Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах (витяг) І. Галузь застосування icon

Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах (витяг) І. Галузь застосування
Скачати 317.05 Kb.
НазваПравила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах (витяг) І. Галузь застосування
Дата конвертації04.03.2013
Розмір317.05 Kb.
ТипПравила
1. /Кер_вн_ документи з ф_зкультури/Акт.doc
2. /Кер_вн_ документи з ф_зкультури/Акт1.doc
3. /Кер_вн_ документи з ф_зкультури/Методичн_ рекомендац_х.doc
4. /Кер_вн_ документи з ф_зкультури/Наказ118.doc
5. /Кер_вн_ документи з ф_зкультури/НаказMON_128.doc
6. /Кер_вн_ документи з ф_зкультури/НаказПроКаб_нет.doc
7. /Кер_вн_ документи з ф_зкультури/НаказФiзГрупи.doc
8. /Кер_вн_ документи з ф_зкультури/НоваПрограмаНормативи.doc
9. /Кер_вн_ документи з ф_зкультури/Оц_нюванняМОНжурнал.doc
10. /Кер_вн_ документи з ф_зкультури/Перел_к документ_в з ОБЖ в спортзал_.doc
11. /Кер_вн_ документи з ф_зкультури/ПоложПроНавчКаб.601.doc
12. /Кер_вн_ документи з ф_зкультури/ПоложенняПро_Фв.doc
13. /Кер_вн_ документи з ф_зкультури/ПоложенняСпортКомплекс.doc
14. /Кер_вн_ документи з ф_зкультури/ПоложенняСпортКомплекс2.doc
15. /Кер_вн_ документи з ф_зкультури/ПравилаБезпеки.doc
16. /Кер_вн_ документи з ф_зкультури/ПравилаНастТенiс.doc
На проведення занять з фізичної культури в спортивному залі школи
Акт-дозвіл на проведення занять з фізичної культури в спортивному школи
Методичні рекомендації учителям фізичної культури щодо підвищення ефективності уроків фізичної культури
Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення заробіт­ної плати працівників освіти
Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів
Положення про навчальний кабінет загальноосвітнього навчального закладу №12 м. Рівне "Фізкультурно-спортивний комплекс". Призначити завідувачем навчального кабінету "Фізкультурно-спортивний комплекс" Петрова Василя Степановича
1. Шевчука Петра Васильовича, 2 кл., сколіоз I ст
Орієнтовна сітка розподілу навчальних годин за темами програмового матеріалу
Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
Перелік документів з бжд в спортивному залі
Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України
Положення про навчальний кабінет загальноосвітнього навчального закладу „Фізкультурно-спортивний комплекс І. Загальні положення
Положення про навчальний кабінет загальноосвітнього навчального закладу №12 м. Рівне "Фізкультурно-спортивний комплекс" І. Загальні положення
Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах (витяг) І. Галузь застосування
Правила соревнований (Приняты Исполкомом фнтр) оглавление правила соревнований 1 оглавление 2 виды соревнований, участники соревнований 3

УЗГОДЖЕНО

Національний науково-дослідний інститут охорони праці

26 липня 1999р. №144

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства освіти України

13 грудня 1999 р. №462

Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах

(витяг)

І. Галузь застосування

Правила безпеки під час проведення занять з фізичної куль­тури і спорту (далі — Правила) поширюються на всіх учасників навчально-виховного процесу під час організації та проведення занять з фізичної культури і спорту (на уроках, у гуртках фізич­ної культури, спортивних секціях, групах загальної фізичної підготовки) в загальноосвітніх навчальних закладах системи ос­віти України (далі— навчальних закладах) незалежно від форм

власності.

Нормативний акт установлює вимоги безпеки, які є обов'яз­ковими для виконання керівними, медичними працівниками, вчителями фізичної культури та особами, які проводять фізкуль­турно-масову, спортивну, оздоровчу роботу під час навчання і відпочинку в навчальних та позашкільних закладах, установах освіти, в оздоровчих таборах тощо.

З уведенням у дію цих Правил вважати такими, що не засто­совуються на території України НАОП 9.2.30-1.08-72 «Правила безопасности занятий по физической культуре и спорту в общеобразовательньк школах системи Министерства просвещения СССР», затверджені Міністерством освіти СРСР у 1972 р.

III. Загальні положення

3.1. Заняття з фізичної культури і спорту в навчальних закла­дах проводяться відповідно до програм з фізичної культури, за­тверджених Міністерством освіти України.

Уроки, заняття в гуртках, секціях повинні проводитися тіль­ки вчителем фізичної культури або особами, які мають належну освіту та кваліфікацію.

3.2. Дозвіл на введення в експлуатацію спортивних споруд та проведення занять з фізкультури і спорту під час прийому навчального закладу до нового навчального року дає комісія, ство­рена відповідно до рішення виконкому рай(міськ)ради, у складі представників виконкому рай(міськ)ради (голова), районного (міського) відділу освіти, місцевих (районних) органів Держнаглядохоронпраці, пожежного нагляду, районної (міської) санепідемслужби та представника профспілки галузі.

3.3. Переобладнання спортивних споруд та установка додат­кового обладнання дозволяється тільки за узгодженням з пред­ставниками організацій, зазначених у п. 3.4. Відповідно до Положення про організацію охорони пра­ці і порядок розслідування нещасних випадків у навчально-ви­ховних закладах до занять з фізкультури і спорту допускають­ся учні, які пройшли медичний огляд і не мають протипоказань щодо стану здоров'я.

Керівництво організацією лікарського контролю за станом здоров'я учнів, які займаються фізичною культурою і спортом у навчальних закладах, здійснюють органи охорони здоров'я відповідно до чинних нормативних документів та Інструкції про роботу медичного персоналу загальноосвітніх шкіл, затвердже­ної наказом Міністерства охорони здоров'я СРСР і Міністерства освіти СРСР від 14.09.76 №885/143. Медичне обслуговування учнів виконують спеціально закріплені за навчальним закладом лікарі та інший медичний персонал районного територіального медичного об'єднання.

Висновок про стан здоров'я та всі лікарські вказівки щодо допустимого навантаження для кожного учня, записані в лікарсько-контрольній карті, медперсонал доводить до відома вчителя фізичної культури або особи, яка проводить заняття з фізкуль­тури і спорту. На підставі даних про стан здоров'я і фізичного розвитку учнів розподіляють для занять фізичними вправами на основну, підготовчу і спеціальну медичну групи.

3.5. Під час проведення занять з фізичної культури і спорту як на уроках, так і в позаурочний час учні користуються спе­ціальним спортивним одягом (спортивний костюм) та спортив­ним взуттям, що визначаються правилами проведення змагань з окремих видів спорту. Проводити заняття без спортивного одягу і спортивного взуття не дозволяється.

3.6. У спортивних спорудах слід мати аптечку (на відкритих спортивних майданчиках—переносну аптечку) з набором меди­каментів, перев'язувальних засобів і приладь відповідно до До­датка 1 та інструкцію щодо надання першої долікарської допо­моги у разі травм та пошкоджень.

3.7. Під час проведення спортивних змагань в навчальних за­кладах (шкільних, регіональних, республіканській) слід прово­дити заходи щодо забезпечення безпеки їх учасників відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.98 №2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціаль­но відведених місць для проведення масових культурно-видо­вищних заходів».

IV. Вимоги безпеки до місць проведення навчального процесу 4.1. Вимоги до спортивних споруд (спортивних залів).

4.1.1. Приміщення спортивних залів, розміщення в них об­ладнання повинні задовольняти вимогам будівельних норм: ДБНВ.2.2-3-97 «Будинки і споруди навчальних закладів», ДБН 360-92 «Містобудування, планування міських і сільських посе­лень», ВСН 46-86 «Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения. Нормы проектирования», Санітарних норм і правил: ДСанПіН 5.2.2.008-98 «Санітарні правила і норми устаткування, утримання загальноосвітніх навчально-виховних закладів та ор­ганізації навчально-виховного процесу», СП 1567-76.

«Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту», «Типовые правила эксплуатации спортивных залов при проведений учебно-тренировочных занятий», а також ДНАОП 0.00-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації елек­троустановок споживачів», Правил влаштування електроустановок (ПВЕ) і НАПБ В.01.050-98/920 «Правила пожежної безпеки для за­кладів, установ та організацій системи освіти України».

4.1.2. Відповідно до ДСанШН 5.5.2.008-98 «Санітарні прави­ла і норми устаткування, утримання загальноосвітніх навчаль­но-виховних закладів та організації навчально-виховного проце­су» кількість місць у спортивному залі під час проведення занять слід встановлювати з розрахунку 2,8 м2 на одного учня. Запов­нювати зал понад установлену норму не дозволяється.

За умови влаштування в навчальному закладі тільки одного фізкультурно-спортивного залу його розміри приймаються не менш як 24x12 м незалежно від кількості учнів.

4.1.3. Підлоги спортивних залів повинні бути пружними, без щі­лин і застругів, мати рівну, горизонтальну й неслизьку поверхню.

Матеріали, що використовуються для обладнання і оздоблен­ня спортивних залів, повинні відповідати вимогам чинних документів, узгоджених з Міністерством охорони здоров'я України.

Підлоги не повинні деформуватися від миття і до початку за­нять мають бути сухими й чистими.

4.1.4. Дозволяється в підлозі спортивного залу обладнувати місце приземлення після стрибків і зіскоків.

4.1.5. Стіни спортивних залів повинні бути рівними, гладеньки­ми, пофарбованими в світлі тони на всю висоту панелей фарбами, що дають змогу легко виконувати вологе прибирання приміщення.

Пофарбування має бути стійким проти ударів м'яча, не обси­патися і не бруднити у разі доторкування до стін.

Стеля залу повинна мати пофарбування, що не обсипається, стійке проти ударів м'яча.

4.1.6. На вікнах спортивних залів і на світильниках слід уста­новлювати захисну огорожу від ударів м'яча; вікна повинні мати фрамуги, що можна відчинити з підлоги.

4.1.7.Приміщення горища спортивного залу потрібно ут­римувати в чистоті і замикати на замок. Ключі від приміщень горища повинні зберігатися в певному місці, доступному для одержання їх у будь-який час доби. У приміщеннях горища не дозволяється влаштовувати склади спортивного інвентарю та навчального обладнання.

4.1.8. Освітленість спортивного залу має відповідати вимогам СНиП 1-4-79 «Естественное и искусственное освещение» та СП 1567-7 «Санитарные правила устройства содержания мест заня­тий по физической культуре и спорту».

4.1.9. Коефіцієнт природної освітленості спортивних залів, який показує, у скільки разів освітленість у приміщенні менше освітленості ззовні будівлі, повинен бути не нижчим за 1,5%.

4.1.10. Штучне освітлення закритих спортивних споруд має відповідати вимогам СНиП П-4-79 «Естественное и искусствен­ное освещение», що наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Норми штучної освітленості в закритих спортивних спорудах під час занять з фізичної культури у загальноосвітніх навчаль­них закладах

Найменування виду спорту

Освітленість най­менша, лк

Площина і зона, в яких нормується освітленість

Примітка

1

2

3

4

Баскетбол, во­лейбол, гандбол (ручний м'яч), футбол:

200

Горизонтальна на рівні підлоги

Потрібно пере­дбачити захист світильників від ударів м'яча.

а) при люмінес­центних лампах

75

Вертикальна на висоті від підлоги до 2 мб) при лампах розжарювання

100

Горизонтальна на рівні підлоги

Вертикальна освітленість — на площині, що проходить через поздовжню вісь залу з обох його боків50

Вертикальна на висоті від підлоги до 2 м
Гімнастика спортивна і художня, боротьба, легка атлетика:
а) при люмінес­центних лампах

150

Горизонтальна на рівні підлоги, килима, помосту
б) при лампах розжарювання

100Навчальні заняття з фізичної культури в закладі:
а) при люмінес­центних лампах

200

Горизонтальна на поверхні підлоги75

Вертикальна на висоті від підлоги до 2 м
б) при лампах розжарювання

100

Горизонтальна на поверхні підлоги50

Вертикальна на висоті від підлоги до 2 м

4.1.11. Як джерело світла для залів треба використовувати або люмінесцентні світильники типу стельових плафонів, що мають безшумні пускорегулювальні апарати, або світильники з лампами розжарювання повністю відбитого чи переважно від­битого світлорозподілу; при цьому застосовувати світильники із захисними кутами менше як 30° не дозволяється.

4.1.12. Вентиляція спортивних споруд повинна здійснюва­тися природним наскрізним способом провітрювання залу через вікна й фрамуги, а також за допомогою спеціальних вентиляцій­них припливно-витяжних пристроїв.

4.1.13. Вентиляція та опалення повинні забезпечувати повіт­рообмін під час занять фізкультурою 80 м3/год на одну людину і температуру повітря не нижчу за 15°С відповідно до ДСанПіН 5.5.2.008-98 «Державні санітарні правила і норми устаткуван­ня, утримання загальноосвітніх навчально-виховних закладів та організації навчально-виховного процесу».

4.1.14. Електрична мережа, що забезпечує спортивний зал електроенергією, повинна бути обладнана рубильниками або дво­полюсними вимикачами відповідно до ДНАОП 0.00-1.21-98 «Пра­вила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».

Рубильники повинні встановлюватися поза приміщенням — у коридорі, на сходовій площадці тощо.

На всіх штепсельних розетках мають бути встановлені за­побіжні заглушки і зроблені написи про величину напруги.

4.1.15. Відповідно до ДСанПіН 5.5.2.008-98 «Державні сані­тарні норми і правила устаткування, утримання загальноосвіт­ніх навчально-виховних закладів та організації навчально-ви­ховного процесу» температура в роздягальнях для дітей повинна бути не нижча за 18—20°С); у душових — 25°С.

4.1.16. У приміщеннях основних спортивних споруд на вид­ному місці повинен бути розміщений план евакуації учнів на ви­падок пожежі згідно з НАПБ В.01.050-98/920 «Правила пожеж­ної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України». У ньому має передбачатись виведення дітей з тери­торії та усіх приміщень і місць проведення занять з фізкультури і спорту, в тому числі з усіх допоміжних приміщень.

4.1.17. Двері евакуаційних виходів у спортивних залах дозво­ляється замикати тільки зсередини за допомогою засувок, крючків або засувів, що легко відкриваються. Не дозволяється забивати на­глухо або захаращувати двері запасних виходів із спортивного залу.

4.1.18. Відповідно до НАПБ В.01.050-98/920 «Правила по­жежної безпеки для закладів, установ і організацій системи ос­віти України» спортивний зал у прилеглих до нього рекреаціях має бути обладнаний пінними або порошковими вогнегасниками у кількості не менше двох на приміщення.

4.2. Вимоги до відкритих спортивних майданчиків.

4.2.1. Відкриті спортивні майданчики повинні бути розміщені в спортивній зоні на відстані не меншій як 25м від навчальних та нав­чально-допоміжних приміщень і відповідати вимогам ВСН 46-86 «Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения. Нормы проектирования», СП 1567-76 «Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре й спорту» та ДБН В 2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів».

4.2.2. Майданчики для рухливих ігор повинні бути встановле­них розмірів, які визначаються правилами проведення змагань з різних видів спорту, затвердженими національними федераціями.

4.2.3. Відповідно до СП 1567-76 «Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту» відкриті майданчики повинні мати покриття із рівною і неслизькою поверхнею, яка не має механічних включень, що приводять до травмування.

4.2.4. Майданчики не можна огороджувати канавами, вла­штовувати дерев'яні або цегляні бровки. Не менше ніж на 2 м від майданчика не повинно бути дерев, стовпів, парканів та інших предметів, що можуть спричинити травму.

4.2.5. Бігові доріжки повинні бути спеціально обладнані, не мати бугрів, ям, слизького ґрунту. Доріжка повинна продовжу­ватися не менше як на 15 м за фінішну позначку.

4.2.6. Ями для стрибків мають бути заповнені піском, роз­пушеним на глибину 20—40 см. Пісок повинен бути чистим, розрівняним. Перед кожним стрибком пісок слід розрихлювати

і вирівнювати.

4.2.7. Метання спортивних приладів (диск, м'яч, граната, мо­лот) має проводитися за дотриманням заходів безпеки, які уне­можливлюють попадання приладів за межі майданчика. Довжи­ни секторів для приземлення спортивних приладів повинні бути не менше як 60 м.

4.2.8. Місце проведення занять з лижної підготовки — про­філь схилів, рельєф місцевості, дистанцію та умови проведен­ня треба вибирати відповідно до вікових особливостей і фізичної підготовленості учнів.

4.2.9. Навчальний майданчик для початкового навчання ка­тання на лижах повинен бути захищений від вітру, мати ухил не більший як 0,015.

Розмір майданчика вибирають з таким розрахунком, щоб пос­тійна дистанція між лижниками була не менша ніж 10 м.

4.2.10. Навчальний і тренувальний схил повинен мати ущіль­нений сніг без будь-яких схованих під ним каменів, пеньків, де­рев, глибоких ям і вибоїн, що утворюють трампліни. Схил не по­винен мати обледенінь та оголених ділянок землі.

4.2.11. Освітленість відкритих спортивних майданчиків згід­но зі СНиП П-4-79 «Естественное й искусственное освещение» має відповідати показникам, наведеним у таблиці 2.


Таблиця 2

Норми освітленості на відкритих спортивних майданчиках за СНиП П-4-79 «Естественное и искусственное освещение»


Вид спорту

Найменша освітленість (за­гальна), лк

Площина і зона, в яких нормується освітленість

Примітка50 ЗО ЗО

Горизонтальна-на

Вертикальна ос-

гандбол 7x7 Гімнастика спор-поверхні майдан­чика. Вертикаль-

вітленість повин­на бути забезпе-

тивна й художня,на-на висоті від 1

чена на площині,

боротьбадо 5 м від повер-

яка проходить

хні майданчика

через поздовжню

Горизонтальна на

вісь майданчика

поверхні майдан-

з обох боків

чикаЛегка атлетика:

а) стрибки в дов­жину

50

Горизонтальна на поверхні ями і на відстані не менш ніж за 20 м до ями на доріжціб) стрибки у висоту

50

Горизонтальна в зоні відштовху­вання і призем­лення

в) штовхання ядра

ЗО

Горизонтальна на поверхні все­редині кільця й сектора

г) метання грана­ти, диска, м'яча

50

Горизонтальна на поверхні доріжки для розбігу не менш як 10 м перед планкоюУ секторі для приземлення спортивних при­ладів

ЗО

Горизонтальна поверхня решти доріжки для розбігу

10

Вертикальна на висоті до 15 м від поверхні секторад) бігова доріжка

50

Горизонтальна на поверхні доріжки4.2.12. Катки із штучним льодовим покриттям повинні мати товщину льоду не меншу ніж 15 см. Ухил має бути не більшим як 0,01.

4.2.13. Катки й ковзанярські доріжки повинні мати рівну по­верхню, без тріщин і вибоїн. Усі пошкодження поверхні льоду, що виникають, негайно огороджують палицями з червоними прапорцями на кінцях.

На катках і ковзанярських доріжках на одного учня має при­падати не менше як 8 м2 площі.

V. Вимоги до спортивного інвентарю й обладнання 5.1. Усі спортивні прилади, й обладнання, які використову­ються під час проведення занять з фізичної культури і спорту згідно з навчальними програмами та типовими переліками нав­чально-наочних посібників та технічних засобів навчання для навчальних закладів, затвердженими Міністерством освіти Ук­раїни, повинні бути справними і надійно закріпленими.

Експлуатація спортивних приладів у спортивних залах та на відкритих майданчиках повинна відповідати вимогам «Типовых правил эксплуатации спортивных залов при проведении учебно-тренировочных занятий» та НАОП 9.1.70-5.01-81 «Инструкция по технике безопасности при эксплуатации спортивних сооружений».

Надійність установлення і результат випробувань інвентарю та обладнання відповідно до правил проведення змагань, затвер­джених національними федераціями з окремих видів спорту, фіксуються вчителем у спеціальному журналі.

5.2. Гімнастичні прилади не повинні мати у складальних оди­ницях і з'єднаннях люфтів, коливань, прогинів, деталі кріплен­ня (гайки, гвинти) мають бути надійно закручені.

5.3. Жердини брусів перед початком навчального року треба перевіряти по всій довжині. У разі виявлення тріщини жердину

необхідно замінити.

5.4. Робоча поверхня перекладини, брусів повинна бути гладенькою. Пластини для кріплення гаків розтяжок перекладини повинні бути пильно пригвинчені до підлоги і заглиблені в рівень

з підлогою.

Перед виконанням вправ на перекладині і після їх закінчення необхідно протирати сухою тканиною гриф перекладини і зачи­щати наждачним полотном у разі необхідності.

5.5. Колода гімнастична не повинна мати тріщин і задирок на брусі, помітного викривлення.

5.6. Опори гімнастичного козла міцно закріплюються в ко­робках корпусу.

Під час висування ніжки козла повинні вільно встановлюва­тися і міцно закріплюватися в заданому положенні.

5.7. Гімнастичні мати повинні впритул укладатися навколо гімнастичного приладу так, щоб вони перекривали площу зіско­ку та можливого зриву або падіння.

5.8. Місток гімнастичний має бути підбитий гумою, щоб за­побігти ковзанню під час відштовхування.

5.9. М'ячі набивні використовують за номерами відповідно до віку і фізичної підготовленості учнів.

5.10. Маса і розміри спортивних приладів для метання повинні відповідати віку й статі учня відповідно до Правил змагань з легкої атлетики, затверджених Федерацією легкої атлетики України.

5.11. Для стрибків у висоту допускається використання сто­яків будь-якого типу за умови їх достатньої жорсткості. Планка має бути виготовлена з деревини, металу чи іншого матеріалу з круглим поперечним перерізом.

5.12. Лижний інвентар необхідно підбирати відповідно до зростовікових даних учнів і у відповідності до правилами про­ведення змагань з лижного спорту, затвердженими Федерацією лижного спорту України. Поверхня лиж має бути без перекосів і бічних викривлень, тріщин, задирок і відколів. Палиці повинні бути легкими, міцними і зручними, мати петлі для захвату рука­ми, вістря для упору й обмежувальне кільце.

5.13. Стояки, які прикріплюють сітку для гри у волейбол до поверхні ігрового поля, не повинні мати пристроїв, небезпечних для гравців.

5.14. Ворота для гри у футбол, ручний м'яч мають бути жорс­тко закріплені.

VI. Вимоги безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту

6.1. Вимоги безпеки під час проведення занять з гімнастики.

6.1.1. Гімнастичний зал має бути підготовлений до уроку від­повідно до завдань, що випливають з вимог навчальної програми.

6.1.2. Обладнання необхідно розміщувати так, щоб навколо кожного гімнастичного приладу була безпечна зона, яка визна­чається Правилами проведення змагань з спортивної гімнастики, затвердженими Федерацією спортивної гімнастики України.

6.1.3. Для запобігання травматизму під час занять з гімнасти­ки слід дотримуватись таких вимог:

• треба виконувати гімнастичні вправи на приладах тільки в присутності вчителя або його помічника;

• слід укладати гімнастичні мати таким чином, щоб їх поверх­ня була рівною;

• важкі гімнастичні прилади необхідно перевозити за допомо­гою спеціальних пристроїв і візків;

• складні елементи і вправи слід виконувати тільки за допомо­гою страхування, застосовуючи методи і способи страхування відповідно до вправи;

• слід змінювати висоту брусів, піднімаючи одночасно обидва кінці жердини;

• потрібно висовувати ніжки в стрибкових приладах по черзі з кожного боку, нахиливши прилад.

6.1.4. Під час занять у гімнастичному залі для змащення рук тре­ба використовувати магнезію або каніфоль, які зберігаються в спе­ціальних укладках або ящиках, що виключають розпилювання.

6.1.5. Під час виконання учнями гімнастичних вправ пото­ком (один за одним) слід дотримуватись необхідних інтервалів, що визначаються Правилами проведення змагань з гімнастики.

6.2. Вимоги безпеки під час проведення занять з легкої атлетики.

6.2.1. У разі прохолодної погоди треба збільшувати час, від; ведений на розминку перед виконанням легкоатлетичних вправ (розминка повинна бути інтенсивнішою).

6.2.2. Взуття учнів має бути на підошві, що виключає ковзання, воно повинно щільно облягати ногу і не заважати кровообігу. На підошві і каблуці спортивного взуття дозволяється мати шипи.

6.2.3. Під час проведення занять з метання не можна перебува­ти в зоні кидка, що визначається Правилами проведення змагань з легкої атлетики. Перебуваючи поблизу зони метання, не можна повертатися спиною до напряму польоту об'єкта метання.

6.2.4. Учень, який виконує метання диску чи штовхає ядро, не повинен виходити за межі кола до приземлення приладу.

6.2.5. Не дозволяється виконувати довільні кидання, залишати без нагляду спортивний інвентар для штовхання і метання, зокре­ма інвентар, який не використовується в даний час на уроці.

6.2.6. Назад до кола метання спортивний прилад слід переноси­ти, ні в якому разі не кидати. Зберігати і переносити спортивний інвентар для метання треба в спеціальних укладках або ящиках.

6.3. Вимоги безпеки під час проведення занять з лижної під­готовки і ковзанярського спорту.

6.3.1. Уроки з лижної підготовки треба проводити в тиху по­году або при слабкому (із швидкістю не більше 1,5—2 м/с) вітрі, при температурі не нижчій за — 20 °С.

6.3.2. Одяг для занять на лижах або ковзанах має відповідати погодним умовам, бути легким, теплим, не заважати рухам, що визна­чається правилами проведення змагань з зимових видів спорту.

6.3.3. У разі морозної погоди необхідно доручати учням сте­жити один за одним і повідомляти вчителю про перші ознаки об­морожування.

6.3.4. При погіршенні самопочуття учня його необхідно від­правити на базу тільки в супроводі дорослого або старшого за ві­ком товариша.

6.3.5. Перед кожним уроком учитель повинен перевіряти стан лижні або траси.

6.3.6. Кріплення лиж до взуття має бути зручним для ко­ристування, міцним і надійним.

6.3.7. Перед виходом з бази до місця занять учитель повинен пояснити учням правила переміщення з лижами: рух у строю з лижами тощо. Під час переміщення до місця занять і назад повин­ні бути спеціально призначені учні, які ведуть і замикають коло­ну. Групу учнів дозволяється водити з лижами тільки по тротуару або лівому узбіччю дороги не більше, ніж у два ряди. Попереду й позаду колони мають бути супроводжуючі. Вони повинні мати червоні прапорці, а з настанням темряви і в тумані — запалені ліхтарі: попереду — білого кольору, позаду—червоного.

6.3.8. Спускатися з гір треба за сигналом учителя, суворо по черзі. Між лижниками, які спускаються, необхідно додержува­ти таких інтервалів часу, що виключають будь-яку можливість наїзду лижників один на одного.

6.3.9. Під час руху по ковзанярській доріжці учням не дозво­ляється різко зупинятися, а також відпочивати, стоячи на біговій доріжці, щоб не створювати умови для травмування інших.

6.3.10. Під час навчання на льоду потрібно використовувати бар'єри, поручні, а також страхувати кожного, хто виконує са­мостійний рух.

6.4. Вимоги безпеки під час занять з плавання.

6.4.1. Допуск учнів у воду (видача пропусків у басейн) прово­диться в присутності тільки того вчителя, прізвище якого зазначе­но в розкладі. Будь-яка заміна одного вчителя іншим проводиться лише з дозволу керівника навчального закладу. Заняття з навчання плавання проводять тренери. Учителі фізичної культури в цьому разі стають безпосередніми помічниками тренерів, виконують різні організаційні функції і беруть участь у самому процесі навчання.

6.4.2. Проводити заняття в природних водоймищах дозволяєть­ся тільки в спеціально відведених і обладнаних місцях, які відпові­дають санітарним вимогам і Примірним правилам охорони життя і здоров'я людей на внутрішніх водоймищах і береговій частині морів України, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 29.02.92 №3802/54. Місця купання (навчання з плавання) дітей, їх обладнання повинні бути до початку занять узгоджені з районни­ми (міськими) органами санітарного нагляду.

Вибираючи місце для навчання в природних водоймищах, треба керуватися такими вимогами:

• природне дно водоймища в місці, виділеному для купання, або днище купальні, обладнаної на природному водоймищі, повинне бути рівним, піщаним або дрібногальковим і очи­щеним від корчів, каміння, водоростей, металевих та інших предметів, що є небезпечними для дітей;

• глибина води в них має бути не більшою, ніж 1,2 м;

• швидкість течії (руху) води — не більша за 0,3 м/с;

• місця купання повинні бути огороджені на суші;

• огорожа по периметру акваторії виконується за допомогою тросу із закріпленими на ньому прапорцями на поплавцях (пінопластові, дерев'яні, коркові пластини) з таким розра­хунком, щоб вони були помітні із суден, які проходять по водоймищу;

• оптимальні кліматичні умови: безвітряна сонячна погода з температурою повітря 22°С і води 18 С;

• під час проведення занять треба мати рятувальні засоби (ря­тувальні круги, мотузки, жердини, у необхідних випадках рятувальні човни тощо);

• присутність медичного працівника з медичними препаратами першої необхідності.

6.4.3. Склад груп, які навчаються плавання у відкритих во­доймищах, — 8—10 осіб; для підстраховки групи розбивають на підгрупи по двоє осіб в кожній підгрупі.

6.4.4. У разі наявності факторів, які заважають проведенню занять з плавання, вчитель повинен вжити заходів щодо їх усу­нення, а в разі неможливості зробити це — відмінити заняття.

6.4.5. Під час проведення занять з плавання у закритому або відкритому штучному басейні слід виконувати такі вимоги:

• у глибокій частині басейну глибина його повинна бути: для дітей 7-11 років — не більше як 0,85 м, дітей 11-16 років — не більше як 1,05 м, у мілкій частині басейну — відповідно 0,6 м і 0,8 м;

• температура води у басейні 23-28°С;

• під час навчання з плавання необхідно мати відповідно до віку на одного учня 3 м2 поверхні води для дітей віком 7-11 років і 4 м2 — для учнів старшого віку;

• склад групи з тими, що не вміють плавати, не повинна переви­щувати 10-12 осіб на одного тренера;

• загальна освітленість горизонтальної поверхні води:

• у закритих басейнах — не менше як 150 лк, у відкритих ба­сейнах — не менше як 100 лк;

• бактеріологічний контроль проводиться не менше як 2 рази на місяць при безперервному обеззаражуванні, постійна кон­центрація у воді остаточного хлору відповідно до СП 1567-76 «Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуро и спорту» не менше як 0,3-0,5 мг/л;

• швидкість повітря не вища як 0,2 м/с, оптимальна температу­ра повітря — на 1-2 градуси вища температури води у басейні.

6.5. Вимоги безпеки під час занять із спортивних ігор (фут­бол, волейбол, баскетбол, гандбол).

6.5.1. Під час занять, тренування та змагань учні мають вико­нувати вказівки вчителя, тренера, судді, дотримуватись встанов­лених правил проведення і послідовність занять, поступово дава­ти навантаження на м'язи з метою запобігання травматизму.

6.5.2. Перед початком гри слід відпрацювати техніку: удари і ловіння м'яча, правильну стійку і падіння під час приймання м'яча, персональний захист.

6.5.3. Одяг учнів, які займаються спортивними іграми, має бути легкий, не затру днювати рухів, взуття у гравців — баскет­болістів, волейболістів, гандболістів — на гнучкій підошві типу кедів, кросівок, у футболістів — на жорсткій підошві.

Гравцям не слід носити на собі будь-які предмети, небезпечні для себе та інших гравців.

6.5.4. Учням, які грають у футбол, слід мати індивідуальні захисні пристрої: наколінники, захисні щитки під гетри; воро­тарям — рукавички.

6.5.5. Вага, розміри і якість м'ячів, які використовують у спортивних іграх, відповідно до правил проведення змагань з ок­ремих видів, повинні складати:


Довжина кола м'яча, м

Вага м'яча, гВолейбол

0,660

270—280

Баскетбол

0.75—0,78

600—650

Гандбол, футбол

0,54—0,60,68—0,71

325-475 396-453


6.5.6. Висота сітки для гри у волейбол залежить від вікових груп і має бути:
до 14 років

до 16 років

до 18 років2,2м

2,35м

2,43м

для дівчаток і дівчат

2,1м

2,2м

2~4м


6.5.7. Висоту сітки вимірюють посередині майданчика за до­помогою вимірювальної планки, на кінцях сітки (над боковими лініями) висота повинна бути однаковою і не перевищувати нормативів більше як на 2 см.

6.5. На майданчику для гри в гандбол слід створити безпечну зону

в 1 м вздовж бокових ліній і не менш як 2 м за лицьовими лініями.

6.5.9. Кільця для гри у баскетбол слід закріплювати на висоті 3,05 м від підлоги спортивного залу або поверхні спортивного майданчика, довжина сітки колець має становити 0,4 м.

VII. Відповідальність, обов’язки та права посадових осіб

7.1. Вчитель фізичної культури навчального закладу або осо­ба, яка про проводить заняття з фізичної культури і спорту в позаурочний час:

• відповідно до Положення про організацію охорони праці роз­слідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах несе відповідальність за безпечне проведення навчання та охорону життя і здоров'я учнів; проводить інструктаж перед початком занять з обов'язковою реєстрацією у журналі обліку навчальних занять, а під час проведення позакласних і позашкільних занять з фізкультури і спорту—в журналі встановленої форми;

• стежить за справністю, надійністю установлення та закріп­лення обладнання, організовує і своєчасно проводить випро­бування спортінвентарю;

• навчає учнів безпечних прийомів виконання фізичних вправ і стежить за виконанням учнями вимог безпеки з використан­ням принципів доступності і послідовності навчання, у разі потреби забезпечує страховку;

• за результатами медичних оглядів визначає функціональні можливості кожного учня;

• при поганому самопочутті учня не допускає його до занять і

направляє до лікаря;

• надає першу (долікарську) медичну допомогу потерпілим у разі нещасних випадків, у разі необхідності організовує спе­ціалізовану медичну допомогу;

• повідомляє керівника закладу про кожний нещасний випа­док під час проведення занять з фізкультури і спорту.

7.2. Відповідальність за стан електрообладнання, вентиляції, водопровідної та каналізаційної мереж і сантехнічних пристроїв у спортивних спорудах навчальних закладів несуть особи, при­значені наказом керівника навчального закладу.

7.3. Рішення про неможливість проведення спортивних за­ходів на відкритому повітрі в зв'язку з несприятливими метеоро­логічними умовами виносять вчителі фізичної культури.

VIII. Надання долікарської допомоги потерпілому і порядок розслідування й обліку нещасних випадків з учнями

8.1. Першу (долікарську) швидку допомогу потерпілому може надати будь-який член педагогічного колективу або учні, які пройшли навчання щодо правил надання першої допомоги при характерних пошкодженнях, наведених у Додатку 2.

8.2. Під час надання першої (долікарської) допомоги слід ви­користовувати всі стерильні засоби, препарати, ліки, інструмен­ти, аптечки, яка повинна зберігатися у спеціально відведеному місці у кожній спортивній споруді.

8.3. Після надання першої долікарської допомоги слід напра­вити потерпілого до лікувальної установи або повідомити у від­повідний відділ охорони здоров'я.

Спортивний зал навчального закладу повинен бути забезпече­ний носилками, мати адресу і телефон найближчої лікувальної установи, де можуть надати медичну допомогу.

8.4. Розслідування й облік нещасних випадків з учнями під час навчально-виховного процесу проводяться відповідно до По­ложення про організацію охорони праці та порядок розслідуван­ня нещасних випадків у навчально-виховних закладах.

Додаток 1

до п. 3.7 Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах

Перелік

медикаментів, перев'язувальних засобів і приладь для аптеч­ки спортивного залу загальноосвітнього навчального закладу

1. Бинт стерильний і нестерильний - по 2 шт.

2. Серветки стерильні —2 уп.

3. Вата гігроскопічна - 1 уп.

4. Спирт етиловий —50 мл

5. Перманганат калію — 15—20 г

6. Розчин йоду спиртовий - 1 фл.

7. Розчин брильянтової зелені спиртовий - 1 фл.

8. Розчин аміаку 10%-ий —1 фл.

9. Валідол — 1 уп.

10. Вазелін борний — 1 уп.

11. Розчин перекису водню 3% -ий —50 мл

12. Ножиці медичні —1 шт.

13. Пінцет —1 шт.

14. Клей БФ-6 (або лейкопластир) — 25 мл (3 пак.)

15. Джгут —1 шт. Комплектування аптечки й складання інструкції з подання

першої медичної допомоги роблять за узгодженням з персоналом медпункту навчального закладу.

Відповідальність за наявність медикаментів, перев'язувальних засобів, а також за належний стан аптечки покладається на вчи­теля фізичної культури.

Контроль за станом аптечки здійснює персонал медпункту навчального закладу.

Додаток 2

до п. 8.1 Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах

Правила

надання першої (долікарської) допомоги під час проведення за­нять з фізичної культури і спорту на уроках у спортивних залах, на відкритих майданчиках, у спортивних секціях, під час змагань та інших фізкультурно-оздоровчих заходів внаслідок необережного поводження з спортивними приладами, при рухливих іграх мож­ливі травми, пошкодження. У всіх випадках травм або пошкоджень необхідно звернутися до лікувальної установи. Надання першої (долікарської) допомоги потерпілому дозволить полегшити стан і зменшити термін післятравмового періоду реабілітації.

Удари, розтяги. Внаслідок удару об твердий предмет або падін­ня можуть пошкодитись м'які тканини, розтягнутися зв'язки. Це проявляється у вигляді припухлості, синця в місці удару.

Щоб надати першу допомогу, треба створити спокій пошкод­женій ділянці й покласти на неї 3-4 рази холод (щоразу на 1 го­дину з інтервалами 15-20 хв.).

У разі удару носа, що супроводжується кровотечею, не доз­воляється сякатися. Голову слід нахилити вперед, затиснувши крила носа пальцями на 10-15 хв.

За умови удару голови треба забезпечити спокій. Під час транспортування постраждалого слід покласти на спину, під­клавши під голову подушку або м'яку тканину. Не можна дозво­ляти учневі з такою травмою самостійно йти в лікарню.

Переломи, вивихи. Основними ознаками перелому є різкий біль, що посилюється при спробі рухатися, припухлість, що пос­тупово збільшується у місці пошкодження, деформація. Діагноз перелому може встановити тільки лікар.

У разі вивиху відбувається зміщення з'єднаних кісток.

Якщо є підозра на вивих, перелом, підвивих, розтягнення зв'язок, не можна пробувати вправляти, тягти за пошкоджене місце. Необ­хідно створити максимальний спокій, нерухомість пошкодженої частини тіла за допомогою транспортної шини — твердого матеріа­лу, обгорнутого в м'яку тканину. Шину треба прибинтувати так, щоб вона захоплювала суглоби нижче і вище від місця ушкодження. У разі перелому кісток гомілки укладають дві шини із зовнішнього і внутрішнього боків ноги від стопи до верхньої третини стегна.

У разі перелому стегна одну шину розміщують уздовж зов­нішнього боку (пахвової западини пошкодженого боку до стопи, а другу — уздовж внутрішнього боку від паху до стопи. Шини туго прибинтовують до ноги бинтами 0 рушниками в 3—4 місцях. Стопу фіксують тугою пов'язкою.

У разі перелому руки, ключиці або вивиху кісток у плечовому або ліктьовому суглобі руку притискують до тулуба, закріплю­ють пов'язкою.

Утоплення. Витягши потерпілого з води, необхідно швидко очистити йому порожнину рота і витягти язик, щоб він не западав у горлянку. Ставши на праве коліно, покласти потерпілого вниз об­личчям на ліве стегно, упираючись ним у нижню частину грудної клітки. У ділянці нижніх ребер натиснути на спину, щоб звільни­ти від води та інших предметів дихальні шляхи. Потім покласти потерпілого на спину, щоб голова була відкинута назад, на тверду поверхню і почати штучне дихання способом «з рота в рот». Разом з штучним диханням здійснюють нагрівання розтиранням тіла.

Обмороження. Ознаки обмороження-оніміння пошкодженої частини тіла, збліднення а потім посиніння шкіри і набряклість. Біль на початку не відчувається, але при відігріванні обмороже­ної ділянки з'являється різкий біль.

Для надання першої допомоги треба внести потерпілого в теп­ле приміщення, розведеним спиртом розтерти побілілі місця до появи чутливості, а потім накласти пов'язку з вазеліном. Потер­пілого необхідно напоїти гарячим чаєм.

Якщо шкіра в місці обмороження набрякла і набула червоно-синюшого відтінку, розтирати його не можна. Необхідно протерти тими самими розчинами й накласти суху стерильну пов'язку.

Поранення. Під час надання першої допомоги у разі поранен­ня необхідно зупинити кровотечу, накласти стерильну пов'язку і доставити потерпілого до лікаря.

Той, хто надає допомогу при пораненні, повинен з милом по­мити руки, а якщо це неможливо — намазати пальці йодною на­стоянкою. Доторкуватися до рани навіть вимитими руками не дозволяється. Не дозволяється поливати рану водою.

При незначних порізах рану обробляють йодною настоянкою і накладають марлеву пов'язку, яка захищає організм від мік­робів і сприяє швидшому згортанню крові.

При пораненні склом або іншим предметом рану промивають великою кількістю дистильованої води або тампоном, змоченим етиловим спиртом або розчином перекису водню; виймають ос­колки скла і знову промивають рану спиртом або розчином пе­рекису водню. Якщо рана забруднена, бруд видаляється тільки навкруги, але ні в якому разі не з глибинних шарів рани. Шкіру навколо рани обробляють йодною настоянкою або розчином бри­льянтової зелені, перев'язують і звертаються в медпункт.

У разі кровотечі у вигляді крапель або рівної струмини під тиском рану, яка кровоточить потрібно притиснути до кістки вище від місця по­ранення, а якщо це кровотеча на руці або нозі, то після цього максималь­но зігнути кінцівку в суглобі та забинтувати його в такому положенні. Потім накладають джгут на 5-10 см вище від рани, під джгут необхідно підкласти тканину або марлеву пов'язку, а також записку про час його накладання. Жгут не можна залишати на кінцівці довше ніж 1,5год.


Правила дотримання техніки безпеки та поведінки на воді при навчанні дітей плавання

Безпека дітей має бути першочерговою турботою вчителя (тре­нера, інструктора, вихователя) під час організації занять нав­чання плавання. Для запобігання нещасним випадкам і травмам на заняттях необхідно дотримуватися таких вимог:

1. Здійснювати систематичний лікарський контроль за ста­ном здоров'я дітей та перевіряти їх самопочуття перед кожним заняттям. Не дозволяти дітям входити у воду при поганому само­почутті, якщо у них нежить або кашель.

2. Постійно проводити з дітьми пояснювальну роботу щодо правил поведінки на воді і дотримання техніки безпеки.

3. Підтримувати на заняттях сувору дисципліну. Не допуска­ти неорганізованого купання і плавання, самовільних стрибків у воду й пірнання. Не дозволяти дітям штовхати одне одного у воду, сідати одне на одного, хапати за руки і ноги.

4. Постійно перевіряти стан місць занять з навчання плаван­ня (особливо дно).

5. Не проводити заняття на водоймищах за несприятливих метеорологічних умов (круті хвилі, сильний вітер, низька тем­пература води і повітря, погана прозорість води та ін.).

6. Не допускати до води дітей без супроводження дорослих.

7. При перебуванні дітей у воді вчитель (тренер, інструктор повинен розташуватися на глибокому місці так, щоб діти знахо­дилися між ним і берегом.

8. Вчитель (тренер, інструктор) повинен постійно тримати в полі зору дітей, які знаходяться у воді і бути з ними поруч, щоб на випадок необхідності негайно прийти на допомогу. При групо­вих заняттях треба привчати дітей до попарного спостереження.

9. Всі вправи і прагнення самостійно плавати слід виконувати тільки в сторону берега (тобто з глибокого місця на мілке).

10. Не зловживати сонцем. Тривале перебування під прямим промінням з непокритою головою може спричинити сонячний удар. У спеку після виходу з води треба відпочити в затінку.

11. Пояснювати дітям правила дотримання гігієни та заходів щодо попередження простудних захворювань: не можна заходи­ти у воду після довгого перебування на сонці і знаходитись у воді без активних рухів.

12. Не допускати переохолодження дітей. Чим прохолодніша вода, тим менше має бути пауз, статичних вправ і більше енер­гійних рухів.

13. Уважно стежити за дітьми, які перебувають у воді. Не залиша­ти їх біля води без догляду навіть тоді, коли вони вже вміють плавати.

14. Вчитель (тренер, інструктор) виходить з води останнім, переконавшись, що усі діти знаходяться на березі.

15. Усі, хто навчає дітей плавання, повинні впевнено володіти прийомами рятування потерпілих на воді та надання їм першої долікарської допомоги.Схожі:

Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах (витяг) І. Галузь застосування iconНаказ №190 Про посилення безпеки під час занять та заходів з фізичної культури і спорту в закладах освіти району
«Про посилення безпеки під час занять та заходів з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах», з метою поліпшення...
Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах (витяг) І. Галузь застосування iconПро затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах
Відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту", з метою поліпшення здоров'я...
Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах (витяг) І. Галузь застосування iconПравила безпеки під час проведення занять з фізичної культури І спорту в загальноосвітніх навчальних закладах I. Загальні положення
Ці Правила поширюються на загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади (далі навчальні заклади) незалежно від форм власності...
Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах (витяг) І. Галузь застосування icon«Погоджено» «Затверджую» Голова пк директор школи
Правила безпеки під час занять з фізичної культури та спорту поширюються на всіх учасників навчально-виховного процесу під час організації...
Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах (витяг) І. Галузь застосування iconВитяг з наказу Міністерства освіти І науки України
«Правила безпеки підчас проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах»
Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах (витяг) І. Галузь застосування iconПлан графік внутрішкільного контролю за станом безпеки життєдіяльності та охорони праці
Дотримання правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту у загальноосвітніх закладах
Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах (витяг) І. Галузь застосування iconПравил а безпеки під час проведення занять з фізичної культури І спорту в загальноосвітніх навчальних закладах київ державний нормативний акт україни про охорону праці
З уведенням у дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України наоп 30 08-72 “Правила безопасности занятий...
Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах (витяг) І. Галузь застосування iconПравила безпеки під час роботи з біології у загальноосвітніх навчальних закладах київ державний нормативний акт україни про охорону праці
Вимоги безпеки під час проведення занять з біології 6
Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах (витяг) І. Галузь застосування iconПро затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах
Відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту", з метою поліпшення здоров'я...
Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах (витяг) І. Галузь застосування iconПравила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів І. Загальні положення
Ці Правила встановлюють вимоги безпеки під час проведення занять у кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних...
Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах (витяг) І. Галузь застосування iconПравила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів
Ці Правила встановлюють вимоги безпеки під час проведення занять у кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи