: Право інтелектуальної власності. - 500 с. Том 2: Авторське право і суміжні права. - 460 с. Том 3. Промислова власність. - 656 с. Том 4. Оцінка інтелектуальної власності. Бухгалтерський облік та оподаткування. - 352 с.

12.   Охорона промислової власності в Україні: Монографія / За ред. О.Д. Святоцького, В.Л. Петрова. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 1999. - 400с.

13.   Жаров В.О. Інтелектуальна власність в Україні: правові аспекти набуття, здійснення та захист прав. К.: Видавничий дім "Ін Юре", 2000. - 187с.

14.   Тимофеенко Л. Про правову охорону комп'ютерних програм і баз даних. Підприємництво, господарство і право. 1997. ? 9.

15.   Дахно І.І.. Недобросовісна конкуренція і промислова власність в Україні./ Підприємництво, господарство і право. - 1996. -?11.

16.   Андрощук Г.А. Захист від недобросовісної конкуренції. Бизнес-информ. 1997. ?4,5,6.

17.   Дахно И.И. Патентно-лицензионная работа. к., 1996.

 18.   Промислова власність: Законодавчі та нормативні акти. в 3-х томах / Укладач П.М. Цибульов. - Київ: УкрІНТЕІ, 1998: Том 1: Законодавство України з питань промислової власності. 138 с. Том 2: Відомчі нормативні акти України з питань промислової власності. - 310 с. Том 3: Міжнародні угоди з питань промислової власності. - 124с.

19.   Збірник нормативних актів з питань промислової власності / Уклад.: В.О.Жаров та ін.; За ред. В.Л.Петрова, В.О.Жарова. К.: Вища шк., 1998. 486 с.

20.   Авторское право Украины. Сборник нормативно-правовых актов под ред.В.В.Ситцевого. Издательсьство Агенства по защите прав авторов ?Рес инкорпоралес?., 1996. 164 с.

21.   Ніколаєнко Л.І., Кожарська І.Ю. та інші. Патентування винаходів в іноземних державах. Практичний посібник. К.: Видавництво “Росток 1999.

22.   Збірник нормативних актів з питань промислової власності. /Під ред. В.Л. Петрова, В.А. Жарова. - К.: Вища шк. 1998 р.

23.   Інтелектуальна власність. Збірник типових договорів. - М., Инфра-М, 1995.

24.   Конвенція, що затверджує Всесвітню Організацію Інтелектуальної Власності. Сб. нормативних актів із питань промислової власності. - К.: Вища шк. 1998.

25.   Паризька конвенція по охороні промислової власності. Сб. нормативних актів із питань промислової власності. - К.: Вища шк., 1998.

26.   Всесвітня конвенція по авторських правах. Авторське право України. Сб. нормативно-правових актів / Під ред. В.В. Ситцевого. - К., 1996.

27.   Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. Авторське право України. Сб. нормативно-правових актів / Під ред. В.В. Ситцевого. -К., 1996.

28.   Міжнародна конвенція про охорону прав виконавців, виробників фонограм і віщальних організацій. Інтелектуальна власність (у 2 томах). Т.1. Авторське право і суміжні права. - Мн.:Амалфея, 1997.

29.   Введение в интеллектуальную собственность. - Женева: Всемирная организация интеллектуальной собственности, 1998. - 652 с.

                                 Питання до заліку 
                           
з курсу ?Право інтелектуальної власності
                           
1.
Міжнародне законодавство про інтелектуальну власність. Національне законодавство про інтелектуальну власність. Державне управління в сфері інтелектуальної власності

2.
Поняття інтелектуальної власності. Поняття права інтелектуальної власності.  
3.
Поняття обєкта права інтелектуальної власності. Обєкти авторського права
4.
Поняття суміжних прав. Обєкти суміжних прав. Виникнення суміжних прав. Строк дії суміжних прав
5.
Субєкти права інтелектуальної власності. Первинні та похідні субєкти авторського права. Субєкти авторських прав за законом і за договором
6.
Автори твору. Співавторство. Виникнення авторських прав у творця твору. Упорядники та перекладачі як субєкти авторського права.  
7.
Інші субєкти авторського права: субєкти службового твору, спадкоємці автора, правонаступники автора, організації колективного управління правами
8.
Майнові права авторів творів науки, літератури, мистецтва
9.
Майнові права виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення
10.
Вільне використання творів. Особисте використання. Цитування. Відтворення для навчання. Використання для судового і адміністративного провадження. Використання з виплатою винагороди
11.
Строки дії авторського права. Обмеження строку охорони авторського права. Перехід творів у суспільне надбання
12.
Договори у сфері інтелектуальної власності. Авторський договір. Класифікація авторських договорів. Умови і зміст авторського договору
13.
Субєктивні суміжні права, їх зміст і межі
14.
Права виконавця
15.
Права організацій мовлення
16.
Права виробників фонограм та відеограм
17.
Поняття і ознаки комерційного (фірмового) найменування
18.
поняття і ознаки торговельної марки
19.
Правова охорона торгівельних марок
20.
Поняття географічного зазначення походження товару
21.
Поняття і ознаки комерційної таємниці. Охорона прав на комерційну таємницю
22.
Поняття колективного управління та його роль у здійснення авторського права і суміжних прав
23.
Механізм створення, функції і обовязки організацій колективного управління правами
24.
Поняття порушення авторських і суміжних прав. Категорії порушників авторських і суміжних прав. Види порушень. Порядок і форми захисту прав. Втрата права на захист
25.
Способи цивільно-правового захисту авторських і суміжних прав
26.
Адміністративна відповідальність за порушення авторських і суміжних прав
27.
Кримінальна відповідальність за порушення авторських і суміжних правСхожі:

Програма курсу ?Право інтелектуальної власності? І. Зміст тем та методичні вказівки Тема Загальні положення про інтелектуальну власність iconПоложення про право інтелектуальної власності Поняття права інтелектуальної власності. Об’єкти права інтелектуальної власності. Суб’єкти права інтелектуальної власності
Відповідно до ч. 1 ст. 41 Конституції України „кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної,...
Програма курсу ?Право інтелектуальної власності? І. Зміст тем та методичні вказівки Тема Загальні положення про інтелектуальну власність iconТема 23. Право інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів (робіт, послуг). Право інтелектуальної власності на комерційне найменування.
Право інтелектуальної власності на торговельну марку (знак для товарів і послуг)
Програма курсу ?Право інтелектуальної власності? І. Зміст тем та методичні вказівки Тема Загальні положення про інтелектуальну власність iconЩо таке право інтелектуальної власності?
Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його...
Програма курсу ?Право інтелектуальної власності? І. Зміст тем та методичні вказівки Тема Загальні положення про інтелектуальну власність iconМетодичні вказівки до розв’язування загальні положення
Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Екологія» для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання...
Програма курсу ?Право інтелектуальної власності? І. Зміст тем та методичні вказівки Тема Загальні положення про інтелектуальну власність iconПоложення про право власності й захист авторських прав у галузі дистанційної освіти в чтеі кнтеу загальні положення
Положення регулює стосунки між Інститутом та авторами, пов’язані з правом власності на результати інтелектуальної діяльності в системі...
Програма курсу ?Право інтелектуальної власності? І. Зміст тем та методичні вказівки Тема Загальні положення про інтелектуальну власність iconМетодичні вказівки до лекційно-практичного курсу «Лексикологія німецької мови як другої іноземної» для студентів 3-го курсу відділу англійської філології
Вміти дати правильну відповідь німецькою мовою на питання стосовно теоретичного матеріалу тем 1-4 та виконати практичні завдання...
Програма курсу ?Право інтелектуальної власності? І. Зміст тем та методичні вказівки Тема Загальні положення про інтелектуальну власність iconЗагальні методичні вказівки
З цією метою до кожної теми будуть додаватися посилання на сайти та сторінки Інтернету, на яких студенти можуть знайти необхідну...
Програма курсу ?Право інтелектуальної власності? І. Зміст тем та методичні вказівки Тема Загальні положення про інтелектуальну власність iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів спеціальності ксм
Методичні вказівки містять завдання до виконання контрольної роботи з курсу «Операційні системи». Матеріал подано у вигляді окремих...
Програма курсу ?Право інтелектуальної власності? І. Зміст тем та методичні вказівки Тема Загальні положення про інтелектуальну власність iconМетодичні рекомендації речове право та право власності поняття, зміст та ознаки
...
Програма курсу ?Право інтелектуальної власності? І. Зміст тем та методичні вказівки Тема Загальні положення про інтелектуальну власність iconМетодичні вказівки до вивчення курсу для студентів філософського факультету Львів 2009
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи