Додаток 10 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положенн я про юридичний відділ Садгірської районної у м. Чернівцях ради І icon

Додаток 10 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положенн я про юридичний відділ Садгірської районної у м. Чернівцях ради І
Скачати 76.27 Kb.
НазваДодаток 10 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положенн я про юридичний відділ Садгірської районної у м. Чернівцях ради І
Дата конвертації27.03.2013
Розмір76.27 Kb.
ТипДодаток

Додаток 10 Затверджено

до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної

ради VІ скликання ради VІ скликання

від 23.06.2011 р. № 32 від 23.06.2011 р. № 32


П О Л О Ж Е Н Н Я

про юридичний відділ Садгірської районної у м.Чернівцях ради


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

    1. Юридичний відділ (далі – відділ) є виконавчим органом районної ради, який утворюється згідно ст. 54 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування.

1.2. Відділ є підзвітним і підконтрольним раді, підпорядкованим її виконавчому комітету, голові районної ради, заступнику голови районної ради.

1.3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, Указами і розпорядженнями Президента України, нормативними актами Кабінету Міністрів України, обласної державної адміністрації, Чернівецької міської ради, її виконавчого комітету, голови районної ради, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

1.4. З питань організації та проведення правової роботи відділ керується актами Міністерства юстиції України.


^ П. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

2.1. Здійснення правового забезпечення діяльності районної ради та її виконавчого комітету.

2.2. Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних актів керівниками та працівниками районної ради під час виконання покладених на них завдань і обов’язків.

2.3. Забезпечення правильного застосування законодавства при прийнятті актів районною радою, її виконавчим комітетом, головою районної ради.

2.4. Облік та зберігання нормативних актів, господарської та судової практики, ведення контрольних примірників їх текстів.

2.5. Бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики на території району, захисті законних інтересів районної ради, правильному виконанні актів законодавства, інших нормативних актів і документів, подає керівництву пропозиції щодо вирішення правових питань.

2.6. Перевіряє відповідність законодавству проектів рішень районної ради, її виконавчому комітеті, постійних комісій, розпоряджень голови районної ради, положень та інших документів. У разі невідповідності проектів правових документів чинному законодавству складає необхідні висновки та вносить пропозиції щодо законного порядку вирішення питань, що розглядаються в зазначених проектах. Прийняття актів правового характеру без попереднього розгляду та погодження з відділом не допускається.

2.7. Бере участь у розробці регламенту районної ради та документів, що визначають обов’язки, права і відповідальність посадових осіб районної ради.

2.8. Бере участь у підготовці проектів актів законодавства, угод і контрактів, підготовці висновків по проектах нормативних актів, які надійшли на відгук з питань, що відносяться до компетенції районної ради, а також погоджує (візує) такі проекти та висновки.

2.9. Веде облік актів законодавства, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберіганні, дає працівникам районної ради консультації з правових питань.

2.10. За дорученням голови районної ради аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних та контролюючих органів, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності виконавчими органами районної ради, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків.

2.11. Представляє в установленому законодавством порядку інтереси районної ради в судах та інших органах.

2.12. Готує позови до суду про визнання незаконними актів державних органів, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади району, повноваження районної ради та її посадових осіб.

2.13. За дорученням голови районної ради аналізує накази видані керівниками управлінь та відділів районної ради і подає висновки щодо їх відповідності чинному законодавству.

2.14. Сприяє організації правової роботи на підприємствах, установах та організаціях, які належать до комунальної власності районної ради, здійснює заходи щодо правового виховання населення, що передбачені цільовою програмою розвитку правової освіти населення району.

2.15. Надає правову допомогу депутатам, постійним комісіям районної ради у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує їх необхідними нормативно-правовими актами.

2.16. Здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників виконавчих органів районної ради.

2.17. Встановлює професійні зв’язки з обласним управлінням юстиції, юридичними службами міської та районних рад.

2.18. За дорученням голови ради розглядає скарги, звернення, заяви, листи громадян.

2.19. Бере участь в роботі комісій по розгляду галузевих питань: житлова комісія, спостережна комісія.

2.20. Забезпечує юридичне оформлення та укладення двосторонніх угод з юридичними та фізичними особами і контролює виконання умов угоди у визначені терміни.

2.21. Забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрового діловодства та державної служби в виконавчих органах районної ради.

2.22. Разом з іншими виконавчими органами районної ради розробляє річні плани роботи з кадрами.

2.23. Визначає щорічну та перспективну (на 5 років) потребу в кадрах.

2.24. Формує замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації державних службовців.

2.25. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань.

2.26. Проводить роботу з резервом кадрів апарату виконавчого комітету, а також здійснює організаційно-методичне керівництво формуванням кадрового резерву і контролює виконання особистих річних планів його підготовки, аналізує та узагальнює практику формування кадрового резерву в виконавчих органах районної ради.

2.27. Вивчає ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в виконавчих органах районної ради, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження у прийнятті на державну службу, контролює добір та розстановку кадрів в виконавчих органах районної ради відповідно до вимог законодавства.

2.28. Приймає від претендентів на посади державних службовців відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо реалізації конкурсного відбору.

2.29. Розглядає та вносить заступнику голови районної ради пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посадах державних службовців, готує разом з відповідними виконавчими органами документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведення.

2.30. Готує матеріали про призначення на посади та звільнення з посад працівників виконавчих органів районної ради.

2.31. Оформляє документи про прийняття Присяги та присвоєння рангів державним службовцям, вносить про це записи до трудових книжок.

2.32. Обчислює стаж роботи та державної служби, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників виконавчих органів районної ради.

2.33. Розглядає матеріали та готує документи для заохочення та нагородження працівників виконавчих органів районної ради.

2.34. У межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов'язані з проведенням службового розслідування та застосування заходів дисциплінарного впливу.

2.35. Своєчасно готує документи щодо продовження терміну перебування на державній службі та призначення пенсій працівникам виконавчих органів районної ради.

2.36. Здійснює роботу, пов'язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок: та особових справ (особових карток) працівників виконавчих органів районної ради.

2.37. Оформляє та видає службові посвідчення та довідки з місця роботи.

2.38. Проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності.

2.39. Готує документи для відрядження працівників за кордон, забезпечує збереження дипломатичних та службових паспортів.

2.40. У межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури районної ради та штатного розпису, контролює розроблення посадових обов'язків у виконавчих органах районної ради.

2.41. Здійснює організаційне забезпечення роботи атестаційної комісії.

2.42. Забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, а також з іншими виконавчими органами організовує регулярне навчання працівників районної ради.

2.43. Здійснює облік військовозобов'язаних і призовників та бронювання військовозобов'язаних в районній раді.

2.44. Здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічн6ого подання державними службовцями відомостей про доходи, зобов’язання фінансового характеру та належне їм майно, в числі і за кордоном, щодо себе і членів своєї сім'ї.


ІІІ. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ


3.1. Відділ очолює начальник юридичного відділу районної ради, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної ради одноособово.

3.2. Начальник юридичного відділу районної ради:

  • забезпечує виконання доручень голови районної ради та його заступників;

  • за дорученням голови районної ради представляє інтереси районної ради в судах, а також в інших органах при розгляді правових питань;

  • готує і подає для подальшого затвердження районною радою Положення про юридичний відділ районної ради.^ ІV.ПРАВА І ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ

4.1. Перевіряти додержання законності в діяльності районної ради та її виконавчого комітету; брати участь у розгляді матеріалів по наслідках перевірок, давати правові висновки фактам правопорушень, виявлених ними.

4.2. Одержувати від посадових осіб у порядку, встановленому в районній раді, документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.3. Давати висновки та заявляти обов’язкові для виконання вимоги до керівників виконавчих органів районної ради та її виконавчого комітету, спеціалістів про зміну чи доповнення нормативних актів та інших документів правового характеру, які не відповідають чинному законодавству.

4.4. Подавати керівництву районної ради обов’язкові для розгляду письмові пропозиції про усунення порушень законодавства, відшкодування збитків, притягнення до відповідальності осіб, що їх спричинили, або не забезпечили виконання чи порушили чинне законодавство.

4.5. Відмовитися від дачі висновку, якщо поставлені питання виходять за межі компетенції служби, або якщо представлених матеріалів недостатньо для підготовки висновку.

4.6. Вимагати обґрунтувань проектів рішень, розпоряджень та інших правових документів, попереднього погодження проектів керівниками відповідних управлінь та відділів, посилань на законодавчі акти тощо. Затримувати проекти документів, які потребують ґрунтовного вивчення, але не більше ніж на 3 дні.

4.7. Брати участь у сесіях районної ради, засіданнях її виконавчого комітету, нарадах, інших зібраннях, які проводяться у районній раді.

4.8. Перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю та державну службу в виконавчих органах районної ради.

4.9. Одержувати в установленому порядку від посадових осіб виконавчих органів районної ради документи, необхідні для виконання покладених на відділ обов’язків по веденню кадрового діловодства.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ


5.1. Начальник юридичного відділу районної ради несе особисту відповідальність за виконання покладених на нього завдань і здійснення визначених цим Положенням повноважень.


Заступник голови районної ради В.ВасиловСхожі:

Додаток 10 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положенн я про юридичний відділ Садгірської районної у м. Чернівцях ради І iconДодаток 8 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положенн я про квартирний відділ районної ради 1
Квартирний відділ є виконавчим органом Садгірської районної у місті Чернівцях ради
Додаток 10 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положенн я про юридичний відділ Садгірської районної у м. Чернівцях ради І iconДодаток 4 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р.
Садгірської районної у місті Чернівцях ради (надалі відділ) створюється відповідно до ст Закону України «Про місцеве самоврядування»...
Додаток 10 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положенн я про юридичний відділ Садгірської районної у м. Чернівцях ради І iconДодаток 5 Затверджено до рішення VІІ сесії районної рішенням VІІ сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 24. 02. 2012 р. №62 від 24. 02. 2012 р. №62 положенн я про відділ кадрової роботи Садгірської районної у м. Чернівцях ради І
Відділ кадрової роботи (далі – відділ) є виконавчим органом Садгірської районної у м. Чернівцях ради, який утворюється згідно ст....
Додаток 10 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положенн я про юридичний відділ Садгірської районної у м. Чернівцях ради І iconДодаток №3 Затверджено до рішення VII сесії районної рішенням VII сесії районної ради VI скликання ради VI скликання від 24. 02. 2012р. №62 від 24. 02. 2012р.№62 положенн я про квартирний відділ районної ради 1
Квартирний відділ, є виконавчим органом Садгірської районної у місті Чернівцях ради
Додаток 10 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положенн я про юридичний відділ Садгірської районної у м. Чернівцях ради І iconДодаток №1 Затверджено до рішення ІХ сесії районної рішенням ІХ сесії районної ради VI скликання ради VI скликання від 27. 06. 2012р. № від 27. 06. 2012р.№ Положення про відділ земельних ресурсів Садгірської районної у м. Чернівцях ради І
Відділ земельних ресурсів є виконавчим органом районної ради. Керівництво роботою покладається на одного із заступників голови районної...
Додаток 10 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положенн я про юридичний відділ Садгірської районної у м. Чернівцях ради І iconДодаток 1 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положення про фінансове управління Садгірської районної у місті Чернівцях ради. І
Чернівцях ради (далі – управління) є виконавчим органом районної у місті ради, який утворюється відповідно до ст. 54 Закону України...
Додаток 10 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положенн я про юридичний відділ Садгірської районної у м. Чернівцях ради І iconДодаток 6 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положенн я про організаційно-аналітичний відділ районної ради І
Організаційно-аналітичний відділ є виконавчим органом районної ради, який утворюється згідно ст. 54 Закону України „Про місцеве самоврядування...
Додаток 10 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положенн я про юридичний відділ Садгірської районної у м. Чернівцях ради І iconДодаток 14 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положення про господарський відділ при Садгірській районній у м. Чернівцях раді І
У скликання від 26. 05. 2005 року №132 "Про внесення змін в рішення 18 сесії районної ради IV скликання від 30. 12. 2005 року №113...
Додаток 10 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положенн я про юридичний відділ Садгірської районної у м. Чернівцях ради І iconДодаток 5 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положення про загальний відділ районної ради 1
Загальний відділ (далі відділ) є виконавчим органом районної ради і відповідно до ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування...
Додаток 10 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положенн я про юридичний відділ Садгірської районної у м. Чернівцях ради І iconДодаток 8 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р.
Відділ ведення Державного реєстру виборців (далі Відділ) створюється районною у місті радою та є її виконавчим органом. Відділ підзвітний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи