Програма Буковинські студії ІІІ icon

Програма Буковинські студії ІІІ




Скачати 59.22 Kb.
НазваПрограма Буковинські студії ІІІ
Дата конвертації09.03.2013
Розмір59.22 Kb.
ТипПрограма
1. /додаток 63 Програма.doc
2. /додаток 63.doc
3. /решение 63.doc
Програма Буковинські студії ІІІ
Додаток до рішення 20-ї сесії обласної ради ІV скликання від 28. 04. 05 р. №63-20/05 Основні заходи з виконання програми "Буковинські студії-ііі"
Про затвердження Програми „ Буковинські студії ІІІ


Затверджено

рішенням 20-ї сесії

обласної ради ІV скликання
від 28.04.05 р. № 63-20/05


ПРОГРАМА

"Буковинські студії ІІІ"


І.“Буковина: проблеми внутрішнього розвитку і зовнішньополітичні впливи (1918-1940 рр.)”


1.1. Анотація


Досліджується складний комплекс проблем соціально-економічного, політичного і культурного розвитку Буковини міжвоєнного періоду, стан міжнаціональних взаємин, а також зовнішньополітичні впливи на процеси, що проходили у краї. Вивчаються процеси адаптації полікультурного суспільства Буковини в умовах зміни державної приналежності краю від Австро-Угорщини до Румунії і перебування його під владою Бухареста. Значна увага приділяється розкриттю поведінки етносоціальних груп Буковини як об’єктів вищезгаданих процесів. Визначаються особливості і складнощі міжнаціональних відносин і культур, вперше у вітчизняній та зарубіжній історіографії аналізуються плани зацікавлених європейських держав щодо окремих національних груп в умовах загострення геополітичного протиборства напередодні та на початковому етапі Другої світової війни.


1.2. Мета і завдання проекту


Мета проекту – об’єктивно, на основі оригінальних та практично невідомих до теперішнього часу архівних джерел, новітньої літератури, а також публіцистики, епістолярної та художньої літератури дослідити головні тенденції національно-політичного розвитку Буковини в складі Румунського королівства 1918-1940 рр., визначивши місце і роль основних етнічних груп і культур та вплив на них зовнішніх чинників. Виявити культурні орієнтації та специфічні особливості розвитку національних культур краю (література, образотворче мистецтво, музичне, театральне життя тощо).

Завдання проекту:

 • Всебічно дослідити аспекти переходу Буковини від Австро-Угорщини до Румунії.

 • Проаналізувати становище всіх етнічних груп Буковини на початку
  ХХ століття та їх взаємовідносини.

 • Вивчити поведінку етнічних груп в умовах зміни державної приналежності краю.

 • Проаналізувати особливості й охарактеризувати етапи політики Румунії в Буковині, виділяючи при цьому стратегію і тактику щодо основних національних груп краю.

 • Простежити головні етапи формування політики румунізації та засоби її запровадження на теренах Буковини.

 • Дослідити найхарактерніші риси повсякденного життя буковинців – соціальне становище, політичні уподобання, психологічний стан і мотивації поведінки щодо урядової політики та зовнішньополітичних впливів.


1.3. Ідеї, факти та гіпотези проекту


На тлі загальноєвропейських інтеграційних процесів зростає усвідомлення багатства Європи у розмаїтті її регіонів. При цьому головний науковий інтерес спрямовується до історичних полікультурних прикордонних регіонів, що мають багату історію і значний досвід регулювання непростих внутрішніх проблем. До таких регіонів належить, безперечно, й історична область – Буковина як культурно-історична цілісність. В історіографії її минуле зазнало певної міфологізації й міжнаціональні взаємини в краї зображувалися як, певною мірою, взірцеві для цілої Європи. Проте історія Буковини ХХ століття містить ще цілу низку недосліджених гострих питань, особливо міжвоєнного періоду.

Події 20-30-х років ХХ століття для етнічних груп Буковини були часом, коли намагання боротися за власні національні ідеали з боку представників державної нації розглядалися виключно як політична акція, а за певних умов могли характеризуватися і як втручання ззовні.

Головна гіпотеза проекту полягає в тому, щоб на основі зовсім невідомого та важливого пласту документальних джерел, низки європейських архівів вивчити внутрішньополітичні та національно-культурні процеси на Буковині через призму геополітичних впливів.


1.4. Очікувані результати виконання проекту


Серед основних результатів проекту особливо виокремлюються такі:

 • Нові методологічні підходи й залучення оригінальних архівних матеріалів дозволить під новим кутом зору подивитися на складний і суперечливий період в історії Буковини, відкриваючи тим самим шляхи для неупередженого, всебічного дослідження історії краю у ХХ столітті.

 • Уперше системно вивчатимуться особливості розвитку міжнаціональних відносин у краї у контексті зовнішніх впливів (на оригінальних матеріалах із архівів Польщі, Швейцарії та Франції).

 • Планується видання збірки іноземних дипломатичних документів з коментарями науковців.

 • Запорукою високого наукового рівня виконання проекту є достатня професійна кваліфікація колективу, який буде виконувати наукове дослідження. Результати дослідження є актуальними з точки зору їх використання у розробці етнополітичних заходів у Чернівецькій області, а також у розвитку відносин з тими країнами, які проявляють традиційну зацікавленість у зв’язках з регіоном.



ІІ. “Археологічні та нумізматичні пам’ятки Чернівецької області”


2.1. Анотація


На території Чернівецької області виявлено понад 2000 археологічних пам’яток від доби палеоліту до пізнього середньовіччя, більшість із них руйнуються щорічними сільськогосподарськими та земляними роботами, будівництвом. Кожна археологічна пам’ятка є безцінним історичним джерелом з минулого регіону та дозволяє отримати цінну інформацію про повсякденне життя, господарство, світогляд, релігійні уявлення, традиції місцевого населення в різні історичні періоди. Археологічні матеріали також дають змогу з’ясувати ряд питань стосовно етнічного походження носіїв археологічних культур в різний час.

Проект передбачає дослідження археологічних та нумізматичних старожитностей Чернівецької області, залучення археологічного матеріалу для реконструкції історичного минулого давнього населення регіону та його культурно-етнічну належність, з’ясування ролі монети в розвитку торгово-економічних відносин жителів краю у різні історичні періоди.


2.2. Мета і основні завдання проекту


Основною метою проекту є всебічне дослідження археологічних та нумізматичних матеріалів Чернівецької області та їх введення в науковий обіг.

Завданнями проекту є:

 • Каталогізація пам’яток археології та нумізматики в регіоні.

 • Обстеження та розкопки археологічних пам’яток на території краю.

 • Вивчення слов’яно-руських старожитностей Буковини.

 • Складання карти археологічних та нумізматичних пам’яток краю.

 • З’ясування основних торгово-економічних шляхів, які проходили через регіон за доби античності та середньовіччя.


2.3. Очікувані результати


Реалізація проекту передбачає публікацію ряду наукових статей, підготовку до видання довідника “Археологічні пам’ятки Буковини”, складання каталогу археологічних об’єктів регіону, а також підготовку та виготовлення тематичної бібліографії про археологічні та нумізматичні старожитності краю.


ІІІ. “Історико-філологічна спадщина Василя Сімовича:

статті, документи, матеріали”


3.1. Анотація


Історико-філологічна спадщина видатного українського мовознавця, випускника Чернівецького університету 1904 року, становить надзвичайно важливе джерело для дослідження історії українського мовознавства, літературознавства, українського культурного руху в Буковині, Галичині часів Австро-Угорщини до 1914 року, а також в повоєнний час в середовищі української еміграції в Чехо-Словаччині.

Головна ідея проекту – наукове опрацювання й популяризація спадщини
В. Сімовича. Досі не здійснено систематизованого, науково опрацьованого видання праць В. Сімовича в Україні. Архів В. Сімовича у фондах наукової бібліотеки ЧНУ містить значну за обсягом і науковою вартістю епістолярну спадщину. Дослідження фактів життя В. Сімовича та його культурних зв’язків доповнить картину історії української культури першої половини ХХ століття.


3.2. Мета і основні завдання


Мета проекту підготувати до друку і видати філологічну спадщину проф.
В. Сімовича, оприлюднити друком архівні джерела про життя вченого та його епоху.

Основними завданнями проекту є:

 • Задокументувати архів В. Сімовича у фондах наукової бібліотеки ЧНУ і підготувати до друку вибране листування.

 • Знайти і зібрати літературознавчі та культурологічні праці В. Сімовича і підготувати їх до друку.

 • Підготувати бібліографічний покажчик праць В. Сімовича.


3.3. Очікувані результати


Попередній аналіз матеріалів дозволяє передбачити, що обсяг видання праць проф. В. Сімовича, документів та матеріалів про його життя і творчість становитиме близько 80 друкованих аркушів. Видання архівних джерел уможливить наукову працю багатьох студентів, аспірантів, які вивчають культурний та літературний процес, сприятиме підготовці енциклопедично-довідкових видань, краєзнавчій роботі. Упорядкування фонду проф.
В. Сімовича у науковій бібліотеці ЧНУ зробить його доступним для широкого кола читачів. Перевидання текстів наукових статей В. Сімовича дозволить якісно змінити академічні курси з історії української літературної мови, поглибити вивчення історії української літератури.


IV. Фінансування програми


Фінансування програми здійснюється за рахунок обласного бюджету.


Керуючий справами обласної ради М.Довбиш





Схожі:

Програма Буковинські студії ІІІ iconРозпорядження " 01 " 03 2012 р. №139-р Про затвердження рішення колегії від 16. 02. 2012 «Про затвердження регіональної програми «Буковинські студії vі»
Керуючись частиною 1 статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
Програма Буковинські студії ІІІ iconНаказ № Про проведення районного фестивалю-конкурсу читців-гумористів «Буковинські пересмішники»
«Про проведення обласного фестивалю-конкурсу читців-гумористів «Буковинські пересмішники», на виконання плану роботи відділу освіти...
Програма Буковинські студії ІІІ iconВісник львівського університету філософсько-політологічні студії
Вісник Львівського університету. Серія: філософсько-політологічні студії. 2010. Вип. 285 с
Програма Буковинські студії ІІІ iconНаказ №239 Про підсумки проведення регіональних змагань бригад швидкої медичної допомоги «Буковинські медичні ралі 2012»
Про підсумки проведення регіональних змагань бригад швидкої медичної допомоги «Буковинські медичні ралі 2012»
Програма Буковинські студії ІІІ iconПрограма для зазначених спеціальностей. Програма складена у відповідності з наступними нормітивними документами
...
Програма Буковинські студії ІІІ iconВідкриті танцювальні студії

Програма Буковинські студії ІІІ iconПрограма яка впроваджується Intel Навчання для майбутнього Володарський ліцей Володарська зош І-ІІІ ступенів №1 Володарська зош І-ІІІ ступенів №2 Завадівський нвк «зош І-ІІІ ступенів днз»
Склад районної координаційної ради дослідно-експериментальної роботи в закладах освіти району
Програма Буковинські студії ІІІ iconНаказ №187 смт. Мангуш Про підсумки проведення ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з основ правознавства
Бердянської зош І-ІІІ ст.,Ялтинської зош І-ІІІ ст. №1, Ялтинської зош І-ІІІ ст. №2, Захарівської зош І-ІІІ ст., Мелекінської зош...
Програма Буковинські студії ІІІ iconАктуальні проблеми філології та американські студії
Кафедра іноземних мов і прикладної лінгвістики Національного авіаційного університету
Програма Буковинські студії ІІІ iconПрограма роботи із здібними та обдарованими учнями Петрашівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 2011-2012 н р. Вступ
Програма є нормативним документом, який визначає стратегію та організаційну основу розвитку школи, ґрунтується на ідеї особистісно...
Програма Буковинські студії ІІІ iconПрограма " Обдарована дитина"
У ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад взяли участь 67 учнів переможців ІІ (районного) етапу з 18 базових дисциплін....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи