Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр icon

Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр
Скачати 89.09 Kb.
НазваЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр
Дата конвертації02.05.2013
Розмір89.09 Kb.
ТипДокументи
Завдання

III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з географії 2010-2011 рр.


10 клас


Теоретичний тур


 1. Дайте визначення поняття „міжнародні економічні відносини”. Які виділяють форми міжнародних економічних відносин? Які риси зовнішньоекономічної діяльності притаманні: а) економічно розвинутим країнам; б) країнам, що розвиваються?

(12 балів)

Відповідь. Міжнародні економічні відносини, які існують у сучасному світовому господарстві, є результатом міжнародного географічного поділу праці. Це різноманітні економічні зв’язки. Їх можна назвати кровоносною системою сучасного світового господарства. Темпи їх розвитку значно перевищують темпи зростання матеріального виробництва, що є показником посилення інтернаціоналізації господарської діяльності.

Міжнародні економічні відносини (МЕВ) мають різні форми, які постійно урізноманітнюються. Найбільш розповсюдженою є світова торгівля. Розрізняють торгівлю товарами, як найбільш давню і поширену, а також торгівлю різними послугами, наприклад, транспортними. Добре відомо, що деякі країни „надають свій прапор” і за допомогою цього мають значний морський флот, хоча у цілому їх економіки розвинуті недостатньо. Прикладами таких країн є Панама та Ліберія.

Більш молодою формою МЕВ є міжнародні кредитно-фінансові відносини. Вони виражаються в наданні кредитів та запозичень, а також в експорті капіталу, особливо у формі так званих прямих інвестицій у створення об’єктів виробництва і сфери послуг.

Усе більш важливим стає міжнародне виробниче співробітництво, яке, у свою чергу, може проявлятися в таких формах як:

 • міжнародна спеціалізація та кооперування виробництва,

 • спільне виробництво продукції на багатосторонній основі,

 • сприяння в капітальному будівництві .

Таке співробітництво часто призводить до створення спільних підприємств.

Одною з форм МЕВ є також міграція робочої сили.

Дуже важливим є також науково-технічне співробітництво, на розвиток якого мала вплив НТР. Воно виражається в міжнародному обміні науково-технічними знаннями (патентами, ліцензіями), а також у здійсненні спільних наукових розробок.

Дуже розповсюдженою формою обміну послугами стає в останні роки міжнародний туризм. Саме міжнародний туризм стає головним джерелом прибутків для деяких країн.

Економічно розвинуті країни та країни, що розвиваються, відіграють різну роль у системі міжнародних економічних відносин. Так, економічно розвинуті країни світу посідають провідні позиції в торгівлі високотехнологічною промисловою продукцією (літаки, ЕВМ, автомобілі тощо), науково-технічними розробками, вони експортують капітал, приймають іноземну робочу силу, як не кваліфіковану (гастарбайтерів), так і висококваліфіковану (вчених, музикантів). Країни, що розвиваються, навпаки, на міжнародні ринки поставляють мінеральну та сільськогосподарську сировину, беруть іноземні кредити, залучають іноземних спеціалістів, надають деякі послуги, наприклад, транспортні або туристичні. Отже, відношення цих типів країн нерівноправні. Тому одна з важливих проблем сьогодення – це відносини Північ-Південь, тобто між економічно розвинутими країнами північної півкулі (умовно – Північ) та країнами, що розвиваються (умовно – Південь, оскільки вони знаходяться переважно в південній півкулі).

Критерії оцінювання. Визначення поняття „міжнародні економічні відносини” – 1 бал. Виділення та коротка характеристика форм міжнародних відносин – 5 балів; визначення рис зовнішньоекономічної діяльності для двох типів країн – 6 балів. Усього – 12 балів.


 1. ^ Розкрийте сутність проблеми водних ресурсів у світі. (12 балів)


Відповідь. У сучасній проблемі водних ресурсів вирізняють два головних аспекти: 1) виснаження водних ресурсів та 2) їх забруднення.

Особливого значення в наш час набуває проблема виснаження водних ресурсів. Унаслідок дуже нерівномірного розподілу водних ресурсів на планеті, нерівномірного розвитку промисловості та сільського господарства, неоднакової демографічної ситуації в багатьох країнах світу проблема чистої питної води уже в наш час постає з усією гостротою. Стрімко зростають об’єми водоспоживання у світі: за останнє століття вони зросли в 7 разів. Головною причиною цього є господарська діяльність людини. До нашого часу найбільша частина водних ресурсів витрачається на потреби сільського господарства (63%), що зумовлено, як зростанням загальної площі зрошувальних земель, так і застосуванням надзвичайно малоефективних іригаційних технологій на значній їх території. Частка витрат води в промисловому секторі (25%) поки що значно поступається сільськогосподарським, але вирізняється найвищими темпами зростання, що пов’язане, як зі збільшенням загального обсягу промислового виробництва, так і з розвитком таких водоємних галузей промисловості, як електроенергетика, нафтохімія, целюлозо-паперова промисловість тощо. Неухильно зростає і частка водних ресурсів, що використовуються на побутово-комунальні потреби населення, що обумовлено, як підвищенням рівня комфортності життя, особливо у містах, так і загальним зростанням чисельності населення на планеті.

Безоглядно збільшуючи відбір води із навколишнього середовища людство створює небезпеку виникнення дефіциту водних ресурсів у глобальних масштабах. Хоч вода і належить до відновлюваних ресурсів, але, якщо водовідбори перевищують здатність до відновлення поверхневих або підземних вод, це спричинює обміління й пересихання водотоків та водоймищ і призводить до виснаження підземних водоносних горизонтів.

Безпосередньо з проблемою виснаження водних ресурсів пов’язана й проблема їх забруднення. Значний рівень забруднення води робить її непридатною для споживання не тільки в побуті людини, але й у господарському секторі.

Розміри забруднення гідросфери в наш час набули майже глобальних масштабів: забруднені всі частини її, окрім підземних вод глибоких горизонтів. Найбільш значним є забруднення водних об’єктів такими речовинами як: нафта та нафтопродукти, важкі метали та їх сполуки, отрутохімікати та органічні сполуки тощо.

Для вирішення проблеми водних ресурсів, і, таким чином, збереження гідросфери від остаточного забруднення і вичерпання необхідно повсюдно перейти до раціонального використання водних ресурсів. Раціональне водокористування повинне базуватися на трьох основних принципах: суворій економії водних витрат; ефективному очищенні стічних вод; санітарній охороні поверхневих та підземних вод від забруднення та виснаження.


 1. ^ Що означає „біологізація” атмо-, гідро- та літосфери? Відповідь проілюструйте конкретними прикладами. (12 балів)


Біологізація компонентів географічної оболонки пов’язана з утворенням біосфери. ^ Біологізація атмосфери та гідросфери полягає в перебудові, зміні їх речовинного складу під безпосереднім впливом живої речовини. В атмосферному повітрі й природній воді з’явилися вільний кисень, вуглекислий газ, у хімічному складі атмосфери став абсолютно переважати азот.

^ Біологізація літосфери проявляється у формуванні її верхнього родючого шару – педосфери (ґрунтового покриву) завдяки взаємодії гірської породи з відмерлими рештками макроорганізмів (переважно рослин) за участю мікроорганізмів. В літосфері також утворилися нові гірські породи органогенного походження – наприклад, кам’яне вугілля, нафта, торф, крейда, вапняк, мергель тощо.


Критерії оцінювання. Визначення поняття „біологізація” – 2 бали. Пояснення біологізації атмо-гідро- та літосфери – 10 балів.

^ Практичний тур


 1. За показниками, приведеними в таблиці, побудуйте в зошиті кліматичну діаграму, використовуючи запропоновану графічну основу. Для якого з нижченаведених міст – Мюнхену, Нью-Йорку, Риму, Копенгагену – можна застосувати цю кліматичну діаграму? Обґрунтуйте відповідь. (5 балів)
Ця кліматична діаграма передає особливості субтропічного середземноморського клімату, для якого характерні волога й тепла зима та сухе й жарке літо. Серед зазначених міст такий тип клімату характерний для Риму.

Критерії оцінювання: правильно побудована діаграма – 3 бали; правильно визначений тип клімату й місто – 2 бали. Усього – 5 балів.


2. В Україні в середньому за рік видобувають близько 50 млн. т кам’яного вугілля. Скільки потрібно було б імпортувати нафти, щоб замінити кам’яне вугілля за теплотворністю. Нагадуємо, що теплота згорання вугілля дорівнює 7 тис. ккал., або 1 т умовного палива (у.п.); 1 т нафти – 1,4 т у.п. (5 балів)


Розв’язання задачі

1 т вугілля = 1т у.п.

1 т нафти = 1,4 т у.п.

Це означає, що 1 т нафти в 1,4 рази більш калорійна, ніж 1 т кам’яного вугілля. Отже, для еквівалентної заміни кам’яного вугілля за теплотворністю треба імпортувати в 1,4 рази меншу кількість тонн нафти, а саме:

50 млн. т ÷1,4 т у.п. = 35,7 т у.п.

Відповідь: необхідно імпортувати 35,7 т нафти.


Критерії оцінки задачі:


1 бал – виконання задачі розпочато (зроблено стислий запис умови задачі);

2 бали – записана відповідь, розв’язання відсутнє;

3 бали – зроблено спробу розв’язати задачу, виконано кілька правильних логічних кроків на шляху розв’язання задачі;

4 бали – задача розв’язана правильно, але містить деякі неточності в записах або малюнках, що не вплинуло на кінцевий результат;

5 балів – задача розв’язана правильно, супроводжуються докладним поясненням, містить необхідні обґрунтування, малюнки, схеми тощо.


3. ^ Нанесіть на контурну карту світу 5 відомих Вам регіональних економічних інтеграційних угрупувань.

(10 балів)

До регіональних економічних групувань належать, наприклад, такі:

СНД – 12 держав – республік колишнього СРСР (крім держав Балтії);

НАФТА – у складі США, Канади та Мексики;

МЕРКОСУР – у складі Бразилії, Аргентини, Уругваю, Парагваю, Венесуели;

АСЕАН – об’єднання країн: Сінгапур, Малайзія, Індонезія, Таїланд, Філіппіни, Бруней, В’єтнам;

ЄС – 27 європейських держав;

ЛАИ – Латиноамериканська асоціація інтеграції.

Критерії оцінюванняпо 2 бали за кожне з п’яти угрупувань за умов правильності кордонів. Усього – 10 балів.


Тести (14 балів)

Виконайте тестові завдання, указавши варіант однієї, на Вашу думку, правильної відповіді на кожне із 14 завдань. За правильну відповідь – 1 бал.


 1. ^ Чи є вірним наступне твердження: „Туреччина, Кіпр, Бангладеш, Іран, Ірак, Саудівська Аравія, Пакистан, Афганістан входять до складу регіону Південно-Західна Азія”?

А) вірне; Б) невірне.

 1. Закінчите фразу: „Найменшими за чисельністю населення державами, сусідами України 1-го та 2-го порядку є …” (обрати групу країн):

А) Литва, Словаччина; Молдова; Б) Литва; Білорусь, Польща;

В) Молдова, Румунія, Чехія.

 1. Чи є вірним наступне твердження: „Більшість країн Африки добились незалежності в другій половині ХХ ст.”?

А) вірне; Б) невірне.

 1. Країни Південно-Східної Азії, що мають монархічну форму правління (обрати групу країн):

^ А) Японія, Малайзія, Бутан, Бруней; Б) Камбоджа, Бруней, Таїланд, Малайзія;

В) Бутан, Бруней, Непал, Японія.

 1. Які народи Африки є представниками європеоїдної раси?

А) масаї і тутсі; В) араби та бербери;

Б) бушмени і готтентоти; Г) нілоти і суахілі.

 1. У Південній Америці є держава, назва якої пов’язана з її географічним положенням. Столицею цієї держави є:

^ А) Буенос-Айрес; Б) Ріо-де-Жанейро; В) Кіто; Г) Ла-Пас.

 1. Як називається тип клімату в субтропічному поясі з вологою зимою та сухим літом?

^ А) мусонний; Б) Середземноморський; В) морський.

 1. Укажіть, як називається, згідно з нормами міжнародного права, спільне володіння двома або кількома державами однією територією:

^ А) конфедерація; Б) кондомініум; В) альянс; Г) анклав.

 1. У якій природній зоні природні комплекси найважче відновлюються після змінення їх людиною?

А) тундри та лісотундри; В) широколистих лісів;

Б) степів та лісостепів; Г) саван.

 1. ^ Країна, з найбільшою часткою осіб у віці 65 років і старше в населенні:

А) Латвія; Б) Туреччина; В) Індонезія; Г) Мексика.

 1. Як називають субтропічний степ у Південній Америці:

А) пампа; Б) прерія; В) сельва; Г) льянос; Д) кампос.

 1. Природний заповідник „Казантипський” розташований:

А) у Кримських горах; В) у Карпатських горах;

Б) на Керченському півострові; Г) на Тарханкутському півострові

 1. Який вулкан розташований межах Тихоокеанського сейсмічного поясу?

А) Орисаба; Б) Везувій; В) Гекла; Г) Етна.

 1. Чи є вірним наступне твердження: „Герцинська Європа особливо багата бурим та кам’яним вугіллям”?

А) вірне; Б) невірнеСхожі:

Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр
Дайте визначення поняття „географічна оболонка”. Схарактеризуйте етапи її розвитку. Як називається останній етап розвитку географічної...
Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр
Дайте визначення поняття „географічна оболонка”. Схарактеризуйте етапи її розвитку. Як називається останній етап розвитку географічної...
Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр
Чим відрізняється постіндустріальна структура економіки країн від індустріальної? Поясніть, як І чому в епоху нтр змінюється співвідношення...
Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр
Чим відрізняється постіндустріальна структура економіки країн від індустріальної? Поясніть, як І чому в епоху нтр змінюється співвідношення...
Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр
Дайте визначення поняття „міжнародні економічні відносини”. Які виділяють форми міжнародних економічних відносин? Які риси зовнішньоекономічної...
Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2009-2010 рр
Прочитайте вірша та визначте, про який материк у ньому йдеться? Назвіть особливості органічного світу цього материка. Як би Ви ці...
Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2009-2010 рр
Яка частина Африки (Північна чи Південна) більш волога? Чому? Як характер зволоження впливає на географічну зональність Північної...
Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2009-2010 рр
Охарактеризуйте розміщення населення, у тому числі міського та сільського, по території України. Під впливом яких факторів сформувалась...
Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр
Визначте зміни, що відбулися в структурі промисловості України в пострадянський період. Які з них, на Вашу думку, не є прогресивними...
Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр
Визначте зміни, що відбулися в структурі промисловості України в пострадянський період. Які з них, на Вашу думку, не є прогресивними...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи