З а к о н у к р а ї н и про Національний банк України ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1999, n 29, ст. 238 ) icon

З а к о н у к р а ї н и про Національний банк України ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1999, n 29, ст. 238 )
НазваЗ а к о н у к р а ї н и про Національний банк України ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1999, n 29, ст. 238 )
Сторінка1/4
З А К О Н У К Р А Ї Н И <><><> <> <> Про Національний банк Украї
Дата конвертації23.04.2013
Розмір0.58 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

                                  


З А К О Н У К Р А Ї Н ИПро Національний банк України


( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 29, ст.238 )( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1458-III ( 1458-14 ) від 17.02.2000, ВВР, 2000, N 14-15-16, ст.121


N 1658-III ( 1658-14 ) від 20.04.2000, ВВР, 2000, N 29, ст.230
N 1919-III ( 1919-14 ) від 13.07.2000, ВРР, 2000, N 42, ст.351
N 2121-III ( 2121-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30
N 2740-III ( 2740-14 ) від 20.09.2001, ВВР, 2002, N 5, ст.30
N 2922-III ( 2922-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 17, ст.117
N 1416-IV ( 1416-15 ) від 03.02.2004, ВВР, 2004, N 19, ст.256
N 3163-IV ( 3163-15 ) від 01.12.2005, ВВР, 2006, N 12, ст.100
N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11,
ст.96 )

{ Додатково див. ст. 97 Закону
N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66 }{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду
N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 }
( У статтях 1, 7, 9, 15, 25, 26, 41, 42, 55, 57, 58, 60,
61, 62, 63, 65, 67 слова "фінансово-кредитна установа",
"та фінансово-кредитні установи", "інші фінансово-кредитні
установи", "та інші фінансово-кредитні установи",
"а також інших фінансово-кредитних установ" у відповідних
відмінках виключено на підставі Закону N 1919-III
( 1919-14 ) від 13.07.2000 )
Розділ I^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Терміни та поняття

У цьому Законі терміни та поняття вживаються у такому
значенні:

( Абзац другий статті 1 виключено на підставі Закону
N 2922-III ( 2922-14 ) від 10.01.2002 )банківські метали - золото, срібло, платина, метали
платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно
до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат
якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів;

банківське регулювання - одна із функцій Національного банку
України, яка полягає у створенні системи норм, що регулюють
діяльність банків, визначають загальні принципи банківської
діяльності, порядок здійснення банківського нагляду,
відповідальність за порушення банківського законодавства;

банківський нагляд - система контролю та активних
впорядкованих дій Національного банку України, спрямованих на
забезпечення дотримання банками та іншими особами, стосовно яких
Національний банк України здійснює наглядову діяльність
законодавства України і встановлених нормативів, з метою
забезпечення стабільності банківської системи та захисту інтересів
вкладників та кредиторів банку; ( Абзац п'ятий статті 1 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 2922-III ( 2922-14 ) від
10.01.2002 )

валютні цінності - матеріальні об'єкти, визначені
законодавством України про валютне регулювання як засоби
валютно-фінансових відносин;

відкритий ринок - ринок, на якому здійснюються операції з
купівлі-продажу цінних паперів між особами, що не є первинними
кредиторами та позичальниками, і коли кошти внаслідок продажу
цінних паперів на такому ринку надходять на користь держателя
цінних паперів, а не їх емітента. Використовується центральними
банками для купівлі-продажу, як правило, короткострокових
державних цінних паперів з метою регулювання грошової маси.
Внаслідок купівлі збільшується вкладення коштів в економіку,
внаслідок продажу - зменшується;

валютна позиція - співвідношення вимог та зобов'язань банку в
іноземній валюті. При їх рівності позиція вважається закритою, при
нерівності - відкритою. Відкрита позиція є короткою у разі, якщо
обсяг зобов'язань по проданій валюті перевищує обсяг вимог, і
довгою, якщо обсяг вимог по купленій валюті перевищує обсяг
зобов'язань;

грошово-кредитна політика - комплекс заходів у сфері
грошового обігу та кредиту, направлених на регулювання
економічного зростання, стримування інфляції та забезпечення
стабільності грошової одиниці України, забезпечення зайнятості
населення та вирівнювання платіжного балансу;

грошовий сурогат - будь-які документи у вигляді грошових
знаків, що відрізняються від грошової одиниці України, випущені в
обіг не Національним банком України і виготовлені з метою
здійснення платежів в господарському обороті, крім валютних
цінностей; ( Абзац десятий статті 1 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 1919-III ( 1919-14 ) від 13.07.2000 )

девізна валютна політика - політика регулювання валютного
курсу шляхом купівлі і продажу іноземної валюти;

дисконтна валютна політика - зниження або підвищення
Національним банком України процентних ставок за кредит з метою
регулювання попиту і пропозиції на позичковий капітал;

золотовалютний резерв - резерви України, відображені у
балансі Національного банку України, що включають в себе активи,
визнані світовим співтовариством як міжнародні і призначені для
міжнародних розрахунків;

( Абзац чотирнадцятий статті 1 виключено на підставі Закону
N 2922-III ( 2922-14 ) від 10.01.2002 )кредитор останньої інстанції - це, як правило, Національний
банк України, до якого може звернутися банк або інша кредитна
установа для отримання рефінансування у разі вичерпання інших
можливостей рефінансування. Національний банк України має право,
але не зобов'язаний, надавати кредити для рефінансування банку,
якщо це не тягне за собою ризиків для банківської системи;

казначейські зобов'язання - боргові цінні папери, що
емітуються державою в особі її уповноважених органів, розміщуються
виключно на добровільних засадах серед фізичних та юридичних осіб
і засвідчують внесення їх власниками грошових коштів до бюджету та
дають право на отримання фінансового доходу або інші майнові
права, відповідно до умов їх випуску;

металеві рахунки - рахунки, які відкриваються уповноваженими
банками України для обліку операцій, що здійснюються з
банківськими металами;

основні засади грошово-кредитної політики - комплекс змінних
індикаторів фінансової сфери, що дають можливість Національному
банку України з допомогою інструментів (засобів та методів)
грошово-кредитної політики здійснювати регулювання грошового обігу
та кредитування економіки з метою забезпечення стабільності
грошової одиниці України як монетарної передумови для економічного
зростання і підтримки високого рівня зайнятості населення;

облікова ставка Національного банку України - виражена у
відсотках плата, що береться Національним банком України за
рефінансування комерційних банків шляхом купівлі векселів до
настання строку платежу по них і утримується з номінальної суми
векселя. Облікова ставка є найнижчою серед ставок рефінансування і
є орієнтиром ціни на гроші;

офіційне видання Національного банку України - спеціальне
друковане видання, визначене Національним банком України як
офіційне і зареєстроване в установленому порядку, в якому
публікуються нормативно-правові акти Національного банку України,
а також інформаційно-аналітичні, статистичні та інші матеріали,
огляди стану банківської системи України, валютного і фінансового
ринків тощо;

офіційний валютний курс - курс валюти, офіційно встановлений
Національним банком України як уповноваженим органом держави;

платіжний баланс - співвідношення між сумою грошових
надходжень, отриманих країною з-за кордону, і сумою здійснених нею
платежів за кордон протягом певного періоду. До платіжного балансу
входять розрахунки за зовнішньою торгівлею, послугами, неторговими
операціями, доходи від капіталовкладень за кордоном, торгівлі
ліцензіями, від фрахтування та обслуговування кораблів, туризму,
утримання дипломатичних і торгових представництв за кордоном,
грошові перекази окремих осіб, виплати іншим країнам за позики
тощо. Платіжний баланс включає рух капіталів: інвестиції та
кредити;

резервна позиція в Міжнародному валютному фонді (далі - МВФ)
- вимоги держави-члена до МВФ, що визначаються як різниця між
квотою та авуарами МВФ в її (держави-члена) валюті за мінусом
грошових авуарів МВФ, отриманих державою-членом у вигляді кредитів
МВФ та залишків на рахунку МВФ N 2, що не перевищує однієї десятої
процента від квоти держави-члена;

ставки рефінансування Національного банку України - виражена
у відсотках плата за кредити, що надаються комерційним банкам, яка
встановлюється Національним банком України з метою впливу на
грошовий оборот та кредитування. Національним банком України
встановлюються облікова та ломбардна процентні ставки;

спеціальні права запозичення (СПЗ) - міжнародний резервний
актив, створений МВФ з метою доповнення існуючих міжнародних
резервних активів, який являє собою "кошик" із п'яти валют, склад
яких переглядається кожні п'ять років. Вартість спеціальних прав
запозичення визначається щоденно;

( Абзац двадцять шостий статті 1 виключено на підставі Закону
N 2922-III ( 2922-14 ) від 10.01.2002 )цінова стабільність - утримання системи цін на певному рівні
шляхом підтримки стабільного курсу грошової одиниці України.

( Абзац двадцять восьмий статті 1 виключено на підставі
Закону N 2922-III ( 2922-14 ) від 10.01.2002 )Стаття 2. Правова основа діяльності Національного банку
України

Національний банк України (далі - Національний банк) є
центральним банком України, особливим центральним органом
державного управління, юридичний статус, завдання, функції,
повноваження і принципи організації якого визначаються
Конституцією України, цим Законом та іншими законами України.

Місцезнаходження керівних органів та центрального апарату
Національного банку - місто Київ.

Стаття 3. Статутний капітал

Національний банк має статутний капітал, що є державною
власністю.

Розмір статутного капіталу становить 10 мільйонів гривень.
Розмір статутного капіталу може бути збільшений за рішенням Ради
Національного банку. ( Частина друга статті 3 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 1919-III ( 1919-14 ) від
13.07.2000 )

Джерелами формування статутного капіталу Національного банку
є доходи його кошторису, а при необхідності - Державний бюджет
України.

Стаття 4. Економічна самостійність

Національний банк є економічно самостійним органом, який
здійснює видатки за рахунок власних доходів у межах затвердженого
кошторису, а у визначених цим Законом випадках - також за рахунок
Державного бюджету України.

Національний банк є юридичною особою, має відокремлене майно,
що є об'єктом права державної власності і перебуває у його повному
господарському віданні.

Національний банк не відповідає за зобов'язаннями органів
державної влади, а органи державної влади не відповідають за
зобов'язаннями Національного банку, крім випадків, коли вони
добровільно беруть на себе такі зобов'язання.

Національний банк не відповідає за зобов'язаннями інших
банків, а інші банки не відповідають за зобов'язаннями
Національного банку, крім випадків, коли вони добровільно беруть
на себе такі зобов'язання.

Національний банк може відкривати свої установи, філії та
представництва в Україні, а також представництва за її межами.

Національний банк, його установи, філії та представництва
мають печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням.

Стаття 5. Доходи і видатки

Одержання прибутку не є метою діяльності Національного банку.

Плановані доходи та витрати Національного банку
відображаються в кошторисі його доходів і витрат. Кошторис доходів
і витрат повинен забезпечувати можливість виконання Національним
банком його функцій, встановлених Конституцією України та цим
Законом.

( Дію частини третьої статті 5 зупинено на 2000 рік на
підставі Закону N 1458-III ( 1458-14 ) від 17.02.2000 )
Національний банк за підсумками року у разі перевищення
кошторисних доходів над кошторисними витратами, затвердженими на
поточний бюджетний рік, вносить до Державного бюджету України
наступного за звітним року позитивну різницю на покриття дефіциту
бюджету, а перевищення витрат над доходами відшкодовується за
рахунок Державного бюджету України наступного за звітним року.Формування фондів та резервів Національного банку на
покриття фінансових ризиків, пов'язаних із виконанням його
функцій, здійснюється згідно з положенням, що затверджується Радою
Національного банку України. ( Частина четверта статті 5 в
редакції Закону N 1919-III ( 1919-14 ) від 13.07.2000 )

Стаття 6. Основна функція

Відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) основною
функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової
одиниці України.

На виконання своєї основної функції Національний банк сприяє
дотриманню стабільності банківської системи, а також, у межах
своїх повноважень, - цінової стабільності.

Стаття 7. Інші функції

Національний банк виконує такі функції:

1) відповідно до розроблених Радою Національного банку
України Основних засад грошово-кредитної політики визначає та
проводить грошово-кредитну політику;

2) монопольно здійснює емісію національної валюти України та
організує її обіг;

3) виступає кредитором останньої інстанції для банків і
організує систему рефінансування;

4) встановлює для банків правила проведення банківських
операцій, бухгалтерського обліку і звітності, захисту інформації,
коштів та майна;

5) організовує створення та методологічно забезпечує систему
грошово-кредитної і банківської статистичної інформації та
статистики платіжного балансу;

6) визначає систему, порядок і форми платежів, у тому числі
між банками;

7) визначає напрями розвитку сучасних електронних банківських
технологій, створює, координує та контролює створення електронних
платіжних засобів, платіжних систем, автоматизації банківської
діяльності та засобів захисту банківської інформації;

8) здійснює банківське регулювання та нагляд;

9) веде Державний реєстр банків, здійснює ліцензування
банківської діяльності та операцій у передбачених законами
випадках; ( Пункт 9 статті 7 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2922-III ( 2922-14 ) від 10.01.2002 )

10) веде офіційний реєстр ідентифікаційних номерів емітентів
платіжних карток внутрішньодержавних платіжних систем; ( Статтю 7
доповнено пунктом 10 згідно із Законом N 2922-III ( 2922-14 ) від
10.01.2002 )

11) здійснює сертифікацію аудиторів, які проводитимуть
аудиторську перевірку банків, тимчасових адміністраторів та
ліквідаторів банку; ( Статтю 7 доповнено пунктом 11 згідно із
Законом N 2922-III ( 2922-14 ) від 10.01.2002 )

12) складає платіжний баланс, здійснює його аналіз та
прогнозування;

13) представляє інтереси України в центральних банках інших
держав, міжнародних банках та інших кредитних установах, де
співробітництво здійснюється на рівні центральних банків;

14) здійснює відповідно до визначених спеціальним законом
повноважень валютне регулювання, визначає порядок здійснення
операцій в іноземній валюті, організовує і здійснює валютний
контроль за банками та іншими фінансовими установами, які отримали
ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій;

( Пункт 14 статті 7 в редакції Закону N 2922-III ( 2922-14 ) від
10.01.2002 )15) забезпечує накопичення та зберігання золотовалютних
резервів та здійснення операцій з ними та банківськими металами;

16) аналізує стан грошово-кредитних, фінансових, цінових та
валютних відносин;

17) організує інкасацію та перевезення банкнот і монет та
інших цінностей, видає ліцензії на право інкасації та перевезення
банкнот і монет та інших цінностей;

18) реалізує державну політику з питань захисту державних
секретів у системі Національного банку;

19) бере участь у підготовці кадрів для банківської системи
України;

20) визначає особливості функціонування банківської системи
України в разі введення воєнного стану чи особливого періоду,
здійснює мобілізаційну підготовку системи Національного банку;

( Статтю 7 доповнено пунктом 20 згідно із Законом N 2922-III
( 2922-14 ) від 10.01.2002 )21) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо
законодавчого врегулювання питань, спрямованих на виконання
функцій Національного банку України; ( Статтю 7 доповнено пунктом
21 згідно із Законом N 3163-IV ( 3163-15 ) від 01.12.2005 )

22) здійснює методологічне забезпечення з питань зберігання,
захисту, використання та розкриття інформації, що становить
банківську таємницю; ( Статтю 7 доповнено пунктом 22 згідно із
Законом N 3163-IV ( 3163-15 ) від 01.12.2005 )

23) здійснює інші функції у фінансово-кредитній сфері в межах
своєї компетенції, визначеної законом.

Розділ II^ КЕРІВНІ ОРГАНИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ

Стаття 8. Керівні органи

Керівними органами Національного банку є Рада Національного
банку України (далі - Рада Національного банку) та Правління
Національного банку України (далі - Правління Національного
банку).

( Стаття 8 в редакції Закону N 1919-III ( 1919-14 ) від
13.07.2000 )Стаття 9. Повноваження Ради Національного банку

Рада Національного банку:

1) відповідно до загальнодержавної програми економічного
розвитку та основних параметрів економічного та соціального
розвитку України до 15 вересня розробляє Основні засади
грошово-кредитної політики і вносить їх Верховній Раді України для
інформування, здійснює контроль за виконанням Основних засад
грошово-кредитної політики;

2) здійснює аналіз впливу грошово-кредитної політики України
на стан соціально-економічного розвитку України та розробляє
пропозиції щодо внесення відповідних змін до неї;

3) затверджує Регламент Ради Національного банку України;

4) затверджує кошторис доходів та витрат Національного банку
та подає Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України до
1 вересня поточного року прогнозовані відомості про сальдо
кошторису для включення до проекту Державного бюджету України на
наступний рік;

5) приймає рішення про збільшення розміру статутного капіталу
Національного банку;

6) визначає аудиторську компанію для проведення аудиторської
перевірки Національного банку, розглядає аудиторський висновок та
затверджує бухгалтерський баланс Національного банку, публікує в
офіційних друкованих засобах масової інформації щорічний баланс
Національного банку;

7) затверджує щорічно до 1 липня звіт про виконання кошторису
Національного банку та розподіл прибутку за звітний бюджетний рік;

8) затверджує рішення Правління Національного банку про
участь у міжнародних фінансових організаціях;

9) вносить рекомендації Правлінню Національного банку в межах
розроблених Основних засад грошово-кредитної політики стосовно:

методів та форм прогнозування макропоказників економічного і
соціального розвитку України, а також грошово-кредитної політики;

окремих заходів монетарного і регулятивного характеру та їх
впливу на економічний і соціальний розвиток України;

політики курсоутворення та валютного регулювання;

розвитку банківської системи та окремих нормативних актів з
питань банківської діяльності;

вдосконалення платіжної системи;

інших питань, віднесених законом до компетенції Ради
Національного банку;

10) вносить рекомендації Кабінету Міністрів України стосовно
впливу політики державних запозичень та податкової політики на
стан грошово-кредитної сфери України;

11) з метою забезпечення виконання Основних засад
грошово-кредитної політики має право застосування відкладального
вето щодо рішень Правління Національного банку з питань:

а) диверсифікації активів Національного банку та їх
ліквідності;

б) лімітів позабалансових зобов'язань;

в) формування резервів, покриття фінансових ризиків;

г) порядку відрахувань доходів до Державного бюджету України;

д) мінімального розміру золотовалютних резервів;

е) з інших питань, віднесених до її компетенції.

Рада Національного банку не може надавати рекомендації щодо
доцільності призначення на посади чи звільнення з посад Голови
Національного банку, членів Правління Національного банку або
давати персональну оцінку діяльності окремих посадових осіб
Національного банку.

Рада Національного банку дає оцінку діяльності Правління
Національного банку щодо виконання Основних засад
грошово-кредитної політики та з інших питань, рішення з яких є
обов'язковими для Правління Національного банку.

У разі неодноразового невиконання або неналежного виконання
Правлінням Національного банку рішень Ради Національного банку,
які є обов'язковими згідно з цим Законом, Рада Національного банку
має право звернутися до Голови Національного банку або до
Верховної Ради України та Президента України з викладенням своїх
позицій.

( Стаття 9 в редакції Закону N 1919-III ( 1919-14 ) від
13.07.2000 )  1   2   3   4Схожі:

З а к о н у к р а ї н и про Національний банк України ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1999, n 29, ст. 238 ) iconЗакон україни «Про внесення змін до Закону України «Про Національний банк України» (щодо охорони цінностей та об’єктів Національного банку України)
Внести до Закону України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №29, ст. 238) такі зміни
З а к о н у к р а ї н и про Національний банк України ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1999, n 29, ст. 238 ) iconЗакон україни про Національний банк України ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1999, n 29, ст. 238 )
Національного банку України, яка полягає у створенні системи норм, що регулюють діяльність банків, визначають загальні принципи банківської...
З а к о н у к р а ї н и про Національний банк України ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1999, n 29, ст. 238 ) iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування платіжних систем та
У законі України “Про Національний банк України” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №29, ст. 238)
З а к о н у к р а ї н и про Національний банк України ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1999, n 29, ст. 238 ) iconЗакон україни про рекламу ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1996, n 39, ст. 181 ) ( Вводиться в дію Постановою вр від 03. 07. 96, Ввр, 1996, n 39, ст. 182 )
Законами від 18. 11. 97, Ввр, 1998, n 10, ст. 36 від 30. 06. 99, Ввр, 1999, n 34, ст. 274
З а к о н у к р а ї н и про Національний банк України ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1999, n 29, ст. 238 ) iconЗ а к о н у к р а ї н и про місцеве самоврядування в Україні ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1997, n 24, ст. 170 ) { Із змінами, внесеними згідно із Закон
Ввр, 1999, n 41, ст. 372 N 1366-xiv ( 1366-14 ) від 11. 01. 2000, ввр, 2000, n 9, ст. 67 з Рішенням Конституційного Суду
З а к о н у к р а ї н и про Національний банк України ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1999, n 29, ст. 238 ) iconЗакон україни про загальну середню освіту (Відомості Верховної Ради України (ввр), 1999, №28, ст. 230)
Законами №107-vi від 28. 12. 2007, ввр, 2008, №5-6, №7-8, ст. 78 зміни діють по 31 грудня 2008 року
З а к о н у к р а ї н и про Національний банк України ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1999, n 29, ст. 238 ) iconЗакон україни про загальну середню освіту (Відомості Верховної Ради України (ввр), 1999, №28, ст. 230)
Законами №107-vi від 28. 12. 2007, ввр, 2008, №5-6, №7-8, ст. 78 зміни діють по 31 грудня 2008 року
З а к о н у к р а ї н и про Національний банк України ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1999, n 29, ст. 238 ) iconЗакон україни про загальну середню освіту (Відомості Верховної Ради (ввр), 1999, n 28, ст. 230)

З а к о н у к р а ї н и про Національний банк України ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1999, n 29, ст. 238 ) iconЗакон україни про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1999, n 40, ст. 365 )

З а к о н у к р а ї н и про Національний банк України ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1999, n 29, ст. 238 ) iconЗ а к о н у к р а ї н и про гуманітарну допомогу ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1999, n 51, ст. 451 ) { Із змінами, внесеними згідно із Закон

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи