Положення про районний методичний кабінет icon

Положення про районний методичний кабінет
Скачати 85.87 Kb.
НазваПоложення про районний методичний кабінет
Дата конвертації19.03.2013
Розмір85.87 Kb.
ТипПоложення


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Начальник відділу освіти Христинівської

райдержадміністрації


«____» __________________ 2009 р.


ПОЛОЖЕННЯ

про районний методичний кабінет


І. Загальні положення


  1. Районний (міський) методичний кабінет є науково-методичною установою, яка відповідно до чинного законодавства здійснює науково-методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти району, підвищення кваліфікації педагогічних працівників

  2. Засновником районного методичного кабінету (далі – методкабінет) є місцеві органи виконавчої влади.

  3. У своїй діяльності методкабінет керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», «Про місцеве самоврядування», указами і розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства в галузі освіти, в тому числі Міністерства освіти і науки України, місцевих органів виконавчої влади, цим Положенням і своїм статутом.

  4. Методкабінет підпорядковується засновнику з усіх питань діяльності, а в частині науково-методичного забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти – відповідному інституту післядипломної педагогічної освіти.

  5. Методкабінет є юридичною особою, має печатку, штамп, бланки з відповідними реквізитами, рахунки в банку.
 1. Мета, основні принципи та функції діяльності методкабінету:
  1. Метою діяльності методкабінету є науково-методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти, організація науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів (далі – навчальні заклади) і розвиток їхньої творчої ініціативи у міжкурсовий період.

  2. Організація діяльності методкабінету грунтується на принципах, визначених статтею 6 Закону України «Про освіту», зокрема: демократизму і гуманізму;

рівності умов для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його духовного, творчого та інтелектуального потенціалу;

безперервності фахового вдосконалення;

науковості, гнучкості і прогностичності науково-методичної роботи з педагогічними кадрами;

незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.


  1. Функції методкабінету:
   1. Цільові:

прогностична – враховує перспективи розвитку освітньої галузі і спрямована на використання в педагогічній практиці сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій;

компенсаторна – передбачає надання педагогічним працівникам інформації, яка не була отримана ними під час здобуття вищої педагогічної освіти;


інформаційно-коригувальна – спрямована на корекцію й оновлення інформації, яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій;


   1. Організаційні:

трансформаційна – відбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику навчальних закладів;


діагностична – систематичний моніторинг навчально-виховного процесу, рівня знань, умінь і навичок учнів у навчальних закладах, їх навчальних досягнень і вихованості, а також професійного рівня педагогічних працівників;


моделююча – моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників;


інформаційно-аналітична – вивчення й узагальнення перспективного педагогічного досвіду для його застосування у навчально-виховному процесі та удосконалення професійного рівня педагогічних кадрів;


організаційно-координувальна – координація діяльності циклових методичних комісій (об»єднань) району (міста), навчальних закладів;


соціальна – створення належного психологічного клімату, вивчення і розв»язання конфліктних ситуацій у педагогічних колективах навчальних закладів.


 1. Основні напрями і завдання діяльності методкабінету


3.1.Діяльність методкабінету здійснюється за такими основними напрямами:

науково-методичне забезпечення системи дошкільної та загальної середньої освіти;


трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка інноваційної діяльності в освітній галузі, наукові пошуки та експериментальна робота, яку проводять педагогічні працівники навчальних закладів району (міста);


інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників;


консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічних наук.


  1. Основними завданнями діяльності методкабінету є:


3.2.1 створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання;


3.2.2. координація діяльності методичних кабінетів при навчальних закладах, районних (міських) циклових методичних комісій (об»єднань) і методичних комісій (об»єднань) при навчальних закладах;


3.2.3. моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів, у тому числі тих, що навчаються за альтернативними підручниками і навчальними посібниками, їх відповідності Державному стандарту початкової загальної освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. (далі – Державний стандарт початкової загальної освіти), та Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 24 (далі – Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти);

моніторинг умов забезпечення психічного та фізичного стану учнів навчальних закладів;


3.2.4. моніторинг стану психічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку, набуття ними життєвого досвіду та вироблення вмінь і навичок, необхідних для подальшого навчання; стану організації педагогічного процесу і науково-методичної роботи в цих закладах;


3.2.5. здійснення організації апробації та моніторингових досліджень навчально-методичного забезпечення дошкільної освіти, підручників, навчальних посібників та іншої навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів;


3.2.6. патронаж навчальних закладів, які мають статус експериментальних майданчиків, і надання їм науково-методичної допомоги;


3.2.7. вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до атестації; участь у роботі атестаційних комісій, надання на звернення відділу освіти оцінки якості навчально-виховної роботи педагогічних працівників, що атестуються;


3.2.8. організація і науково-методичне забезпечення роботи з резервом працівників науково-методичних установ і керівних кадрів закладів освіти району;


3.2.9. впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання;


3.2.10. проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників; надання переможцям допомоги щодо підготовки їх до участі в наступних етапах змагань;


3.2.11. взаємодія з районними науковими відділеннями Малої академії наук України та іншими учнівськими товариствами, участь у проведенні олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів тощо; організація підготовки команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань;


3.2.12. організація інформаційно-комунікаційного обслуговування та використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі та діяльності навчальних закладів;


3.2.13. вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу;


3.2.14. формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників, створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань;

3.2.15. проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності навчальних закладів і окремих педагогічних працівників;


3.2.16. висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників і проблем розвитку освіти в районі.


3.3. Методкабінет у процесі реалізації покладених на нього завдань взаємодіє з центром практичної психології і соціальної роботи; психолого-медико-педагогічною консультацією, інститутом післядипломної педагогічної освіти, вищими навчальними закладами, творчими спілками, громадськими установами та організаціями тощо.


3.4. Колегіальним органом керівництва методкабінетом є науково-методична рада. 1. Кадрове забезпечення методкабінету (центру).
  1. Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти та освітніх галузей Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти в штаті методкабінету є такі посади методистів:


з дошкільної освіти, художньої культури;

з початкової освіти;

з бібліотечних фондів;

з мов і літератур (української мови та літератури; іноземних мов; зарубіжної літератури; російської та інших мов національних меншин);

з суспільствознавства (історії, правознавства);

з математики, фізики, інформатики;

з природознавства (біології та хімії, географії й економіки);

з технологій (трудового навчання і креслення; основ інформатики);

із здоров»я і фізичної культури (основ здоров»я, фізичної культури, курсу «Захист Вітчизни»;

з виховної роботи;

психолог;

соціальний педагог.

  1. Напрями і зміст діяльності методистів та інших працівників методкабінету визначаються посадовими інструкціями та функціональними обов»язками залежно від їхньої освіти, кваліфікації та наявних штатних одиниць.
  1. При методкабінету створюється бібліотека.
  1. Методкабінет очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади засновником за погодженням з відповідним інститутом післядипломної педагогічної освіти.

   1. Завідувач:


здійснює загальне керівництво діяльністю методкабінету, готує план роботи, погоджує і затверджує його в установленому порядку;


затверджує структуру методкабінету, посадові інструкції та функціональні обов»язки його працівників;

представляє інтереси методкабінету у відносинах з відділом освіти, відповідним інститутом післядипломної педагогічної освіти, юридичними і фізичними особами;


вносить пропозиції засновнику стосовно чисельності та фонду оплати праці працівників;


видає в межах компетенції накази та забезпечує контроль за їх виконанням;


приймає на роботу і звільняє з роботи працівників методкабінету;


розпоряджається майном і коштами методкабінету (центру);


заохочує працівників і накладає на них дисциплінарні стягнення;


звітує перед засновником і відповідним інститутом післядипломної педагогічної освіти про результати діяльності методкабінету.


   1. Завідувач є членом колегії районного відділу освіти.
   1. Завідувач може мати заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади завідувачем методкабінетом за погодженням із засновником.
  1. Працівникам методкабінету встановлюється заробітна плата згідно з тарифними розрядами посад Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298, відповідно до чинного законодавства.
 1. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення методкабінету
  1. Матеріально-технічне забезпечення методкабінету здійснюється засновником, який забезпечує його необхідними будівлями, обладнанням, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування тощо.
  1. Фінансування методкабінету здійснюється засновником за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.Схожі:

Положення про районний методичний кабінет iconРішення колегії відділу освіти від 3 червня 2009 року з питання «Про Положення про районний методичний кабінет відділу освіти Фастівської рда»
Міністерства освіти і науки України від 08 грудня 2008 р. №1119 «Про затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет...
Положення про районний методичний кабінет iconУкраїна хорольська районна державна адміністрація полтавської області відділ освіти районний методичний кабінет
Хорольський районний методичний кабінет на виконання листа Полтавського обласного інституту 03. 09. 2012 №996 „ Про запровадження...
Положення про районний методичний кабінет iconПоложення про районний (міський) методичний кабінет (центр) (Наказ мон україни №1119 від 08. 12. 2008) Положення про методичний кабінет середнього закладу освіти (Наказ мо №385 від 28. 10. 1997)
Нормативно-правове забезпечення функціонування методичної служби загальноосвітнього навчального закладу
Положення про районний методичний кабінет iconПоложення про районний (міський) методичний кабінет (центр) Відповідно до статей 12, 14, 19 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ), статей 41, 42 Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14
Затвердити Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр) (додається)
Положення про районний методичний кабінет iconКомунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет» Будьте обережні на воді! (методичні рекомендації)
Стахова Світлана Миколаївна – методист комунальної установи «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Положення про районний методичний кабінет iconУкраїна хорольська районна державна адміністрація полтавської області відділ освіти районний методичний кабінет
Районний методичний кабінет направляє лист видавництва „Світич“ від 27. 04. 2012 №74 про створення нового видання, призначеного для...
Положення про районний методичний кабінет iconПоложення про районний (міський) методичний кабінет (центр) Конституцією України Законом України «Про освіту» > Законом України «Про загальну середню освіту» Законом «Про дошкільну освіту» > Законом «Про позашкільну освіту»
Районний методичний кабінет відділу освіти Кіровоградської районної державної в своїй діяльності керується
Положення про районний методичний кабінет iconКомунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет» Організація навчально-тематичних екскурсій для школярів (методичні рекомендації)
Стахова Світлана Миколаївна – методист комунальної установи «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Положення про районний методичний кабінет iconКомунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет» Організація навчально-тематичних екскурсій для школярів (методичні рекомендації)
Стахова Світлана Миколаївна – методист комунальної установи «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Положення про районний методичний кабінет iconКомунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Овчарук Оксаною Олександрівною методистом комунальної установи «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи