Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2011 року icon

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2011 року
Скачати 246.08 Kb.
НазваЗавдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2011 року
Дата конвертації02.05.2013
Розмір246.08 Kb.
ТипДокументи

Завдання

ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2011 року

8 КЛАС

У завданнях 1-9 потрібно вибрати одну правильну відповідь.

Правильна відповідь на кожне завдання – 1 бал

1. Позначте найпоширеніші елементи земної кори:

А. Si, Ca, P, O В. Na, Ca, Fe, Cl

Б. Al, Fe, Si, O Г. Fe, Si, Ca, Mg

2. Укажіть число атомів у 2 г озону:

А. 0,65 × 1023 Б. 0,75 × 1023 В. 0,85 × 1023 Г. 0,95 × 1023

3. Укажіть молярну масу газу, якщо маса 1 л цього газу при н.у. дорівнює

1, 52 г:

А. 17 г/моль В. 102 г/моль

Б. 34 г/моль Г. 68 г/моль

4. Виберіть ряд, який містить тільки кислотні оксиди:

А. SiO2, CO2, MnO, CrO В. NiO, CuO, SO2, MnO

Б. P2O5, Mn2O7, CrO3, TeO3 Г. CaO, Mn2O7, P2O3, Cr2O3

5. Укажіть процес повільного окиснення, який позитивно впливає на природні ресурси:

А. Ржавіння заліза В. Гниття, тління

Б. Бродіння Г. Самозаймання торфу

6. Визначить відносну густину (н.у.) бутану С4Н10 за повітрям:

А. 2,5 Б. 2 В. 3 Г. 2,8

7. Розрахуйте кількість речовини (моль) азоту об’ємом 33,6 л (н.у.):

А. 3,36 Б. 28,00 В. 1,50 Г. 1,07

8. Розрахуйте масову частку Оксигену у сполуці Cu2(OH)2CO3:

А. 0,36 Б. 0,14 В. 0,22 Г. 0,86


9. Виберіть тип реакцій, до якого належить взаємодія кислот з основами:

А. заміщення В. розклад

Б. нейтралізації Г. гідроліз

^ У завданнях 10-15 потрібно вибрати всі правильні відповіді.

Правильна відповідь на кожне завдання – 1,5 бала

10. Зазначте речовини, при розкладанні яких можна добути кисень:

А. H2O2 Г. KClO3

Б. CO2 Д. KOH

В. Na2CO3 Є. KMnO4

11. Виберіть твердження в яких кисень згадується як проста речовина:

А. Газ без кольору, запаху та смаку

Б. Входить до складу оксидів

В. Є складовим компонентом повітря

Г. Використовується для інтенсифікації металургійних процесів

12. Виберіть пару сполук, які будуть взаємодіяти:

А. Al2O3 та NaOH Г. SO2 та H2O

Б. K2O та H2SO4 Д. Ca(OH)2 та FeO

В. HCl та SO3

13. Виберіть реакції, у результаті яких можна одержати купрум (ІІ) сульфат:

А. CuO + SO2 ®

Б. Cu(OH) 2 + SO3 ®

В. Cu + H2SO4 (конц) ®

Г. Cu2O + H2SO4 ®

Д. Cu(OH) 2 + H2SO4 ®

^ 14. Виберіть гази з однаковою густиною:

А. CO Б. NO В. CH4 Г. C2H4 Д. N2

15. Виберіть сполуки, у яких валентність Сульфуру однакова:

А. SO3 Б. Na2SO4 В. SO2 Г. H2S Д. KHSO4

^ Завдання 16-17 мають на меті встановлення правильної послідовності.

Правильна відповідь на кожне завдання – 4 бали.

16. Виберіть речовини 1, 2, 3, 4 згідно зі схемою


1.
2.
3.
4.основний оксид (1) → основний гідроксид (2) → сіль (3) → кислотний оксид (4):

А. Na2O Д. H2SO4

Б. Al(OH) 3 E. Al2O3

В. Na2 CO3 Є. NaOН

Г. FeSO4 Ж. CO2


17. Установіть послідовність величин для азоту згідно з ланцюжком:


1.
2.
3.
4.
5.кількість молекул → кількість атомів → кількість речовини (моль) → об’єм (н.у., л) → маса (г):

А. 22,4

Б. 6,02×1023

В. 1

Г. 1,204×1024

Д. 28

^ Завдання 18-19 мають на меті встановлення правильної відповідності.

Правильна відповідь на кожне завдання – 4 бали.


1.
2.
3.
4.18. Установіть відповідність між хімічною формулою оксиду та валентністю елемента:

хімічна формула валентність Хлору

1. NaClO А.VІ

2. NaClO2 Б. V

3. NaClO3 В. ІІІ

4. NaClO4 Г. І

Д. VІІ


19. Установіть відповідність солі основі та оксиду, що її утворили:

сіль основа та оксид


1.
2.
3.
4.1. CuSO4 А. Fe(OH)2 N2O5

2. Fe(NO3)2 Б. Al(OH)3 P2O5

3. MgCO3 В. Fe(OH)3 NO2

4. AlPO4 Г. Cu(OH)2 SO3

Д. Mg(OH)2 CO2

Завдання 20-23 з відкритою відповіддю. Вони передбачають записи розв’язків задач, розрахунків

20. Обчисліть об’єм атома Хрому, виходячи з припущення, що він має форму кулі, а об’єм куль складає 68 % від загального об’єму певного зразка металу. Густина хрому дорівнює 7,19 г/см3. 7 балів

21. Найдрібніша краплинка роси має масу 1×10-5г. Обчисліть, скільки молекул води міститься в ній. Визначте число атомів кожного з елементів, які містяться в краплині води. 8 балів

22. Напишіть хімічні реакції, що відповідають таким перетворенням:

Fe А БВ А Г

Дайте назви речовинам, що зашифровані буквами та вкажіть типи хімічних реакцій. 10 балів

23. Маса посуду, з якого видалено повітря, становить 40 г. Цей посуд, заповнений за нормальних умов азотом, має масу 47 г, а заповнений невідомим газом «Х» – 57,75 г. Установіть молярну масу невідомого газу та напишіть його формулу. 9 балів


^ Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2011 року

9 КЛАС

У завданнях 1-9 потрібно вибрати одну правильну відповідь. Правильна відповідь на кожне завдання – 1 бал.

1. Виберіть електронну будову частинки, яка утворюється при приєднанні двох електронів атомом Сульфуру:

А. 1s22s22p63s23p4 В. 1s22s22p63s23p2

Б. 1s22s22p63s23p6 Г. 1s22s22p63s03p4

2. Визначте формулу сполуки, яка утворена елементом Х, що належить до І А групи, та елементом У, що належить до VІІ А групи:

А. Х2У В. ХУ

Б. ХУ2 Г. Х3У

3. Укажіть іон елемента, який має електронну будову атома Ar:

А. Li+ Б. N3- В. Se2- Г. K+

4. Виберіть рівняння реакції, яке належить до необоротних реакцій:

А. 3H2 + N2 = 2NH3 В. H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O

Б. 2H2 + O2 = 2H2O Г. Na2CO3 + H2O = NaOH + NaHCO3

5. Виберіть схему перетворення, яка є процесом відновлення:

А. Br2 → HBr В. H2S → H2SO4

Б. KCrO2 → K2CrO4 Г. Mg → MgSO4

6. Визначте об’єм водню (л, н.у.), що виділяється при розчиненні 5,6 г заліза в розчині соляної кислоти:

А. 2,24 Б. 4,48 В. 1,12 Г. 6,72

7. У трьох пробірках містяться розчини хлоридів Натрію, Купруму (ІІ), Феруму (ІІ). Позначте реактив, за допомогою якого найлегше визначити ці речовини:

А. AgNO3 Б. KOH В. H2SO4 Г. Na2S

8. За деякої температури відносна густина парів сірки за повітрям становить 8,8275. Позначте кількість атомів Сульфуру, що входять до складу молекули сірки за цієї температури:

А. 1 Б. 2 В. 4 Г. 8

9. Позначте сумарну кількість іонів в алюміній оксиді масою 20,4 г:

А. 3,01∙ 1023 Г. 6,02∙ 1022

Б. 6,02∙ 1023 Д. 2,4∙ 1022

В. 1,2∙ 1023

^ У завданнях 10-15 потрібно вибрати всі правильні відповіді. Правильна відповідь на кожне завдання – 1,5 бала

10. До розчину суміші трьох солей нітратної кислоти додали надлишок сульфатної кислоти. Позначте, які пари іонів залишаться після цього:

А. Na+ і SO42- Г. Ba2+ і NO3-

Б. Ba2+ і SO42- Д. Ca2+ і SO42-

В. Ca2+ і NO3- Е. Na+ і NO3-

11. Позначте ряди речовин, що реагують із розбавленою сульфатною кислотою:

А. Zn, CuO, Ca(OH)2, K2CO3 Г. Ca, Na2SO3, KOH, CaCO3

Б. Cu, CuO, CuS, Cu(OH)2 Д. NaCl, NaHCO3, Na2CO3, Au

В. Zn, ZnO, Zn(OH)2, ZnSO4 Е. K, Fe, Al, Cr, Cu, Hg, Au

12. Укажіть, як змінюються властивості хімічних елементів у напрямку

Mg → Al → Si → P → S:

А. Радіус атома зростає

Б. Електронегативність зменшується

В. Металічні властивості посилюються

Г. Неметалічні властивості посилюються

Д. Основний характер оксидів послаблюється

Е. Прості речовини, утворені цими елементами, мають ковалентний полярний зв'язок

Є. Число енергетичних рівнів не змінюється

13. Виберіть твердження щодо дисоціації натрій гідроксиду:

А. Відбувається частково

Б. Відбувається повна дисоціація

В. Кількість іонів натрію у розчині більша за кількість гідроксид-іонів

Г. Утворюються іони натрію та гідроксид-іони

14. Укажіть, у схемах яких реакцій вода є окисником:

А. Сa + Н2O В. K + Н2O →

Б. Н2О + Сl2 Г. KH + Н2O

15. Укажіть з якими речовинами реагує цинк оксид:

А. Н2O В. H2SO4

Б. NaOН Г. HCl

^ Завдання 16-17 мають на меті встановлення правильної послідовності. Правильна відповідь на кожне завдання – 4 бали.

16. Установіть послідовність летких сполук з Гідрогеном у групах ІV-VІІ:


1.
2.
3.
4.А. Н2Е Б. НЕ В. ЕН4 Г. ЕН3


17. Виберіть речовини 1,2,3,4 для здійснення перетворень згідно зі схемою:


1.
2.
3.
4.Cu  CuO  CuCl2  Cu(NO3)2  Cu(OH)“2

А. KOH Г. HCl

Б. AgNO3 Д. HNO3

В. NaCl Е. O2

Завдання 18-19 мають на меті встановлення відповідності. Правильна відповідь на кожне завдання – 4 бали.

18. Установіть відповідність кількості нейтронів нукліду елемента:


1.
2.
3.
4.кількість нейтронів нуклід

1. 13 А. 38K

2. 19 Б. 27Al

3. 8 В. 24Na

4. 18 Г. 15N

Д. 38Ca

19. Установіть відповідність наведених реакцій їх типу:

реакція тип реакції


1.
2.
3.1. CuSO4 + Fe → Cu + Fe SO4 А. Реакція обміну

2. (CuOH)2CO3 → 2CuO + CO2 + H2O Б. Реакція сполучення

3. Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2+ 2H2O В. Реакція розкладу

Г. Реакція заміщення

^ Завдання 20-23 з відкритою відповіддю. Вони передбачають записи розв’язків задач, розрахунків.

20. Іонна сполука утворена чотирма елементами. Масова частка елемента А в ній становить 41, 27% ; елемента Б, який перебуває у V групі – 11,11% ; а Оксигену – 44,44%. У формулі сполуки міститься 8 атомів елемента Г (це четвертий елемент). Визначте елементи А, Б і Г, якщо один із них – d-елемент. Виведіть формулу сполуки. 8 балів

21. Визначте масу суміші об’ємом 33,6 л (н.у.), що складається з неону, аргону та криптону, якщо в ній на 1 атом Неону припадає 2 атоми Аргону й 3 атоми Криптону. 8 балів

22. При розчиненні сплаву заліза, магнію та міді масою 76,4 г у хлоридній кислоті виділився газ об’ємом 19,04 л (н.у.) та утворився нерозчинний залишок масою 48 г. Визначте масові частки металів у вихідній суміші.

9 балів

23. Деяку кількість солі MgCO3 ∙ n H2O прожарили до припинення газовиділення. Одержаний газ послідовно пропустили крізь розчини сульфатної кислоти та вапняної води. У результаті маса першого розчину збільшилась на 1,8 г, а у другому розчині випад осад масою 2 г. Визначте склад і масу взятої наважки солі. 9 балів


^ Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2011 року

10 КЛАС

У завданнях 1-9 потрібно вибрати одну правильну відповідь. Правильна відповідь на кожне завдання – 1 бал.

1. Виберіть рядок, у якому перелічені сполуки з іонним типом зв’язку:

А. P2O5, HCl, SiO2, CO2 В. N2, Cl2, H2, O2

Б. KCl, CaBr2, Na2O, K2S Г. HBr, PH3, NH3, H2S

2. Укажіть зміну міцності зв’язків у ряду молекул Сl2 – Br2 – I2:

А. Зростає В. Спочатку зростає, потім зменшується

Б. Зменшується Г. Спочатку зменшується, потім зростає

3. Обчисліть масову частку розчиненої речовини натрій хлориду в насиченому розчині, якщо розчинність NaСl при 20° С складає 35,9 г на 100 г води:

А. 0,357 Б. 0,264 В. 0,167 Г. 0,443

4. Виберіть молекулярно-іонну схему, яка відповідає реакції:

HNO3 + NH4OH = NH4NO3 + H2O

А. OH- + H+ = H2O

Б. XOH + HA = A- + X+ + H2O

В. XOH + H+ = X+ + H2O

Г. HA + OH- = A- + H2O

5. Підберіть коефіцієнти в рівнянні реакції та підрахуйте їх суму:

KClO3 + H2C2O4 → K2CO3 + ClO2 + CO2 + H2O

А. 8 Б. 13 В. 17 Г. 21

6. Виберіть систематичну назву отруйної речовини, яка блокує гемоглобін:

А. Карбон (ІV) оксид В. Сірководень

Б. Карбон (ІІ) оксид Г. Сірковуглець

7. Виберіть твердження щодо реакції взаємодії сульфур (ІV) оксиду масою 8 г з водою:

А. Утворюється продукт реакції з кількістю речовини 0,01 моль

Б. Маса води, що прореагувала – 1,8 г

В. Кількість речовини SO3, що вступила в реакцію, дорівнює 1 моль

Г. Маса продукту реакції більше 10 г

^ 8. Укажіть клас сполук, що входить до складу нафти та природного газу:

А. Алкани Б. Алкени В. Алкіни Г. Арени

9. Визначте хімічну формулу алкану, 11,2 л (н.у.) якого мають масу 15 г:

А. СН4 Б. С2Н6 В. С3Н8 Г. С4Н10

^ У завданнях 10-15 потрібно вибрати всі правильні відповіді. Правильна відповідь на кожне завдання – 1,5 бала

10. Виберіть реакції, у результаті яких можна одержати ферум (ІІ) гідроксид:

А. FeCl2 + H2O → В. FeOHNO3 + Ba(OH)2

Б. FeCl2 + KOH → Г. Fe + H2O →

11. Виберіть твердження щодо алкану, який містить 75 % Карбону за масою:

А. Хімічна формула СН4 В. Основний компонент природного газу

Б. Хімічна формула С2Н6 Г. Сировина для одержання оцтової кислоти

12. Укажіть, чим відрізняються між собою молекула амоніаку та іон амонію:

А. Сумарним числом протонів Г. Валентністю атома Нітрогену

Б. Сумарним числом електронів Д. Валентністю атома Гідрогену

В. Ступенем окиснення атома Нітрогену

13. Укажіть реакції, що відбуваються у розчинах повністю:

А. MgS + H2SO4 (розб.) → В. Na3PO4 + H2O

Б. FeCl3 + H2SO4 Г. Pb(NO3)2 + H2S

14. Позначте речовини з якими реагує Са:

А. О2 Б. НCl (розчин) В. N2 Г. КOH

15. Укажіть твердження щодо реакції:

FeSO4 + HNO3 + H2SO4 Fe2(SO4)3 + NO + …

А. Іони Fe2+ є відновником

Б. Нітратна кислота є окисником

В. Сульфатна кислота є окисником

Г. Сума коефіцієнтів у рівнянні дорівнює 20

^ Завдання 16-17 мають на меті встановлення правильної послідовності. Правильна відповідь на кожне завдання – 4 бали.

16. Із запропонованих електронних структур частинок побудуйте послідовність, що відповідає схемі перетворення: Fe3+ Fe0 Fe2+


1.
2.
3.А. 4s23d6 Г. 4s03d6

Б. 4s13d7 Д. 4s23d3

В. 4s03d5


1.
2.
3.
4.17. Розташуйте речовини у порядку зменшення полярності зв’язку у молекулі:

А. H2S В. H2Se

Б. H2O Г. K2O

Завдання 18-19 мають на меті встановлення відповідності. Правильна відповідь на кожне завдання – 4 бали.

18. Установіть відповідність зміни валентних електронів в атомі елемента та процесом, який відбувся:


1.
2.
3.
4.зміна формули процес, який відбувся валентних електронів А. Е0 + 3е = Е3-

1. 3s23p3 → 3s23p0 Б. Е0 - 3е = Е3+

2. 3s23p3 → 3s23p6 В. Е0 + 1е = Е-

3. 4s23d3 → 4s03d3 Г. Е0 + 2е = Е2-

4. 4s24p5 → 4s24p6 Д. Е0 - 2е = Е2+

19. Установіть відповідність між символами (хімічними формулами) та кількістю електронів у них:


1.
2.
3.
4.1. HS- А. 36

2. F Б. 10

3. NH3 В. 9

4. HBr Г. 18

Завдання 20-23 з відкритою відповіддю. Вони передбачають записи розв’язків задач, розрахунків.

20. Складіть рівняння реакцій, що відповідають схемі:

Si Mg2SiSiH4 SiO2

5 4

SiO2 SiK2SiO3 BaSiO3 8 балів

21. Технічний ферум (ІІ) сульфід масою 16 г, який містить 7% Феруму, взаємодіє із хлоридною кислотою з виділенням газуватих продуктів. Обчисліть їх об’єм (н.у.) та об’ємні частки. 10 балів

22. Кислота А містить елемент Х (масова частка 95,0%). Кислота А та луг Б здатні утворювати середню сіль В (масова частка Х у якій 32,8%).

1.Визначте елемент Х, кислоту А, луг Б та сіль В.

2.Запишіть рівняння реакцій (якщо вони відбуваються), водних розчинів кислоти А та лугу Б із такими сполуками: HCl, NaOH, H3BO3, Cu(OH)2, FeCl3, SiO2, MgO 10 балів

23. Природний магній складається з трьох ізотопів: 24Mg, 25Mg і третього ізотопу з невідомим масовим числом. Мольні частки перших двох нуклідів відповідно становлять 78,6% та 10,11%. Визначте масове число третього ізотопу. 6 балів


Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2011 року

^ 11 КЛАС

У завданнях 1-9 потрібно вибрати одну правильну відповідь. Правильна відповідь на кожне завдання – 1 бал.

1. Виберіть рядок, що містить речовини, водні розчини яких проводять електричний струм:

А. CH3COOH, CH3COONa, C2H5OH, NaCl, Na2SO4

Б. CH3COOH, CH3COONa, NaOH, NaCl, Na2SO4

В. CH3COOCH3, CH3COC2H5, CH3OH, CH3Cl, Na2SO4

Г. NaOH, NaCl, Na2SO4, CH3OH, KCl

2. Обчисліть масу води (г), яку треба додати до 100 г розчину з масовою часткою солі 0,4, щоб одержати розчин із масовою часткою 0,1:

А. 300 Б. 200 В. 100 Г. 500

3. Виберіть окисно-відновну реакцію, яка використовується у виробництві:

А. Fe2O3 + 2 Al = Al2O3 + 2 Fe В. 2KClO3= 2KCl + 3O2

Б. 2HgO = 2Hg + O2 Г. 2Mg + O2 = 2MgO

4. Виберіть схему перетворення, у якому змінюються ступені окиснення двох елементів у одній речовині:

А. СuS + O2 = Cu + SO2 В. ZnS + O2 = ZnO + SO2

Б. FeS + HCl = FeCl2 + H2S Г. PbS + H2O2= PbSO4 + H2O

5. Виберіть неметал, другий за ступенем поширення у Всесвіті, продукт термоядерної реакції на Сонці:

А. Водень Б. Кисень В. Азот Г. Гелій

6. За ІЮПАК- номенклатурою назвіть сполуку:

СН3 – СН – СН– СН2 – СН = СН– СН3СН3 СН2СН – СН3СН3

А. 4-ізопропіл- 2-метилокт-6-ен В. 2-метил-4-ізопропілокт-6-ен

Б. 5-ізопропіл-7-метилокт-2- ен Г. 5-ізобутил-7-метилгепт-2-ен

^ 7. Укажіть кінцевий продукт гідрогенізації ацетилену:

А. Етен Б. Етан В. Етанол Г. Етаналь

8. Установіть сполуку, з якою гідроген хлорид взаємодіє за правилом Марковникова:

А. Бут-2-ін Б. Бут-2-ен В. Бут-1-ен Г. Гекс-3-ен

9. Установіть продукт реакції СН3СН2= СН – С – СН3. . .СН3

А. 3,3- диметилбутан В. ізобутан

Б. 2,2- диметилбутан Г. 1,3 - бутадієн

^ У завданнях 10-15 потрібно вибрати всі правильні відповіді. Правильна відповідь на кожне завдання – 1,5 бала

10. Укажіть речовини, які можна збирати шляхом витіснення води:

А. Водень Б.Кисень В.Амоніак Г.Азот

11. Виберіть твердження щодо алкіну, на спалювання 2 л якого витрачається 5л кисню:

А. Містить 90,0% Карбону за масою

Б. При повному гідруванні утворюється етан

В. Молекула містить чотири атоми

Г. Молекула містить два - та три - зв’язки

12. Виберіть твердження щодо трьохвалентного металу, масова частка якого в оксиді складає 89,14%:

А. Метал не розчиняється в чистих хлоридній та нітратній кислотах, але дуже активно розчиняється в їх суміші

Б. Метал є основою ювелірних сплавів, використовується для виготовлення прикрас

В. Метал у природі зустрічається у вільному стані, має жовте забарвлення і є благородним

Г. Метал розчиняється в чистих хлоридній та нітратній кислотах з утворенням солей

13. Виберіть твердження щодо реакції розчинення 5,6 г заліза в 99,6 г розчину хлоридної кислоти з масовою часткою 0,11:

А. Виділяється водень, кількістю речовини 0,1 моль

Б. Утворюється сіль FeCl3 кількістю речовини 0,1 моль

В. Утворюється сіль кількістю речовини 0,1 моль

Г. Залишається хлоридна кислота, кількістю речовини 0,1 моль

14. Укажіть характеристики, що притаманні зв’язку в молекулі йоду:

А. Ковалентний полярний В. -типу

Б. Одинарний Г. Ковалентний неполярний

15.Укажіть, у розчинах яких речовин фенолфталеїн малиновий:

А. Сульфур (ІV) оксиду В. Калій карбонату

Б. Амоніаку Г. Натрій ортофосфату

^ Завдання 16-17 мають на меті встановлення правильної послідовності. Правильна відповідь на кожне завдання – 4 бали.

16. Установіть послідовність типів реакцій для здійснення перетворення алкан → галогенопохідна алкану → алкен → алкін → алкен:


1.
2.
3.
4.А. Галогенування В. Дегідрогалогенування

Б. Дегідрування Г. Гідрування

17. Установіть послідовність речовин і процесів відповідно до колообігу Карбону, починаючи зі сполуки Карбону, що є компонентом повітря:


1.
2.
3.
4.А.Чадний газ В. Живлення тварин

Б. Вуглекислий газ Г. Фотосинтезуюча діяльність тварин

Д. Обмін вуглеводів у організмі тварин


^ Завдання 18-19 мають на меті встановлення відповідності. Правильна відповідь на кожне завдання – 4 бали.


18. Установіть відповідність між схемою та змістом перетворення:

схема перетворення зміст перетворення


1.
2.
3.
4.1. 2Cl-→ Cl2 А. Окиснення хлору

2. Cl2 → ClO3- Б. Окиснення хлорид-іону

3. Cl2 → 2Cl- В. Відновлення хлору

4. ClO3- 2Cl- Г. Відновлення хлорат-іону

Д. Відновлення хлорид-іону


1.
2.
3.
4.19. Установіть відповідність металу та властивостей його сполуки:

метал властивість сполуки

1. Мідь А.Один з гідроксидів має характерне синє забарвлення

2.Цинк Б.Сульфат – нерозчинна у воді речовина

3.Барій В.Оксид існує у вигляді плівки, достатньо міцної та інертної

4.Олово Г.Нітрат не розчиняється у воді

Д.Вищий оксид має кислотні властивості

Завдання 20-23 з відкритою відповіддю. Вони передбачають записи розв’язків задач, розрахунків.

20. Крейда одного з родовищ містить домішки магній карбонату і піску. За даними хімічного аналізу масова частка Кальцію в крейді становить 34%. Під час сильного прожарювання зразок крейди втрачає 42,64% своєї маси. Обчисліть масові частки карбонатів кальцію і магнію в крейді. 8 балів

21. А. Укажіть загальні формули алканів, алкенів, алкінів. Поясніть, чому алкани на відміну від ненасичених вуглеводнів згоряють практично без сажі. Б. Які гібридні стани атомів Карбону притаманні цим класам органічних сполук? Які типи ізомерії простежуються в них? В. Намалюйте можливі ізомери вуглеводню, що містить 5 атомів Карбону, для кожного зі згаданих класів і назвіть їх. 9 балів

22. Оксид, що містить 73,42% металічного елемента за масою повністю відновили воднем, після чого 17,68 г його розчинили в 100г розчину нітратної кислоти середньої концентрації. Об’єм газу, що виділився при цьому, становив 4,48 л (н.у.). Визначте метал і назвіть оксид. Складіть рівняння наведених реакцій. Обчисліть масу вихідного оксиду. Обчисліть масову частку розчиненої речовини після закінчення реакції. 10 балів

23. Який об’єм кисню потрібний для спалювання 40л суміші метану з етаном, відносна густина якої за воднем становить 13,25? 7 балівСхожі:

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2011 року iconВідповіді на завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2010 року

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2011 року iconЗавдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
Примітка : Журі II етапу олімпіади розробляє критерії оцінювання запропонованих завдань І відповідно до них визначає рівень навчальних...
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2011 року iconМетодичні рекомендації для підготовки до ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії (додатки 1, 2). Повідомляємо, що ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії відбудеться орієнтовно 3 листопада 2012 року
Україна, м. Івано-Франківськ, пл. Міцкевича, з тел.: (03422) 3-11-84, факс 2-24-93
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2011 року iconВідповіді на завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2011 року iconВідповіді на завдання №1-15 ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2011 року iconПро підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії у 2011-2012 навчальному році
Якушинецької сзш І-ІІІ ст гімназії було проведено ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії. Участь в цьому етапі олімпіади...
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2011 року iconЗавдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2010 року
У завданнях 1-10 потрібно вибрати одну правильну відповідь. Правильна відповідь на кожне завдання 1 бал
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2011 року iconЗавдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2012 року
Г найменша електронейтральна частинка хімічного елемента, яка зберігає його хімічні властивості
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2011 року iconНа участь команди м. Києва у ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії у 2011/12 навчальному році
За рішенням оргкомітету І журі ІІІ етапу олімпіади на ІV етап олімпіади направляються такі учні-переможці ІІІ етапу
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2011 року iconПро проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії у 2011 2012 навчальному році
Хорольський районний методичний кабінет направляє методичні рекомендації Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи