Тема. Поняття моделі даних, бази даних icon

Тема. Поняття моделі даних, бази даних
НазваТема. Поняття моделі даних, бази даних
Сторінка1/5
Дата конвертації18.09.2013
Розмір0.61 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

ТЕМА. ПОНЯТТЯ МОДЕЛІ ДАНИХ, БАЗИ ДАНИХ

Мета: сформувати навички форматувати дані, комірки, діапазони
комірок в електронній таблиці;

сформувати:

 • поняття моделі даних;

 • поняття бази даних;

 • поняття систем керування базами даних;

розглянути:

 • види систем керування базами даних;

 • призначення й можливості систем керування базами даних;

формувати:

 • інформаційну культуру учнів;

 • навички роботи з ПК.

Тип уроку: формування і комплексне застосування знань, умінь та навичок.

Обладнання та наочність: дошка, комп'ютер, презентація «Бази даних. СУБД», інструкції з ТБ в комп'ютерному кабінеті.

Програмне забезпечення: МS Access.

Базові поняття й терміни: модель даних, база даних, система керування базами даних.


^ ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап

Учитель. Тема, яку ми розпочинаємо вивчати, має назву «Бази даних. Системи керування базами даних». На вивчення цієї теми за програмою відведено 9 годин.

На уроках ми вивчатимемо теоретичний матеріал, виконуватимемо різноманітні практичні завдання. У результаті ви повинні набути певні знання, вміння та навички. (Ознайомлення зі стендами на зразок «Вивчаємо тему», посібники «Учні повинні знати та вміти », « Критерії оцінювання »).

^ II. Перевірка домашнього завдання

III. Актуалізація опорних знань

►► Фронтальне опитування

 1. Пригадайте, що таке база даних (список) в електронній таблиці

 2. Наведіть приклади баз даних.

 3. Що називають полем, записом у базі даних?

 4. Які основні завдання виконують над базами даних в електронній таблиці?

 5. Як виконати пошук потрібних даних?

Відповіді учнів можна супроводити демонстраціями кадрів з презентацій по попередній темі або лабораторних робіт по темі.

^ IV. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Під час інформаційної діяльності людина збирає і накопичує відомості про довкілля. До появи обчислювальної техніки всю інформацію зберігали в письмовому або друкованому вигляді. Однак зі збільшенням обсягів інформації загострювалося питання зберігання інформації та її обробки. Нагадаємо, що інформацію для обробки називають даними.

Під час вивчення цієї теми ми вивчатимемо, як об'єднати інформацію згідно з певними критеріями та як працювати зі структурованою інформацією.

^ V. Вивчення нового матеріалу (міні-лекція)

План вивчення теми

 1. Основні поняття про моделі даних та бази даних (БД).

 2. Поняття й призначення систем керування базами даних.

 3. Інтерфейс програми МS Access..

 4. Завантаження і вихід із програми МS Access..

 5. Структура БД МS Access.. Порядок проектування БД.

Учитель пояснює тему, використовуючи можливості локальної мережі кабінету або проектор (за наявності).

Щоб користувач легко міг знаходити потрібну інформацію, вона має бути організована певним чином. Це стосується не лише інформації в комп'ютері, а й будь-якої інформації про об'єкти реального світу. Скажімо, зручно знаходити потрібну книгу в бібліотеці, користуючись каталогом. Легко відшукати в газеті оголошення, що вас цікавлять. Така легкість пошуку можлива завдяки тому, що дані в каталозі або газеті мають структуру, або, інакше, є структурованими.

Загальна термінологія

База даних (БД ) — це систематизоване сховище структурованої інформації з певної предметної області, до якого можуть мати доступ багато прикладних програм.

Приклади подібних сховищ інформації: телефонний довідник, бібліотечний каталог, прайс-лист.

Але якщо зберігання й обробляння даних відбувається за допомогою комп'ютера, то для цього нам погрібні певні програмні засоби — системи керування базами даних.

Система керування базами даних (СКБД) — це програмні засоби для створення, введення і використання БД. Усі наявні системи задовольняють, як правило, таким вимогам:

 • можливість маніпулювати даними;

 • можливість пошуку і формування запитів;

 • забезпечення цілісності (узгодженості) даних;

 • забезпечення захисту і таємності.

Існує кілька послідовних етапів розробляння бази даних, кожен з яких використовує певну модель даних. На практиці ми застосовуємо різні моделі. Фізичні моделі дають змогу вивчати закони фізики (наприклад, закон всесвітнього тяжіння); математичні - призначені для опису будь-яких процесів і явищ; економічні - відображають закони економічного розвитку. Моделі баз даних призначені для однакового подання будь-яких даних, що містить
способи опису даних і маніпулювання ними.

За структурою організації інформації в БД розрізняють такі моделі баз даних:

 • реляційна;

 • ієрархічна;

 • мережна.

Ієрархічна модель БД — зберігає інформацію, організовану послідовно: один елемент вважається головним, інші йому підпорядковуються ;

Мережна модель БД — має складові структури, як і реляційна, але відрізняється характером відношень між ними: існує можливість встановлення додаткових зв'язків;


№ особової справи

Прізвище

Ім'я

По батькові

Дата народження

1-123

Іванов

Іван

Іванович

29.02.1988

Б-67

Буренко

Ганна

Сергіївна

07.08.1988

Реляційна модель БД — побудована на взаємовідношеннях між складовими структури: складається з сукупності взаємопов'язаних двовимірних таблиць.
Ми вивчатимемо теми на прикладі СКБД Access, яка належить до складу пакету Місrosoft Оffiсе. База даних СКБД Access є реляційною базою даних, яка складається із взаємопов'язаних двовимірних таблиць.

СКБД Access дає змогу:

 • проектувати табличні об'єкти бази даних;

 • встановлювати зв'язки між таблицями;

 • вводити, зберігати, переглядати, сортувати, модифікувати дані;

 • створювати й використовувати об'єкти БД.

Створення бази даних

Створення бази даних відбувається зазвичай у кілька етапів.

Проектування (на папері або в спеціальних програмах) є найважливішим етапом, у ході якого потрібно:

 • визначити проблему;

 • вибрати та проаналізувати інформацію, яку отримуватиме конкретна база даних;

 • дібрати об'єкти, які міститиме база даних;

 • встановити зв'язки між об'єктами бази даних;

 • ввести інформацію в базу даних.

Програмна реалізація — технологія створення бази даних. Експлуатація БД.

^ VI. Застосування знань, умінь та навичок

Учням пропонуємо спроектувати структуру бази даних з метою автоматизувати роботу бібліотеки. Для роботи учні об'єднуються в групи.

Приклад структури бази даних «Школа»


Класи

Учні

Вчителі
Класний керівник

Кабінет

Кількість учнів

Староста класу

ПІБ

Клас

Дата народження

Адреса

ПІБ

Посада

Дата народження

Телефон

Адреса

Стаж^ VII. Засвоєння нових знань

Учням пропонуємо дати відповіді на запитання, при цьому зволяється попарне обговорення (в межах парти).

 1. Як взаємопов'язані поняття БД та СКБД?

 2. Яка з моделей баз даних є провідною?

 3. Які основні завдання СКБД?

 4. Які вимоги до сучасних СКБД?

 5. Яке призначення моделей баз даних?
  Наприкінці учні визначають основні функції СКБД.

Визначення даних — можна визначити, яка саме інформація буде зберігатися в базі даних, задати структуру даних та їх тип (наприклад, максимальну кількість цифр або символів), а також указати, як ці дані зв'язані між собою. У деяких випадках ви можете також задати формати та критерії перевірки даних.

^ Обробляння даних – дані можна обробляти в найрізноманітніші способи. Можна об’єднувати дані з іншою зв’язаною з ними інформацією та обчислювати підсумкові значення.

^ Керування даними – можна вказувати, кому дозволено ознайомлюватися з даними, корегувати їх або додавати нову інформацію. Можна також визначати правила колективного користування даними.

 1. Підбиття підсумків уроку

Учитель виставляє і коментує оцінки.

 1. Домашнє завдання

1.Опрацювати конспект і відповідний розділ підручника.

2. Приготувати власні приклади баз даних із різних предметних галузей (3-4 приклади) 1. ^ ТЕМА. ОГЛЯД РЕЛЯЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ДАНИХ. МОДЕЛЬ «СУТНІСТЬ-ЗВ'ЯЗОК» Поняття відношення, атрибута, ключа, зв'язку.


Мета: сформувати уявлення про реляційну модель даних, типи зв'язків між даними, поняття відношення, атрибута, ключа;

сформувати поняття:

 • відношення, атрибута, ключа, зв'язку;
  розглянути:

 • класифікацію зв'язків за множинністю та повнотою;

 • принципи роботи;

 • правила побудови моделі даних;

формувати вміння:

 • будувати моделі даних;

 • проектувати бази даних.

Тип уроку: формування і комплексне застосування знань, умінь та надання та

Наочність: дошка, комп'ютер, презентація «Бази даних. СУБД», інструкції з ТБ в комп’ютерному кабінеті.

Програмне забезпечення: МS Access.

Базові поняття й терміни: реляційна модель, атрибут, відношення, ключ.

^ ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

2. Обговорення прикладів щодо доцільності використання бази даних у конкретних галузях

Варіанти галузей: книжковий фонд бібліотеки, кадровий склад підприємства, законодавчі акти кримінального права, сучасна музика.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Фронтальне опитування

 1. Що таке концептуальне проектування БД?

 2. Що таке логічне проектування БД?

 3. Що таке фізичне проектування БД?

 4. Що означає побудувати таблицю для БД?

 5. Які типи даних допустимі в МS Access.?

^ V. Мотивація навчальної діяльності

Складіть розповідь за схемою.


СКБД Access дає змогу створювати об'єкти бази даних, у яких: міститиметься інформація з різних таблиць. Для цього необхідно встановити зв'язок між таблицями. Під час створення зв'язку будуть об'єднані (зв'язані) записи в цих таблицях. При цьому користуються умовними термінами, говорять про базову та залежні таблиці. В обох таблицях повинні бути поля, які мають однакові значення. Тоді зв'язком між таблицями буде ця пара полів (одне -в базовій таблиці, друге — в залежній). Зв'язані поля можуть мат: різні імена, але тип значень цих полів обов'язково має збігатися.


^ V. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

План вивчення теми

 1. Огляд реляційної моделі даних.

 2. Модель «сутність-зв'язок».

 3. Поняття відношення, атрибута, ключа, зв'язку.

 4. Класифікація зв'язків за множинністю та повнотою.

 5. Правила побудови моделі даних предметної області.

Учитель пояснює тему, використовуючи можливості локальне мережі кабінету або проектор (за наявності).

Проектування баз даних складається з концептуального, логічного і фізичного етапів. Кожний етап використовує свою модель даних.

Існує кілька методів побудови концептуальної моделі бази даних. Один із найбільш поширених методів ґрунтується на моделі, що заснована на подані предметної області у вигляді двох типів об’єктів — сутностей і зв'язків.

Сутність — це об'єкт предметної області, що є множиною елементів. Приклади сутностей — учні, предмети, гуртки. Кожний елемент сутності — це конкретний екземпляр. Сутності подаються в базі даних як таблиці. Ім'я сутності — це назва таблиці,

назви стовпців таблиці, а екземпляри — рядки таблиці.Існує поняття ступеня зв'язку між сутностями, що належать до зв'язку.

Ступінь зв'язку визначає, яка кількість екземплярів однієї сутності може бути пов'язана з екземплярами іншої сутності, що належать до цього зв'язку.

На етапі логічного проектування сутності і зв'язки перетворюються на логічну модель даних, побудовану за законами логіки. Як ми вже згадували на першому уроці, існує кілька логічних моделей даних. Серед них виділяють реляційну, ієрархічну і мережну. Найширше тепер використовується реляційна модель. Англійською «relation» — відношення, звідси і назва моделі.

Відношення подається у вигляді таблиці, що складається з рядків і стовпців. Кожний стовпець відношення називають полем, а кожний рядок — записом. Назви полів — атрибути. На відміну від звичайної таблиці основна властивість відношення полягає н тому, що в ньому не повинно бути однакових записів. Це пов'язано :і тим, що відношення відображає назву певної множини об'єктів, а кожний запис подає елемент цієї множини. Звісно, елементи множини мають бути різними.

Атрибути (групи атрибутів) забезпечують унікальність (неповторність) кожного рядка, що називається ключем відношення. Ключів у відношенні може бути кілька.

^ VI. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

►► Самостійна робота

Яким чином можна перетворити розроблену раніше концептуальну модель на логічну?

Учням пропонуємо дослідити процеси перетворення сутностей на відношення.

У результаті учні повинні сформулювати певні правила.


Кожна сутність концептуальної моделі подається у вигляді відношення (таблиці). Назва таблиці — найменування сутності. Кожна характеристика сутності — назва стовпця таблиці (атрибут), а кожний екземпляр сутності — рядок таблиці.

Якщо сутності-таблиці пов'язані за допомогою зв'язку 1:1, записи однієї з них обов'язково належать до зв'язку, а записи іншої — ні, то для кожної сутності-таблиці створюється відношення, причому для тієї таблиці, для якої всі записи належать до зв'язку, додається атрибут — первинний ключ відношення з необов'язковим зв'язком.Якщо ступінь зв'язку між двома сутностями-таблицями дорівнює 1:1 і участь обох сутностей у цьому зв'язку є обов'язковою, тобто всі записи обох таблиць поєднані зв'язком, то необхідно створити одне відношення (таблицю), до якого належатимуть усі атрибути обох сутностей-таблиць.
Якщо сутності-таблиці пов'язані за допомогою зв'язку 1:1, записи однієї з них обов'язково належать до зв'язку, а записи іншої — ні, то для кожної сутності-таблиці створюється відношення, причому для тієї таблиці, для якої всі записи належать до зв'язку, додається атрибут — первинний ключ відношення з необов'язковим зв'язком.
Якщо сутності-таблиці пов'язані за допомогою зв'язку 1:1 і записи обох таблиць не обов'язково належать до цього зв'язку, то необхідно для зв’язку створити додаткове відношення, у яке включити первинні ключі сутностей і таблиць.
Якщо ступінь зв'язку між двома сутностями є 1: М і участь сутності зі ступенем зв'язку є обов'язковою, то необхідно створити два відношення. Сутність зі ступенем зв'язку 1 перетвориться на самостійне відношення, сутність зі ступенем зв'язку також перетвориться на самостійне відношення, і в неї додасться ключовий атрибут сутності зі ступенем зв'язку 1.
Якщо ступінь зв'язку між двома сутностями-таблицями дорівнює 1 : М і участь сутності зі ступенем зв'язку необов'язкова, то необхідно створити три відношення. Вихідні сутності-таблиці перетворюються на самостійні відношення, і створюється третє відношення з ім'ям назви зв'язку, який складається з ключових атрибутів вихідних сутностей.
Якщо ступінь зв'язку між двома сутностями є М : М, необхідно створити три відношення. Вихідні сутності перетворяться на самостійні відношення, і створюється третє відношення з ім'ям назви зв'язку, що складається з ключових атрибутів вихідних сутностейДодаткові завдання

1) Встановіть правильний порядок дій для етапів створення бази даних:

 • введення даних; (2)

 • пошук інформації в БД; (4)

 • створення структури БД; (1)

 • оформлення звітів; (5)

 • редагування структури та даних. (3)
2) Заповніть таблицю.

Основні властивості полів таблиці

Характеристики

Ім'я
Тип
Розмір
Формат
Маска введення
Підпис
Значення за умовчуванням
3) Складіть схему за текстом.

Кожна реляційна таблиця — це двовимірний масив, який такі властивості:

 • кожен елемент таблиці — це один елемент даних;

 • усі поля таблиці однорідні, тобто всі елементи в стовпці мають однаковий тип (числовий, символьний,...) і довжину;

 • кожне поле має унікальне ім'я;

 • однакові записи в таблиці відсутні;

 • порядок проходження записів і полів може бути довільним.

VII. Підбиття підсумків уроку

Учитель зачитує, узагальнює, систематизує правила, за необхідності пояснює.

Разом з учнями робимо висновок: у реляційній моделі всі об'єкти бази даних повинні бути представлені тільки відношеннями. Оскільки такими об'єктами є сутності та їх зв'язки, то необхідно вміти подавати їх у вигляді відношень

VIII. Домашнє завдання

1. Завдання за підручником:

2. Створіть реляційну модель даних «Старша школа» на три таблиці.


^ ТЕМА. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОБОТИ З БАЗАМИ ДАНИХ У СЕРЕДОВИЩІ MS ACCESS. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7 “РОБОТА З ОБ'ЄКТАМИ БАЗИ ДАНИХ У СЕРЕДОВИЩІ СКБД”

Мета: узагальнити знання з таких понять: таблиці, поля, запис; ознайомити зі зв'язками між об'єктами БД; розглянути властивості полів, типи даних; засвоїти навички вводити, редагувати, сортувати, шукати та фільтрувати дані у таблиці;

сформувати поняття:

 • таблиця;

 • конструктор;

 • поле;

пояснити:

 • етапи роботи з базами даних;

формувати навички:

 • проектувати базу даних;

 • реалізовувати спроектовану модель у вигляді об'єктів;

 • чітко формувати й лаконічно висловлювати думки;

виховувати уважність, дисциплінованість під час роботи за ПК.

Тип уроку: формування і комплексне застосування знань, умінь та навичок.

Обладнання та наочність: дошка, комп'ютер, презентація «База даних. Access», інструкції з ТБ в комп'ютерному кабінеті.

Програмне забезпечення: МS Access.

Базові поняття й терміни: таблиця, конструктор, майстер таблиць, поле, типи полів.


^ ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап

Учитель. На минулому уроці ми вивчали теоретичний мат ріал про БД та СКБД. Сьогодні ми будемо самостійно створював таблиці — основний атрибут сучасної СКБД.

^ II. Перевірка домашнього завдання

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

2. Методичний прийом «Рецензія»

Двоє учнів представляють класу таблиці з реляційної БД. Клас обговорює доцільність використання створених таблиць, пропонує власні поля. Разом учні складають оптимальний варіант таблиць для цієї БД.

III. Актуалізація опорних знань

» Бліцопитування

 1. Дайте означення сутності.

 2. Що означає зв'язок між сутностями?

 3. Які властивості зв'язку слід визначити?

 4. Як можна представити сутність?

 5. Що таке реляційна модель даних?

 6. Яка основна властивість реляційної таблиці (відношення)?

 7. Назвіть основні елементи реляційної таблиці.

 8. Що таке первинний ключ?

 9. Як перетворити зв'язки на відношення? Від яких факторів це
  залежить ?

Під час опитування потрібно охопити якомога більшу кількість учнів, за необхідності учні корегують та доповнюють відповіді товаришів.

^ IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Удома ви спроектували бази даних. На сьогоднішньому уроці ви дізнаєтесь, як можна розпочати реалізовувати проект у МS Access .

За текстом складіть графічний алгоритм.

Процес проектування БД містить:

1. Теоретичну частину:

 1. визначають мету створення бази даних — для розв'язання яких завдань вона складається; визначають усі форми і звіти, які має використовувати або виводити база даних;

 2. зібраний матеріал аналізують; з'ясовують, які дані мають зберігатися в базі;

 3. проводять структурування даних, тобто визначають кількість необхідних таблиць та їх структуру, щоб звести до мінімуму дублювання відомостей. Визначають кількість полів таблиць, тип і формат даних окремих полів, ключові поля, обдумують схему взаємозв'язків таблиць.

Доки не виконані ці три «паперових» етапи, немає сенсу створювати базу даних на комп'ютері.

2. Практичну частину:

 1. формують таблиці — основну складову будь-якої бази даних;

 2. створюють прості форми;

 3. формують запити, необхідні для створення складних форм;

 4. створюють складні форми;

 5. формують запити, необхідні для створення звітів;

 6. формують звіти;

 7. пишуть макроси або модулі УВА для автоматизації бази даних;

 8. формують меню створеного програмного застосування, а також стартову форму, щоб позбавити майбутнього комерційного користувача бази
  даних необхідності самому вивчати особливості роботи в МS Access..


^ V. СПРИЙНЯТТЯ ТА ОСМИСЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Учитель пояснює тему, використовуючи можливості локальної мережі кабінету або проектор (за наявності).

Запуск МS Access

Створення нової порожньої бази даних

 1. Запустіть програму Access із меню Пуск або за допомогою ярлика.

 2. Виконайте одну з наведених нижче дій.
  Створення нової веб-бази даних

 1. У розділі Наявні шаблони виберіть пункт Нова веб-база даних.

 2. Праворуч в області Нова веб-база даних уведіть ім'я файла бази даних у поле Ім'я файла або використайте запропоноване ім'я.

 3. Натисніть кнопку Створити.

Буде створено нову базу даних і відкрито нову таблицю у вікні табличного подання даних.

Створення нової локальної бази даних

 1. У розділі Наявні шаблони виберіть пункт Нова база даних.

 2. Праворуч в області Нова база даних уведіть ім'я файла бази даних у поле Ім'я файла або використайте запропоноване ім'я.

 3. Натисніть кнопку Створити.

Буде створено нову базу даних і відкрито нову таблицю у вікні табличного подання даних.


Ознайомлення з інтерфейсом та структурою МS Access

Зовнішній вигляд програми подібний до інших програм пакету Місrosoft Оfficе, які ми вивчали раніше. Але є важливі відмінності:

 • потрібно спочатку зберегти новостворену базу, а вже потім створювати в ній об'єкти, подальше збереження програма пропонує виконати в разі зміни будь-якого об'єкта бази даних;

 • відсутня робоча область, потрібно спочатку створити певний об'єкт;

 • панель інструментів може змінюватись, наприклад, залежно від того, з яким об'єктом працювати.

Об'єкти СКБД Access

Таблиця — організація збереження даних у вигляді двовимірного масиву. Вона є основним об'єктом БД. Решта — похідні від таблиці.

Форми — допомагає створювати інтерфейс користувача і може використовуватися для введення, редагування або відображення даних.

Запити — об'єкти для вибору та фільтрування даних таблиці за визначеними критеріями.

Звіт — формування документа.

Макроси — опис дій у вигляді послідовності команд та їх автоматичного виконання.

Модулі — програми на Visual Basic, які розробляє користувач для реалізації нестандартних процедур.

Створення таблиць

Таблиці — це об'єкти, у яких безпосередньо зберігаються дані.

Створити таблицю можна, вибравши у вікні БД вкладку Таблиця і використавши Конструктор або Майстер. Але є й інші способи. Вони наведені в таблиці.
Спосіб

Опис

Режим таблиці

Виводить бланк (форму) абстрактної таблиці, яка потім може набувати конкретної форми і змісту

Конструктор

У режимі конструктора можна безпосередньо вказати параметри всіх елементів структури таблиці

Імпорт таблиць

Імпорт даних у таблицю з інших файлів


Використання Мастера таблиц допоможе вибрати поля з існуючих уже таблиць.

У Режим таблиц Access пропонує порожню таблицю з такими іменами полів: «поле1», «поле 2», … У таблицю одразу вводять дані. Здійснюють автоматичну установку типу даних. Користувачу залишається замінити імена полів на свої – зайві поля (не заповнені даними) автоматично зникають.

Під час використання Режим конструктора користувач сам спочатку створює структуру таблиці, а потім заповнює її даними.

Структура таблиці - це загальний вигляд таблиці з певною кількістю полів та їх характеристиками. У створенні структури таблиці для кожного поля визначають унікальне ім’я, тип даних, якими буде надалі заповнене поле. Для деяких типів вводять розмір поля (ширину в кількості символів). Коли визначають тип даних, необхідно враховувати, які значення будуть введені в дану колонку ( не можна, наприклад, у полі числового формату зберігати текст), скільки місця необхідно для збереження значень поля, які операції виконуватимуть із значеннями ( можна порахувати суму над значеннями типу «числове» або «грошове»). Зверніть увагу на тип поля «лічильник» : якщо значення іншого типу можуть повторюватися в межах одного поля, «лічильник» є результатом роботи арифметичної прогресії, тому його значення ніколи не дублюються.

У полях типів Числовой, Дата/Время, Денежный, Логический можна визначити формат виведення даних.

Для заповнення таблиці необхідно перейти в режим заповнення таблиці, відкривши її.


Заповнення таблиць

Таблиці складаються з полів та записів. Полями називають стовпці, а записами — рядки. Увести запис до таблиці означає заповнити даними рядок. Щоб створити таблицю, необхідно визначити її поля, типи даних цих полів, а іноді й деякі додаткові властивості. Не всі дані займають в комп'ютері однаковий об'єм. Для їх компактного зберігання необхідно чітко визначити їх тип.

У таблицях МS Access можна вказати типи даних.


Типи даних СУБД AccessТип даних

Види даних

Максимальний розмір даних

Текстовий

Текст – набір символів

255 символів

МЕМО

Опис

До 8 кбайтів

Грошовий (Денежный)

Значення валют

8 байтів: до 15 символів у цілій частині і до 4 – у дробовій

Числовий

Числа, окрім грошових позначень

8 байтів

Дата/Час (Дата/Время)

Дата і час

8 байтів

Лічильник (Счетчик)

Автоматична вставка чисел арифметичної прогресії з кроком 1 при внесенні запису

4 байти

Логічний (Логический)

Одне з двох значень Так/Ні, або True/False, або Вкл/Викл

1 біт

Об’єкт OLE

Об’єкт, створений іншою програмою за протоколом OLE

До 1 Гбайта

Гіперпосилання (Гиперссылка)

Посилання на адресу

До 8 кбайтів
  1   2   3   4   5Схожі:

Тема. Поняття моделі даних, бази даних iconТема. Робота з об'єктами бази даних у середовищі субд
Завдання. Здійснити пошук та впорядкування даних бази даних Бібліотека за визначеними умовами
Тема. Поняття моделі даних, бази даних iconТема. Створення простих запитів в конкретній базі даних
Мета: узагальнити поняття бази даних, основних її елементів, та їх призначення, а також закріпити навички створення простих запитів...
Тема. Поняття моделі даних, бази даних iconЗакон україни про захист персональних даних (Відомості Верховної Ради України (ввр), 2010, №34, ст. 481) {Із змінами, внесеними згідно із Законами №4452-vi
У тексті Закону слова "володілець бази персональних даних" І "розпорядник бази персональних даних" у всіх відмінках І числах замінено...
Тема. Поняття моделі даних, бази даних iconПідготовка до контрольної роботи «Бази даних Access»
База даних – це структурована сукупність взаємопов’язаних даних певної предметної області (реальних об’єктів, процесів)
Тема. Поняття моделі даних, бази даних iconІнформації про клас Видалення класу Створення та редагування бази даних учасників проекту Імпорт даних учасників
Цей посібник містить детальний опис послідовності введення основної інформації для створення бази даних навчального закладу у проекті...
Тема. Поняття моделі даних, бази даних iconІнформація щодо заповнення форми
Лист даних" служить формою внесення моніторингових даних; лист "Примітки" служить для внесення приміток по даних. Також, файл має...
Тема. Поняття моделі даних, бази даних iconУроку 11-а тема уроку Примітки І іі інформаційно-комунікаційні технології І семестр
Тема Основні поняття баз даних. Побудова моделі «сутність-зв'язок предметної області». (4 год)
Тема. Поняття моделі даних, бази даних iconТема: Створення бази даних в середовищі скбд
Мета: Навчитись створювати таблиці баз даних, вибирати типи полів, керувати їх властивостями та зв’язувати таблиці
Тема. Поняття моделі даних, бази даних iconНаказ №95 від 05 березня 2012 р. Про підсумки проведення міського конкурсу учнівської молоді з інформаційних технологій
Розробка бази даних в Місrosoft Access та отримання із бази даних заданої інформації
Тема. Поняття моделі даних, бази даних iconЗгода на збір та обробку персональних даних
Головному управлінні освіти і науки уточнену інформацію та подавати оригінали відповідних документів для внесення моїх та моєї дитини...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи