Регламент громадської ради при Олександрівській районній державній адміністрації icon

Регламент громадської ради при Олександрівській районній державній адміністрації
Скачати 107.26 Kb.
НазваРегламент громадської ради при Олександрівській районній державній адміністрації
Дата конвертації03.05.2013
Розмір107.26 Kb.
ТипРегламент

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Громадської ради
від 3 лютого 2011 року №1


РЕГЛАМЕНТ
громадської ради при Олександрівській районній державній адміністрації


Загальні положення


  1. Регламент громадської ради при Олександрівській районній державній адміністрації (далі — Регла­мент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності громадської ради при Олександрівській районній державній адміністрації (далі — громадська рада).

  2. Робота громадської ради є відкритою і прозорою.

Громадська рада інформує Олександрівську районну державну адміністрацію та громадськість про свою діяльність.

Висвітлення діяльності громадської ради здійснюється в порядку, передбачено­му Положенням про громадську раду та цим Регламентом.

3. Громадську раду очолює голова, який обирається відповідно до порядку та в спосіб, передбачені Положенням про громадську раду та цим Регламентом.

Голова громадської ради має заступника, який обирається відповідно до
порядку та в спосіб, передбачені Положенням про громадську раду та цим
Регламентом.

4. Розподіл функціональних повноважень здійснюється головою громадської ради.

Планування роботи

5. Робота громадської ради ведеться за перспективним (річним) планом, який затверджується громадською радою.

6. Формування плану роботи громадської ради здійснюється головою громадської
ради (або за його дорученням заступником) спільно із секретарем громадської ради на основі пропозицій постійних комісій громадської ради (у разі їх створення).

Річний план роботи громадської ради затверджується на засіданні громадської ради.

Планування роботи громадської ради з проведення громадської експертизи діяльності Олександрівської районної державної адміністрації, громадської антикорупційної ек­спертизи проектів нормативно-правових актів, участі в проведенні Олександрівською районною державною адміністрацією консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення здійснюється з урахуванням вимог відповідних постанов та розпо­ряджень Кабінету Міністрів України.

7. План роботи громадської ради передбачає такі види заходів:

  • чергові засідання громадської ради,

  • засідання постійних і тимчасових комісій (у разі їх створення),

  • проведення громадської експертизи діяльності Олександрівської районної державної адміністрації,

  • проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів,

  • організація заходів у межах проведення Олександрівською районною державною адміністрацією консультацій із громадськістю,

  • забезпечення інформування Олександрівської районної державної адміністрації, громадськості про діяльність громадської ради,

  • інші заходи в межах повноважень громадської ради.

8. План роботи громадської ради на наступний рік ухвалюється не пізніше ніж за тиждень до закінчення поточного року.

9. Члени громадської ради та постійні комісії громадської ради (у разі їх ство­рення) подають голові громадської ради свої пропозиції для включення до плану роботи громадської ради на рік за три тижні до закінчення відповідно поточного року.

10. Річний план роботи громадської ради оприлюднюються на
офіційному веб-сайті Олександрівської районної державної адміністрації та надсилається секретарем громадської ради електронною поштою кожному членові громадської ради.

^ Порядок підготовки та проведення засідань громадської ради

11. Основною формою роботи громадської ради є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Позачергові засідання громадської ради скликаються з ініціативи однієї третини загального складу її членів.

12. Чергові засідання громадської ради скликаються головою громадської ради, а в разі його відсутності — виконуючим обов'язки голови громадської ради. З цією метою голова громадської ради узгоджує з уповноваженим представником Олександрівської районної державної адміністрації дату, час і місце проведення засідання громадської ради, формує проект порядку денного.

Секретар громадської ради інформує членів громадської ради про дату, час, місце проведення та проект порядку денного засідання шляхом надсилання відповідного повідомлення електронною поштою або в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення засідання.

Повідомлення про проведення засідання громадської ради розмішується на офіційному веб-сайті Олександрівської районної державної адміністрації.

13. Позачергові засідання громадської ради із зазначенням порядку денного скликаються в обов'язковому порядку головою громадської ради на вимогу не менш ніж однієї третини загального складу членів громадської ради. Вмотивовані вимоги про скликання позачергового засідання громадської ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання надсилаються голові громадської ради.

Позачергове засідання громадської ради скликається (проводиться) не пізніше ніж у десятиденний строк після дня надходження вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

Рішення про скликання позачергового засідання ухвалюється головою громадської ради протягом трьох днів з дати отримання ним вимоги про його скли­кання, поданої відповідно до цього Регламенту.

Інформаційне повідомлення про скликання позачергового засідання громадської ради не пізніше ніж за сім календарних днів до його проведення розміщується на офіційному веб-сайті Олександрівської районної державної адміністрації.

14. Засідання громадської ради проводяться відкрито.

На запрошення голови громадської ради в засіданнях громадської ради можуть брати участь інші особи, які не є членами громадської ради.

Уповноважений представник Олександрівської районної державної адміністрації бере участь у всіх засіданнях громадської ради без спеціального запрошення.

15. Засідання громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не мен­ше половини її членів.

Перед початком засідання громадської ради секретар громадської ради прово­дить письмову реєстрацію учасників.

16. На початку засідання громадської ради затверджується порядок денний, про­ект якого пропонується головою громадської ради.

Проект порядку денного, що пропонується головою громадської ради, формується відповідно до плану роботи громадської ради та на основі пропозицій від членів громадської ради, постійних чи тимчасових комісій громадської ради (в разі їх створення).

17. З кожного з розглянутих питань порядку денного засідання громадська рада має ухвалити рішення. Рішення ухвалюється в такій послідовності: 1) ухвалення проекту рішення за основу, 2) розгляд пропозицій та зауважень учасників засідання громадської ради до проекту ухваленого за основу, 3) ухвалення проекту рішення в цілому з урахуванням прийнятих поправок та пропозицій.

Проекти рішень громадської ради готуються членами громадської ради та/або постійними чи тимчасовими комісіями громадської ради та подаються голові громадської ради до початку засідання громадської ради. Всі проекти рішень ма­ють бути подані не пізніше ніж за сім днів до початку засідання громадської ради.

Усі проекти рішень, що надійшли до голови громадської ради, мають бути доведені до відома кожного члена громадської ради шляхом розсилання електрон­ною поштою не пізніше ніж за три дні до початку засідання громадської ради.

18.Головує на засіданні громадської ради голова громадської ради або, за його
дорученням, заступник.

19. За звичайних обставин тривалість засідання громадської ради становить дві години без перерви.

Перерва в засіданні громадської ради може бути оголошена на підставі окремого рішення громадської ради або з ініціативи головуючого на засіданні.

За рішенням громадської ради тривалість засідання громадської ради може бути подовжена не більше ніж на одну годину.

20. Перше засідання громадської ради після проведення установчих зборів із формування нового складу громадської ради проводиться з урахуванням таких ви­мог:

1) на першому засіданні громадської ради головує голова лічильної комісії до того часу, поки не буде обрано голову громадської ради нового складу;

2) перше засідання громадської ради після проведення установчих зборів із формування нового складу громадської ради скликається (проводиться) голо­вою лічильної комісії не пізніше ніж у двотижневий термін з дня оголошення результатів виборів до громадської ради.

21. Рішення громадської ради ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Підрахунок голосів при голосуванні здійснюється головуючим на засіданні, якщо перед початком голосування не прийнято іншого рішення громадської ради.

В окремих випадках громадська рада може ухвалити рішення про зміну форми голосування перед початком його проведення.

Уразі проведення таємного голосування на засіданні громадської ради обирається лічильна комісія.

Рішення громадської ради підписуються головою громадської ради та її секретарем.

22. Під час проведення засідання громадської ради секретар громадської ради веде та складає протокол.

23.Громадська рада може ухвалювати рішення також шляхом електронних консультацій між членами громадської ради. Ініціювати таку форму ухвалення рішень можуть голова та секретар громадської ради.

Процедура ухвалення рішень шляхом електронних консультацій передбачає:

1. Розсилання головою/секретарем громадської ради кожному членові
громадської ради проекту рішення з використанням електронної пошти;

2. Встановлення терміну для надсилання членами громадської ради
власних зауважень та пропозицій до проекту рішення;

3. Узагальнення пропозицій та зауважень;

4.ю Підготовку та розсилання головою громадської ради кожному членові
громадської ради остаточного варіанта рішення;

5. Голосування членів громадської ради щодо остаточного варіанта проекту
рішення шляхом висловлення своєї позиції через електронну пошту.


При застосуванні такої форми ухвалення рішення має бути опитаний кожний член громадської ради.

^ Організація роботи постійних та тимчасових комісій, експертних груп громадської ради

24. На першому засіданні нового складу громадської ради може бути ухвалено рішення про створення постійних комісій та їх тематику.

25. Експертні групи, тимчасові комісії громадської ради можуть бути створені
рішенням громадської ради в разі необхідності. Зазвичай експертні групи та тимчасові
комісії створюються для підготовки окремих питань до розгляду на засіданні
громадської ради, підготовки та проведення окремих заходів громадської ради.

Експертні групи, тимчасові комісії створюються на визначений період часу.

26. До складу комісій, експертних груп можуть входити члени громадської ради за власним бажанням.

Окремим рішенням громадської ради до складу таких комісій, експертних груп можуть бути включені, за їх згодою, представники Світловодської районної державної адміністрації, представники інших інститутів громадянського суспільства з правом дорадчого голосу.

27. Основною формою роботи постійних та тимчасових комісій, експертних груп є засідання, що проводяться за потреби.

28. Засідання постійних та тимчасових комісій, експертних груп проводяться у відкритому режимі.

29. Постійну та/або тимчасову комісію очолює голова, який призначається рішенням громадської ради з числа членів громадської ради, які входять до складу цієї комісії.

^ Взаємовідносини громадської ради з Олександрівською районною державною адміністрацією

30. Голова громадської ради може брати участь у засіданні колегії Олександрівської їрайонної державної адміністрації.

31. Громадська рада щороку готує та подає Олександрівській районній державній адміністрації пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю. Такі пропозиції мають бути попередньо розглянуті та затверджені на засіданні громадської ради.

32. Громадська рада може подати Олександрівській районній державній адміністрації пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю, не передбачені орієнтовним планом проведення таких консультацій. Такі пропозиції від імені громадської ради подаються головою громадської ради на підставі рішення однієї з постійних комісій громадської ради.

33. Голова громадської ради в обов'язковому порядку інформує Олександрівську районну державну адміністрацію про ухвалені громадською радою рішення.

Порядок ініціювання та проведення громадської експертизи діяльності органу виконавчої влади, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів

34. Громадська рада може ініціювати та проводити в установленому
порядку громадську експертизу діяльності Олександрівської районної державної адміністрації, громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів.

33. Рішення про ініціювання проведення громадської експертизи діяльності Олександрівської районної державної адміністрації, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів ухвалюється громадською радою виключно на її засіданнях на основі пропозицій, внесених членами громадської ради.

35. Для проведення громадської експертизи діяльності, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів рішенням громадської ради утворюється тимчасова експертна група (комісія), до складу якої залучаються за бажанням члени громадської ради та представники інших інститутів громадянського суспільства.

36. Результати проведення громадської експертизи діяльності Олександрівської районної державної адміністрації громадської антикорупційної експертизи проектів норматив­но-правових актів перед їх оприлюдненням в обов'язковому порядку мають бути розглянуті на засіданні громадської ради.

^ Порядок висвітлення діяльності громадської ради

37. На офіційному веб-сайті Олександрівської районної державної адміністрації в обов'язковому порядку розміщується положення про громадську раду, регламент роботи громадської ради, план роботи громадської ради, протоколи засідань громадської ради, рішення громадської ради, щорічний звіт про діяльність громадської ради, інформація про склад громадської ради, керівний склад громадської ради. В інших засобах масової інформації така інформація може розмішуватися за наявності можливостей.

38. Щорічний звіт про діяльність громадської ради перед його оприлюдненням затверджується громадською радою на її засіданні.

39. Розміщення офіційної інформації про діяльність громадської ради на офіційному веб-сайті Олександрівської районної державної адміністрації здійснюється секретарем громадської ради за погодженням з головою громадської ради.

40. При взаємодії із засобами масової інформації офіційний погляд громадської ради може висловлювати голова громадської ради або за його дорученням заступник.

У всіх інших випадках члени громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації мають зазначати, що вони висловлюють власну позицію, а не колек­тивну позицію громадської ради.

Голова громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації та роз'ясненні їм позиції громадської ради має послуговуватися виключно рішеннями громадської ради. В усіх інших випадках голова громадської ради зазначає, що він висловлює власну позицію, яка необов'язково повинна відображати позицію громадської ради.


_____________________Схожі:

Регламент громадської ради при Олександрівській районній державній адміністрації iconПоложення про громадську раду при Олександрівській районній державній адміністрації. Про затвердження Регламенту громадської ради при Олександрівській районній державній адміністрації. Про вибори голови громадської ради
Присутні члени ради: Білошапка В. В., Геращенко О. С., Вдовиченко О. М., Волкова Л. О., Зеленько В. П., Кобилянський І. М., Король...
Регламент громадської ради при Олександрівській районній державній адміністрації iconРегламент громадської ради при Близнюківській районній державній адміністрації
Регламент громадської ради при Близнюківській районній державній адміністрації (далі — Регла­мент) регулює організаційні та процедурні...
Регламент громадської ради при Олександрівській районній державній адміністрації iconПротокол засідання Громадської ради від 10 березня 2011 року №2
Регламент громадської ради при Каланчацькій районній державній адміністрації (далі – регламент) регулює організаційні та процедурні...
Регламент громадської ради при Олександрівській районній державній адміністрації iconПерсональний склад громадської ради при Олександрівській районній державній адміністрації

Регламент громадської ради при Олександрівській районній державній адміністрації iconРегламент громадської ради при районній державній адміністрації
Регламент громадської ради при рда (далі – регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності громадської ради при...
Регламент громадської ради при Олександрівській районній державній адміністрації iconРегламент роботи громадської ради при Сокирянській районній державній адміністрації Загальні положення
Регламент громадської ради при Сокирянській рда (далі – регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності громадської...
Регламент громадської ради при Олександрівській районній державній адміністрації iconРегламент проведення установчих зборів по обранню громадської ради при Каланчацькій районній державній адміністрації на 2011- 2013 роки
ГС) по обранню громадської ради при Каланчацькій районній державній адміністрації (далі – Зборів) визначається Типовим положенням...
Регламент громадської ради при Олександрівській районній державній адміністрації iconПротокол №3 засідання громадської ради при Сокирянській районній державній адміністрації 30 травня 2012 року м. Сокиряни На засіданні присутні: члени громадської ради (9 осіб)
Про переобрання секретаря громадської ради при Сокирянській районній державній адміністрації
Регламент громадської ради при Олександрівській районній державній адміністрації iconПротокол №2 засідання громадської ради при Сокирянській районній державній адміністрації
На засіданні громадської ради присутні: члени громадської ради при Сокирянській районній державній адміністрації (8 осіб), керівник...
Регламент громадської ради при Олександрівській районній державній адміністрації iconПротокол №4 засідання громадської ради при Сокирянській районній державній адміністрації
На засіданні громадської ради присутні: члени громадської ради при Сокирянській районній державній адміністрації (9 осіб), заступник...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи