Частина перша Опис інноваційного проекту 2008 рік Людство завжди успішно розвивалось icon

Частина перша Опис інноваційного проекту 2008 рік Людство завжди успішно розвивалось
НазваЧастина перша Опис інноваційного проекту 2008 рік Людство завжди успішно розвивалось
Сторінка1/5
Дата конвертації20.04.2013
Розмір0.72 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ПРОФЕСІЙНИЙ ГІРНИЧИЙ ЛІЦЕЙ
Частина перша


Опис інноваційного проекту


2008 рік


Людство завжди успішно розвивалось

тільки шляхом самоосвіти

Г. Спенсер

Засадою освіти XXІ століття, за прогнозами філософів, повинностати навчання учнів мистецтву мислення, використання набутих знань для аналізу проблем у будь-якій сфері життя та знаходження шляхів їхнього конструктивного розвитку. Саме з інтенсифікацією пізнавальної активності учнів пов’язують надії на підготовку високоінтелектуальних професіоналів, здатних успішно розв’язувати творчі завдання, олюднювати середовище, збагачувати його духовно.

У системі професійної освіти допомагає учням самовизначитись, свідомо зайняти певну соціальну, життєву і громадянську позиції, сприяє світоглядному самовизначенню навчальний курс «Людина і суспільство». Повноцінне викладання курсу передбачає використання таких методичних засад, як гуманоцентризм, цілісністьі системність, плюралізм і відкритість, розвиток особистості, органічне поєднання національного і загальнолюдського, локального і глобального тощо.

Курс «Людина і суспільство» складається з двох взаємопов’язаних частин: «Людина і світ” і «Особа і суспільство».

За навчальним планом учні ліцею вивчають матеріал упродовж 35 годин. Обидві частини курсу розроблені на єдиній концептуальній основі з урахуванням методичних принципів, Але, водночас, мають свою певну специфіку. Перша частина є узагальненням і систематизацією знань учнів на світоглядному рівні і спрямована на вироблення їхньої життєвої позиції. Друга частина спрямована на формування соціальної позиції молоді.

При великому обсязі матеріалу, малій кількості годин, виділених на його вивчення та відсутності методичної літератури виникає проблема підготовки викладача та засвоєння курсу учнями взагалі. На місцях ми відчуваємо нестачу друкованих підручників «Людина і світ» під редакцією Л.В. Губернського К. 2001р. та «Людина в сучасному світі» Р.А.Арцишевського К. 1997р. Електронний підручник більше розрахований на учнів гуманітарного профілю загальноосвітніх навчальнихзакладів та студентів ВУЗів. Дидактичний матеріал напрацьовується кожним викладачем особисто із різних джерел знань.

Викладені вище аспекти і спонукали нас до розробки та впровадження в життя ліцею проекту «Експрес-діагностування процессу набуття учнями знань з курсу «Людина і суспільство», частина перша.

Мета проекту: допомогти учням визначитись із власним світобаченням та у подальшому самореалізуватись у суспільстві і професійній діяльності. Інтенсифікувати навчальний процесс.

Завдання проекту:

- розвинути індивідуальні пізнавальні здібності кожного учня;

- узагальнити і систематизувати знання учнів на загальносвітоглядному

рівні;

- вироблення в учнів цілісного бачення людини і суспільства у їхніх взаємозв’язках з природою на основі узагальнення та систематизації різних знань суспільно-гуманітарного профілю;

- збагачення учнів знаннями і вміннями, які стали б достатньою передумовою продовження ними своєї суспільно-гуманітарної освіти та власної життєвої позиції.

Проект сприятиме:

- розширенню банку інноваційних ідей;

- обміну досвідом та інформацією;

-;дидактичному доповненню до електронного та звичайного підручників курсу;

- активному навчанню та світосприйманню учнів;

- створенню учнями власних творчих робіт.

Провідна ідея проекту: «Найважливіше завдання цивілізації – навчити людину мислити» П.Едісон

Галузь застосування: освітня, вивчення курсу «Людина і суспільство»

Суб’єкти інноваційної діяльності: викладачі суспільних предметів, учні ІІ – го курсу ліцею.

Автор проекту: Гусарова Валентина Володимирівна, викладач суспільних предметів, заступник директора з виховної роботи,

Асистент: Скрипник С.Ф., методист ліцею.


Назва проекту: Експрес – діагностування процесу набуття учнями знань з курсу „Людина і суспільство”


Навчальний заклад: Професійний гірничий ліцей м. Комсомольська

^

Адреса навчального закладу: 39800, м. Комсомольськ

Полтавської ул..


ул..Космонавтів, 10

тел: 8(05348) 2-17-40

Факс: 2-17-40

Директор ліцею – Пижиков

Володимир Васильович


Зміст інновації

Проект висвітлює застосування тестових завдань, опорних схем та криптограм, які допомагають викладачу реалізувати конкретні цілі викладання курсу “Людина і суспільство” та заохочують учнів до активного навчання і світосприймання, широти і критичності мислення, створення власних творчих робіт.


Проблема оцінювання навчальних досягнень учнів – одна з найскладніших у діяльності викладачів. Особливого значення вона набуває і під час вивчення першої частини курсу, де треба узагальнити і систематизувати знання учнів, виявити рівень засвоєння основних понять та умінь. Оцінювання потребує від викладача уваги і творчого підходу. Використання різноманітних матеріалів, запропонованих у проекті, полегшить працю викладача з діагностування навчальних досягнень учнів. Завдання складені у формі тестів та криптограм позитивно сприймаються учнями, їх використання на уроках займає мінімум часу, дає можливість швидко і об’єктивно оцінити кожного учня. Крім цього завдання можна використовувати як засіб:

 • самоперевірки рівня засвоєння матеріалу учнем;

 • для письмової експрес-перевірки потемного засвоєння вивченого матеріалу;

 • для корекції і поглиблення знань окремих учнів;

 • як форму домашнього завдання.

За навчальним планом учні вивчають матеріал упродовж

35 годин. При великому обсязі матеріалу, малій кількості годин та відсутності методичної літератури виникає проблема засвоєння предмету взагалі. Враховуючи те, що підготовка до уроку вимагає від викладача серйозної, вдумливої праці і значних затрат часу, запропоновані тести, опорні схеми, криптограми мають на меті:

 • допомогти викладачу реалізувати закладені в навчальній програмі конкретні цілі викладання цього курсу;

 • інтенсифікувати навчальний процес;

 • зробити засвоєння навчального матеріалу для учнів яскравим, емоційним, доступним;

 • допомогти учням визначитись із власним світобаченням та в подальшому самореалізуватись у суспільстві та професійній діяльності.

Матеріали пропонуються для викладачів суспільних предметів. Можуть слугувати дидактичним доповненням до електронного та звичайного підручників зазначеного курсу


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

^

Розділ І. Розвиток поглядів на світ і людину в історії суспільної думки

 1. Первісний, донауковий світогляд далеких предків сучасного людства можна назвати…

 2. Всі нам відомі етноси мали міфи про початок світу, про його народження. На їхню думку все живе бере початок:

а) з океану б) з яйця в) з космосу

3. Слабкостями міфологічного світогляду є:

а) сліпе поклоніння силі природи;

б) ………(крапки позначають кількість букв у слові)

4. Віра людини в спільне походження і кровну спорідненість між даною родовою групою людей і певним видом тварин, це:

а) магія б) фетишизм в) тотемізм

5. Найпопулярнішими богами у східних слов'ян були:

а)…….. ; б)….. ; в)…. ; г)…...

(крапки позначають кількість букв у слові)

6. Який з основних типів світогляду возвеличує і абсолютизує людину?

7. Що є основною рисою релігійного світогляду?

8. Назвіть три сучасні світові монотеїстичні релігії.

9. Які релігійні свята та обряди є складовою частиною української національної культури?

10. Хто з давньогрецьких філософів вперше вжив поняття «філософія» ?

а) Арістотель б) Сократ в) Піфагор

11. Кому належить вислів «Знання це сила!» ?

а) Ф. Бекону б) І. Канту в) Г. Гегелю

12. Коли виникли зародки староіндійської філософії?

а) У 300 – 2500 рр. до н.е. б) у 2500 – 2000рр. до н.е.

13.Як називають філософію, яку відтворює український народ?

14. Кого із українських філософів називали «мандрівним філософом» ?

15. Назвіть історичні типи світогляду.

16. Кого образно називають головною дієвою особою світогляду?

17. Світ як цілісність – це об'єкт чи предмет світогляду?

18. Створений людиною системно-узагальнений образ дійсності – це уявлення чи знання?

19. Ознаками моралі якої історичної епохи були рицарські кодекси честі, необхідність виявлення вірності вассала своєму сеньйору?

20. Про який вид мистецтва XXст. французький письменник Жорж Елгозі сказав: “Існують «два найбільші винаходи в історії: книгодрукування, яке засадило нас за книги і …, що відірвало нас від них»?

^Розділ ІІ. Сучасна картина світу
 1. Найдавнішою з відомих нам теорій будови всесвіту є так звана … (закінчіть речення)

 2. Система світу Арістотеля – Птоломея, що панувала в середньовічній науці, мала назву

а)геоцентрична; б) геліоцентрична

3. Закінчіть речення. За уявленнями Г.С.Сковороди, весь світ складається з „макрокосмосу”, „мікрокосмосу” та …

4. З якою фігурою ототожнюють форму Землі при вирішенні задач з геофізики та геодезії?

5. Хто створив першу математичну обчислену модель Всесвіту?

6. Давньогрецький мислитель Фалес вважав началом усіх речей воду чи вогонь?

7. Хто з учених розумів матерію як сукупність атомів, наділених силами?

8. Назвіть типи руху?

9. Як називають рух, коли у тій чи іншій системі відліку він не спостерігається?

10. Заповніть пропуски. Світ розвинутий у ________ та безмежний у ________ .

11. У чому полягає тривимірність простору?

12.Що є ознаками часу?

13. Чи слушний поширений вислів : „Час – загальна форма існування світу”

14. У якому світогляді природа уподібнюється людині?

а)міфологічному; б)релігійному; в)філософському

15. Яке середовище неминуче постійно наступає на природне, поглинаючи його.

16. Хто розробив наукову концепцію ноосфери у 20-х роках ХХ ст.?

17. Які три революційні перевороти мали місце у продуктивних силах суспільства?

18. Закінчіть речення. Творення людиною найбільш оптимальних умов для свого існування має назву … ?

19. Перспективна наука, метою якої є розв'язання технічних завдань шляхом дослідження й моделювання особливостей і властивостей живої природи.

20. Заповніть пропуски. Як біологічний, вид людство завжди було єдиним. Проте в процесі історичного розвитку виникали та поглиблювались етнічні, __________, ___________ відмінності між людьми.

21. Сучасне людинознавство є інтегрованим курсом спільних наук (100,150,200)

22.Для яких країн світу характерною ознакою є „демографічний вибух”?

23. Кому із письменників належить висловлювання: „Хай нас єднає все, що роз’єднує ”

а)О.Толстой ; б)К.Чапек; в) свій варіант;

24. Визначити етнічний склад населення м.Комсомольська.

25. Які міжнародні спільноти (політичні, економічні) Вам відомі?

26. Що є складниками культури людства?


Розділ III. Сутність, походження і становлення людини


1. Назвіть науки, що вивчають людину.

2. Кому належить висловлювання: " Пізнай самого себе"?

а) Платон; б) Сократ; в) Сенека

3. Яка гіпотеза виникнення людини ґрунтується на визнанні її природного (земного) походження?

4. Людина як складно-організована істота містить у собі . . . Закінчить речення.

5. Чого не вистачає у переліку основних ознак людини?

Особливий тип тілесної організації, наявність душі, суспільність, діяльність.

6. Як у міфологічному світогляді пояснюється походження людського життя?

7. Як і будь-яка інша жива істота, людина має своє середовище існування: природне та …

8. Власне біологічні властивості та інстинкти нам надає спадковість чи мінливість?

9. Музичний слух, зорова пам'ять, вміння читати, вміння розрізняти кольори, почуття ритму. Що зайве у наведеному переліку?

10. Як називають індивідуально-психологічні особливості людини, які є умовою оволодіння і виконання нею певного виду діяльності?

11. Як називають процес індивідуального становлення людини?

12. Закінчіть речення. Діяльність людини, спрямована на свідоме формування у себе певних рис і властивостей або їх удосконалень, це - …

13. В якому віці відбувається анатомо-фізіологічна перебудова організму людини?

14. Який внутрішній регулятор поведінки людини І. Кант назвав законом, що живе в нас самих?

15. Яка наука досліджує механізм передачі від покоління до покоління природних задатків?

16. Складіть логічний ланцюжок на тему «Походження людини», використовуючи слова: краманьйонці, пітекантроп, неандертальці, дріопітеки.

17. Що є найважливішим критерієм людськості взагалі?

а) рівень освіти; б) рівень морального розвитку;

в) рівень професіоналізму

18. Cформулюйте “золоте правило” моралі.

19. Який спосіб регулювання суспільного життя вчених виник раніше – мораль чи право?

20. Історично поняття ідеалу змінювалося. Сьогодні ми можемо визначити різні ідеали , а саме …

21. Хто з філософів і громадських діячів в Україні та Росії був першим теоретиком природного права на початку ХVІІІ ст.

А) Михайло Ломоносов

Б) Петро Могила

В) Феофан Прокопович

22. Людина від народження має: правоздатність чи дієздатність?

23. В якому році була прийнята Загальна Декларація прав людини?

24. Закінчіть речення. Зразок, відповідно до якого людина визначає свою поведінку та способи життя за конкретних обставин, це…

25. Самоконтроль – це головна функція гідності, честі чи совісті?

Розділ IV. Життя людини


1. Назвіть вікові етапи людського життя.

2. Який віковий етап людського життя найбільш тривалий і плідний?

3. Кому належать слова: «Кращий спосіб продовжити тривалість життя – не вкорочувувати його»?

а) Платону; б) Сенеці; в) Демокріту.

4. Назвіть чинники, що впливають на тривалість життя людини.

5. Як називають душевний стан найвищого і повного задоволення людини своїм життям, досягнутою метою, здійсненням свого призначення?

6. Чи пов’язані уявлення про щастя з конкретними умовами людського життя?

7. Які народи мають за даними статистики довшу тривалість життя у сучасному світі?

8. Що виявляється у практичних діях, оцінках, прагненнях людини?

9. Людина, яка не пасує перед труднощами і бачить у житті насамперед його світлі боки – це оптиміст чи песиміст?

10. Богиня людської долі, покровителька суспільного порядку в грецькій міфології, це - Немесіда чи Паллада?

11. Як зрозуміти слова «здоровий спосіб життя»?

12. Буддизм чи іслам уявляє посмерття, як багаторазові народження з усіма земними муками та проблемами, що супроводжують життя?

13. Чому позбавляти життя людини є найбільшим злочином?

14. Назвіть різновиди творчої діяльності.

15. Цінності є спільними для всіх людей чи мають для кожної людини

індивідуальний характер?

16. Цінності формуються на основі потреб чи інтересів?

17. Як називають уявний або очікуваний результат діяльності людини? – мета чи

сенс життя.

18. Насильницькою смертю загинули давньоруські київські князі.

а) Аскольд і Дір б) Володимир Великий.

в) Борис і Гліб г) Ярослав Мудрий

19. Заповніть пропуск. Римський імператор Марк ________ колись сказав, що

треба жити так, немов би час, залишений нам, є несподіваним подарунком.

20. Чим визначається самоцінність людини?


Розділ V. Діяльність людини


1. Закінчіть речення: Основою людської діяльності є …

2. до яких потреб мають відношення: куріння, алкоголь, наркотики, лінощі, безвілля, обжерливість?

3. Про розвиток людини як особистості можна судити у першу чергу за тим, наскільки у неї розвинені саме соціальні чи матеріальні потреби?

4. Визначити рівні людської діяльності.

5. Назвіть галузь знання, які першими виникли у давнину, для розв’язання практичних потреб людини.

6. Основою людського існування, джерелом суспільного багатства і способом самореалізації людини є…?

7. Навчання є видом

а) трудової діяльності; б) культурно-освітньої.

8.Найскладніший і глибоко суперечливий феномен життя людини та суспільства це…?

9. Назвіть внутрішні регулятори людської діяльності.

10. Що таке пристосовництво?

а) точка зору згідно якої людина є лише іграшкою в руках «долі»;

б) філософія життя, що характеризується відсутністю самовизначення,

пасивністю та байдужістю.

11. Які види юридичної відповідальності вам відомі із курсу правознавства?

12. Що виникає на основі й у процесі безпосередньої практичної взаємодії людей із зовнішнім світом та є сукупністю знань і навичок?

13. Яким чином здійснюється організація діяльності?

14. Якого характеру набула виробничо-господарська діяльність людини в сучасних умовах?

15. Геніальний інженер – винахідник Ю.Кондратюк в 1919 році написав рукопис, давши тому дерзновенний заголовок: «Тим, хто читатиме, щоб будувати». Його праця має відношення до планування чи прогнозування діяльності?

16. Кому із мислителів належать слова: «Людина – це істота, яка виробляє знаряддя праці»- К.Гельвецію чи Б.Франкліну?

17. Описуючи діяльність людини, виділяють певні загальні складові, без яких діяльність як реальний процес зміни форм навколишньої дійсності не може відбуватися. Назвіть їх.

18. Якими рисами характеру можна висловити становлення людини до праці?

19. За структурою господарства сучасна Полтавщина:

а) індустріально-аграрна область України;

б) аграрно-індустріальна.

20. Правоохоронна діяльність на Полтавщині почала вестися цілеспрямовано з початку ХХст. Товариством любителів природи, заснованим у 1918р В.У.Вернадським чи А.С.Макаренком?

^
Розділ Vl. Духовний світ людини
 1. Закінчіть перелік. Духовність людини – це уміння мріяти, фантазувати, творчо удосконалювати світ, прагнучи зробити його кращим та …

 2. У тому, що людина, критично ставлячись до власного досвіду, зміює себе відповідно до власних ідеалів проявляється духовна чи тілесна діяльність?

 3. В якому з основних типів світогляду (міфології, релігії, філософії, науці) поняття «душа» розглядається як таке, що вказує на неповторність кожної людини, її феноменальність у відношенні до соціального і природного начала?

 4. Основою почуттів чи емоцій є суспільно сформоване ставлення людини до дійсності?

 5. Вони виникають як наслідок усіх видів чутливої діяльності, спостерігаються і у тварин.

 6. Чого не вистачає у зазначеному переліку складових духовного світу людини: почуття , емоції, настрій....?

 7. Назвіть основні типи темпераменту.

 8. Колись ще Арістотель зазначив, що людина пізнає світ через п’ять почуттів: слух, зір, нюх та . . . (доповніть)

 9. Найбільшою таємницею на світі, яку завжди прагнули розгадати найсвітліші уми людства, мабуть, є таємниця свідомості чи пізнання?

 10. Визначіть структуру свідомості.

 11. Відображенням таких процесів життєдіяльності суспільства як виробництво, відносини власності, обмін, споживання продуктів людської праці є політична свідомість чи економічна.

 12. Закінчіть речення. Відповідно до християнського віровчення єдина божественна сутність є особистісним відношенням трьох іпостасей – Отця, Сина і …

 13. Що розглядають як форму активного ставлення людини до навколишньої дійсності з метою її перетворення?

 14. У здатності предметно змінювати об’єктивно існуючу дійсність полягає тілесне чи духовне відношення до світу?

 15. Чого не вистачає в переліку форм психічного відображення: почуття, відчуття, думки, сприйняття, ідеї?

 16. Свідомість може бути індивідуальною, груповою та …

 17. Здатність людини зберігати й утворювати зміст попереднього досвіду – це пам’ять чи уява?

 18. Кому належить вислів: «Немає нічого в розумі, чого спочатку не було у відчуттях»? Дж. Локку чи Д. Карнегі?

 19. Який метод пізнання використовував Шерлок Холмс?

 20. Найвищим проявом цілеутворюючого відображення є створення в людській свідомості ідолів чи ідеалів?Розділ VII. Спілкування людини з людиною


1.Що являє собою соціальне середовище людини?

2.Чому спілкування – це потреба людини , її необхідність?

3.Однією із форм взаємодопомоги в Україні були толоки? Під час толоки панувала особлива атмосфера спілкування , яка ґрунтувалась на …. (доповніть речення)

4. Слова: " Найвищим благом є розкіш людського спілкування " належать:

а) Т. Пейну; б) де Сент-Єкзюпері

5. Засобами спілкування є … ( закінчіть речення )

6. Яку роль відіграє спілкування у становленні та розвитку людини?

7. Чи впливають міжособистісні стосунки на настрій, самопочуття, здоров'я людей та успішність їх діяльності?

8. Вищими проявами міжособистісних стосунків є . . . ( закінчіть речення)

9. Навики мовлення людиною успадковуються чи набуваються?

10.Чи притаманне спілкування іншим живим істотам, крім людини?

11.Що зайве у наведеному переліку: есперанто, мова кібернетичних пристроїв, мова дорожніх знаків, латинська мова, азбука Морзе?

12. "Заговори, щоб я тебе побачив". Кому з античних філософів належить наведене висловлювання Демокріту чи Сенеці?

13. На думку кого із мислителів закон любові для морального світу є так само обов'язковим і безумовним, як для світу природи закон тяжіння?

а) Л.Толстого; б) А.Швейцера; в) К.Ясперса.

14. Чи можлива культура особистості без культури спілкування цієї особистості?

15. Що називають інтимним почуттям любові, яке виникає та існує між людьми протилежної статі?

16. Наведіть приклади обрядових форм спілкування.

17. Визначити особливості комп’ютерного спілкування.

18. Чи можуть виникати конфлікти через несумісність та антипатію між людьми?

19. Певними правилами, інструкціями, розпорядками визначається ділове чи дружнє спілкування?

20 Назвіть компоненти невербального спілкування.


^ ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ


Розділ 1 Розвиток поглядів на світ і людину в історії суспільної думки

1. Міфологічним.

2. З яйця.

3. Декларування пасивного характеру відношення людини до світу.

4. Фетишизм.

5. Даждьбог, Перун, Дана, Макоша.

6. Філософія.

7. Зв’язок із вірою в надприродне.

8. Християнство, іслам, буддизм.

9. Пасха, Різдво, Водохреща, Трійця, Колядки, щедрівки, св. Миколая.

10. Піфогор.

11. Ф. Бекону

12. У 2500 - 2000 рр. до н.е.

13. "Філософією серця" або кордоцентричною.

14. Г.С. Сковорода.

15. Міфологічний, релігійний, філософський.

16. Людину.

17. Об"єкт.

18. Знання.

19. Середньовіччя.

20. Телебачення.

Розділ 2 Сучасна картина світу

1. "Піфагорійська" система.

2. Геоцентрична.

3. Світу символів.

4. Еліпсоїдною.

5. Коперник.

6. Воду

7. І. Ньютон.

8. Прогресивний, регресивний, спокій.

9. Спокій.

10. У просторі, у часі.

11. Що предмети мають висоту, ширину і глибину.

12. Розвиток, незворотність, перехід речей з одного стану в інший.

13. Так.

14. Міфологічному.

15. Штучне середовище.

16. В. І. Вернадський.

17. Неолітична революція, промислова, НТР.

18. Процес виживання.

19. Біоніка.

20. Расові, соціальні.

21. 150 наук.

22. Китай, Індія, країни Латинської Америки.

23. К. Чапек.

24. У місті мешкають представники 20 етносів.

25. ООН, ЄС, НАТО, ВОЗ, інші.

26. Системність окремих народів та їхніх культур.

Розділ 3 Сутність походження і становлення людини

1. Медичні науки, психологія, соціологія.

2. Сократ.

3. Еволюційна.

4. Природне, тілесне, духовне, соціальне.

5. Свідомість.

6. В міфологічному світогляді походження людей пояснюється їх виходом із тваринного світу.

7. Суспільне.

8. Спадковість.

9. Вміння читати.

10. Здібності.

11. Онтогенез.

12. Самовиховання.

13. У підлітковому віці.

14. Совість.

15. Генетика.

16. Дріопітеки, пітекантропи, неандертальці, краманьонці.

17. Рівень морального розвитку.

18. Стався до інших людей завжди так, як би ти хотів, щоб вони ставилися до тебе.

19. Мораль.

20. Особистий, етичний, колективний, суспільно - політичний, економічний.

21. Теофан Прокопович.

22. Правоздатність.

23. 10.12.1948 р.

24. Ідеал.

25. Совість.
Розділ 4. Життя людини

1. Дитинство, підлітковий період, юність, зрілість, похилий вік і старість.

2. Зрілість.

3. Сенеці.

4. Природні чинники, суспільні та ставлення людини до себе.

5. Щастя.

6. Так.

7. Японці, греки, абхазці.

8. Життєва позиція.

9. Оптимізм.

10. Немесіда.

11. Спосіб життя, який відповідає потребам природного і соціального в людині.

12. Буддизм

13. Бо життя є найбільшою цінністю людини, і є невід’ємним правом людини.

14. Технічна, наукова, художня творчість.

15. Мають індивідуальний характер.

16. Інтересів.

17. Мета життя

18. Аскольд і Дір, Борис і Гліб

19. Марк Аврелій

20. Кожна людина цінна тим, що вона є.

Розділ 5. Діяльність людини.

1. Потреби.

2. Штучні потреби (псевдопотреби).

3. Соціальні потреби.

4. Біологічний,соціальний, суспільно -історичний.

5. Геометрія, арифметика, астрономія.

6. Праця.

7. Трудової діяльності.

8. Свобода.

9. Воля, совість, обов"язок, честь, гідність, принципи, саморегуляція.

10. Філософія життя, що характеризується відсутністю самовизначення, пасивністю та байдужістю.

11. Адміністративна, кримінальна, цивільна, матеріальна, конституційна.

12. Досвід.

13. Шляхом планування, прогнозування, програмування та раціоналізації діяльності.

14. Глобального, планетарного.

15. Прогнозування. Праця містила ідеї, до реалізації яких людство доступилося у другій половині

20 - го ст.

16. Б. Франкліну.

17. Мета, предмет і засіб дій.

18. Працелюбність або лінькуватість, відповідальність чи безвідповідальність, ініціативність або безініціативність, професіоналізм, інші.

19. Індустріально -аграрна область України.

20. В. І. Вернадським.

Розділ 6. Духовний світ людини

1. Уміння створити свій внутрішній світ,не схожий на навколишню дійсність.

2 .Духовна діяльність.

3. Філософії

4. Основою почуттів.

5. Ємоції.

6. Воля,темперамент.

7. Флегматик, холерик, сангвінік, меланхолік.

8. Дотик і смак.

9. Свідомості.

10. Єдність емоцій, мислення, пам’яті та волі.

11. Економічна свідомість.

12. Святого духа.

13. Діяльність.

14. Тілесне відношення.

15. Поняття,емоції.

16. Суспільною.

17. Пам’ять.

18. Дж.Локку.

19. Дедуктивний.

20. Ідеалів.
Розділ 7 Спілкування людини з людиною

1. Насамперед безпосереднє оточення людини: сім’я, друзі, сусіди, колектив, у якому навчається чи працює людина.

2. Відбувається обмін інформацією, досвідом; люди реалізують свою людяність, свою індивідуальність і неповторність.

3. Доброзичливості, мажорному настрою ; колективна праця супроводжується жартами, співами.

4. А. де Сент – Екзюпері.

5. Мова, міміка, жести, інтонації, штучні мови.

6. Вона є невід’ємним і дуже важливим аспектом людського існування, важливою передумовою формування людини як соціальної істоти.

7. Так.

8. Товаришування і дружба.

9. Набуваються.

10. Ні.

11. Латинська мова.

12. Сенеці.

13. Л. Толстого.

14. Ні.

15. Кохання.

16. Обряд заручин, хрещення, весілля, вручення паспорту.

17. Смайли, знаки, символи

18. Так.

19. Ділове.

20. Поза, жести, вираз обличчя


^ ОПОРНІ СХЕМИ


Різноманітність Форм людської самосвідомості1

2

3

4

5

Міфологія як

Релігійний

Наукове

Філософія як

Планетарна

перша форма

світогляд

пізнання

перша форма

самосвідомість як

людськоїтеоретичного

відображення

самосвідомостімислення

зростаючої взаємозалежності

Рух як загальний спосіб існування світу

типи

прогресивний

регресивний

спокій

форми

 • біологічний

 • планетарний

 • геологічний

 • механічний

 • фізичний

 • хімічний

 • соціальний

Людина як складно-організована істота міститьприродне

тілесне

соціальне

духовне

Електрохімічні

Єдність органів і

Співвідношення в людині

Психіка людини,

процеси,

систем нашого

родового та

її - почуття та

морфологічні та

організму

індивідуального,

захоплення,

генетичні явища,
загального

духовність,

фізіологічні,
національного;

ціннісні

нервово-мозкові
антропологічні

орієнтації.

процеси
особливості людини
З
психомоторні

математичні

технічні

професійні
дібності

музичні

артистичні

педагогічні

наукові

вокальні

літературні
мисленняволя


емоції


Пам'ять

Форми спілкування види


-традиційні

-обрядові

-пряме

опосередковане

-формальне

 • ділове

 • дружнє-

 • родинне

 • неформальне

 • комп'ютерне  1   2   3   4   5Схожі:

Частина перша Опис інноваційного проекту 2008 рік Людство завжди успішно розвивалось iconІван Франко. Книга десята. Quo Tendis. Частина перша. Відхід Автори – Роман Горак, Ярослав Гнатів Горак Р., Гнатів Я. Іван Франко / Книга десята. Quo Tendis. Частина перша. Відхід. – Львів: Видавничий центр лну імені Івана Франка, 2009. – 434 с
Але читач переважну кількість книжкових новинок має змогу побачити на полицях університетської книгарні, розташованої у 118-ій кімнаті...
Частина перша Опис інноваційного проекту 2008 рік Людство завжди успішно розвивалось iconНаказ №121 Про впровадження освітнього інноваційного проекту „Щоденник ua
Головного управління освіти і науки Полтавської обласної від 06. 04. 2011 року №159 „Про впровадження освітнього інноваційного проекту”...
Частина перша Опис інноваційного проекту 2008 рік Людство завжди успішно розвивалось iconЕнергозберігаючі заходи в Калюсецькій зош І-ІІ ст На Віньковеччині успішно розпочалося впровадження Проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду іі»
На Віньковеччині успішно розпочалося впровадження Проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду іі». До цього проекту належать...
Частина перша Опис інноваційного проекту 2008 рік Людство завжди успішно розвивалось iconЛекція управління змістом І часом у проекті план: Управління змістом інноваційного проекту. Ініціація іннова -ційного проекту, стимули, вхідні дані
Управління змістом інноваційного проекту. Ініціація іннова -ційного проекту, стимули, вхідні дані
Частина перша Опис інноваційного проекту 2008 рік Людство завжди успішно розвивалось iconРішення 31. 01. 2013 №742 м. Чернівці Про ухвалення Проекту "Запровадження інноваційного електрообладнання на тягових підстанціях кп "Чернівецьке тролейбусне
Про ухвалення Проекту ”Запровадження інноваційного електрообладнання на тягових підстанціях кп “Чернівецьке тролейбусне управління”...
Частина перша Опис інноваційного проекту 2008 рік Людство завжди успішно розвивалось iconВаріант 2 Частина перша 1
Знайдіть суму п‘ятнадцяти перших членів арифметичної прогресії (an), якщо а3 =  5, а6 = 2,2
Частина перша Опис інноваційного проекту 2008 рік Людство завжди успішно розвивалось iconЗміст Частина перша: Дисциплінарні правила Глава I. Вступ
V. Дисциплінарна санкція. Визначення та застосування
Частина перша Опис інноваційного проекту 2008 рік Людство завжди успішно розвивалось iconПоложення про конкурс «Створення єдиного інформаційного освітнього простору на базі інноваційного проекту «Щоденник ua»
«Створення єдиного інформаційного освітнього простору на базі інноваційного проекту «Щоденник ua»
Частина перша Опис інноваційного проекту 2008 рік Людство завжди успішно розвивалось iconВаріант 1 Частина перша 1
Знайдіть суму десяти перших членів арифметичної прогресії (an), якщо а6 = 45, а14 =  43
Частина перша Опис інноваційного проекту 2008 рік Людство завжди успішно розвивалось icon1. Перша допомога при утопленні. Перша допомога при укусах звірів. При отруєнні газоподібними токсинами
Коли людина тоне, вода або якась інша рідина перекриває надходження в легені повітря. Задуха в більшості ви-падків, хоча і не завжди,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи