Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр icon

Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр
Скачати 97.86 Kb.
НазваЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр
Дата конвертації02.05.2013
Розмір97.86 Kb.
ТипДокументи


Завдання

III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з географії 2010-2011 рр.


8 клас


Теоретичний тур


 1. Дайте визначення поняття „географічна оболонка”. Схарактеризуйте етапи її розвитку. Як називається останній етап розвитку географічної оболонки? (12 балів)


Відповідь. Географічна оболонка – природна геосистема, найбільший на Землі природний комплекс, до якого належать нижні шари атмосфери, верхній шар літосфери, вся гідросфера та біосфера. Всі компоненти географічної оболонки проникають один в один, здійснюють взаємовплив і взаємодію через обмін речовиною та енергією.

Формування географічної оболонки розпочалося з утворенням Землі. Перший етап – догеологічний, коли відбувалася диференціація речовини за аґреґатним станом і поступово формувалися три планетарні оболонки – атмосфера, гідросфера та літосфера.

На другому етапі, геологічному, через охолодження планети відбувалася кристалізація речовини земної кори (іншими словами – консолідація), в результаті чого утворювалися геосинкліналі та платформи. Поступово змінювався хімічний склад атмосфери й гідросфери. Це ще був неповний природний комплекс, тому що не вистачало одного компоненту – біосфери.

Далі – біологічний етап, формування біосфери. Це час, коли на Землі виникло життя, яке докорінно змінило всі компоненти географічної оболонки. Географічна оболонка стала повним природним комплексом.

З появою людини, її діяльністю, розвитком науки й техніки біосферний етап змінився на ноосферний. Ноосфера – сфера розуму.

Критерії оцінювання: визначення географічної оболонки – 1 бал; характеристика 3-х основних етапів – по 3 бали за етап (усього – 9 балів); виділення останнього етапу – 2 бал. Усього – 12 балів.


 1. Доведіть відповідність основних форм рельєфу території України тектонічним структурам.

(12 балів)

Відповідь. Основні форми рельєфу території України більшою чи меншою виражають на земній поверхні ті тектонічні структури, з якими повністю або частково збігаються у просторі. Так, Українському щитові досить чітко „відповідають” Придніпровська й Приазовська височини, Дніпровсько-Донецькій западині – Придніпровська низовина, Причорноморській западині – Причорноморська низовина тощо. Подекуди співвідношення тектонічних структур і форм рельєфу є складнішим, наприклад, у межах Поліської низовини або Донецької височини.

Співвідношення тектонічної структури й відповідної їй форми рельєфу має генетичний характер, тобто, на земній поверхні у певний спосіб відбито особливості глибинної будови території. Так, від’ємні форми рельєфу, в основі яких лежать такі тектонічні структури, як прогини, западини тощо, характеризуються, як правило, слабкою розчленованістю (наприклад, Придніпровська та Причорноморська низовини). Навпаки, додатнім великим формам рельєфу (височинам, горам) властива сильна розчленованість, значна крутизна схилів. В основі їх лежать кристалічні масиви, антикліналі тощо (Середньоруська височина, Українські Карпати, Кримські гори). На Поліській низовині хвилястий рельєф найбільше проявляється в межах Українського щита. Про зв’язок Придніпровської височини з Українським щитом свідчить наявність великої кількості родовищ рудних корисних копалин (залізних, титанових, нікелевих руд).

На відповідність форм рельєфу тектонічним структурам вказує однаковий напрям їх простягання (наприклад, Український щит спрямований із північного заходу на південний схід, і так само – Придніпровська височина). Це чітко видно при зіставленні фізичної та тектонічної карт певної території.

Критерії оцінювання: правильне визначення відповідності основних форм рельєфу України тектонічним структурам – ^ 4 бали; докази на підтвердження цієї відповідності – 8 балів, Усього – 12 балів.


 1. Як ви розумієте поняття „раціональне й комплексне використання мінерально-сировинних ресурсів”? Наскільки це питання актуальне для Луганської області? Запропонуйте та обґрунтуйте заходи щодо раціонального використання мінерально-сировинних ресурсів на Луганщині.

(12 балів)

Відповідь. Під раціональним й комплексним використанням мінерально-сировинних ресурсів розуміють систему заходів, що забезпечують економне їх використання в процесі господарської діяльності людини. Мінерально-сировинні ресурси належать до групи вичерпних невідновлюваних, їх запаси поступово зменшуються, тоді як господарська активність населення зростає. Це потребує відповідної політики природокористування.

Раціональне комплексне використання мінеральних ресурсів передбачає:

 • повне їх вилучення з родовищ (для цього потрібно використовувати сучасні технології);

 • зменшення витрат під час транспортування та переробки мінеральної сировини різними галузями господарства;

 • глибока и комплексна їх переробка, яка дозволяє з одного виду сировини отримати якомога більше продукції;

 • безвідходне їх використання;

 • застосування енергозберігаючих та інших технологій, які суттєво зменшують споживання мінеральної сировини, зокрема, палива;

 • пошук замінників (у першу чергу, серед невичерпних ресурсів) та поступовий перехід на їх використання.

Для Луганської області, яка спеціалізується на видобувній (у першу чергу, вугільній) промисловості, проблема використання мінерально-сировинних ресурсів більш ніж актуальна. Давнє промислове освоєння вугільних родовищ призвело до їх виснаження, тоді як економіка регіону залишається енергоємною та витратною. Крім того, потужність вугільних пластів у Донбасі невелика, що утруднює повний видобуток вугілля з родовищ. Велика кількість вугілля міститься у відвалах пустої породи (териконах). Великої шкоди економіці загалом та довкіллю, зокрема, завдає несанкційований та хижацький видобуток вугілля в копанках.

Серед заходів, які треба запроваджувати у зв’язку з цим, слід виділити такі:

 • економне використання вугілля шляхом запровадження більш ощадливих технологій і поступове зниження його споживання традиційними галузями (тепловою енергетико., чорною металургією, окремими підприємствами будівельної промисловості);

 • призупинення закриття шахт до більш-менш повного вилучення запасів вугілля з родовищ, що експлуатуються;

 • газифікація поселень, яка дозволить замінити вугілля, яке ще й досі використовується для опалення приміщень, на природний газ – більш калорійне (та більш екологічно чисте) паливо;

 • економія тепла та електроенергії усіма господарськими структурами та населенням регіону тощо.

Критерії оцінювання: визначення поняття – 2 бали; визначення заходів раціонального використання мінеральних ресурсів – 4 бали; обґрунтування актуальності цієї проблеми для Луганщини – 2 бали; обґрунтування відповідних заходів для Луганської області – 4 бали. Усього – 12 балів.

Практичний тур

 1. За допомогою загальноприйнятих умовних знаків зобразіть кульковою ручкою елементи рельєфу за описом: „Улоговина витягнута з південного заходу на північний схід приблизно на 5 км, при ширині 2,5 км. Абсолютна висота найнижчої точки 72,1 м, там же розташоване джерельце. Південно-західний схил улоговини крутий, порослий сосновим лісом. Протилежний схил більш покатий, порослий дубовим лісом. Від джерельця догори прямує за азимутом 200º стежка. Абсолютна висота навколишнього рельєфу – 110 м. Горизонталі проведені через 10 м”.

(5 балів)
Критерії оцінювання: враховувалося знання загальноприйнятих умовних позначень та способів зображення об’єктів, уміння визначити положення об’єкту за азимутом. Правильно виконане завдання5 балів.

 1. Знайдіть 10 помилок в тексті-розповіді мандрівника-невдахи, який погано знав географію і так описував свою поїздку до Індії. „Прибувши до батьківщини чаю, я побачив живописну картину. У заростях вельвічії порхали колібрі. Серед пампасів спокійно паслися бізони. І це не дивно, адже Індія має найбільше у світі поголів’я великої рогатої худоби. Через літній мусон стояла суха й спекотна погода. Я скупався в теплому та неглибокому озері Тітікака, після чого трохи відпочив під тінню баобаба. Пізніше познайомився з місцевими жителями – бушменами та готтентотами, які виявилися дуже гостинними. Взагалі Індія є багатонаціональною країною і посідає 2 місце в світі за чисельністю населення. Багатством країни є родовища золота та дорогоцінного каміння ”. Що наплутав мандрівник? Виправте його помилки та заповніть таблицю за формою:


Виявлена помилка

Пояснення (виправлення помилки)

1.

Вельвічія не росте в Індії

Це рослина-ендемік африканських саван

2.

Колібрі не зустрічаються в Індії

Ця пташка живе в лісах (передусім тропічних) Південної та Північної Америки

3.

Пампаси – ця назва рівнин, має відношення до іншого регіону

Пампасами називають надмірно трав’янисті степи Південної Америки.

4.

Бізони не водяться в Індії

Це тварини Північної Америки, у наш час майже повністю знищені людиною

5.

Літній мусон не може бути сухим

Мусони – це вітри, що влітку дмуть з океану (Індійського) на сушу і несуть із собою велику кількість опадів.

6.

Озера Тітікака не знаходиться в Індії

Це озеро в Південній Америці

7-8.

Озеро Тітікака не є теплим,

і не є глибоким.

Це високогірне озеро а Андах, воно є глибоководним і досить прохолодним, щоб у ньому купатися навіть улітку.

9.

Баобаб в Індії не зустрічається.

Це рослина-ендемік африканських саван.

10.

Бушмени та готтентоти не мають ніякого відношення до Індії

Це представники негроїдів, що мешкають в Африці.

(10 балів)

 1. Температура повітря, яке піднімається зі швидкістю 3 м/хв., знизилася через 5,5 годин на 4,3º. Визначте, на скільки знижувалася температура повітря на кожні 100 м.

(5 балів)

1. Спершу переведемо години у хвилини: 5,5 год. × 60 хв. = 330 хв.

2. Якщо швидкість підйому повітря дорівнює 3 м/хв., то за 5,5 годин (або 660 хв.) повітря підніметься на (здійснюємо розрахунки):

3 м – 1 хв.

х м – 330 хв.

х = (330×3): 1 = 990 м.

3. Долаючи відстань у 990 м, повітря охолоджується на 4,3°, а на кожні 100 м воно охолоджується (знову здійснюємо розрахунки):

990 м – 4,3°

100 м – х

х = (4,3 × 100) : 990 = 0,433°.

Відповідь: на кожні 100 м температура повітря знижується на 0,433° (або приблизно 0,4° на 100 м).

Критерії оцінки задачі:


^ 1 бал – виконання задачі розпочато (зроблено стислий запис умови задачі);

2 бали – записана відповідь, розв’язання відсутнє;

3 бали – зроблено спробу розв’язати задачу, виконано кілька правильних логічних кроків на шляху розв’язання задачі;

4 бали – задача розв’язана правильно, але містить деякі неточності в записах або малюнках, що не вплинуло на кінцевий результат;

5 балів – задача розв’язана правильно, супроводжуються докладним поясненням, містить необхідні обґрунтування, малюнки, схеми тощо.

^ Тести (14 балів)

Виконайте тестові завдання, указавши варіант однієї, на Вашу думку, правильної відповіді на кожне із 14 завдань. За правильну відповідь – 1 бал.


 1. ^ В якому морі ловлять рибу жителі трьох частин світу?

А) Середземному; Б) Жовтому; В) Баренцовому; Г) Беринговому.

 1. Яка область НЕ належить до правобережної частини України?

А) Вінницька; Б) Чернігівська; В) Миколаївська; Г) Чернівецька.

 1. Виберіть числовий масштаб, якщо 1 см на карті відповідає 500 м на місцевості:

А) 1: 500; Б) 1: 5000; В) 1: 50000; Г) 1: 500000.

 1. Як зміниться абсолютна висота гори Ельбрус, якщо рівень Світового океану підвищиться на 10 м?

А) не зміниться; В) збільшиться на 10 м;

Б) зменшиться на 10 м; Г) зменшиться на 1 м.

 1. Найпоширенішим типом рельєфу України є:

^ А) карстовий; Б) ерозійно-акумулятивний; В) техногенний; Г) гравітаційний.

 1. Мандрівник знаходився на широті 30 пн. ш., потім перемістився точно за нульовим меридіаном до Африки на 555 км та опинився в точці:

А) 20 пн .ш.; Б) 20 пд. ш.; В) 80 пн. ш.; Г) 50 пд. ш.

 1. Для якого типу повітряних мас характерні висока літня температура та низька вологість?

^ А) арктичних; Б) помірних; В) тропічних; Г) екваторіальних.

 1. Де не буває тропічних штормів?

А) Північний захід Африки; В) Центральна Америка;

Б) Північний схід Австралії; Г) Південна Азія.

 1. Поширення басейнів корисних копалин позначають на карті способом:

А) якісного фону; Б) картодіаграми; В) ізоліній; Г) ареалів.

 1. Виберіть теплу течію:

А) Гвінейська; Б) Перуанська; В) Західних вітрів; Г) Каліфорнійська.

 1. Знайдіть підстави для виділення наступної групи басейнів корисних копалин та викресліть після цього „білу ворону”:

А) Криворізький; В) Нікопольський; Д) Керченський.

Б) Кременчуцький; Г) Білозерський;

 1. Для характеристики забезпеченості території вологою використовують:

^ А) величину випаровування; В) кількість опадів;

Б) величину випаровуваності; Г) коефіцієнт зволоження.

 1. Який період НЕ відноситься до палеозойської ери?

А) пермський; Б) кам’яновугільний; В) тріасовий; Г) девонський.

 1. Чи є вірним наступне твердження: „Східна Галичина та Волинь були приєднані до України в 1939 р., Буковина та Південна Бессарабія – в 1940 р., Закарпаття – в 1945 р, Кримська область – у 1954 р. Від того часу територія України не зазнала змін”?

А) вірне; Б) невірне.


Схожі:

Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр
Дайте визначення поняття „географічна оболонка”. Схарактеризуйте етапи її розвитку. Як називається останній етап розвитку географічної...
Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр
Чим відрізняється постіндустріальна структура економіки країн від індустріальної? Поясніть, як І чому в епоху нтр змінюється співвідношення...
Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр
Чим відрізняється постіндустріальна структура економіки країн від індустріальної? Поясніть, як І чому в епоху нтр змінюється співвідношення...
Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр
Дайте визначення поняття „міжнародні економічні відносини”. Які виділяють форми міжнародних економічних відносин? Які риси зовнішньоекономічної...
Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр
Дайте визначення поняття „міжнародні економічні відносини”. Які виділяють форми міжнародних економічних відносин? Які риси зовнішньоекономічної...
Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2009-2010 рр
Прочитайте вірша та визначте, про який материк у ньому йдеться? Назвіть особливості органічного світу цього материка. Як би Ви ці...
Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2009-2010 рр
Яка частина Африки (Північна чи Південна) більш волога? Чому? Як характер зволоження впливає на географічну зональність Північної...
Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2009-2010 рр
Охарактеризуйте розміщення населення, у тому числі міського та сільського, по території України. Під впливом яких факторів сформувалась...
Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр
Визначте зміни, що відбулися в структурі промисловості України в пострадянський період. Які з них, на Вашу думку, не є прогресивними...
Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр
Визначте зміни, що відбулися в структурі промисловості України в пострадянський період. Які з них, на Вашу думку, не є прогресивними...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи