Планування виховної діяльності педагога-організатора icon

Планування виховної діяльності педагога-організатора
Скачати 141.67 Kb.
НазваПланування виховної діяльності педагога-організатора
Дата конвертації05.03.2013
Розмір141.67 Kb.
ТипДокументиПланування виховної діяльності педагога-організатора


Планування виховної роботи – це процес моделювання діяльності педагога-організатора на певний період часу, коли він створює модель своєї діяльності: змістовну, організаційну, структурну. Він є одним із етапів управління процесом формування особистості та учнівського колективу, упорядковує педагогічну діяльність, забезпечує виконання таких вимог до педагогічного процесу, як планомірність, системність, керованість і наступність результатів. У загальному уявленні план – це документ який вказує змістовні орієнтири діяльності і визначає їх порядок, обсяг і тимчасові границі. Чітке, перспективне і оперативне планування забезпечує високу ефективність виховної роботи, дозволяючи визначити найсуттєвіші напрямки діяльності, зосередити увагу на головному.

План є документом який захищає педагога-організатора від хаотичної діяльності і доводить системний підхід щодо організації виховного процесу. Він стає помічником при умові відповідності наступним вимогам (М. Рожков, Л. Байбородова):

1. Цілеспрямованість, тобто плановий зміст і форми роботи, передбачає реалізацію конкретних цілей і завдань. Кожна справа, дія мають сприяти вирішенню поставлених завдань. Залежно від мети кожна форма роботи має свою специфіку використання.

2. План орієнтований на реалізацію потреб та інтересів дітей, на їх розвиток, що припускає облік пропозицій школярів і батьків при плануванні, вивчення їх ціннісних орієнтацій.

3. План – це результат спільної творчості педагога-організатора та всіх учасників виховного процесу.

4. План роботи передбачає зв’язок виховного процесу з життям суспільства, практичною діяльністю дітей, що означає:
– створення умов для застосування школярами на практиці знань, отриманих на уроці, у позаурочний час;
– відображення основних подій країни в житті колективу;
– залучення дітей до активної діяльності, перетворення навколишнього середовища.

5. Орієнтація на комплексний характер планів, що передбачає:
– різноманітність змісту і форм роботи, спрямованих на розвиток різноманітних інтересів і здібностей дітей;
– позитивний вплив на різні сторони, властивості особистості;
– залучення школярів до різних видів діяльності;
– цілісність впливу на свідомість, почуття, поведінку дітей.

6. План передбачає створення учням умов для вибору різних видів, форм діяльності, своєї позиції в планованій роботі.

7. При плануванні необхідно забезпечити послідовність змісту і форм діяльності: виключити невиправдане дублювання, враховувати попередній досвід, бачити перспективи в роботі.

8. Конкретність і доцільність плану, обґрунтованість запланованої роботи, що припускає облік особливостей кожного учнівського та педагогічного колективу, рівня їхнього розвитку, сформованих традицій, педагогічну обґрунтованість запланованої роботи відповідно до задач колективу.

9. Реальність і розумна насиченість плану.

Планування виховної діяльності педагога-організатора має ґрунтуватися на науково-правовій базі освітньої галузі яку складають:

1. Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена Генеральною асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 10 грудня 1948 року.

2. Декларація прав дитини, проголошена Генеральною асамблеєю Організацій Об’єднаних Націй 20 листопада 1959 року.

3. Конвенція про права дитини, прийнята Генеральною асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 20 листопада 1989 року.

4. Конституція (Основний Закон) України, прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року.

5. Закон України “Про освіту” від 23.03.1996 р. № 100/96-ВР (зі змінами і доповненнями).

6. Концепція виховання дітей і молоді в національній системі освіти, затверджена колегією Міністерства освіти і науки України 28 лютого 1996 року.

7. Проект Концепції виховання громадянина України//Позакласний час.плюс. – 2006. – № 3. – С. 15-31.

8. Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України. // Директор школи. – 2005. – № 38. – с. 23-32.

9. Указ Президента “Про затвердження Національної доктрини розвитку освіти” від 17.04.2002 р. № 347/2002.10. 

11. Указ Президента “Про Національну програму правової освіти населення” від 18.10.2001 р. № 992/2001.

12. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад успільства” від 15.09.1999 р. № 1697.

13. Постанова Кабінету Міністрів України “Про Програму запобігання торгівлі жінками та дітьми” від 25.09.1999 р. № 1768.

14. Проект Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку Української державності // Педагогічна газета. – 2000 р. - № 6(72) (червень).

15. Концепція державної сімейної політики, схвалена Постановою Верховної Ради України від 17.09.1999 р. № 1063-ХІV.

16. Орієнтовний зміст виховання в національній школі. – Київ, 1996. – 132 с.

17. Коберник О.М. Управління виховним процесом у загальноосвітньому навчальному закладі: Монографія. – К.: Наук. світ, 2003. – 230 с.

18. Сорока Г.І. Організація виховної роботи: планування, аналіз, методичне забезпечення. – Х.: Вид. група “Основа”, 2005. – 128 с.

19. Інформаційний збірник Міністерства освіти України, № 22-23, 1992. – с. 20.

20. Указ Президента “Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя” від 15.03.2002 р. № 258/2002.


Зміст, форми і структура плану виховної роботи педагога-організатора

Під час планування виховної роботи педагогу-організатору, необхідно обрати оптимальний варіант змісту, форми і структури плану роботи на навчальний рік або семестр.

У практиці роботи педагога-організатора використовуються різні види планування: перспективне, оперативне, поточне.

Перспективне планування передбачає складання плану роботи на тривалий період часу. Наприклад, проектується робота на поточний рік, причому передбачається внесення коректив до плану відповідно до зміни цілей і завдань навчального закладу.

Поточне – план діяльності педагога-організатора та учнівського колективу на день, тиждень, місяць тощо. Оперативне планування передбачає складання плану підготовки і проведення конкретного заходу.

^ Структура плану може включати такі розділи:

1. Персоніфікований аналіз діяльності педагога-організатора за минулий рік.

2. Цілі та завдання діяльності педагога-організатора (в новому навчальному році).

3. Основні напрями діяльності педагога-організатора.

4. Вивчення стану та ефективності виховного процесу в учнівському колективі.

Перший розділ плану традиційно називається “Персоніфікований аналіз діяльності педагога-організатора за минулий рік”. Без такої діяльності неможливо правильно визначити цільові орієнтири, пріоритетні напрями виховної роботи на наступний навчальний рік, обрати оптимальні форми, методи та прийоми її організації.

Залежно від організаторської культури школи, традицій виховної діяльності, особистісних якостей педагога-організатора застосовуються такі види аналізу:

- аналіз реалізації цілей та виконання завдань (оцінюється ступінь досягнення мети, визначеної у плані роботи за минулий період);

- аналіз основних подій і педагогічних ситуацій (аналіз, оцінювання, облік результатів, тобто діагностування нової ситуації).

При цьому необхідно враховувати:

Позитивні аспекти здійсненої діяльності (що із запланованого вдалося реалізувати і завдяки чому)

Негативні аспекти здійсненої діяльності (що із запланованого не вдалося реалізувати і завдяки чому)

– що було особливо вдалим у визначенні змісту, форм та способів організації спільної діяльності педагога-організатора та інших учасників виховного процесу; доцільність і результативність проведених заходів щодо розвитку колективу;
– які нові результати отримано в процесі підготовки, проведення та підбиття підсумків спільної діяльності;
– які педагогічні наслідки можуть мати проведені заходи

– що не вдалося, хто не зміг впоратися зі своїм дорученням, які педагогічні та організаційні завдання не вдалося виконати;
– які проблеми можуть загостритись найближчим часом, проявитися у перспективі


Успішному проведенню такого аналізу сприяє колективний аналіз життєдіяльності, який передбачає активну участь в аналітичній роботі всіх суб’єктів виховного процесу, педагогів, учнів, батьків. Можна виділити такі форми колективного аналізу: усне опитування, анкетування, заповнення “відкритої сторінки думок”, випуск різноманітних інформаційних листків, радіо- та фотогазет, стіннівок, виготовлення мальованого фільму “Справи минулого року”, різноманітні форми колективного творчого аналізу (усний журнал, “жива газета”, “телепрограма” тощо), огляд досягнень, самоатестації шкільного колективу, загальношкільні збори, присвячені підбиттю підсумків роботи протягом року.

Критеріально-орієнтований аналіз має бути спрямований на виявлення зміни показників результативності виховної роботи, ролі педагога-організатора у даному процесі, відповідно до розроблених критеріїв ефективності виховної діяльності даного навчального закладу.

Під час аналізу слід розрізняти критерії оцінювання результатів і критерії оцінювання процесу. Перші дають змогу визначити рівень розвиненості якостей особистості учнів, їх вихованості, навченості, соціалізації. Другі допомагають з’ясувати, як спрацьовує механізм виховання, як на результати останнього впливають ті чи інші чинники (умови).

Можуть бути обрані такі критерії:

– гуманність виховних відносин;

– ступінь залученості учнів до життєдіяльності шкільного колективу;

– рівень ділових та міжособистісних взаємовідносин;

– рівень розвитку самоврядування у школі;

– наявність соціальних зв’язків у шкільній спільноті.

Досвід роботи найкращих педагогів-організаторів показує, що форми фіксування отриманих результатів можуть бути довільними й залежать від досвіду конкретного педагога (щоденник педагога-організатора, тест, аналіз анкетування або усна інформація, що виголошується на засіданнях методичних об’єднань, зборах учнівського колективу тощо).

У другому розділі плану – “Цілі та завдання діяльності педагога-організатора” (в новому навчальному році)– зазначаються цільові орієнтири виховної діяльності педагога. На сьогодні його головною метою є виховання всебічно та гармонійно розвиненої особистості. У підході до визначення і формування мети, бажано керуватися наступним:

– орієнтація на формування творчої особистості, її подальший розвиток і вдосконалення;

– визначення мети з урахуванням можливостей школи;

– орієнтація на те, щоб у кожній педагогічній дії, враховувалися гармонія взаємовідносин з людьми і самим собою;

– мета має бути сформульована таким чином, щоб результати наближення до неї можна було б передбачити і оцінити;

– цілі та завдання мають бути гнучкими, придатними до коригування, виконання яких дає змогу досягти поставленої мети.

У третьому розділі – “Основні напрями діяльності педагога-організатора” відповідно до результатів, отриманих у процесі аналізу виховної діяльності зазначених у першому розділі плану, та на основі сформульованих цілей і завдань виховної роботи педагог-організатор визначає напрями, форми та способи організації життєдіяльності шкільного колективу. Добір справ має бути системним, науково-обґрунтованим, тому педагогу-організатору слід під час планування спиратись на теоретичні та технологічні розробки з питань виховання. Перевагу слід віддавати тим справам, які пропонувались учнями.

Також важливо правильно визначити термін виконання тих чи інших заходів.

Зразок оформлення третього розділу плану “Основні напрями діяльності педагога-організатора”.


6 вересня 2006 року (календар за тижнями)

 

Дата

Зміст діяльності

Відмітка про виконання

Зміст діяльності

Відмі-тка про викона-ння

Організація соціальної та педагогічної допомоги учням і сім’ям що потребують особливої уваги

Координація діяльності дитячих громадських організацій та учнівського самоврядування

 

 

 

 

 

Організація відпочинку влітку та в канікулярний час

Організація клубної та гурткової діяльності

 

 

 

 

 

Взаємозв’язок з педагогічним колективом, самоосвітня діяльність

Організація та проведення масових  свят

 

 

 

 

 

Організація діяльності молодших школярів

Організація діяльності учнів за місцем проживання та забезпечення взаємозв’язку з позашкільними закладами та громадськістю

 

 

 

 

 

 


Логічним завершенням створення плану діяльності педагога-організатора є четвертий  розділ “Вивчення стану та ефективності виховного процесу в учнівському колективі”. Його мета полягає у визначенні змін що відбулися у розвитку особистості або дитячого колективу внаслідок застосування окремих методів, прийомів.

У ході діагностичної діяльності педагог-організатор може використовувати різноманітні прийоми та методи: педагогічне спостереження, соціологічне опитування (бесіду, інтерв’ю, анкетування), тестування, створення педагогічних ситуацій, методи експертного оцінювання, індивідуального і групового самооцінювання, вивчення продуктів творчої діяльності учнів тощо.

Планування – справа творча, тому педагог-організатор має право вибрати такий варіант, який найбільше відповідає його педагогічним переконанням, містить необхідну інформацію, є зручним для використання у повсякденній роботі.

 

^ Організація діяльності кімнати виховної роботи

1. Кімната виховної роботи, кімната школяра, учнівська кімната або кімната роботи з дитячими об’єднаннями та організаціями є організуючим центром виховної роботи з школярами різних вікових категорій, які навчаються в даному закладі; членами первинних осередків дитячо-юнацьких об’єднань, які діють на базі закладу; класними керівниками, керівниками гуртків, об’єднань за інтересами, організаторами дозвіллєвої та виховуючої діяльності з дітьми.

2. Кімнату виховної роботи рекомендується створювати в закладах освіти за наявністю приміщень, придатних для:
– організації малих форм ігрової діяльності з дітьми;
– засідань органів учнівського самоврядування та первинних осередків дитячо-юнацьких об’єднань;
– консультативної роботи з учасниками навчально-виховного процесу;
– творчої роботи педагогічних працівників.

3. У навчальних закладах І-ІІІ ступенів може діяти: кімната роботи з дитячими об’єднаннями та організаціями, завідувач-педагог-організатор.
У навчальних закладах І-ІІ ступенів – кімната школяра, або учнівська кімната, або кімната роботи з дитячими об’єднаннями та організаціями.

4. У відповідних кімнатах можуть зосереджуватися такі матеріали:

Нормативно-правове забезпечення виховного процесу
:
– Декларація прав дитини, Конституція України, Закон України про освіту, Закон України “Про загальну середню освіту”, Державна національна програма “Освіта. (Україна ХХІ ст.)”, Концепція виховання дітей та молоді в національній системі освіти, Концепція виховання громадянина України (проект), нормативні документи Міністерства освіти і науки України та освітніх установ, Укази і розпорядження державних органів з проблем виховання.
– Методична, довідкова література, інформаційні матеріали з проблем виховання школярів.
– Матеріали що готувалися до нарад педагогічних рад тощо.

^ Планування та розробки основних напрямів роботи:
– плани виховної роботи: загальношкільний план виховної роботи на рік, календарний (за окремими тижнями місяця) або план-сітка, особистий щоденно-тижневий;
– єдиний режим позаурочної виховної діяльності (зайнятість дітей в позаурочний час в гуртках, клубах, громадських організаціях тощо);
– план та матеріали щодо діяльності органів учнівського самоврядування;
– план та матеріали щодо діяльності дитячих громадських організацій;
– плани різних категорій навчання учнівського активу;
– плани роботи на канікулах;
– графік випуску шкільної преси;
– розклад та плани позаурочної роботи (гурткової (клубної)) з учнями;
– структурна модель організації діяльності учнів школи за місцем проживання;
– заходи з пріоритетних напрямів виховної діяльності.

^ Матеріали організаційно-педагогічного змісту виховного процесу:
– картотека колективної творчої, соціально-комунікативної, пізнавальної, доброчинної, морально-етичної, художньої, ціннісно-орієнтаційної, спортивно-оздоровчої діяльності;
– картотека колективних творчих справ щодо збереження народних звичаїв, традицій, обрядів, свят;
– матеріали загально шкільних заходів;
– методика проведення пізнавальних та інтелектуальних ігор, творчих та рольових, рухливих та спортивних;
– зміст та структура інтерактивних видів діяльності.

Матеріали з досвіду організації правоосвітньої та правовиховної роботи серед неповнолітніх
:
– соціальний паспорт школи;
– картки особистого обліку дітей, схильних до правопорушень;
– інформаційні банки даних про дітей, схильних до правопорушень, проблемні сім’ї, в яких виховуються діти школи;
– матеріали ради профілактики, угоди про співпрацю з працівниками правоохоронних органів;
– робота шкільних центрів довіри, якщо такі є;
– матеріали щодо реалізації комплексних програм “Сприяння просвітницькій роботі “рівний-рівному” серед молоді України щодо здорового способу життя”, “Діалог”, “Як збуваються і розбиваються мрії, корисні звички”.

^ Матеріали краєзнавчо-пошукової роботи учнів школи:
– рух “Моя земля – земля моїх батьків”;
– експедиція “Краса і біль України”;
– експедиція “Сто чудес України”.
¨ Картотека проведення заходів серед школярів (конкурсів, змагань, оглядів).
¨ Інформаційні банки даних про людей похилого віку та одиноких громадян, які потребують допомоги і т.ін.
¨ Матеріали літнього оздоровлення школярів.


^ Рекомендації щодо оформлення кімнат виховної роботи
(Стенди (куточки) та їх рубрики можуть бути змінені або доповнені)1. Куточок державної символіки:

 • “Що необхідно знати про національну символіку”, Я – громадянин України”, “Символи моєї держави”, “Конституція України – основний закон нашої держави”, “Національні символи України”, “Держава – Україна – державні символи”;

 • Конституція України;

 • Інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України “Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладів України” (07.09.2000, 43);

 • Макети Прапора, малого Державного Герба України, текст Державного Гімну України;

 • Текст статті 20 Конституції України;

 • Правила використання Державного Прапора, Державного Гімну України.

2. Стенди: “Шкільний кур’єр” (“Голос школи”, “Інформує рада учнівського комітету”, “Шкільний вісник”, “Інформаційний вісник”):

 • Організаційно-функціональна структура учнівського самоврядування.

 • Склад ради органу учнівського самоврядування.

 • Єдиний режим виховної роботи.

 • Циклограма діяльності на місяць.

 • Вісті з класів.

 • Шкільні новини.

 • “Колючка” (“Блискавка”, “Сатиричне перо” тощо).

 • Графік проведення засідань учнівського самоврядування.

 • Програма передач шкільного радіомовлення.

3. Аналіз роботи класних колективів (“Голос чергового”):

 • “За кращий клас“.

 • “За кращий санітарний стан”.

 • “За успіхи в навчанні”.

 • “Пам’ятка черговому школи”.

 • Обов’язки чергових класів.

 • Екран “Живи, книго!”.

4. Куточок шкільної символіки:

 • Гімн школи.

 • Герб (емблема) закладу.

 • Закони школяра.

 • Правила поведінки учнів у школі.

5. “Люби і знай свій рідний край” (“Мій край – моя історія жива”, “Моя країна –Україна”. “Літопис нашого краю” тощо):

 • Колективні творчі справи за напрямами руху “Моя земля – земля моїх батьків”.

 • Сторінки історії рідного краю (пошуково-краєзнавчі матеріали).

 • Історія освіти села (селища, міста), історія закладу.

6. Волонтерська діяльність: “Вони потребують твоєї допомоги”:

 • Структурна модель (карта-схема) організації діяльності учнів школи за місцем проживання: груп милосердя, постів взаємодопомоги, членів волонтерського руху тощо.

 • Списки людей, які потребують особливого піклування.Схожі:

Планування виховної діяльності педагога-організатора iconОрієнтовна структура перспективного (річного) плану роботи педагога-організатора вступ. Аналіз роботи педагога-організатора за певний період, визначення мети та завдань на наступний
Реалізація завдань програми “Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів знз україни”
Планування виховної діяльності педагога-організатора iconКадрове забезпечення виховної роботи
П.І. П. педагога-організатора, рік народження, стаж роботи на посаді, рік проходження курсів
Планування виховної діяльності педагога-організатора iconМетодичні рекомендації щодо планування виховної роботи закладу. Методист нмц І. Г. Худенкова м. Енергодар Планування
Планування вид управлінської діяльності, спрямований на визначення мети управління, завдань управління, змісту управлінської діяльності,...
Планування виховної діяльності педагога-організатора iconПланування виховної роботи дозволяє значно зменшити частину непередбаченості у розвитку педагогічної ситуації, забезпечити наступність сьогоднішніх і завтрашніх дій, впорядкованість та ефективність виховної роботи. Планування
Методичні матеріали щодо надання допомоги педагогам-організаторам з питання планування виховної роботи
Планування виховної діяльності педагога-організатора iconДоброго весняного дня! Видавництво «Пресс Альянс»
Видавництво «Пресс Альянс» презентує нове професійне видання для класного керівника, заступника директора з виховної роботи та педагога...
Планування виховної діяльності педагога-організатора iconПосадоваінструкці я педагога-організатора
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики педагога, затвердженої наказом Міністерства освіти...
Планування виховної діяльності педагога-організатора iconПоложення про класного керівника і відображається в: Плані роботи школи Планах роботи класних керівників Плані роботи групи продовженого дня Планах роботи педагога-організатора і практичного психолога
«Система виховної роботи: досвід, проблеми, пошуки. Організація змістовного дозвілля школярів»
Планування виховної діяльності педагога-організатора iconЩоденно самоосвіта. Поповнення порт фоліо новими методичними матеріалами; Моніторинг відвідування учнями школи (2 рази на день); Робота з учнями, що входять до активу дитячих організацій та учнівського самоврядування. Щотижнево
Циклограма роботи педагога-організатора коригується згідно з функціональними обов'язками, планом виховної роботи, календарем знаменних...
Планування виховної діяльності педагога-організатора iconРозклад
Тренінг з проблеми «Запровадження ґендерних підходів у діяльність педагога-організатора»
Планування виховної діяльності педагога-організатора iconМетодичні рекомендації для кураторів щодо планування виховної роботи в групах
Планування виховної роботи в групах здійснюється на підставі комплексного плану виховної роботи коледжу на 2010-2011 н р. Nb ! Копія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи