Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр icon

Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр
Скачати 105.23 Kb.
НазваЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр
Дата конвертації02.05.2013
Розмір105.23 Kb.
ТипДокументи


Завдання

III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з географії 2010-2011 рр.


9 клас


Теоретичний тур


 1. Визначте зміни, що відбулися в структурі промисловості України в пострадянський період. Які з них, на Вашу думку, НЕ є прогресивними і чому? Дайте визначення поняття реструктуризація промисловості. Запропонуйте та обґрунтуйте власну програму реструктуризації промисловості України.

(12 балів)

Відповідь. Пострадянський період розвитку України характеризується як період реформування, переходу до ринкової економіки, пошуку нових шляхів розвитку в умовах нового геополітичного положення та нового статусу – незалежної держави. Цей період ознаменувався змінами в структурі економіки, зокрема у промисловості.

Ці зміни стосуються галузевої структури, територіальної структури, структури промисловості за формами власності, організаційно-управлінської структури.

Галузева структура промисловості характеризується складом галузей, їх кількісними співвідношеннями, що виражають певні виробничі зв’язки між ними. Статистично структура промисловості визначається шляхом пошуку питомої ваги галузей у загальному об’ємі виробництва продукції (це основний показник галузевої структури), чисельності зайнятих та основних виробничих фондів. У пострадянський період відбулися такі зміни в галузевій структурі промисловості:

Збільшилася частка видобувної промисловості та зменшилася частка обробної промисловості. Це негативні зміни, адже посилився сировинний характер економіки, що є свідченням відсталості країни. Сировина завжди дешевша за продукцію високого ступені обробки. Експортуючи сировину, Україна створює робочі місця в інших державах світу. До того ж видобувна промисловість є шкідливою для довкілля.

^ У складі обробної промисловості зменшився відсоток наукоємних галузей (особливо машинобудування). Це негативні зрушення, адже наукоємність промислової продукції визначає її конкурентоспроможність на ринку. Порушилося співвідношення галузей, що виробляють засоби виробництва та предмети споживання в бік останніх (передусім харчової промисловості). З одного боку, це добре, адже галузі, що виробляють продукцію для населення, зазвичай, високорентабельні та виконують соціальне замовлення. З іншого боку, вони виробляють дешевшу продукцію, а відтоді забезпечують менші відрахування до бюджету країни. Негативною структурною зміною є зменшення частки легкої промисловості, яка в умовах економічної відкритості України не витримала конкуренції дешевих польських, турецьких та китайських товарів.

^ Зменшилася частка галузей, що обслуговують військово-промисловий комплекс (ВПК). Ці зміни не можна оцінити однозначно. Відомо, що ВПК концентрує найбільш висококваліфікованих працівників та сучасні технології. З іншого, виробляти зброю та торгувати є, як вважає багато хто, є негуманною справою.

^ У структурі промисловості за формами власності збільшилася частка приватного сектору, зменшилася частка державного, що є нормальним для країн з ринковою економікою. Приватизація дозволила залучити кошти інвесторів, зокрема іноземних, в умовах їх нестачі в бюджеті держави.

Зміни в організаційно-управлінській структурі – це укрупнення підприємств за рахунок утворення промислово-фінансових груп, поглинання ними дрібних та середніх підприємств.

Зміни в територіальній структурі промисловості характеризуються зростанням частки Донбасу та інших промислово розвинених та експортноорієнтованих регіонів України та, водночас, зменшенням частки західноукраїнських областей, аграрний характер економіки яких останнім часом посилився. Чимало поселень через банкрутство провідних підприємств втратили статус промислових.

Галузева структура економіки України потребує реструктуризації, оскільки не відповідає умовам сьогодення та стримує рух до постіндустріального (інформаційного) суспільства.

Програма реструктуризації промисловості має включати такі напрями:

^ Щодо галузевої структури:

 • Збільшення частки галузей обробної промисловості (особливо кінцевих стадій виробництва) та зменшення частки екологічно брудних галузей видобувної промисловості.

 • Пріоритетний розвиток нових та новітніх галузей та виробництв, що забезпечують науково-технічний прогрес в економіці, а відтоді – й її конкурентоспроможність (наукоємні галузі відзначаються високим рівнем оплати праці та високим рівнем кваліфікації працівників, що є стимулом для розвитку науки та освіти).

 • Прискорений розвиток галузей, з якими пов’язані питання національної безпеки, у першу чергу – паливно-енергетичного комплексу.

 • Пріоритетний розвиток галузей машинобудівного комплексу – основного конструктора матеріально-технічної бази інших галузей.

 • Ліквідація економічно неефективних, не випитаних ринком виробництв та розвиток необхідних економіці та населенню країни галузей. Серед останніх – харчова (особливо переробка власної сільськогосподарської сировини) та легка промисловість (лише галузі, розвиток яких має очевидні переваги, зокрема з позицій зменшення імпорту).

^ Щодо територіальної структури:

 • Зменшення територіальних диспропорцій у розміщенні промисловості за рахунок розвантаження надмірно індустріалізованих регіонів та стимулювання промислового розвитку слабоурбанізованих регіонів центральної та західної частини України.

 • Стимулювання розвитку технопарків, технополісів – осередків, що створюють ноу-хау.

^ Щодо форм власності, то держава має здійснювати контроль за галузями, які забезпечують національну безпеку, не допускаючи ситуації, коли впливати на них будує неможливо через повний перехід контрольного пакету акцій до іноземних інвесторів, або через надмірну монополізацію. Це стосується особливо галузей паливно-енергетичного комплексу.

Реалізація зазначених напрямів політики реструктуризації дозволить відновити імідж України, як економічно розвиненої країни світу.

Критерії оцінювання: визначення понять структура промисловості та реструктуризація – 2 бали; визначення змін у структурі промисловості, що мали місце в Україні, та їх оцінка з позицій прогресивності – 5 балів; обґрунтування програми реструктуризації промисловості – 5 балів. Усього – 12 балів.


2. Поясніть причини кліматичних відмінностей на території України в напрямах із півночі на південь та із заходу на схід.

(12 балів)

Відповідь. Кліматичні відмінності на території України пов’язані з дією трьох основних чинників – сонячної радіації, що зумовлює широтну зональність; рельєфу й характеру підстильної поверхні, які порушують широтну зональність; циркуляція атмосфери й віддаленість від океану, з якими пов’язані неоднакові кліматичні умови навіть на одній географічній широті.

Широтна зональність є провідним чинником кліматоутворення на більшій частині території нашої держави. Це чітко видно на прикладі змін кліматичних умов у напрямі з півночі на південь (від Полісся до Криму).

Географічну закономірність, пов’язану з проявами широтної зональності, істотно порушують орографічні бар’єри. Такими в Україні є гори – Карпатські та Кримські. Саме там проявляється висотна поясність. Зокрема, температура повітря закономірно зменшується з висотою, а кількість опадів – збільшується. На особливості клімату суміжних щодо гір територій впливає взаємне розташування форм рельєфу, експозиція схилів. Але елементи висотної поясності наявні навіть на значно менших абсолютних висотах – зокрема, на Донецькому кряжі.

Секторні відмінності пов’язані зі зростанням річної амплітуди температур повітря у східному напрямі (тобто, в міру віддалення від Атлантичного океану). В напрямі з північного заходу на південний схід під спільним впливом широтної зональності, секторності й особливостей атмосферної циркуляції (західний перенос повітряних мас на північ від осі Воєйкова) зменшується кількість опадів. Прикладом таких відмінностей можуть бути відмінності у кліматі територій Львівської та Луганської областей, розташованих в одній широтній смузі.

Критерії оцінювання: за обґрунтоване визначення впливу кожного з трьох основних чинників кліматичних відмінностей в Україні – по 4 бали. Усього – 12 балів.


^ 3. Аравійський півострів та півострів Індостан знаходяться приблизно на одній широті. Які кліматичні пояси і чому саме вони переважають на цих півостровах?

(12 балів)

Відповідь. Незважаючи на те, що зазначені півострови знаходяться приблизно в одних широтах, на їх території під впливом переважаючих повітряних мас формуються різні кліматичні пояси із відповідним кліматом.

На Аравійському півострові – тропічний кліматичний пояс. Для тропічного клімату характерне панування протягом року тропічних повітряних мас, пов’язаних із пасатною циркуляцією.

На півострові Індостан пасатна циркуляція порушується мусонною циркуляцією. На його території здійснюється сезонна зміна повітряних мас: узимку панують сухі тропічні повітряні маси, улітку – вологі екваторіальні. Відповідно територія Індостану перебуває в субекваторіальному кліматичному поясі. Для субекваторіального клімату характерною є сезонна зміна повітряних мас.

Критерії оцінювіання: визначення типів кліматичних поясів на Аравійському півострові та півострові Індостан – по 2 бали; пояснення кліматичних відмінностей з наведенням характеристик клімату в обох регіонах – по 4 бали.

Усього – 12 балів.

Практичний тур

 1. На контурній карті Луганщини відповідними цифрами, а також загальноприйнятими умовними знаками й підписами мають бути позначені:

  1. сусіди 1-го порядку Луганської області – в Україні – Донецька, Харківська області; у Російській Федерації – Ростовська, Воронезька, Бєлгородська області;

  2. крайня східна точку з її координатами – с. Червона Зірка (40º13' сх. д.) у межах Міловського району;

  3. найвища точка земної поверхні в межах області – г. Могила Мечетна (367,1 м) – приблизно поблизу м. Петровське в бік Перевальська;

  4. границі Донецького вугільного басейну в межах Луганської області;

  5. природні заповідники – Відділення Луганського природного заповідника: Стрільцівський степ; Провальський степ; Станично-Луганське відділення; Трьохізбенський степ;

  6. річка Лугань;

  7. місто, де розташовані: а) нафтопереробний завод - Лисисчанськ; б) металургійний комбінат – Алчевськ; в) єдина в області ТЕС – Луганська.

  8. найбільш лісистий адміністративний район – Кремінський;

  9. місто, яке називається так, як високоякісне кам’яне вугілля – м. Антрацит.

Критерії оцінювання: за повне виконання кожного з 9-ти завдань – по 1 балу; картографічна культура – ^ 1 бал. Усього – 10 балів.
2. Розв’яжіть задачу.

На початку року в країні Z проживало 10 млн. осіб, наприкінці року – 11,5 млн. осіб. Природний приріст склав 250 тис. осіб. Обчисліть сальдо міграції населення за рік та його частку від загального приросту населення. Використайте наступні позначення: S0 – чисельність населення на початку року; S1 – чисельність населення наприкінці року, PР – природний приріст населення, МР – сальдо міграції. (5 балів)
S0 = 10 млн. осіб Зміни в чисельності населення в країні є результатом природного та

S1 = 11,5 млн. осіб механічного руху населення.

PР = 250 тис. осіб Тобто, S1= S0+ РР +МР. Звідси МР = S1 – S0 – РР.

1) 250 тис. осіб = 0, 25 млн. осіб.

МР = ? 2) МР = 11,5 – 10,0 – 0,25 = 1,25 (млн. осіб).

Якщо загальний приріст населення склав 1,5 млн. осіб, або 100 %, то сальдо міграції – 1,25 млн. осіб, або Х %.

3) Х = (1,25×100)/1,50 = 83,3 %

Відповідь: сальдо міграції за рік склало 1,25 млн. осіб, або 83,3 % від загального приросту чисельності населення.


^ Критерії оцінки задачі:

1 бал – виконання задачі розпочато (зроблено стислий запис умови задачі);

2 бали – записана відповідь, розв’язання відсутнє;

3 бали – зроблено спробу розв’язати задачу, виконано кілька правильних логічних кроків на шляху розв’язання задачі;

4 бали – задача розв’язана правильно, але містить деякі неточності в записах або малюнках, що не вплинуло на кінцевий результат;

5 балів – задача розв’язана правильно, супроводжуються докладним поясненням, містить необхідні обґрунтування, малюнки, схеми тощо.

3. Без зайвих підписів, схематично й наочно відобразіть суть географічних об'єктів і явищ: зимовий мусон; магнітний азимут; антициклон; статево-віковий склад населення України; конічна картографічна проекція.

(5 балів)

Критерії оцінювання: за кожний правильний рисунок – 1 бал. Усього – 5 балів.

Тести (14 балів)

Виконайте тестові завдання, указавши варіант однієї, на Вашу думку, правильної відповіді на кожне із 14 завдань. За правильну відповідь – 1 бал.


 1. ^ Знайдіть підстави для виділення наступної групи країн та викресліть після цього „білу ворону”:

А) Польща; Б) Росія; В) Молдова; Г) Угорщина; Д) Білорусь;

^ Е) Румунія; Ж) Чехія; З) Словаччина.

 1. Яка відповідність „ґрунти – природна зона, для якої вони характерні” є вірною?

А) бурі лісові ґрунти – твердолисті вічнозелені ліси й чагарники;

Б) каштанові ґрунти – змішані та широколисті ліси;

^ В) чорноземи – сухі степи;

Г) червоно-бурі – савани.

 1. Показник, за яким можна робити висновок про характер течії ріки:

А) протяжність; Б) площа басейну; В) базис ерозії; ^ Г) падіння ріки.

 1. Об’єкт природно-заповідного фонду, що виконує одночасно функції охорони природи та рекреаційну:

А) заповідник; Б) заказник; В) пам’ятка природи; ^ Г) національний парк.

 1. Історико-етнографічна назва території, у межах якої розташована Чернівецька область:

А) Поділля; Б) Буковина; В) Галичина; Г) Холмщина; Д) Полісся.

 1. Область підвищеного тиску, вплив якої на погоду південної та центральної України є найбільшим улітку:

А) Азорський максимум; Б) Арктичний максимум; В) Азіатський максимум;

Г) Ісландський мінімум; Д) Середземноморський мінімум.

 1. В якому році було на практиці доведено, що Земля  куля?

А) 1522; Б) 344 р. до н.е.; В) 1492; Г) 1654; Д) 1699; Е) 1961?

 1. Яка відповідність „атмосферне явище – пов’язана з ним погода” є вірною?

А) циклон – ясна безвітряна погода;

^ Б) холодний атмосферний фронт – ясна погода без опадів;

В) теплий атмосферний фронт – похмура погода з опадами;

Г) антициклон – похмура погода з опадами.

 1. Ізолінії, що з’єднують точки з однаковою кількістю атмосферних опадів:

^ А) ізогіпси; Б) ізотерми; В) ізокліни; Г) ізогієти; Д) ізобати.

 1. Найбільші запаси прісної води містяться в:

А) підземних водах; Б) поверхневих водах суші; В) болотах; Г) льодовиках.

 1. Електростанції, що працюють задля зняття пікових навантажень в електромережі:

^ А) ВЕС; Б) СЕС; В) ГАЕС; Г) ТЕЦ; Д) ДРЕС; Е) АЕС.

 1. За умов позитивного сальдо міграції та нульового природного приросту населення в регіоні:

А) зменшується; Б) збільшується; В) не змінюється.

 1. Перший підручник „Економічна географія УРСР” для школи підготував:

А) Журавський Д.П.; Б) Кубійович В.М.; В) Рудницький С.Л.; Г) Діброва О.Т.

 1. Викресліть „білу ворону”:

А) самбо; Б) метиси; В) індіанці; Г) мулати.Схожі:

Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр
Дайте визначення поняття „географічна оболонка”. Схарактеризуйте етапи її розвитку. Як називається останній етап розвитку географічної...
Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр
Дайте визначення поняття „географічна оболонка”. Схарактеризуйте етапи її розвитку. Як називається останній етап розвитку географічної...
Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр
Чим відрізняється постіндустріальна структура економіки країн від індустріальної? Поясніть, як І чому в епоху нтр змінюється співвідношення...
Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр
Чим відрізняється постіндустріальна структура економіки країн від індустріальної? Поясніть, як І чому в епоху нтр змінюється співвідношення...
Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр
Дайте визначення поняття „міжнародні економічні відносини”. Які виділяють форми міжнародних економічних відносин? Які риси зовнішньоекономічної...
Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр
Дайте визначення поняття „міжнародні економічні відносини”. Які виділяють форми міжнародних економічних відносин? Які риси зовнішньоекономічної...
Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2009-2010 рр
Прочитайте вірша та визначте, про який материк у ньому йдеться? Назвіть особливості органічного світу цього материка. Як би Ви ці...
Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2009-2010 рр
Яка частина Африки (Північна чи Південна) більш волога? Чому? Як характер зволоження впливає на географічну зональність Північної...
Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2009-2010 рр
Охарактеризуйте розміщення населення, у тому числі міського та сільського, по території України. Під впливом яких факторів сформувалась...
Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр
Визначте зміни, що відбулися в структурі промисловості України в пострадянський період. Які з них, на Вашу думку, не є прогресивними...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи