Додаток 4 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. icon

Додаток 4 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р.
Скачати 68.45 Kb.
НазваДодаток 4 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р.
Дата конвертації27.03.2013
Розмір68.45 Kb.
ТипДодаток

Додаток 4 Затверджено

до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної

ради VІ скликання ради VІ скликання

від 23.06.2011 р. № 32 від 23.06.2011 р. № 32


П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ бухгалтерського обліку та звітності Садгірської районної у місті Чернівцях ради

І. Загальні положення

1.1. Відділ бухгалтерського обліку та звітності Садгірської районної у місті Чернівцях ради (надалі відділ) створюється відповідно до ст.. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування» та є її виконавчим органом. Відділ підзвітний районній у місті раді та її виконавчому комітету, підпорядкований голові районної ради;

1.2. Відділ у своїй роботі керується Конституцією України і законами України, постановами Верховної Ради України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та іншими нормативно – правовими актами в області фінансового права, рішеннями та розпорядженнями Чернівецької міської ради та виконавчого комітету, голови районної ради та цим Положенням.


ІІ. Основні завдання та функції відділу

2.1. Головним завданням відділу бухгалтерського обліку та звітності є організація та проведення бухгалтерського обліку та звітності відповідно до вимог Закону України від 16.07.1999р.№996-ХIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

2.2.Організація обліку фінансово –господарської діяльності районної у місті ради.

2.3. Здійснення контролю за збереженням державної комунальної власності, що перебуває на балансі районної у місті ради, правильним та раціональним витрачанням грошових коштів та матеріальних цінностей, дотримання найсуворішого режиму економії коштів районної у місті ради .

2.4. Забезпечення збереження касової та розрахункової дисципліни;

2.5. Здійснення постійного контролю за своєчасним оформленням оприбуткуванням та витратами грошових коштів і товарно – матеріальних цінностей, проведення, у встановленому порядку, зняття залишку готівки в касі;

2.6. Забезпечення оформлення, у встановлені строки, фінансово – розрахункових та банківських документів по бюджету;

2.7. Контроль за витрачанням отриманих в банку коштів та оформлення необхідних для банку документів та довідок;

2.8. Забезпечення правильного відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з рухом матеріальних цінностей;

2.9. Організація та прийняття участі в інвентаризації матеріальних цінностей, що знаходяться в приміщенні районної ради;

210. Контроль за правильним оформленням і здачею прибутково-видаткових документів;

2.11. Ведення обліку витрат комунальних послуг і забезпечення своєчасного відшкодування цих витрат надавачам послуг;

2.12. Забезпечення своєчасного нарахування, отримання та видачі заробітної плати, лікарняних, відпускних та інших виплат працівникам районної ради, фінансового управління, відділу з питань благоустрою та санітарно-екологічного стану, управління житлово-комунального господарства, управління праці та соціального захисту населення та відділу матеріально-технічного забезпечення при Сад гірської районної у м. Чернівцях ради, здійснення контролю за правильністю використання фонду заробітної плати, дотриманням встановлених штатів, посадових окладів, кошторисів адміністративно господарських та інших витрат а також дотриманням платіжної і фінансової дисципліни;

2.13. Ведення обліку розрахунків з дебіторами та кредиторами, оформлення меморіального ордеру № 6 по розрахунках з підприємствами та організаціями за товари і послуги, здійснення контролю за своєчасним стягненням дебіторської і погашенням кредиторської заборгованості;

2.14. Контроль за своєчасністю розрахунків з підзвітними особами, оформлення меморіального ордеру № 8;

2.15. Здійснення контролю за списанням матеріальних цінностей, нестач, втрат, дебіторської заборгованості та інших коштів, оформлення меморіального ордеру № 13 на списання матеріальних цінностей, правильним і своєчасним проведенням та оформленням, у встановленому порядку, переоцінки товарно-матеріальних цінностей;

2.16. Ведення роботи по економічному плануванню, вирахування потреби у всіх видах асигнувань для стабільної роботи районної ради здійснення (спільно з іншими відділами, управліннями) економічного аналізу фінансово-господарської діяльності установи за даними бухгалтерського обліку та звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, ліквідації втрат і непродуктивних витрат;

2.17. Розробка кошторисів, складання розрахунків до кошторису витрат по основній діяльності виконавчого комітету районної ради, здійснення контролю за правильністю їх використання;

2.18. Ведення обліку касових та фактичних витрат по виконанню кошторису витрат.

2.19.Складання бюджетних запитів та заявок на отримання бюджетних коштів з загального фонду районного бюджету для проведення оплати по наданих рахунках та угодах.

2.20.Проводити аналіз витрат на оплату праці по всіх кодах функціональної класифікації в розрізі за видами виплат.

2.21. Складання бухгалтерської та статистичної звітності, своєчасне подання їх відповідним органам;

2.22.Надае фінансовому управлінню писти про пересування місячних призначень коштів у межах річних бюджетних асигнувань.

2.23. Ведення обліку цільового фонду по всіх видах поступлень та видатків;

2.24. Забезпечення збереження бухгалтерських документів і бухгалтерського архіву у встановленому порядку;

2.25. Вжиття заходів щодо попередження нестач, розтрат та інших порушень і зловживань, забезпечення своєчасності оформлення матеріалів за нестачами, розкраданнями та іншими зловживаннями;

2.26. Застосування затверджених, у встановленому порядку, типових уніфікованих форм первинної облікової документації, суворе дотримання порядку оформлення цієї документації;

2.27. Впровадження передових форм і методів бухгалтерського обліку на основі широкого застосування електронно обчислювальної техніки;

2.28. Інші завдання та обов’язки покладені на неї розпорядженнями голови районної ради.


ІІІ. Права відділу

3.1. Вимагати від інших відділів та управлінь виконавчих органів районної ради надання матеріалів (планів, звітів, довідок, тощо), необхідних для здійснення роботи, що входить до компетенції відділу;

3.2.Погоджувати договори та угоди, укладені районної ради , розпорядження про встановлення та зміну умов оплати праці і преміювання, про прийняття, звільнення і переміщення матеріально відповідальних осіб у районної ради, про списання цінностей;

3.3. Не приймати до виконання та оформлення документи за операціями, які порушують чинне законодавство і встановлений порядок приймання, оприбуткування, зберігання та витрачання коштів, обладнання, матеріальних та інших цінностей;

3.4. Подавати голові районної ради пропозиції про притягнення до відповідальності осіб, які допустили неякісне оформлення та складання бухгалтерських документів, несвоєчасне подання їх для відображення на рахунках бухгалтерського одліку та звітності, а також внесли до них недостовірні а також щодо осіб, які не забезпечують виконання встановлених правил первинної документації та інших вимог по організації обліку та контролю;

3.5. Підписувати бухгалтерські звіти і баланси районної в місті ради, статистичні звіти про виконання планів за найважливішими показниками діяльності районної в місті ради, документи, що є підставою для прийому і видачі грошей, матеріальних й інших цінностей, а також, що змінюють кредитні і розрахункові зобов’язання, має тільки головний бухгалтер;

3.6. Уразі тимчасової відсутності начальника відділу (відрядження відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) виконання його обов’язків та право підпису покладається на заступника начальника відділу;

3.7. Вказівки відділу в межах функцій, передбачених цим Положенням, є обов’язковими для інших відділів та управлінь районної у місті ради.


IV. Структура відділу

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади відповідно до вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» з урахування професійно-кваліфікаційних вимог головою районної у місті ради;

Начальник відділу:

4.2. Безпосередньо підпорядкований голові районної у місті ради;

4.3. Здійснює керівництво відділом, контролює його роботу, забезпечує підвищення кваліфікації працівників відділу;

4.4. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань, доручень голови районної ради;

4.5. Подає для затвердження районною радою «Положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності»;

4.6. Посадові особи відділу призначаються на посади головою районної у місті ради на конкурсних засадах або з кадрового резерву та звільняються з посад головою районної у місті ради;

4.7. Посадові особи відділу підпорядковані безпосередньо начальнику відділу та несуть персональну відповідальність за виконання покладених на них завдань та доручень начальника відділу.

4.8. Відділ утримується за рахунок коштів районного бюджету. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників відділу та асигнування на його утримання затверджуються рішенням сесії районної ради.


^ V. Відповідальність

5.1. Відділ відповідає за виконання покладених на нього цим Положенням завдань у відповідності з чинним законодавством України;

5.2. Посадова особа відділу, яка не вжила передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до обмеження прав та інтересів районної ради ,несе відповідальність у відповідності з чинним законодавством України.

5.3 Відділ відповідає за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань.

5.4 Організація та координація діяльності відділу, контроль за виконанням ним своїх повноважень здійснюється Державною казначейської службою шляхом встановлення порядку ведення бухгалтерського обліку та складання звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.

VI. Заключні положення

6.1. Відділ є самостійним структурним підрозділом районної ради, може мати круглу печатку із своїм найменуванням, інші печатки та штампи, офіційний бланк з відповідними реквізитами;

6.2. Ліквідація та реорганізація відділу здійснюється районною у місті радою, в порядку визначеному законодавством України.


Заступник голови районної ради В.Василов


Схожі:

Додаток 4 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. iconДодаток 3 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р.
Управління житлово-комунального господарства є виконавчим органом районної ради, утворюється радою і підпорядковується у своїй діяльності...
Додаток 4 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. iconДодаток 7 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р.
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (головою районної ради) сесією районної ради і є підзвітним та підконтрольним...
Додаток 4 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. iconДодаток 14 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положення про господарський відділ при Садгірській районній у м. Чернівцях раді І
У скликання від 26. 05. 2005 року №132 "Про внесення змін в рішення 18 сесії районної ради IV скликання від 30. 12. 2005 року №113...
Додаток 4 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. iconДодаток 7 Затверджено до рішення VII сесії районної рішенням VII сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 24. 02. 2012 р.
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (головою районної ради) сесією районної ради і є підзвітним та підконтрольним...
Додаток 4 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. iconДодаток 8 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положенн я про квартирний відділ районної ради 1
Квартирний відділ є виконавчим органом Садгірської районної у місті Чернівцях ради
Додаток 4 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. iconДодаток 8 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р.
Відділ ведення Державного реєстру виборців (далі Відділ) створюється районною у місті радою та є її виконавчим органом. Відділ підзвітний...
Додаток 4 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. iconДодаток 11 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р.
Відділ ведення Державного реєстру виборців (далі Відділ) створюється районною у місті радою та є її виконавчим органом. Відділ підзвітний...
Додаток 4 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. iconДодаток 5 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положення про загальний відділ районної ради 1
Загальний відділ (далі відділ) є виконавчим органом районної ради і відповідно до ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування...
Додаток 4 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. iconДодаток 1 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положення про фінансове управління Садгірської районної у місті Чернівцях ради. І
Чернівцях ради (далі – управління) є виконавчим органом районної у місті ради, який утворюється відповідно до ст. 54 Закону України...
Додаток 4 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. iconДодаток 10 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положенн я про юридичний відділ Садгірської районної у м. Чернівцях ради І
Юридичний відділ (далі – відділ) є виконавчим органом районної ради, який утворюється згідно ст. 54 Закону України „Про місцеве самоврядування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи