Протокол від 18. 12. 2008р. №6 Рекомендації до технології підготовки та проведення педради icon

Протокол від 18. 12. 2008р. №6 Рекомендації до технології підготовки та проведення педради
Скачати 66.02 Kb.
НазваПротокол від 18. 12. 2008р. №6 Рекомендації до технології підготовки та проведення педради
Дата конвертації20.03.2013
Розмір66.02 Kb.
ТипПротокол

СХВАЛЕНО

Рішення науково-методичної ради

відділу освіти Богуславської РДА

Протокол від 18.12.2008р. № 6


Рекомендації до технології підготовки та проведення педради

У «Положенні про загальноосвітній навчальний заклад», затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року №964, вказано: «Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб загальноосвітнього навчального закладу».

Педагогічна рада розглядає питання:

Удосконалення методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

Планування та режиму роботи загальноосвітнього навчального закладу;

Переведення учнів до наступних класів та їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

Притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів за невиконання ними своїх обов’язків;

Морального та матеріального заохочення учнів(вихованців) і працівників закладу.

Ефективність роботи педагогічної ради значною мірою залежить від якості підготовки кожного засідання, від постійного вдосконалення технології моделювання підготовчого періоду.

Технологія проведення педради передбачає:

- творчий добір теми;

- попередню підготовчу роботу;

- створення ініціативних творчих груп учителів;

- роботу з учнівським самоврядуванням (у разі потреби);

- підготовка матеріалів до проведення педагогічної ради;

- проведення педагогічної ради;

- втілення рішень педради в повсякденну практику роботи школи.

Підготовчий етап триває, як правило, півтора-два місяці. Він розпочинається виданням наказу « Про підготовку до засідання педагогічної ради»,яким затверджуються склад комісії(робочої групи),конкретизуються завдання, терміни їх виконання, виконавці.

Для підготовки засідань створюється творча(ініціативна) група на чолі з директором або заступником директора школи, проблемні підгрупи, якщо в цьому є потреба.

Творча група добирає і глибоко опрацьовує науково-педагогічну і методичну літературу з даної проблеми, складає детальний план - підготовки до засідання педагогічної ради. Розробляючи план, слід подумати над такими важливими питаннями:

- Яка основна мета, цільова установка педагогічної ради?

- Які теоретичні знання має актуалізувати,поглибити,доповнити, уточнити педагогічна рада, використати з цією метою підготовчий період?

- Які педагогічні вміння й навички можна сформувати,вдосконалити у процесі підготовки і проведення засідання?

- Які помилки і недоліки є в роботі педколективу, вчителів і яким чином можна їх попередити?

- Як активізувати методичну роботу, самоосвіту вчителів у період підготовки до засідання?

- Яких конкретних змін у практиці роботи школи, окремих її підрозділів можна чекати внаслідок проведення засідання педагогічної ради?

Виходячи з даних положень, в плані конкретизується діяльність адміністрації і членів творчих груп щодо підготовки засідання, визначаються основні заходи,терміни їх виконання. У планах передбачаються конкретні заходи щодо розробки пам’яток,програм спостережень,проведення анкетування, мікродосліджень, відвідування й аналізу уроків та позакласних заходів, вивчення шкільної документації, підготовки проекту рішення, методичних рекомендацій.


^ Алгоритм підготовки педагогічної ради

1. Планування тематики педа­гогічної ради на рік (відповідно до науково-методичної проблеми навчального закладу).

2. Видача наказу або розпо­рядження про підготовку до педа­гогічної ради.

3. Створення робочої групи з підготовки засідання педагогічної ради.

4. Формування творчих груп з підготовки окремих питань робо­ти педради.

5. Складання плану підготовки і проведення педагогічної ради.

6. Складання списку рекомен­дованої літератури. Вивчення вчи­телями теоретичних основ питань і проблем, винесених на педраду.

7. Визначення об'єктів вивчен­ня (вчителі, стан викладання на­вчальних предметів, аспекти діяль­ ності класних керівників, вихован­ня учнів).

8. Оформлення стенду в мето­дичному кабінеті «Готуємось до педа­гогічної ради».

9. Збір, обробка, аналіз та узагальнення необхідної інфор­мації про об'єкти вивчення.

10. Визначення питань, вине­сених на педраду. Використання результатів внутрішньошкільного контролю.

11. Робота з учителями та за­прошеними, що мають виступити на педагогічній раді.

12. Підготовка методичної ви­ставки, ілюстративного матеріалу.

13. Розробка проекту рішення.


Алгоритм проведення педагогічної ради

1. Оголошення порядку денного.

2. Інформація про виконання рішень попередніх педагогічних рад (виступ члена комісії щодо перевірки виконання рішень педа­гогічної ради).

3. Затвердження регламенту роботи педагогічної ради.

4. Доповідь, повідомлення з основного питання, винесеного на педагогічну раду (директор навчального закладу, або заступники директора).

5. Обговорення (активна фор­ма: продуктивна гра, проблемний стіл, актуальний мікрофон тощо).

6. Ознайомлення членів педа­гогічного колективу з проектом рішення педагогічної ради.

7. Доповнення до проекту рі­шення.

8. Ухвалення рішення педаго­гічної ради.


Алгоритм реалізації рішень педагогічної ради

1. Наказ про затвердження рішень педагогічної ради.

2. Відвідування уроків, вихов­них заходів.

3. Робота в методичних об'єд­наннях, спрямована на виконання рішень педагогічної ради.

4. Моніторингові зрізи знань учнів.

5. Діагностика позитивних змін.

6. Вивчення досвіду розв'язан­ня проблем, поставлених педаго­гічною радою.

7. Інформація про виконання рішень на наступних засіданнях педагогічної ради.

8. Пошук нових підходів до про­блеми.

9. Наказ про виконання рішень педагогічної ради.


Приклад теми педради,

переліку питань, які потребують вивчення

і висвітлення у виступах на педраді, проект рішення педради

Тема педради:

«Проблеми формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умов»

^ Мета педради :

проаналізувати роль професіоналізму вчителя у формуванні навчальної діяльності, розвитку особистості та творчого потенціалу школяра.


^ Перелік питань,

які потребують вивчення і висвітлення у виступах на педраді

1.Способи формування в учнів позитивного ставлення до навчання.

2.Способи формування почуття обов’язку і відповідальності у школярів.

3.Пояснення учням значущості навчання у суспільному та особистісному планах.

4. Створення на уроках ситуацій захопленості тактичним матеріалом.

5. Способи формування в учнів позитивного ставлення до фізичного розвитку.

6. Роль емоційних методів мотивації навчання.

7. Мотиваційний аспект обдарованого учня.

8. Роль професіоналізму вчителя у формуванні мотивації навчальної діяльності школяра та його

особистості.

9. Психологічні проблеми мотивації навчальної діяльності навчальної діяльності


Проект

рішення педради з теми

«Проблеми формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умов»

 1. Дирекції школи:

  1. Вивчити й узагальнити до 20.12.2008 р. стан формування позитивних мотивів навчальної

діяльності учнів 5-8 класів і заслухати на нараді при директорові

 1. Членам методичної ради:

  1. Розробити рекомендації до 05.01.2009 р. щодо впровадження методів мотивації навчальної діяльності школярів.

  2. Підготувати питання до дискусії на тему: «Способи формування мотивації досягнень».

 2. Керівникам предметних колегіумів:

  1. Обговорити зазначені вище рекомендації на засіданнях предметних колегіумів (згідно графіка засідань).

  2. На основі кращих розробок названої проблеми провести науково-практичну конференцію на тему «Мотивація навчальної діяльності як передумова розвитку школяра

 3. Учителям – предметникам:

  1. Урахувати рекомендації щодо впровадження емоційних, пізнавальних, вольових та соціальних

методів мотивації під час проведення навчальних занять.

 1. Психологу школи:

5.1 Відвідати навчальні заняття в старших класах (протягом лютого місяця 2009 року) і зробити

психологічний аналіз застосування позитивних мотивів навчальної діяльності школярів.

 1. Про етапи впровадження цього рішення у практику діяльності школи заслухати на педагогічній

раді (в березні).Схожі:

Протокол від 18. 12. 2008р. №6 Рекомендації до технології підготовки та проведення педради iconСхема підготовки до проведення педради

Протокол від 18. 12. 2008р. №6 Рекомендації до технології підготовки та проведення педради iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з предметів «Трудове навчання» та «Технології»
Огії, виявлення їх творчих здібностей та сприяння підвищенню значущості цих предметів, як складової загальної середньої освіти, Харківською...
Протокол від 18. 12. 2008р. №6 Рекомендації до технології підготовки та проведення педради iconПоложення про педагогічну раду загальноосвітньої школи" та „Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад". Кількість засідань педради. Регламент
Планування організаційно-педагогічної та організаційно-методичної діяльності педради. Перспективний план педради. Підпорядкування...
Протокол від 18. 12. 2008р. №6 Рекомендації до технології підготовки та проведення педради iconПротокол від 18. 12. 2008р. №6 Рекомендації до оформлення протоколу
Рішення колегіальних органів навчального закладу документуються за допомогою протоколів. Протокол це документ, який фіксує хід обговорення...
Протокол від 18. 12. 2008р. №6 Рекомендації до технології підготовки та проведення педради iconТема педради
Учасники педради розсаджуються за 6 столів у групи (переважно за методичним об'єднанням)
Протокол від 18. 12. 2008р. №6 Рекомендації до технології підготовки та проведення педради iconПротокол від рік Протокол від рік № № Голова педради Голова ради школи О.İ. Савон О. О. Карабєрова
На початок 2012-2013 н р у школі навчалося 38 учнів, укомплектовано 5 класів із середньою наповнюваністю 5 учнів. Охоплено навчанням...
Протокол від 18. 12. 2008р. №6 Рекомендації до технології підготовки та проведення педради iconМетодичні рекомендації щодо проведення моніторингу на основі тестових технологій
Творче завдання: використання технології „Діагностика успіху” під час проведення моніторингових досліджень у закладі
Протокол від 18. 12. 2008р. №6 Рекомендації до технології підготовки та проведення педради iconСтруктура інтерактивного уроку
Застосування інтерактивної технології висуває певні вимоги щодо структури уроку, а також будь-якого заходу (семінару, робочої зустрічі,...
Протокол від 18. 12. 2008р. №6 Рекомендації до технології підготовки та проведення педради iconРішення педради про випуск зі школи від р. №. Довідка видана для отримання дубліката атестата. Директор школи
Дата видачі р. (рішення педради про випуск зі школи від р. № )
Протокол від 18. 12. 2008р. №6 Рекомендації до технології підготовки та проведення педради iconМетодичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технології у 2011/2012 навчальному році Метою проведення
Олімпіада з інформаційних технологій проводиться для учнів 9-11 класів у два тури
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи