Правила внутрішнього розпорядку для працівників Бутівської зош I-III ст icon

Правила внутрішнього розпорядку для працівників Бутівської зош I-III ст
Скачати 121.74 Kb.
НазваПравила внутрішнього розпорядку для працівників Бутівської зош I-III ст
Дата конвертації06.03.2014
Розмір121.74 Kb.
ТипПравила

Затверджено 01.09.2010 року

на засіданні трудового колективу:

Узгоджено з ПК 01.09.2010 року

Голова ПК Черв'як Т.В.

Директор школи Лозова І.О.

Правила внутрішнього розпорядку для працівників

Бутівської ЗОШ I-III ст.

(Складено на основі Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України, затверджених наказом МОН України від 20.12.93 р. №455, зареєстрованих в Мін. юст. України 02.06.94 р. за №121/330, зміни тексту наказ МОН №73 від 10.04.2000 р.)

І. Загальні положення

1. Відповідно до Конституції України громадяни України мають пра­во на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці
відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою
мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять
і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки,
освіти та з урахуванням суспільних потреб.

В навчальному закладі трудова дисципліна ґрунтується на свідомому виконанні працівниками своїх трудових обов'язків і є необхідною умо­вою організації ефективної праці і навчального процесу.

Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохо­чення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

2. Усі питання, пов'язані із застосуванням правил внутрішнього
розпорядку, розв'язує керівник закладу освіти в межах наданих йому
повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством і пра­вилами внутрішнього розпорядку, спільно або за погодженням з проф­спілковим комітетом.

^ II. Порядок прийняття і звільнення працівників

3. Громадяни України вільно обирають види діяльності, не заборо­нені законодавством, а також професію, місце роботи відповідно до
своїх здібностей.


Працівники закладів та установ освіти приймаються на роботу за трудовими договорами, контрактами або на конкурсній основі відповідно до чинного законодавства.

4. При прийнятті на роботу особа, що працевлаштовується повинна подати трудову книжку, оформлену у встановленому порядку, паспорт, диплом або інший документ про освіту.

Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов'язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються керівником закладу освіти і залишаються в особовій справі працівника.

Особи, які приймаються на роботу в школу, зобов'язані
подати медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи в дитячий установі.

5. Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог Закону України про освіту, Положення про порядок наймання і звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є у загально­державній власності, затвердженого наказом Міносвіти України на 5 серпня 1993 року № 293.

6. Працівники закладу та установ освіти можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.

7. Прийняття на роботу оформляється наказом по відділу освіти Старобільської РДА), який оголошується працівнику під розписку.

8. На осіб, які працювали понад п'ять днів, ведуться трудові книжки
На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи.

Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника власником або уповноваженим ним
органом за місцем основної роботи.

Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої
звітності в закладах і установах освіти.

9. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, керівник зобов'язаний:

а) роз'яснити працівникові його права і обов'язки та істотні умо­ви праці, наявність на робочому місті, де він буде працювати,
небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

б) ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку та
колективним договором;

в) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його не­
обхідними для роботи засобами;

г) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

10. Припинення трудового договору може мати місце лише на підста­вах, передбачених чинним законодавством, та умовами, передбаченими з контракті.

 1. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповно­важеного ним органу допускається у випадках, передбачених чинним

законодавством та умовами контракту.

Звільнення педагогічних працівників у зв'язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року.

Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а та­кож у випадках ліквідації закладу освіти, скорочення кількості або шта­ту працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

 1. Припинення трудового договору оформляється наказом керів­ника закладу освіти.

 2. Керівник в день звільнення видає працівникові належно оформлену трудову книжку. Днем звільнення вважається останній день роботи.

III. Основні правила та обов'язки працівників

14. Педагогічні працівники мають право на:

 • захист професійної честі, гідності;

 • вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педаго­гічної ініціативи;

 • індивідуальну педагогічну діяльність;

 • участь у громадському самоврядуванні;

 • користування подовженою оплачуваною відпусткою;

 • пільгове забезпечення житлом у порядку, встановленому зако­нодавством;

 • одержання натуральної оплати у сільській місцевості на рівні пра­цівників сільського господарства;

 • підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку.

15. Працівники закладу освіти зобов'язані:
а) працювати сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги статуту закладу освіти і правила внутрішнього розпорядку, дотримуватись дисципліни праці;

б) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої

санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

в) берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники

тощо, виховувати в учнів бережливе ставлення до майна навчально-виховного закладу. Працівники школи в установлені строки повинні проходити медичний огляд у відповідності з чинним законодавством.

16. Педагогічні працівники навчально-виховного закладів
повинні:

а) забезпечувати умови для засвоєння вихованцями, учнями навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей
учнів;

б) настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу
до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості
відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства;

в) виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних,
духовних, історичних цінностей України, країни походження
державного і соціального устрою, цивілізації, відмінних від власних, дбайливе ставлення до навколишнього середовища; _

г) готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди

між усіма народами, етнічними, національними, релігійними
групами;

д) додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність учня;

є) захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства, інших шкідливих звичок;

ж) постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру. _

17. Коло обов'язків (робіт), що їх виконує кожний працівник за своєю
спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими
інструкціями.

18. Зовнішній вигляд педагогів та допоміжного персоналу – одна з умов ефективності навчального процесу й допоміжної роботи та забезпечення дисципліни в школі. Від зовнішнього вигляду залежить стиль стосунків педагогів і вихованців, виховання культури учнів.

Основні вимоги до зовнішнього вигляду педагогів і допоміжного персоналу: охайність, відповідність вимогам етики і громадської моралі.

^ IV. Основні обов'язки власника або уповноваженого ним органу

19. Керівник закладу освіти зобов'язаний:

а) забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи педагогічних та інших працівників закладу освіти відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації.

б) визначити педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно до­
водити до відома розклад занять, забезпечувати їх необхідними
засобами роботи;

в) удосконалювати навчально-виховний процес, впроваджувати
в практику кращий досвід роботи, пропозиції педагогічних та ін­ших працівників, спрямовані на поліпшення роботи закладу ос­віти;

г) організовувати підготовку необхідної кількості науково-педаго­гічних, інженерно-педагогічних та педагогічних кадрів, їх атес­тацію, правове і професійне навчання як у своєму навчальному
закладі, так і відповідно до угод в інших навчальних закладах;

д) укладати і розривати угоди, контракти з керівниками підрозділів,

педагогічними та науковими працівниками відповідно до чинного законодавства, Закону України «Про освіту» та Положення про порядок наймання і звільнення педагогічних працівників закладу освіти, що є у загальнодержавній власності, затвердженого нака­зом Міністерства освіти України від 5 серпня 1993 року № 293;

е) доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступ­ному навчальному році;

є) видавати заробітну плату педагогічним та іншим працівникам у встановлені строки. Надавати відпустки всім працівникам закла­ду освіти відповідно до графіка відпусток;

ж) забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належ­не технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові
та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками
трудових обов'язків;

з) дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати

засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної та

трудової дисципліни;

и) додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитись

до повсякденних потреб працівників закладу освіти і учнів, забезпечувати

надання їм установле­них пільг і привілеїв;

і) організувати харчування учнів;

ї) своєчасно подавати до відділу освіти Старобільської РДА встановлену

статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні

відомості про роботу і стан навчально-виховного закладу;

к) забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освіт­лення,

вентиляції, обладнання, створювати належні умови для зберігання

верхнього одягу працівників закладу освіти, вихован­ців, учнів.

^ V. Робочий час і його використання

20. Для працівників установлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. При п'ятиденному робочому тижні три­валість щоденної роботи (зміни) визначається правилами внутрішнього розпорядку.

21.При відсутності педагога або іншого працівника закладу освіти керівник зобов'язаний терміново вжити заходів щодо його заміни ін­шим педагогом чи працівником.

 1. Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні не допус­кається.

Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається у виняткових випадках, передбачених зако­нодавством, за письмовим наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу (керівника) закладу освіти з дозволу профспілкового комітету. Робота у вихідний день може компенсуватися за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.

Працівникам безперервно діючих закладів освіти і де за умовами роботи не може бути додержана встановлена для даної категорії працівників щоденна або тижнева тривалість робочого часу, допускається за погодженням з профспілковим комітетом закладу запровадження під­сумкового обліку робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа робочих годин.

Працівники цієї категорії залучаються до роботи в загально-вста­новлені вихідні та святкові дні. Цей час включається в місячну норму робочого часу.

23. Керівник закладу освіти залучає педагогічних працівників до чергування в закладі.

Забороняється залучати до чергування у вихідні і святкові дні ва­гітних жінок і матерів, які мають дітей віком до 3-х років. Жінки, які мають дітей-інвалідів або дітей віком від трьох до чотирнадцяти років, не можуть залучатись до чергування у вихідні і святкові дні без їх згоди.

24. Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, керів­ник закладу освіти залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального завантаження до початку канікул.

 1. Робота органів самоврядування закладу освіти регламентується Положеннями про відповідні заклади освіти, затвердженими Кабінетом Міністрів України, та Статутом.

 1. Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспіл­ковим комітетом і складається на кожний календарний рік.

Надання відпустки керівнику закладу освіти оформляється нака­зом відповідного органу державного управління освітою, а іншим пра­цівникам — наказом навчально-виховного закладу. Поділ відпустки за частини допускається на прохання працівника за умови, щоб ос­новна її частина була не менше шести днів для дорослих і дванадцяти днів для осіб, молодше вісімнадцяти років. Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку, встановленому чинним законодавством.

27. Педагогічним працівникам забороняється:

а) змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи;

б) продовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між
ними;

в) передоручати виконання трудових обов'язків.

28. Забороняється в робочий час:

а) відволікати педагогічних працівників від їх безпосередніх обо­в'язків для участі в різних господарських роботах, заходах, не пов'язаних з навчальним процесом;

б) відволікання працівників закладу освіти від виконання професійних обов'язків, а також учнів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов'язаних з процесом навчання, забороняється, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

^ VI. Заохочення за успіхи в роботі

 1. За досягнення високих результатів у навчанні й вихованні пе­дагогічні працівники представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними пре­міями, знаками, грамотами, іншими видами морального і матеріально­го заохочення.

Заохочення оголошуються в наказі (розпорядженні), доводяться до відома всього колективу закладу освіти і заносяться до трудової книжки працівника.


^ VII. Стягнення за порушення трудової дисципліни 30. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:

а) догана;

б) звільнення.

Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до п.п. З, 4, 7, 8 ст. 40, ст. 41 Кодексу законів про працю України.

До застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.

Дисциплінарні стягнення застосовуються власником або уповноваженим ним органом безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести мі­сяців з дня вчинення проступку.

31. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки
одне дисциплінарне стягнення.

 1. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку.

 2. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення дисципліни і до того
ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути знято

до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стяг-
нення заходи заохочення до працівника не застосовуються.;

Власник або уповноважений ним орган має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудова дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу.Схожі:

Правила внутрішнього розпорядку для працівників Бутівської зош I-III ст iconПравил а внутрішнього трудового розпорядку для працівників Старобільської загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів №4 Старобільськ 2010
Зош №4 (далі – Правила) розроблені у відповідності до діючих нормативно правих документів, чинного законодавства про працю та наказу...
Правила внутрішнього розпорядку для працівників Бутівської зош I-III ст iconПравила внутрішнього трудового розпорядку для працівників дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №7 «оленка» Зміст
Відповідальність працівників за порушення правил внутрішнього трудового розпорядку
Правила внутрішнього розпорядку для працівників Бутівської зош I-III ст iconРозпорядження від 30. 05. 2005 р. №105-р м. Чернівці Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників виконавчих органів міської ради
Затвердити Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Чернівецької міської ради (далі Правила), що додаються
Правила внутрішнього розпорядку для працівників Бутівської зош I-III ст iconПротокол від 16. 12. 2008 р. №5 Рекомендації до складання та оформлення
Правила внутрішнього розпорядку (далі Правила) складаються згідно Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних...
Правила внутрішнього розпорядку для працівників Бутівської зош I-III ст iconПравила внутрішнього розпорядку для працівників Донецької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №2 для дітей з вадами розумового І фізичного розвитку (допоміжної школи)
Правила внутрішнього трудового розпорядку розроблені відповідно до Конституції України, Кодексу Законів про працю, Закону України...
Правила внутрішнього розпорядку для працівників Бутівської зош I-III ст iconПравила внутрішнього трудового розпорядку для працівників енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 енергодарської міської ради запорізької області
України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, основних нормативних документів пов’язаних з середньою освітою...
Правила внутрішнього розпорядку для працівників Бутівської зош I-III ст iconПравила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Староласпинської зош І-ІІІ ст. Тельманівської районної ради правила
Правила, розроблені на основі Кодексу Законів про працю України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” та основних...
Правила внутрішнього розпорядку для працівників Бутівської зош I-III ст iconПоложення про дисципліну окремих категорій працівників тощо. Основними правовими формами регулювання спільної праці конкретної організації є правила внутрішнього трудового розпорядку, які поділяються на три види
Відповідно до ст. 142 КзпП трудовий розпорядок в організації визначається правилами внутрішнього розпорядку
Правила внутрішнього розпорядку для працівників Бутівської зош I-III ст iconПротокол №2 від 29 березня 2011 року правила внутрішнього трудового розпорядку
Правила внутрішнього трудового розпорядку управління економіки Краснокутської районної державної адміністрації розроблені у відповідності...
Правила внутрішнього розпорядку для працівників Бутівської зош I-III ст iconМіністерство освіти україни
Затвердити Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів (додаються)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи