Рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності відділу освіти. Розглядає пропозиції щодо icon

Рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності відділу освіти. Розглядає пропозиції щодо
Скачати 72.11 Kb.
НазваРішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності відділу освіти. Розглядає пропозиції щодо
Дата конвертації18.09.2013
Розмір72.11 Kb.
ТипРішення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник голови Богуславської

райдержадміністрації


О.П.САЛАТА


08.12.2010 року


ПОЛОЖЕННЯ

про колегію відділу освіти

Богуславської районної державної адміністрації


 1. Це положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії відділу освіти Богуславської районної державної адміністрації.

 2. Колегія відділу освіти Богуславської райдержадміністрації (надалі - колегія) є дорадчим органом, який утворюється з метою погодженого розгляду питань, що належать до повноважень відділу освіти, створення найважливіших напрямів його діяльності.

 3. У свої діяльності колегія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами інших центральних органів виконавчої влади, а також розпорядженнями голови райдержадміністрації, цим Положенням.

 4. Рішення про утворення колегії приймається головою адміністрації.

Функції колегії

 1. Колегія:

  1. Обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності відділу освіти.

  2. Розглядає пропозиції щодо:
 • забезпечення співпраці з органами місцевого самоврядування району;

 • формування та реалізацію державної політики на території району в сфері освіти.
  1. . Визначає шляхи реалізації в районі державних програм, обговорює
   прогнози і програми щодо розв'язання найважливіших проблем
   розвитку освіти в районі.

  2. . Розглядає питання стану дотримання фінансово-бюджетної дисципліни, збереження та використання майна, здійснення внутрішньо - фінансового контролю та усунення виявлених недоліків.

5.5. Розглядає питання та вносить пропозиції щодо вдосконалення діяльності відділу освіти , що належать до сфери його управління, а також інших установ освіти незалежно від форми власності і підпорядкування (у межах компетенції).

5.6. Аналізує стан дотримання законодавства з питань освіти, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни.


5.7. Розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на відділ освіти.

Склад Колегії

6. До складу Колегії входять:

начальник відділу освіти, спеціалісти відділу освіти, завідуюча РМК, методисти РМК, директори закладів освіти району.

До складу колегії можуть входити посадові особи органів місцевого самоврядування, інших установ та організацій, представники громадських організацій району (за згодою).

7. Кількісний і персональний склад Колегії визначається та затверджується головою районної державної адміністрації.


^ Організація роботи Колегії


8. Організаційною формою роботи Колегії є засідання. Засідання Колегії проводяться, як правило, один раз на два – три місяці, позапланові - у міру потреби. Голова Колегії може визначити іншу періодичність проведення засідань Колегії.

У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання Колегії, а також спільні засідання з колегіальними органами інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

9. Робота Колегії проводиться відповідно до переліку питань, який включається до річних та оперативних (місячних) планів роботи відділу освіти районної державної адміністрації, і затверджується начальником відділу освіти райдержадміністрації.

10. Перелік питань для розгляду на засіданнях Колегії доводиться до відома членів Колегії, керівників закладів освіти, шляхом надсилання планів роботи відділу освіти районної державної адміністрації на відповідний період.

11. Додаткові питання для розгляду на засіданні Колегії вносяться членами Колегії, керівниками закладів освіти на розгляд голові Колегії не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання.

12. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання Колегії визначаються головою Колегії.

13. Секретарем колегії після затвердження начальником відділу переліку основних питань для розгляду на черговому засіданні Колегії, формується план підготовки до засідання Колегії, де зазначається перелік документів, що подаються до засідання, посадові особи, відповідальні за їх підготовку, і терміни подання документів.

14. У разі необхідності, за визначенням начальника відділу райдержадміністрації (голови Колегії), можуть утворюватися робочі групи для вивчення питань, що вносяться на розгляд Колегії.

15. Підготовка проекту порядку денного засідання Колегії згідно із затвердженим переліком питань для розгляду та з урахуванням внесених пропозицій щодо додаткових питань, погоджених з начальником відділу освіти (головою Колегії), здійснюється секретарем колегії.


16. До засідання Колегії подаються:

 1. проект порядку денного засідання Колегії

16.2. довідки, адресовані Колегії відділу освіти з питань, внесених на розгляд Колегії, із викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій.

 1. проект наказу;

 2. проект рішення Колегії (у разі потреби), в якому викладаються рекомендації (пропозиції) щодо рішень і дій, пов'язаних з розглянутим питанням, зокрема щодо видання відповідного наказу.

16.5. список членів Колегії;

16.6.список учасників засідання Колегії із зазначенням їх прізвищ (в алфавітному порядку), імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

16.7. у разі потреби, список осіб, які попередньо виявили бажання взяти участь в обговоренні відповідних питань порядку денного засідання Колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

16.8. інші довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які стосуються порядку денного.

17. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання Колегії, подають матеріали у терміни, визначені планом підготовки засідання, до секретаря колегії, який контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення та не пізніше як за три дні до дня проведення засідання.

У разі недостатньої підготовленості того чи іншого питання начальник відділу освіти (голова Колегії) може прийняти рішення про зняття його з розгляду та/або перенесення розгляду питання на іншу дату.

 1. Запрошені на засідання Колегії повідомляються про місце, час, порядок денний засідання Колегії не пізніше як за два дні до засідання колегії.


^ Порядок проведення засідання Колегії


19 .Засідання Колегії веде її голова, а у разі його відсутності посадова особа, на яку покладено виконання обов'язків начальника відділу освіти.

20.Засідання Колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів Колегії.

21. Члени Колегії беруть участь у засіданні Колегії особисто.

Якщо член Колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові Колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

22.Порядок денний і рішення Колегії з обговорюваних питань затверджуються членами Колегії шляхом голосування.

23.Члени Колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються.

Особи, запрошені на засідання Колегії для розгляду окремих питань можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови Колегії.

24. Члени Колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

25. Рішення Колегії приймаються з кожного питання порядку денного
відкритим голосуванням більшістю голосів, присутніх на засіданні членів
Колегії.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування, порядок проведення якої визначається головуючим.

Думка відсутнього члена Колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні Колегії і враховується під час голосування.

26. У разі проведення спільних засідань колегії двох і більше органів виконавчої влади приймається спільне рішення.

Порядок проведення спільного засідання визначається за домовленістю голів колегій.

27. Голова Колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання Колегії представників засобів масової інформації та проведення
кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

28.Після засідання Колегії посадові особи, відповідальні за підготовку
розглянутих питань, в обов'язковому порядку доопрацьовують протягом 10 календарних днів (якщо головою Колегії чи рішенням Колегії не встановлено інший термін) проекти рішення, наказу з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених учасниками засідання Колегії і схвалених Колегією під час обговорення питань порядку денного.

29. Рішення Колегії оформляються протоколами, які підписуються
головуючим на засіданні та секретарем, який веде протокол.

У протоколах засідань вказується дата, час і місце проведення засідання, кількість присутніх членів Колегії, прізвища, імена та по батькові, місце роботи та посади запрошених на засідання, перелік питань, що розглядалися, прізвища, імена та по батькові і посада доповідачів, прізвища та ініціали виступаючих, зміст прийнятих рішень з обговорюваних питань.

30 Рішення спільних засідань колегій оформляються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої влади та відділу освіти.

31. Матеріали засідань Колегії формуються і зберігаються в установленому порядку у відділі освіти спеціалістами з кадрових питань .

32.Контроль за виконанням рішень Колегії, з розглянутих питань, наказів, прийнятих за результатами обговорення питань Колегією, здійснюється спеціалістами відділу освіти, відповідно до розподілу обов”язків.

33. Колегія заслуховує інформації (звіти) про стан виконання рішень Колегії, з обговорених на засіданнях Колегії питань.

34.Організаційне забезпечення підготовки та проведення засідань Колегії покладається на секретаря колегії.

35.Матеріально-технічне забезпечення засідань Колегії здійснюється відділом освіти райдержадміністрації.


Керівник апарату

адміністрації О.В.НовосвітнійСхожі:

Рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності відділу освіти. Розглядає пропозиції щодо iconРішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності райдержадміністрації. Розглядає пропозиції щодо
Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії в районній державній адміністрації
Рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності відділу освіти. Розглядає пропозиції щодо iconРішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності райдержадміністрації; 2 розглядає пропозиції щодо
Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії в районній державній адміністрації
Рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності відділу освіти. Розглядає пропозиції щодо iconРішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності районної державної адміністрації; 2 розглядає пропозиції щодо
Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії в районній державній адміністрації
Рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності відділу освіти. Розглядає пропозиції щодо iconРішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності районної державної адміністрації; 2 розглядає пропозиції щодо
Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії районної державної адміністрації
Рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності відділу освіти. Розглядає пропозиції щодо iconПропозиції відділу освіти Кам’янської райдержадміністрації до Етичного кодексу українського вчителя Стаття 9
...
Рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності відділу освіти. Розглядає пропозиції щодо iconРішення №782 від 18. 06. 2013 "Про інформацію радника Міністра екології та природних ресурсів України щодо перспектив видобування вуглеводнів у Львівській області" Рішення ухвалює більшість від загального складу всеукраїнське об'єднання Свобода
Про внесення змін до рішення №782 від 18. 06. 2013 "Про інформацію радника Міністра екології та природних ресурсів України щодо перспектив...
Рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності відділу освіти. Розглядає пропозиції щодо iconПлан роботи навчального закладу
Подати до відділу освіти пропозиції щодо затвердження складу атестаційних та апеляційних комісій для проведення дпа
Рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності відділу освіти. Розглядає пропозиції щодо iconРішення від 11 січня 2012 року Протокол №2/1 м. Черкаси
Про результати комплексної перевірки роботи відділу освіти Черкаської райдержадміністрації та підпорядкованих йому навчальних закладів...
Рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності відділу освіти. Розглядає пропозиції щодо iconРішення щодо вибору напрямів подальшої професійної освіти
Підготовка учнів 7–9 класів до вибору спрямування і спеціалізації профільного технологічного навчання у старшій школі
Рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності відділу освіти. Розглядає пропозиції щодо iconРішення №838 від 10 березня 2009 року Про звіт головного управління освіти І науки щодо виконання рішення обласної ради від 22. 12. 2005 р. №465 "Про затвердження основних напрямів розвитку освітньої галузі області на період 2006 2008 років"
Про звіт головного управління освіти і науки щодо виконання рішення обласної ради від 22. 12. 2005 р. №465 "Про затвердження основних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи