Рішення Х сесії Чернівецької обласної ради V скликання від 22 лютого року №4-10/07 icon

Рішення Х сесії Чернівецької обласної ради V скликання від 22 лютого року №4-10/07
Скачати 235.76 Kb.
НазваРішення Х сесії Чернівецької обласної ради V скликання від 22 лютого року №4-10/07
Дата конвертації27.02.2013
Розмір235.76 Kb.
ТипРішення
1. /додаток 4.doc
2. /додаток 4_1.doc
3. /решение 4.doc
Рішення Х сесії Чернівецької обласної ради V скликання від 22 лютого року №4-10/07
1 загальна характеристика регіональної програми
Рішення №4-10/07 22 лютого 2007 р м. Чернівці Про Регіональну програму підвищення ефективності влади та її наближення до європейських стандартів на 2007-2008 роки


"ЗАТВЕРДЖЕНО"

рішення Х сесії Чернівецької

обласної ради V скликання

від 22 лютого року №4-10/07
Регіональна програма

підвищення ефективності влади та її наближення до європейських стандартів на 2007-2008 роки


м. Чернівці

2007 рік


3.

1.2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Регіональна програма


Регіональна програма підвищення ефективності влади та її наближення до європейських стандартів на 2007-2008 роки (далі - Програма) розроблена з метою формування державного управління та місцевого самоврядування, які мають реагувати на запити сучасного суспільства, створювати умови для поліпшення життя народу. Визначений Україною курс на євроінтеграцію передбачає не лише економічні реформи, а й досягнення високих стандартів реальної демократії, дотримання принципу верховенства права та забезпечення прав людини як найвищої цінності демократичної держави, побудову громадянського суспільства. Проте існуюча в Україні система державного управління не відповідає стратегічному курсу держави до демократії та європейських стандартів належного врядування оскільки залишається неефективною, закритою від суспільства, відірваною від потреб простої людини. Фінансова неспроможність базової ланки місцевого самоврядування в сільській місцевості, велика плинність кадрів і неналежний професійний рівень персоналу, неналежне правове регулювання відносин між приватною особою та органами влади, недостатнє матеріально-технічне забезпечення органів влади спонукають до становлення ефективної влади за стандартами розвинених країн Європи та світу на всіх рівнях органів влади, від центральних до місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, в тому числі базового їх рівня, який у Чернівецькій області представляють 11 райдержадміністрацій та понад 50 територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, а також 14 районних, 11 міських, 8 селищних і 252 сільські ради, в яких працює 4614 державних службовців та 1801 посадова особа органів місцевого самоврядування.

Основою для розробки Програми є ст. 11, 29 Закону України «Про державну службу», ст. 9, 19 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Указ Президента України від 20.02.2006 року № 140/2006 «Про Концепцію розвитку законодавства про державну службу в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2006 року «Про затвердження Програми запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади» та від 21.07.2006 року № 1001 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року», розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 року № 90-р «Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади».

1.3. Мета Програми


Метою Програми є визначення та здійснення комплексу заходів, спрямованих на забезпечення ефективної діяльності органів місцевого

4.


самоврядування та органів виконавчої влади області (далі – органи влади), зміцнення їх матеріально-фінансової основи, розвиток ініціативи жителів області у вирішенні питань місцевого значення.


1.4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки виконання Програми


Для досягнення мети Програми необхідно:

- визначити та запровадити стандарти професійної діяльності посадовців на засадах стратегічного планування діяльності органів влади з орієнтацією на надання адміністративних послуг;

- визначити перелік адміністративних послуг, які надаються, критерії оцінки їх якості і групи споживачів, установити порядок і регламент надання послуг;

- забезпечити органи влади методичними рекомендаціями та інформаційними матеріалами щодо запровадження системи управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001-2001;

- впровадити надання юридичним та фізичним особам адміністративних послуг на основі використання електронної інформаційної системи «Електронний уряд»;

- об’єктивно інформувати громадськість про діяльність органів влади, залучати населення до обговорення та оцінки програм діяльності органів влади;

- проводити контент-аналіз засобів масової інформації щодо оцінки результативності діяльності органів влади;

- забезпечити якісний добір кадрів, просування по службі на основі використання інституту кадрового резерву, впровадження процедури тестування при проведенні іспитів у процесі конкурсу на заміщення вакантних посад в органах влади;

- створити інтегровану базу щодо кількісного і якісного складу посадовців області, аналізувати показники кадрового потенціалу на його відповідність професійно-кваліфікаційним характеристикам посад;

- залучити талановиту молодь до роботи в органах влади, сприяти їх професійному зростанню за результатами конкурсів;

- визначити та врахувати реальні потреби щодо формування, розвитку і функціонування системи професійного навчання, впровадження інноваційних методів до змісту підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з урахуванням національних особливостей регіону.

Програма розрахована на 2 роки і діє з 2007 року по 31 грудня 2008 року.


5.


1.5. Завдання Програми та результативні показники


Основними завданнями Програми є:

- підвищення результативності та ефективності роботи щодо підготовки, прийняття управлінських рішень, контролю за їх реалізацією, зменшення витрат на ці цілі, в тому числі витрат робочого часу, розробка рекомендацій;

- урахування в діяльності органів влади потреби споживачів у конкретних послугах та забезпечення належної якості їх надання;

- визначення переліку послуг, що надаються органами влади;

- підвищення рівня доступу населення до державних інформаційних ресурсів та надання послуг через глобальну інформаційну мережу Інтернет;

- відкритість та прозорість діяльності органів влади, участь громадськості у прийнятті управлінських рішень;

- підвищення рівня обізнаності молоді з питань державного управління та місцевого самоврядування;

- вдосконалення форм і змісту навчання посадовців області, зростання їх професійного рівня.

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок коштів державного та обласного бюджетів, а також за рахунок інших джерел не заборонених чинним законодавством.

Реалізацію заходів Програми організовує та забезпечує Управління державної служби Головдержслужби України в Чернівецькій області.

Додаток № 2.1.


Ресурсне забезпечення Регіональної програми «Підвищення ефективності влади та її наближення до європейських стандартів» на 2007-2008 роки

тис.грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Регіональної програми

Термін виконання Регіональної програми

Всього витрат на виконання Регіональної програми

2007 рік

2008 рік

Обсяг ресурсів всього, в тому числі:

218,6

29,5

248,1

державний бюджет

120,0

-

120,0

обласний бюджет

98,6

29,5

128,1

кошти не бюджетних джерел

-

-

-

17


1.7. Система управління та контролю за виконанням Програми


Управління державної служби Головдержслужби України в Чернівецькій області здійснює контроль за станом впровадження і реалізації заходів цієї Регіональної програми та подає інформацію обласній державній адміністрації та обласній раді до 25 грудня щорічно впродовж 2007-2008 років, а також звітує про хід виконання Регіональної програми на засіданнях постійної комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій обласної ради.


Керуючий справами

обласної ради А. Моісей


Додаток №3


Проказники продукту Регіональної програми "Підвищення ефективності влади та її наближення до європейських стандартів на 2007-2008 роки"п/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок дії Програми

Етапи виконання

Всього за період дії Програми (або до кінця дії Програми)

2007 рік

2008 рік

І. Показники продукту програми

1

Проведення комплексного аналізу діяльності органів влади

(к-сть)

-

1

1

1

2

Кількість науково-практичних конференцій

(к-сть)

-

1

1

2

3

Кількість навчальних семінарів з питань запровадження системи управління якістю

(к-сть)

2

19

-

19

4

Проведення контент-аналізу ЗМІ щодо діяльності органів влади

(к-сть)

-

1

1

2

5

Кількість семінарів-тренінгів

(к-сть)

4

16

22

38

6

Чисельність посадовців, які візьмуть участь у семінарах-тренінгах

(осіб)

100

240

330

570

7

Проведення обласного конкурсу «Кращий посадовець»

(к-сть)

1

1

1

2

8

Проведення обласного конкурсу серед здібної молоді

(к-сть)

-

1

1

2

9

Розгортання першої черги інформаційно-аналітичної системи (ІАС)

(к-сть)

-

1

-

1

10

Кількість утворених центрів інформаційно-методичного забезпечення та оцінювання персоналу, проведення моніторингу діяльності органів влади

(к-сть)

-

1

-

1

ІІ. Показники ефективності програми

1

Середні витрати на проведення функціонального обстеження органів влади

(грн.)

-

2900

9100

12000

2

Середня вартість проведення 1 науково-практичної конференції

(грн.)

-

12600

12600

12600

3

Чисельність осіб, які візьмуть участь у науково-практичних конференціях

(осіб)

-

150

150

300

4

Середні витрати на створення та функціонування електронної інформаційної системи для надання консультацій

(грн.)

-

2200

900

1550

5

Середня вартість проведення 1 навчального семінару з питань запровадження системи управління якістю

(грн.)

-

260

260

260

6

Чисельність посадовців, які візьмуть участь у навчальних семінарах з питань запровадження системи управління якістю

(осіб)

86

430

-

430

7

Середня вартість проведення 1 контент-аналізу ЗМІ щодо діяльності органів влади

(грн..)

-

1650

1650

1650

8

Середня вартість проведення 1 обласного конкурсу «Кращий посадовець»

(грн..)

3500

4000

4000

4000

9

Чисельність посадовців, які візьмуть участь в обласному конкурсі «Кращий посадовець»

(осіб)

28

68

100

168

10

Середня вартість проведення 1 обласного конкурсу серед здібної молоді

(грн.)

-

250

250

250

11

Чисельність молоді, яка візьме участь в обласному конкурсі

(осіб)

-

50

50

100

12

Кількість новостворених закладів

(к-сть)

-

1

-

1

ІІІ. Показники якості програми

1

Поліпшення рівня освіти посадовців органів влади області

(осіб)

214

738

430

1168

2

Збільшення чисельності здібної молоді залученої до роботи в органах влади області

(осіб)

-

50

50

100


Також у результаті реалізації заходів, передбачених Програмою, буде досягнуто:

- підвищення результативності та ефективності роботи щодо підготовки, прийняття управлінських рішень, контролю за їх реалізацією, зменшення витрат на ці цілі, в тому числі витрат робочого часу, розробка рекомендацій;

- урахування в діяльності органів влади потреби споживачів у конкретних послугах та забезпечення належної якості їх надання;

- визначення переліку послуг, що надаються органами влади;

- автоматизація відносин і документообігу між відомствами;

- підвищення рівня доступу населення до державних інформаційних ресурсів та надання послуг через глобальну інформаційну мережу Інтернет;

- відкритість та прозорість діяльності органів влади, участь громадськості у прийнятті управлінських рішень;

- об’єднання інформаційних ресурсів і послуг органів виконавчої влади та місцевого самоврядування задля зміцнення місцевого інформаційного простору;

- зменшення рівня бюрократії та корупції шляхом переведення державних послуг, що мають вартісне вираження, у систему мережевих (онлайнових) (реєстрація, надання статистичних даних, подання звітності, митне декларування тощо);

- впровадження дієвої системи внутрішнього контролю за роботою органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, окремих посадовців;

- скорочення витрат на послуги зв’язку, пошти, утримання додаткового персоналу, витратні матеріали;

- підвищення рівня обізнаності молоді з питань державного управління та місцевого самоврядування;

- вдосконалення форм і змісту навчання посадовців області, зростання їх професійного рівня та відповідальності.

6.

1.6. Напрями діяльності та заходи Регіональної програми

«Підвищення ефективності влади та її наближення до європейських стандартів» на 2007-2008 рокиз/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Виконавці

Термін виконання заходу


Джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування,

тис. грн. в тому числі:

Очікуваний результат

2007 : 2008

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Комплексний аналіз діяльності органів влади

1.1.Внести обґрунто-вані пропозиції Голов-держслужбі України стосовно реалізації в області з залученням коштів державного бюджету або фінансової допомоги міжнародних організацій пілотного проекту щодо запро-вадження порядку та вдосконалення методи-ки проведення функціо-нального обстеження органів влади

Управління державної служби в Чернівецькій області, обласна державна адміністрація, обласна рада

2007р.
- -
1.2. Провести функ-ціональне обстеження органів влади з метою аналізу покладених на них функцій і завдань на предмет їх відпо-відності реальним по-требам суспільства, вимогам чинного зако-нодавства

Обласна державна адміністрація, Управління державної служби в Чернівецькій області, органи влади

2007–2008рр.

Обласний бюджет

1,2 0,9

Проведення функціональ-ного обсте-ження орга-нів влади на предмет їх відповідності реальним потребам суспільства

1.3.Здійснення мето-дично – консульта-ційного забезпечення проведення функціо-нального обстеження органів влади, узагаль-нення його результатів


Управління державної служби в Чернівецькій області

2007-

2008рр.

Обласний бюджет

1,4 7,6

Узагальнення результатів функціональ-не обстежен-ня органів влади1.4. З урахуванням результатів функціо-нального обстеження органів влади сформу-вати перелік аміні-стративних послуг, які ними надаються, визна-чити основні категорії споживачів послуг

Управління державної служби в Чернівецькій області

2007-2008рр.

Обласний бюджет

0,3 0,6

Формування переліку адміністративних послуг, які надаються органами влади і визначення основних категорій споживачів

1.5.Визначити критерії оцінки якості надання адміністративних по-слуг і на їх основі розро-бити та запровадити основні вимоги щодо регламенту і порядку надання послуг

Управління державної служби в Чернівецькій області, органи влади

2007-2008рр.

Обласний бюджет

12,6 12,6

Розробка та запроваджен-ня регла-менту і порядку надання послуг. Проведення 2 науково-практичних конференцій

1.6.Створення та забезпечення функціо-нування електронної інформаційної системи для надання роз’яснень і консультацій через мережу Інтернет, засоби масової інформації щодо підстав і порядку отримання послуг

Управління державної служби в Чернівецькій області, органи влади

2007-2008рр.

Обласний бюджет

2,2 0,9

Надання жителям області роз’яснень і консультацій через мережу Інтернет, щодо підстав і порядку отримання послуг

2.

Підвищення результативності та ефективності діяльності органів влади, запровадження системи управління якістю

2.1.Організація та проведення навчальних семінарів з питань запровадження системи управління якістю

Управління державної служби в Чернівецькій області, органи влади

2007р.
- -
2.2.Розробка, забезпе-чення органів влади інформаційними мате-ріалами щодо запро-вадження та функціо-нування системи управ-ління якістю

Управління державної служби в Чернівецькій області, органи влади

2007р.

Обласний бюджет

4,3 -

Забезпечення органів влади інформацій-ними матеріа-лами щодо запроваджен-ня та функціо-нування системи управління якістю

2.3.Методично-кон-сультативне супрово-дження функціону-вання системи управ-ління якістю в органах влади

Управління державної служби в Чернівецькій області, органи влади

2007 –

2008рр.

Обласний бюджет

1,0 0,6

Проведення навчальних семінарів з питань запроваджен-ня та функціо-нування системи управління якістю

3.

Організація роботи з надання юридичним та фізичним особам адміністративних послуг на основі використання електронної інформаційної системи «Електронний уряд»

3.1.Розгортання першої черги ін форма-ційно-аналітичної системи (ІАС)

Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, Управління державної служби в Чернівецькій області, облдержадміністрація та обласна рада

2007р.

Державний бюджет

100,0 -

Придбання підсистеми документообігу у складі серверу, 4 комп’ютер-них робочих станцій зі стандартним ліцензійним програмним забезпечен-ням, теле-комунікацій-ної під-системи для обміну дани-ми між орга-нами влади
3.2.Розробка техні-чного завдання та введення в експлу-атацію у відповідності до вимог Замовника

Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України

2007р.

Державний бюджет

20,0 -

Введення програмного забезпечення у робочу експлуатацію

3.3.Розгортання локаль-ної мережі у примі-щеннях обласної державної адміністрації та обласної ради

Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, Управління державної служби в Чернівецькій області, облдержадміністра-ція та обласна рада

2007р.

Обласний бюджет

8,0 -

Створення мережі між виконавчим апаратом обласної ради, апара-том та струк-турними підрозділами облдержадмі-ністрації, забезпечення зв’язку з центральним сервером

3.4.Подальше облашту-вання комп’ютерних робочих станцій (32 робочих місця) зі стандартним ліцензій-ним програмним забез-печенням, телекомуні-каційної підсистеми для обміну даними

Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, Управління державної служби в Чернівецькій області

2007р.

Обласний бюджет

62,0 -

Запровадження системи електронного врядування у виконавчому апараті обласної ради, апараті та структурних підрозділах облдержадмі-ністрації

4.

Прозорість і відкритість у сфері прийняття управлінських рішень

4.1. Розробка анкети для проведення громад-ського опитування щодо діяльності органів влади та їх посадових осіб

Управління державної служби в Чернівецькій області

2007р.
- -
4.2.Впровадити систе-матичне проведення контент-аналізу засобів масової інформації щодо діяльності органів влади, враховувати його результати при формуванні рейтин-гових оцінок ефективності їх роботи

Управління державної служби в Чернівецькій області

2007 –

2008рр.

Обласний бюджет

1,3 2,0

Об’єктивне інформуван-ня громад-ськості про діяльність органів влади

5.

Вдосконалення форм і змісту навчання посадовців області, зростання їх професійного рівня.


5.1.Розробка і затвер-дження плану підго-товки та проведення семінарів –тренінгів

Управління державної служби в Чернівецькій області, регіональний центр підвищення кваліфікації

Щорічно
- -
5.2.Навчально– мето-дичне супроводження проведення семінарів -

тренінгів

Управління державної служби в Чернівецькій області, регіональний центр підвищення кваліфікації

2007 –

2008рр.
- -

Впроваджен-ня ін нова-ційних методів до змісту підго-товки, перепід-готовки та підвищення кваліфікації посадовців області5.3.Організація та проведення обласного конкурсу «Кращий посадовець»

Обласна державна адміністрація, Управління державної служби в Чернівецькій області

Щорічно

Обласний бюджет

4,0 4,0

Вивчення кращого дос-віду роботи посадовців, підняття престижу служби в органах влади

5.4. Організація та проведення конкурсів серед молоді для виявлення осіб, які мають здібності для роботи в органах влади, а також сприяння їх зарахуванню на навчання до вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю «Державне управління»

Обласна державна адміністрація, Управління державної служби в Чернівецькій області

Щорічно

Обласний бюджет

0,25 0,25

Пошук здібної молоді до роботи в органах влади, сприяння їх професійному зростанню

5.5.Розробка та впро-вадження у навчальний процес вузько про-фесійних навчальних програм для більш швидкої адаптації поса-довців області до роботи в органах влади у відповідності із стан-дартами Євросоюзу

Управління державної служби в Чернівецькій області, регіональний центр підвищення кваліфікації

2007 –

2008рр.
- -
5.6.Створення постійно - діючого на громадських засадах центру інформаційно – методичного забезпеч-чення роботи кадрових служб органів влади, навчання та оцінюван-ня персоналу, проведен-ня моніторингу діяль-ності органів влади, громадських обгово-рень проектів норма-тивно-правових актів України про регіональ-ний розвиток

Обласна державна адміністрація, Управління державної служби в Чернівецькій області, регіональний центр підвищення кваліфікації, Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича

2007 –

2008р.
- -

Запроваджен-ня сучасних інформацій-них технолог-гій навчання та ефектив-них методів оцінювання персоналу, в т.ч. незалежної оцінки рівня фахової підго-товки та діло-вих якостей претендентів на зайняття посад в орга-нах влади або їх просуванні по службі

Всього за роками


218,6 29,5

Разом

248,1


Схожі:

Рішення Х сесії Чернівецької обласної ради V скликання від 22 лютого року №4-10/07 iconРозпорядження 4 березня 2013 р. №48 Про скликання 15-ї сесії Чернівецької обласної ради VІ скликання
Сесії обласної ради Регламенту Чернівецької обласної ради VI скликання скликати 15-у сесію обласної ради VІ скликання 14 березня...
Рішення Х сесії Чернівецької обласної ради V скликання від 22 лютого року №4-10/07 iconРозпорядження 26 червня 2013 р. №135 Про дату проведення другого пленарного засідання 16-ї сесії та скликання 17-ї сесії Чернівецької обласної ради VІ скликання
Обласної ради Регламенту Чернівецької обласної ради VI скликання провести друге пленарне засідання 16-ї сесії обласної ради 5 липня...
Рішення Х сесії Чернівецької обласної ради V скликання від 22 лютого року №4-10/07 iconРозпорядження 2 вересня 2013 р. №184 Про дату проведення другого пленарного засідання 17-ї сесії та скликання 18-ї сесії Чернівецької обласної ради VІ скликання
Регламенту Чернівецької обласної ради VI скликання провести друге пленарне засідання 17-ї сесії обласної ради 20 вересня 2013 року...
Рішення Х сесії Чернівецької обласної ради V скликання від 22 лютого року №4-10/07 iconРішення 20 сесії міської ради VІ скликання 23. 02. 2012 №425 Доповнення до Плану діяльності Чернівецької міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік № з/п
Про внесення змін до рішення 2 сесії Чернівецької міської ради VI скликання (ІІІ пленарне засідання) від 25. 01. 2011 року №18 та...
Рішення Х сесії Чернівецької обласної ради V скликання від 22 лютого року №4-10/07 iconРішення №457 від 19 лютого 2008 року Про порядок денний ХХ сесії обласної ради Львівська обласна рада V демократичного скликання вирішила
Затвердити такий порядок денний ХХ сесії Львівської обласної ради V демократичного скликання
Рішення Х сесії Чернівецької обласної ради V скликання від 22 лютого року №4-10/07 iconРозпорядження 28. 01. 2011 №25-р м. Чернівці Про скликання 3 сесії Чернівецької міської ради VІ скликання
«Про Регламент Чернівецької міської ради VІ скликання» та від 28. 01. 2011 року №23-р «Про зупинення дії рішення 2 сесії (ІІІ пленарне...
Рішення Х сесії Чернівецької обласної ради V скликання від 22 лютого року №4-10/07 iconРозпорядження 31 жовтня 2013 р. №219 Про скликання 19-ї позачергової сесії Чернівецької обласної ради VІ скликання
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 1 частини розділу ІІ регламенту обласної ради скликати 19-у позачергову...
Рішення Х сесії Чернівецької обласної ради V скликання від 22 лютого року №4-10/07 iconРішення сесії Чернівецької обласної ради VІ скликання від 2010 року №

Рішення Х сесії Чернівецької обласної ради V скликання від 22 лютого року №4-10/07 iconРозпорядження 20 січня 2014 р. №2 Про скликання 21-ї позачергової сесії Чернівецької обласної ради VІ скликання
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 1 частини розділу ІІ регламенту обласної ради скликати 21-у позачергову...
Рішення Х сесії Чернівецької обласної ради V скликання від 22 лютого року №4-10/07 iconРішення №669 від 19 лютого 2013 року Про порядок денний XХІІІ чергової сесії обласної ради Львівська обласна рада VІ скликання вирішил а
Затвердити такий порядок денний XХІІІ чергової сесії Львівської обласної ради VІ скликання
Рішення Х сесії Чернівецької обласної ради V скликання від 22 лютого року №4-10/07 iconРішення №472 від 26 лютого 2008 року Про порядок денний ХХІ сесії обласної ради Львівська обласна рада V демократичного скликання вирішила
Затвердити такий порядок денний ХХІ сесії Львівської обласної ради V демократичного скликання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи