Передовий педагогічний досвід під поняттям педагогічний досвід icon

Передовий педагогічний досвід під поняттям педагогічний досвід
НазваПередовий педагогічний досвід під поняттям педагогічний досвід
Сторінка3/12
Дата конвертації19.03.2013
Розмір0.7 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
^

ТВОРЧИЙ ЗВІТ ВЧИТЕЛЯ


Творчий звіт вчителя - це форма методичної роботи спрямованої на пошук, підтримку і пропаганду прогресивного педагогічного досвіду вчителя, а також діяльності всього педагогічного колективу з питань нових технологій, організації навчально-виховної та методичної роботи в закладах освіти.

Доцільно проводити творчий звіт як підсумок атестації або шкільний етап конкурсу “Вчитель року”.

Творчий звіт вчителя готує методична рада школи. Вона розробляє план проведення творчого звіту, організовує консультації, бібліографічні огляди, виставки творчих робіт, розробки дидактичних матеріалів і т. п.


Творчий звіт вчителя здійснюється в такій послідовності:

1. Підготовка вчителя до творчого звіту (підготовчий етап).

1.1. Збір і опрацювання інформації.

1.2. Підготовка короткої доповіді для творчого звіту з досвіду роботи вчителя.

1.3. Підготовка і оргнанізація постійно діючої виставки творчого досягнення вчителя в пердметному кабінеті, та методичному кабінеті школи, РМК.

1.4. Висвітлення передового педагогічного досвіду вчителя протягом навчального року в педагогічній пресі, у виступах по телебаченню, радіо.

1.5. Оформлення матеріалів творчого досягнення вчителя.

1.6. Визначення дати і місця проведення творчого звіту.

2. Проведення творчого звіту.

2.1. Урочисте відкриття творчого звіту вчителя. Вступне слово методиста РМК.

2.2. Короткий виступ-характеристика директора школи.

2.3. Звіт вчителя про власний досвід та творчі досягнення, напрацювання.

2.4. Осмислення і обговорення творчого доробку вчителя.

2.5. Огляд виставки творчого доробку вчителя.

3. Урочисті привітання вчителя з творчим звітом.

3.1. Представники відділу освіти, РМК.

3.2. Адміністрація школи та педагогічний колектив.

3.3. Вчителі-пердметники за фахом міста (району).

3.4. Учні, батьки.

3.5. Шкільний концерт з нагоди творчого звіту вчителя.

4. Підведення підсумків, вироблення рекомендацій щодо використання творчого звіту і його впровадження у вивчення передового педагогічного досвіду.

Підводячи підсумки творчого звіту вчителя, виділяють три рівні: науковий, методичний, практичний.

^ Для використання та висвітлення творчого звіту вчителя його узагальнений матеріал має включати такі питання:

а) загальна тема творчого звіту вчителя та його суть;

б) зміст творчого звіту;

в) рекомендації щодо його впровадження та використання.

Координацію творчих звітів вчителів у районі здійснює РМК.

^

ТВОРЧИЙ ПОРТРЕТ ВЧИТЕЛЯ


Творчий портрет вчителя – це форма методичної роботи з формування творчої активності, розвитку ініціативи педагога, узагальнення і поширення його досвіду, зростання авторитету.

^ Технологія проведення:

Підготовча робота (вивчення досвіду роботи вчителя, професійної біографії, відвідування уроків, позакласних заходів).

Ознайомлення з виставкою творчих доробок вчителя.

Презентація вчителя, його творчих здобутків адміністрацією школи, колегами по роботі, вихованцями, батьками. Експрес-інтерв’ю з вчителями.

Педагогічна вітальня, в ході якої колеги по роботі, учні виконують пісні про школу, вчителя, рідний край, де панує гумор, фантазія педколективу.

Технологія проведення творчого портрету вчителя носить варіативний характер.

Цей захід сприяє згуртуванню педагогічного колективу, утвердження в ньому духу професіонального суперництва, творчого пошуку.

САМООСВІТА


Самоосвіта — це самостійно надбані знання, з урахуванням особистих інтересів і об’єктивних потреб загальноосвітньої школи, із різних джерел — додатково до тих, що отримані в базових навчальних закладах. Відмінною рисою самоосвіти педагога є те, що результатом такої роботи виступає ефект розвитку учнів, а не тільки власне самоудосконалення в особистому та професійному планах.

^ Форми самоосвіти педагога: поглиблена підготовка до уроків; виконання докурсових та міжкурсових завдань; заняття на очно-заочних курсах; виступи на семінарах з доповідями; систематичне читання книг та періодичних видань.

^ Форми і методи керівництва самоосвітою вчителів з боку адміністрації школи:

1. Винесення на педради, засідання методоб’єднань питань, пов’язаних із самоосвітою. Систематичне пояснення ролі самоосвітньої роботи, організація виступів вчителів з питань обміну досвідом самоосвіти.

2. Індивідуальні бесіди керівників шкіл з вчителями про основні напрями самоосвіти.

3. Спільне обговорення керівниками шкіл та вчителями методів вивчення важких розділів і тем програми. Розробка окремих рекомендацій з метою підвищення педагогічної ефективності уроків.


4. Надання допомоги вчителям в узагальненні свого досвіду, підготовці доповідей з проблем педагогіки, стимулювання найбільш пвдготовлених учителів до науково-дослідної роботи.

5. Комплектування та поповнення бібліотечного фонду літературою з питань самоосвіти та самовдосконалення, а також новинками психолого-педагогічної літератури.

6. Проведення циклів лекцій, групових та індивідуальних консультацій, семінарів.

7. Систематичне підведення підсумків самоосвітньої роботи вчителя (співбесіди, колоквіуми, звіти на педрадах і засіданнях методоб’єднань), визначення завдань і змісту самоосвіти на новий навчальний рік, аналіз якісних підсумків навчально-виховного процесу.


^ Технологія організації самоосвіти педагогів-предметників може бути представлена у вигляді наступних п’яти етапів:

Перший етап — установчий, передбачає створення певного настрою до самостійної роботи; вибір мети роботи, віходячи з науково-методичної теми (проблеми) школи; формулювання особистої індивідуальної теми, осмислення послідовності своїх дій.

Другий етап — навчаючий, на якому педагог знайомиться з психолого-педагогічною та методичною літературою з обраної проблеми освіти.

Третій етап — практичний, під час якого відбувається нагромадження педагогічних фактів, їх добір та аналіз, перевірка нових методів роботи, постановка експериментів. Практична робота продовжує супроводжуватися вивченням літератури.

Четвертий етап — теоретичне осмислення, аналіз і узагальнення нагромаджених педагогічних фактів. На даному етапі доцільно організувати колективне обговорення прочитаної педагогічної літератури; творчі звіти про хід самоосвіти на засіданнях методоб’єднання чи кафедри, на районних методоб’єднаннях; відвідування з наступним обговоренням відкритих уроків з образної проблеми та інші колективні форми роботи.

П’ятий етап — підсумково-контрольний, на якому педагог має підбити підсумки своєї самостійної роботи, узагальнити спостереження, оформити результати. При цьому головним виступає опис проведеної роботи й установлених фактів, їх аналіз, теоретичне обгрунтування результатів, формулювання загальних висновків та визначення перспектив у роботі.


^ Система самоосвітньої роботи вчителя передбачає: поточне і перспективне планування; підбір раціональних форм та способів засвоєння і збереження інформації; оволодіння методикою аналізу і способами узагальнення свого та колективного педагогічного досвіду; поступове освоєння методів дослідницької та експериментальної діяльності.

^ План самоосвіти вчителя повинен містити: перелік літератури, яку планується опрацювати; визначені форми самоосвіти; термін завершення роботи; передбачувані результати (підготовка доповіді, виступ на засіданні методоб’єднання, поурочне планування, опис досвіду роботи, оформлення результатів у вигляді звіту тощо).

Матеріал, зібраний в процесі самоосвіти, доцільно розподіляти на окремі теми і зберігати у вигляді карток, спеціальних зошитів, тематичних папок, особистого педагогічного щоденника. Важливе значення в процесі самоосвітніх занять має вміння працювати з літературними джерелами: робити виписки, складати конспект, тези прочитаного, розгорнутий план чи анотацію.

^ В шкільному методичному кабінеті на допомогу вчителям у їхній самоосвітній діяльності повинен формуватися банк матеріалів: списки рекомендованої для самостійного опрацювання літератури; матеріали з ППД; різні варіанти планів з самоосвітньої роботи; тексти доповідей; зразки рефератів за наслідками самоосвітньої діяльності; взірці конспектів літературних джерел; новинки психолого-педагогічної літератури.

Показники ефективності педагогічної самоосвіти — це насамперед якість організованого вчителем навчально-виховного процесу та професійно-кваліфікаційне зростання педагога.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12Схожі:

Передовий педагогічний досвід під поняттям педагогічний досвід iconПередовий педагогічний досвід: вивчення, узагальнення та поширення
Саме на це звертав увагу В. Сухомлинський, коли писав: «Суть керівництва сучасною школою полягає в тому, щоб у найважчій справі на...
Передовий педагогічний досвід під поняттям педагогічний досвід iconПередовий педагогічний досвід у структурі інноваційних процесів Пріоритетне завдання науково-методичної роботи
Сукупність знань, умінь і навичок, здобутих учителем у процесі навчально-виховної роботи
Передовий педагогічний досвід під поняттям педагогічний досвід iconПоложення про вивчення й узагальнення передового педагогічного досвіду загальні положення > Дійсне Положення визначає статус, цілі та задачі вивчення й узагальнення передового педагогічного досвіду, порядок його узагальнення
Передовий педагогічний досвід досвід, що відповідає сучасним вимогам, що відкриває можливості постійного удосконалювання, нерідко...
Передовий педагогічний досвід під поняттям педагогічний досвід iconДо уваги керівників, методистів, педагогів позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів!
Них наук України спільно з Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді з 2012 року започатковує видання науково-методичного...
Передовий педагогічний досвід під поняттям педагогічний досвід iconПерспективний педагогічний досвід
Перевірити на практиці правильність висновків та ефективність прийомів і методів
Передовий педагогічний досвід під поняттям педагогічний досвід iconІнформації про місцевий передовий досвід реалізації соціальних ініціатив та реформ у соціальній сфері
Проведено засідання комітету з економічних реформ 4 грудня 2013 року про інформування громадськості щодо реалізації соціальних ініціатив...
Передовий педагогічний досвід під поняттям педагогічний досвід iconЗ історії методичної служби м. Рівне Завідувач ку
...
Передовий педагогічний досвід під поняттям педагогічний досвід iconЗолотий фонд освіти Яворівщини
Якщо ви бажаєте впроваджувати у свою роботу кращий педагогічний досвід вчителів району, то пропонуємо звернутись до педагогів, які...
Передовий педагогічний досвід під поняттям педагогічний досвід iconІнформація про перспективний педагогічний досвід педагогів міста Миколаїв, який узагальнено у 2011 році № Прізвище, ім’я, по-батькові
Формування основ національної свідомості у дітей старшого дошкільного віку засобами народознавства
Передовий педагогічний досвід під поняттям педагогічний досвід iconІнформація про автора Прізвище, ім’я, по батькові: Рік народження: Освіта: Фах: Звання, нагороди: Посада: Педагогічний стаж: Адреса досвіду (заклад): Інформація про досвід

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи