Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр icon

Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр
Скачати 123.54 Kb.
НазваЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр
Дата конвертації02.05.2013
Розмір123.54 Kb.
ТипДокументи
Завдання

III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з географії 2010-2011 рр.


11 клас


Теоретичний тур


 1. Чим відрізняється постіндустріальна структура економіки країн від індустріальної? Поясніть, як і чому в епоху НТР змінюється співвідношення між матеріальною та нематеріальною сферами господарства окремих держав світу.

(12 балів)

Відповідь. У просторово-часовій еволюції світового господарства виділяють три головних стадії розвитку: доіндустріальну, індустріальну та постіндустріальну. Перехід до постіндустріальної стадії (інформаційного суспільства) розпочався в країнах Заходу в 70-х рр. ХХ ст. Він призвів до революційної трансформації структури економіки, техніко-економічної бази суспільства, системи економічних відносин, політичної та соціальної сфер. Важливою передумовою цього переходу стала НТР середини ХХ ст., яка в подальшому зумовила інформатизацією, електронізацією, біотехнологізацією виробництва.

Постіндустріальна структура економіки характеризується такими рисами, як:

 • Головною виробничою силою суспільства стає інтелект людини, у структурі експорту країн – капітал та нові технології (ноу-хау). Модернізація матеріальної сфери потребувала вже меншої кількості робочої сили. У використанні останньої більш важливе значення, ніж раніше, став відігравати якісний аспект (інтелектуальний потенціал працівників, здоров’я, мобільність, креативність мислення тощо).

 • Нове відношення до праці, його інтелектуалізація, а також орієнтація не тільки на матеріальну зацікавленість працюючих, а й на трудову демократію, яка визначає взаємостосунки між ними та збільшує їх інтерес до роботи.

 • Зростання ролі та рівня освіти зайнятих в економіці. Головним стає принцип „навчання протягом життя”.

 • Інформатизація всього суспільства на основі збільшення „виробників” знань та розширення інформатизаційних мереж та комп’ютеризації.

 • Гуманізація економіки, що набуває все більшу соціально-культурну орієнтацію. Головним стає принцип: „не людина для економіки, а економіка для людини”.

 • Підвищена увага до охорони навколишнього природного середовища.

 • Переважна орієнтація на малий бізнес, який забезпечує більшу гнучкість у виробництві товарів та послуг та більшу життєздатність підприємств.

Головною сферою прикладання праці стає нематеріальна сфера (передусім, наука, освіта, охорона здоров’я, управління тощо), яка витісняє з перших позицій матеріальну сферу.

Серед причин, що призвели до цього, виділяються, у першу чергу, такі:

 • Модернізація виробництва, яка дозволила вивільнити з промисловості та сільського господарства частину працівників та перерозподілити їх серед галузей сфери послуг.

 • Необхідність (для збереження лідерства в умовах жорсткої конкуренції) випереджаючого розвитку освіти та науки, нових технологій в галузі охорони здоров’я.

 • Зростання рівня життя людей та зміна структури споживання в бік задоволення духовних потреб.

 • Ускладнення структури економіки, що потребувало розвитку з’єднувальних ланок, зокрема, в частині ділових послуг.

На початку ХХI ст. в постіндустріальну стадію розвитку вступили лише найбільш розвинуті країни світу, деякі інші знаходяться на підході до нього.

Критерії оцінювання. Визначення характерних рис постіндустріальної економіки – ^ 6 балів. Визначення причин переході до постіндустріальної економіки – 6 балів. Усього – 12 балів.


 1. Чи погоджуєтесь ви з тезою, що економіко-географічне положення є стратегічним ресурсом будь-якої держави. Обґрунтуйте вашу відповідь. У якій мірі ця теза стосується України? Наведіть не менше чотирьох прикладів країн, які активно використовують переваги свого економіко-географічного положення.

(12 балів)

Відповідь. Економіко-географічне положення (ЕГП) – це сукупність відношень певного економіко-географічного об’єкту до інших, що лежать поза ним, та мають для нього суттєве значення.

ЕГП дійсно є стратегічним ресурсом будь-якої держави і виступає як сукупність переваг, бонусів, „плюсів”, які має країна від свого ЕГП.

До очевидних вигод ЕГП тієї або іншої країни належать:

 • центральність положення в регіонах, наближеність до центрів (фокусів) економічного життя, світового господарства;

 • наявність великої кількості сусідів, що дозволяє диференціювати структуру імпорту та експорту, підтримувати взаємовигідні економічні стосунки, розвивати прикордонне (трансграничне) співробітництво;

 • вигідне транспортно-географічне положення (зокрема, приморське), що дозволяє оптимізувати обмін товарами та послугами за рахунок зменшення транспортних витрат, розвивати, наприклад, на узбережжі теплих морів рекреацію і т.п.;

 • вигідне транзитне положення, завдяки якому країна має можливість отримувати валютні надходження за транзит вантажів та пасажирів, а також засновувати на своїй території переробку транзитної сировини тощо.

 • близькість до ринків сировини, ринків збуту своєї продукції (останнє є стимулів в розвитку експортно-орієнтованих галузей) тощо.

У зв’язку з цим кожна країна має дбати про те, щоб якнайкраще використовувати всі переваги свого ЕГП, а також діяти в напрямку його покращення через удосконалення транспортної інфраструктури, розвиток добросусідських відносин з іншими країнами і т. ін.

Прикладами країн, що використовують переваги свого ЕГП, є Туреччина, Сінгапур, Єгипет, Панама (ці країни мають унікальне транспортно-географічне положення). Серед європейських країн – Франція, Іспанія та інші країни, що мають вихід на Атлантику та Середземномор’я та інші.


Україна також належить до країн з очевидними вигодами ЕГП. Вона має велику кількість сусідів, серед яких Росія – постачальник сировини та напівфабрикатів та водночас – країна з потужним ринок збуту українських товарів та послуг; Білорусь та Молдова, з якими країна має давні і дружні стосунки, у т.ч. економічні. Важливим плюсом є приморське положення (йому „зобов’язані” своїм існуванням рибна промисловість, суднобудування та рекреація), транзитне положення (на найкоротшому шляху з Росії та країн Азії до Європи, а також з країн Балтії до країн Чорноморського басейну) та ін. У зв’язку з цим важливим стратегічним завданням України є забезпечення максимальної віддачі від переваг ЕГП для забезпечення стабільного розвитку економіки та підвищення стандартів життя громадян.


Критерії відповіді: визначення поняття ЕГП та його значення як стратегічного ресурсу країни – ^ 2 бали, обґрунтування цієї тези – 5 балів; аргументована відповідь щодо ЕГП України (переваг та можливостей їх реалізації) – 5 балів. Усього – 12 балів.


3. ^ Які б ви могли назвати особливості природи Євразії, зумовлені географічним положенням та розмірами материка?

(12 балів)

Відповідь. Такими особливостями є

- різноманіття природних умов у зв’язку зі значною площею (розмірами) та протяжністю Євразії з півночі на південь (на території материка є всі кліматичні пояси та типи клімату Північної півкулі, всі географічні пояси та природні зони, всі типи гідрологічного режиму річок тощо);

- різноманіття типів клімату в кліматичних поясах внаслідок значної протяжності материка із заходу на схід;

- різноманіття умов зволоження, континентальність і сухість клімату та значне поширення пустель і напівпустель у внутрішніх частинах материка внаслідок їх віддаленості від океанів (значна протяжність території із заходу на схід) та ізольованість горами;

- значний вплив на формування клімату Європейської частини материка зумовлює морське повітря з Атлантики (вітри західного напряму та розчленованість берегової лінії);

- певна схожість кліматичних умов та органічного світу Євразії на півночі з Північною Америкою, а на півдні – з Африкою (через близьке розташування материків) тощо.


^ Практичний тур


 1. Обчисліть показники, яких не вистачає в таблиці. За показниками таблиці визначте й у зошиті графічно відобразіть зміни природного приросту населення Луганської області упродовж 1959 … 2009 рр. Форму й масштаб графічних матеріалів виберіть, таким чином, щоб вони найбільш наочно відображали цей демографічний процес.
^ Показники (рік)

1959

1970

1979

1989

2001

2009

Чисельність населення, тис. осіб

2452

2750
2863

2546

2312

Густота населення, осіб / км2

91,8
104,4

107,2

95,4

86,6

Міське населення, %

Сільське населення, %

79,3

82,6

84,6

86,4

86,6

86,7

20,7

17,4
13,6

13,4

13,3

Народжуваність (осіб /1000 жит.)

Смертність (осіб /1000 жит.)

24,7

14,4

14,6

12,4

6,2

9,3

6,7

7,7

10,6

11,8

17,1^

Природний приріст (осіб /1000 жит.)

-7,6

(10 балів)^ Показники (рік)

1959

1970

1979

1989

2001

2009

Чисельність, тис. осіб

2452

2750

2787

2863

2546

2312

Густота населення, осіб / км2

91,8

103,0

104,4

107,2

95,4

86,6

Міське населення, %

Сільське населення, %

79,3

82,6

84,6

86,4

86,6

86,7

20,7

17,4

15,4

13,6

13,4

13,3

Народжуваність (осіб /1000 жит.)

Смертність (осіб /1000 жит.)

24,7

14,4

14,6

12,4

6,2

9,3

6,7

7,7

10,6

11,8

17,1

16,9
^

Природний приріст (осіб /1000 жит.)


18,0

6,7

4,0

0,6

-10,9

-7,6

^ Графік динаміки природного приросту в Україні(1959 – 2009 рр.)


Критерії оцінювання. За визначення 9-ти показників – 5 балів; за графік – 5 балів. Усього – 10 балів.


 1. Без зайвих підписів, схематично й наочно відобразіть суть географічних об'єктів і явищ: бризи, антициклон, східне магнітне схилення, міська агломерація, азимутальна картографічна проекція. (5 балів)

 1. Нанесіть на контурну карту назви держав, що мають вихід на узбережжя Середземного моря.

(5 балів)


Критерії оцінювання. Усього держав, що виходять на узбережжя Середземного моря, 24. За кожні 6 країни – по 1 балу. За картографічну культуру – 1 бал. Усього – 5 балів.


^ Тести (14 балів)

Виконайте тестові завдання, указавши варіант однієї, на Вашу думку, правильної відповіді на кожне із 14 завдань. За правильну відповідь – 1 бал.


 1. Розташуйте названі природні зони в послідовності від північного полюса до екватора: 1) тундра; 2) полярні пустелі; 3) степ; 4) савани; 5) мішані ліси помірного поясу; 6) вологі вічнозелені ліси; 7) тайга; 8) лісостеп.

А) 2,1,5,7,8,3,4,6; Б) 2,1,7,5,8,3,4,6; В) 2,1,7,5,3,8,4,6; Г) 2,1,4,5,7,8,3,6.

 1. Серед областей України найбільшу частку міського населення має:

А) Дніпропетровська; Б) Запорізька; В) Луганська; Г) Харківська; Д) Київська.

 1. Водами якого з морів НЕ омивається територія Російської Федерації?

^ А) Балтійське; Б) Північне; В) Охотське; Г) Карське;

Д) Біле; Е) Жовте; Ж) Японське; №) Чукотське.

 1. Чи є вірним наступне твердження: „З Європейських країн до складу ОПЕК входять Великобританія та Норвегія”?

А) вірне; Б) невірне.

 1. Закінчите фразу: „Співдружність Незалежних держав (СНД) має границі з багатьма країнами, серед яких…” (обрати вірну строку):

А) Польща, Туреччина, Індія, Монголія, Угорщина;

^ Б) Словаччина, Болгарія, Іран, Пакистан, Японія;

В) Фінляндія, Норвегія, КНДР, Іран, Румунія.

 1. Світовим лідером з вирощування бавовни є:

А) Індія; Б) США; В) Бразилія Г) Китай; Д) Туреччина; Е) Узбекистан.

 1. Більшість населення якої держави не сповідує іслам?

А) Марокко; Б) Філіппіни; В) Лівія; Г) Афганістан; Е) Туреччина.

 1. Визначте державу, у якій передумови для виникнення міжетнічних та релігійних конфліктів є мінімальними:

А) Індія; Б) Німеччина; В) Швеція; Г) Великобританія; Д) Канада; Е) Афганістан.

 1. Яким видом транспорту перевозиться в світовому господарстві найбільша кількість вантажів (за показником вантажообігу)?

А) залізничним; Б) авіаційним; В) автомобільним;

Г) річковим; Д) морським; Е) трубопровідним.

 1. Які природні чинники є основними при виділенні природних зон:

А) кількість сонячного тепла, що надходить на земну поверхню;

^ Б) зволоженість території; В) літологічний склад гірських порід та рельєф поверхні;

Г) співвідношення тепла і вологи; Д) видовий склад тваринного світу.

 1. Визначте район з найнижчою густотою населення (менше 10 осіб на 1 км2):

А) пониззя Нилу; Б) півострів Мала Азія; В) півострів Каліфорнія;

Г) Велика Китайська рівнина; Д) острів Манхеттен.

 1. Область України, що має найбільшу кількістю сусідів – іноземних держав:

^ А) Чернівецька; Б) Івано-Франківська; В) Львівська; Г) Закарпатська.

 1. Знайдіть підстави для виділення угрупувань областей України та викресліть „білу ворону”:

^ А) Донецька, Луганська; В) Сумська, Харківська, Полтавська;

Б) Волинська, Рівненська; Г) Черкаська, Кіровоградська, Вінницька.

 1. 21 березня висота Сонця ополудні над крайньою північною точкою України становить:

А) 38º; Б) 52º ; В) 44º; Г) 61º; Д) 69º.


УВАГА! У тесті № 3 виявилися наявні дві правильних відповіді, тоді як завдання потребувало обрати лише одну правильну відповідь. У зв’язку з виявленим протиріччям, журі враховувало як правильні такі варіанти відповідей учасників змагань: 1) якщо назване лише Жовте море; 2) якщо назване лише Північне море; 3) якщо названі і Жовте, і Північне моря.Схожі:

Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр
Дайте визначення поняття „географічна оболонка”. Схарактеризуйте етапи її розвитку. Як називається останній етап розвитку географічної...
Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр
Дайте визначення поняття „географічна оболонка”. Схарактеризуйте етапи її розвитку. Як називається останній етап розвитку географічної...
Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр
Чим відрізняється постіндустріальна структура економіки країн від індустріальної? Поясніть, як І чому в епоху нтр змінюється співвідношення...
Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр
Дайте визначення поняття „міжнародні економічні відносини”. Які виділяють форми міжнародних економічних відносин? Які риси зовнішньоекономічної...
Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр
Дайте визначення поняття „міжнародні економічні відносини”. Які виділяють форми міжнародних економічних відносин? Які риси зовнішньоекономічної...
Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2009-2010 рр
Прочитайте вірша та визначте, про який материк у ньому йдеться? Назвіть особливості органічного світу цього материка. Як би Ви ці...
Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2009-2010 рр
Яка частина Африки (Північна чи Південна) більш волога? Чому? Як характер зволоження впливає на географічну зональність Північної...
Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2009-2010 рр
Охарактеризуйте розміщення населення, у тому числі міського та сільського, по території України. Під впливом яких факторів сформувалась...
Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр
Визначте зміни, що відбулися в структурі промисловості України в пострадянський період. Які з них, на Вашу думку, не є прогресивними...
Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр
Визначте зміни, що відбулися в структурі промисловості України в пострадянський період. Які з них, на Вашу думку, не є прогресивними...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи