Положення про відділ освіти Богуславської районної державної адміністрації 1 icon

Положення про відділ освіти Богуславської районної державної адміністрації 1
Скачати 91.78 Kb.
НазваПоложення про відділ освіти Богуславської районної державної адміністрації 1
Дата конвертації17.03.2013
Розмір91.78 Kb.
ТипПоложення

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови


Богуславської районної

державної адміністрації

від №


Положення

про відділ освіти Богуславської районної державної адміністрації


1. Відділ освіти районної державної адміністрації (далі відділ) є структурним підрозділом Богуславської районної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний голові районної державної адміністрації та головному управлінню освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

2. Відділ у своїй діяльності керується: Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, наказами головного управління освіти і науки облдержадміністрації, розпорядженнями голови обласної та районної держадміністрацій, також положенням про відділ освіти.


3. Основні завдання відділу освіти

 • реалізація державної політики у галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району;

 • створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти;

 • здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться на території району і належать до сфери управління державної адміністрації, та координація діяльності цих навчальних закладів;

 • зміцнення матеріальної бази навчальних закладів;

 • аналіз стану освіти в районі, прогнозування та розроблення районної програми розвитку освіти, організація виконання зазначеної програми;

 • організація навчально-методичного і кадрового забезпечення навчальних закладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

 • контроль за дотриманням законодавства з питань освіти, державного стандарту загальної середньої освіти всіма загальноосвітніми навчальними закладами, розташованими на території району;

 • участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.

 • проведення атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, розташованих на території району, оприлюднення результатів атестації;

 • забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу у закладах освіти. 1. Відділ освіти відповідно до покладених на нього завдань:

 1. здійснює керівництво і контролює діяльність навчальних закладів, що належать до сфери управління органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;

 2. визначає потребу в навчальних закладах, заснованих на комунальній власності та подає пропозиції щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази педагогічних кадрів;

 3. сприяє розвитку мережі навчальних закладів району, утворює в межах своїх повноважень навчальні заклади або вносить в установленому порядку пропозиції щодо їхнього утворення, реорганізації, ліквідації;

 4. вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення вечірніх (заочних) шкіл, класів, груп з очною, заочною формою навчання при загальноосвітніх навчальних закладах та створює умови для прискореного отримання бажаючими повної загальної середньої освіти, складання державної підсумкової атестації екстерном; контролює організацію навчання дітей за індивідуальною формою;

 5. забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної;

 6. сприяє задоволенню освітніх запитів національних меншин, які проживають на території району;

 7. сприяє органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування та неповнолітніх, які не мають належних умов для виховання у сім’ях, до дитячих інтернатних закладів;

 8. координує роботу навчальних закладів щодо запобігання бездоглядності та правопорушенням серед неповнолітніх; створює в районі розгалужену службу соціально-психологічного патронажу;

 9. забезпечує утворення психологічної служби в навчальних закладах;

 10. координує роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості пов’язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля;

 11. надає допомогу загальноосвітнім навчальним закладам та здійснює контроль за організацією безоплатного регулярного підвезення до місць навчання ;

 12. організовує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок бюджету та залучених коштів;

 13. вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих закладах;

 14. сприяє навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню загальноосвітніх навчальних закладах;

 15. впроваджує навчальні плани і програми, рекомендовані Міносвіти України, затверджує навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів, вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм;

 16. організовує навчання обдарованих дітей та вносить пропозиції до районної державної адміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування про відкриття профільних класів, шкіл нового типу (гімназії, колегіуми, ліцеї, школи-комплекси, спеціалізовані школи тощо), їх матеріальну підтримку; проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів; створює центри дитячої та юнацької творчості тощо;

 17. видає інформаційно-методичні бюлетені;

 18. сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств;

 19. координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів;

 20. забезпечує контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи;

 21. організовує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;

 22. забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі навчальних закладів, введенням в дію їх нових приміщень, комплектуванням меблями, обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками;

 23. погоджує проекти будівництва загальноосвітніх навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню, контролює використання капітальних вкладень та залучених коштів;

 24. формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту та забезпечує ними навчальні заклади;

 25. організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

 26. проводить атестацію педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів у межах своєї компетенції;

 27. сприяє наданню педагогічним працівникам пільг, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

 28. розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти;

 29. вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, аналізує їх виконання;

 30. контролює дотримання навчальними закладами державних вимог, щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання;

 31. інспектує навчальні заклади, що належать до сфери управління районної державної адміністрації та районної ради;

 32. проводить атестацію навчальних закладів району (один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам;

 33. подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в районі, організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних;

 34. інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти в районі (не рідше ніж один раз на рік);

 35. взаємодіє з органами громадського самоврядування;

 36. проводить експертну оцінку статутів навчальних закладів, їх підготовку до реєстрації;

 37. забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи до усунення недоліків у роботі;


^ 5. Відділ освіти має право:

 • залучати до розроблення районної програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів;

 • брати участь в утворенні і ліквідації навчальних закладів;

 • скликати районні, у тому числі щороку серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів з питань, що належать до його компетенції, виходити з пропозиціями до районної державної адміністрації та районної ради щодо фінансування навчальних закладів, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі району;

 • зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їхніх повноважень;

 • укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв’язки ;

 • укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

6. Відділ освіти в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями громадян, розташованими на території району, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

7. Відділ освіти очолює начальник, якого призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації за погодженням з начальником головного управлінням освіти і науки облдержадміністрації. Особа, яка призначається на посаду начальника відділу, повинна мати вищу педагогічну освіту і стаж керівної роботи в навчальних закладах не менше як 3 роки

8. Начальник відділу освіти може мати заступника, який призначається і звільняється з посади головою райдержадміністрації за поданням начальника відділу освіти і за погодженням відповідно з начальником головного управління освіти і науки облдержадміністрації.

9. Начальник відділу освіти:

 • здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує виконання покладених на відділ завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності заступника начальника відділу та його працівників;

 • представляє інтереси району в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами;

 • подає на затвердження голови райдержадміністрації проект кошторису доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників відділу;

 • затверджує положення про підрозділи і служби районного відділу, функціональні обов’язки його працівників;

 • розпоряджається коштами, які виділяються на утримання відділу;

 • планує роботу відділу і аналізує стан її виконання;

 • видає у межах компетенції відділу накази, організовує і контролює їх виконання;

 • затверджує договори про співробітництво, взаємовідносини з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;

- призначає на посаду і звільняє з посади працівників відділу, керівників та педагогічних працівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів комунальної форми власності;

 • заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників відділу освіти, керівників та педагогічних працівників загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.

10. Накази начальника відділу освіти, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, начальником головного управління освіти і науки облдержадміністрації.

12. При відділі освіти утворюється колегія. Склад колегії затверджується головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу освіти. Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника відділу освіти.

^ 13. Відділ освіти має структурні підрозділи:

- районний методичний кабінет, який здійснює навчально-методичне забезпечення дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти дітей, підлітків і молоді району, організацію вдосконалення відповідної фахової освіти і кваліфікації педагогічних та керівних працівників навчальних закладів;

- логопедичний пункт, який створений для надання кваліфікованої допомоги дітям з вадами мови, що навчаються у навчальних закладів району;

- господарська група, яка здійснює централізоване господарське обслуговування загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів району;

- централізована бухгалтерія, забезпечує облік виконання кошторисних витрат по бюджетних і спеціальних коштах відділу.

Структурні підрозділи відділу освіти діють відповідно до окремих положень про них.

14. При відділі може створюватися рада керівників навчальних закладів, інші громадські ради, комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості.

15. Відділ освіти фінансується за рахунок коштів державного бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу та видатки на його утримання затверджуються головою районної державної адміністрації. Структура і штатний розпис відділу освіти затверджує начальник відділу в межах встановленої граничної чисельності і фонду оплати праці.

16. Відділ є юридичною особою, яка має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку і штамп із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.


Керівник апарату адміністрації О.В. НовосвітнійСхожі:

Положення про відділ освіти Богуславської районної державної адміністрації 1 iconРозпорядження голови районної державної адміністрації №43 від 06. 02. 2012 положення про відділ освіти Гребінківської районної державної адміністрації 1
Відділ освіти районної державної адміністрації (далі відділ освіти) є структурним підрозділом державної адміністрації, який утворюється...
Положення про відділ освіти Богуславської районної державної адміністрації 1 iconПоложення про відділ освіти Валківської районної державної адміністрації
Відділ освіти районної державної адміністрації є структурним підрозділом державної адміністрації, який утворюється головою районної...
Положення про відділ освіти Богуславської районної державної адміністрації 1 iconПоложення про відділ освіти Валківської районної державної адміністрації
Відділ освіти районної державної адміністрації є структурним підрозділом державної адміністрації, який утворюється головою районної...
Положення про відділ освіти Богуславської районної державної адміністрації 1 iconДодаток до розпорядження голови райдержадміністрації від 19. 03. 2004 року №243 положення про відділ освіти Недригайлівської районної
Відділ освіти районної державної адміністрації є структурним підрозділом державної адміністрації, який утворюється головою районної...
Положення про відділ освіти Богуславської районної державної адміністрації 1 iconДодаток до розпорядження голови райдержадміністрації від 15. 02. 2008 №35 положення про відділ освіти Катеринопільської районної державної адміністрації
Відділ освіти Катеринопільської районної державної адміністрації є структурним підрозділом державної адміністрації, який утворюється...
Положення про відділ освіти Богуславської районної державної адміністрації 1 iconПоложення про відділ освіти Харківської районної державної адміністрації Загальні положення
Відділ освіти Харківської районної державної адміністрації (далі відділ освіти) є структурним підрозділом Харківської районної державної...
Положення про відділ освіти Богуславської районної державної адміністрації 1 iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 28. 07. 2011 р. №526 положення про відділ освіти районної державної адміністрації
Білозерської районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації і підпорядковується голові...
Положення про відділ освіти Богуславської районної державної адміністрації 1 iconБілозерської районної державної адміністрації Відділ освіти Адреса
Відділ освіти Білозерської районної державної адміністрації діє відповідно до Положення про відділ освіти, затвердженого розпорядженням...
Положення про відділ освіти Богуславської районної державної адміністрації 1 iconПоложення про юридичний відділ апарату районної державної адміністрації Це Положення регулює діяльність юридичного відділу апарату районної державної адміністрації
Юридичний відділ апарату районної державної адміністрації (далі відділ) є самостійним структурним підрозділом апарату районної державної...
Положення про відділ освіти Богуславської районної державної адміністрації 1 iconБілозерської Районної Державної Адміністрації Відділ освіти, молоді і спорту Адреса
Відділ освіти, молоді і спорту Білозерської районної державної адміністрації діє відповідно до Положення про відділ освіти, затвердженого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи