Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах І. Загальні положення > І.І. Примірне Положення про класи з поглибленим вив­ченням окремих предметів у icon

Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах І. Загальні положення > І.І. Примірне Положення про класи з поглибленим вив­ченням окремих предметів у
Скачати 59.55 Kb.
НазваПоложення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах І. Загальні положення > І.І. Примірне Положення про класи з поглибленим вив­ченням окремих предметів у
Дата конвертації06.03.2014
Розмір59.55 Kb.
ТипПоложення

ПРИМИРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

ПРО КЛАСИ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ

У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

І. Загальні положення

І.І.Примірне Положення про класи з поглибленим вив­ченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах (далі — Положення) розроблено відповідно до за­конів України «Про освіту» та «Про загальну середню осві­ту», Положення про загально­освітній навчальний заклад, Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа), Кон­цепції профільного навчання в старшій школі.

1.2. Положення регламентує діяльність класів із поглибленим вивченням окремих предметів, які створюються у загальноосвітніх навчальних закладах.

1.3. Класи з поглибленим вивченням окремих предметів створюються з метою:

 • виявлення і розвитку творчих здібностей учнів з певного навчального предмета чи освітньої галузі;

 • поглибленого оволодіння системою знань і умінь з обраних навчальних предметів, допрофільної підготовки учнів;

 • забезпечення ранньої профілізації з відповідної ос­вітньої галузі, формування го­товності до свідомого вибору майбутньої професії;

 • виховання у школярів здатності до самостійного ви­бору та прийняття рішення, формування навичок само­стійної, науково-дослідної роботи;

 • задоволення пізнавальних потреб та інтересів учнів.

1.4. Класи з поглибленим вивченням окремих предметів формуються в загальноосвітньому навчальному закладі наприкінці навчального року (орієнтовно в травні) за наявності кваліфікованих спеціалістів (учителів, викладачів), відповідного програм­но-методичного та матеріально-технічного забезпечення.

1.5. Рішення про формування класів із поглибленим вивченням одного чи кількох на­вчальних предметів приймається педагогічною радою, враховуючи бажання учнів та батьків (або осіб, які їх замінюють), і після погодження з відповідним органом управління освітою, якому підпорядкований навчальний заклад, затверджується наказом директора закладу.

1.6. Класи з поглибленим вивчення окремих предметів формуються, як правило, у складі школи ^ II ступеня (8 - 9 класи) та III ступеня (10 - 12 класи). З окремих предметів можливе впровадження поглибленого вивчення з більш раннього віку.

II. Порядок зарахування учнів до класів

із поглибленим вив­ченням окремих предметів

2.1. Зарахування учнів до класів із поглибленим вивченням окремих предметів здійснюється на без конкурсній ос­нові на підставі письмової заяви батьків (осіб, які їх замінюють) відповідно до здібностей та інтересів учнів, рівня їх навчальних
досягнень з даного предмета, з урахуванням рекомендацій учи­телів відповідних предметів та психологів закладу.

 1. Як правило, класи фор­муються з учнів певного за­гальноосвітнього навчального закладу. За наявності вільних місць до класів із поглибле­ним вивченням окремих пред­метів можуть прийматися учні з інших навчальних закладів. У таких випадках береться до уваги участь учнів у відповід­них гуртках, факультативах, олімпіадах тощо.

 2. Наповнюваність класів із поглибленим вивченням окремих предметів

установлюється відповідно до чинно­го законодавства.

2.4. За учнями залишається право вільного переходу до класів, які працюють за на­вчальними планами і програ­мами рівня стандарту, згідно з поданою заявою батьків (осіб, які їх замінюють).

2.5. У випадках, коли учні не засвоюють навчальну про­граму і мають за підсумками семестрового та річного оці­нювання початковий рівень навчальних досягнень хоча б з одного предмета, що вив­чається поглиблено, згідно з рішенням педагогічної ради та відповідного наказу керівника навчального закладу може здійснюватися їх переведення до класів, які працюють за навчальними планами і про­грамами рівня стандарту.

^ III. Організація навчально-виховного процесу в класах із поглибленим вивченням окремих предметів

 1. Навчально-виховний процес у класах із поглибле­ним вивченням окремих пред­метів здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі Типових навчальних планів для загаль­ноосвітніх навчальних зак­ладів, затверджених Міністер­ством освіти і науки України.

 2. У робочих навчальних планах для класів із поглибле­ним вивченням окремих пред­метів інваріантною складовою визначено обсяг часу на вив­чення всіх обов'язкових на­вчальних предметів на рівні стандарту (або академічному рівні). Варіативною частиною передбачається додатковий час на поглиблене вивчення того чи іншого предмета, введення додаткових предметів, курсів за вибором, факультативів, які поглиблюють і доповнюють зміст предметів, що вивчають­ся за поглибленою програмою.

 1. Навчальний час на по­глиблене вивчення предмета формується так: години інва­ріантної складової на цей предмет (рівень стандарту), плюс додаткові години варіа­тивної складової (всі або ча­стина). Решта годин варіатив­ної складової використовуєть­ся на вивчення курсів за ви­бором, факультативів тощо з урахуванням інтересів учнів. При цьому можливий пере­розподіл (до 15 відсотків) часу інваріантної складової на ко­ристь предмета (предметів), який (які) вивчається (вивча­ються) поглиблено.

 2. Класи з поглибленим вивченням окремих предметів працюють за відповідними на­вчальними програмами, зат­вердженими Міністерством освіти і науки України. Ок­ремі предмети з урахуванням їх специфіки та змісту у 10 — 12 класах можуть по­глиблено вивчатися за на­вчальними програмами для профільного навчання.

Усі інші предмети в цих класах вивчаються за навчаль­ними програмами загально­освітніх класів (рівня стандар­ту або академічному).

 1. Відповідно до навчаль­ного плану педагогічні праці­вники працюють за навчаль­ними програмами, підручника­ми, навчальними посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, самостійно добира­ють науково-методичну літе­ратуру, навчально-наочні по­сібники та обладнання; фор­ми, методи і засоби навчання.

 2. Для реалізації програм поглибленого вивчення пред­метів може залучатись про­фесорсько-викладацький склад вищих навчальних зак­ладів, співробітники науково-дослідних установ, установ культури.

3.7. Навчання у класах із поглибленим вивченням окре­мих предметів здійснюється на основі компетентісного підхо­ду до організації навчального
процесу, має особистісно-орі­єнтоване спрямування.

У навчальному процесі по­ряд із традиційними широко використовуються інноваційні технології, дослідно-експери­ментальні та творчі види діяльності учнів.

 1. Гранично допустиме на­вантаження учнів у класах із поглибленим вивченням окре­мих предметів установлюється в межах санітарних норм, за­тверджених Міністерством охо­рони здоров'я України та відпо­відними Типовими навчальни­ми планами Міністерства осві­ти і науки України.

 2. При поглибленому вив­ченні предметів класи поділя­ються на групи. Поділ класів на групи здійснюється відпо­відно до загальних нормативів, встановлених для загально­освітніх навчальних закладів.

 1. Позакласна робота з учнями класів із поглибленим вивченням окремих предметів проводиться з урахуванням всебічного розвитку особис­тості, специфіки обраних предметів для поглибленого вивчення, профорієнтаційно­го спрямування (проведення гурткових занять, олімпіад, конкурсів, зустрічей з діяча­ми науки і культури).

 2. Зміст і форми прове­дення навчальної практики узгоджуються зі змістом на­вчальних програм, що вивча­ються поглиблено.

3.12. Бібліотека закладу,
крім книг, передбачених шкільних бібліотек, комплек­тується підручниками, довід­ковою і науково-популярною літературою, періодичними виданнями з урахуванням по­глибленого вивчення певних предметів.

3.13. Державна підсумкова атестація та оцінювання на­вчальних досягнень учнів, які навчаються за програмами поглибленого вивчення пред­метів, здійснюється згідно з Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загаль­ної середньої освіти та Кри­теріями оцінювання навчаль­них досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, зат­вердженими Міністерством освіти і науки України.

^ IV. Фінансове забезпечення

4.1. Фінансово-господарська діяльність загальноосвітнього навчального закладу, в якому є класи з поглибленим вив­ченням окремих предметів, здійснюється на основі його кошторису.

Кошторис державних і ко­мунальних загальноосвітніх навчальних закладів, у яких є класи з поглибленим вивчен­ням окремих предметів, в ос­новному формується за раху­нок коштів відповідних (дер­жавного, місцевих) бюджетів.

При цьому можуть бути за­лучені додаткові джерела фінансування. Використання залучених коштів, здійсню­ється згідно з чинним зако­нодавством.

4.2. Загальноосвітній навчальний заклад, у якому створено класи з поглибленим вивченням окремих предметів, може працювати за індивідуальним штатним розписом, затвердженим відповідним органом управління освітою, якому підпорядкований заклад.Схожі:

Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах І. Загальні положення > І.І. Примірне Положення про класи з поглибленим вив­ченням окремих предметів у iconПоложення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах I. Загальні положення
Примірне Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах
Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах І. Загальні положення > І.І. Примірне Положення про класи з поглибленим вив­ченням окремих предметів у iconПоложення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах
Тніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання
Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах І. Загальні положення > І.І. Примірне Положення про класи з поглибленим вив­ченням окремих предметів у iconПоложення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах
Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти", від 14. 06. 2000 №964 "Про затвердження Положення...
Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах І. Загальні положення > І.І. Примірне Положення про класи з поглибленим вив­ченням окремих предметів у iconПоложення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах
В у загальноосвітніх навчальних закладах (далі Положення) розроблено відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про загальну...
Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах І. Загальні положення > І.І. Примірне Положення про класи з поглибленим вив­ченням окремих предметів у iconПро затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеню з поглибленим вивченням окремих предметів На виконання статей 9 І 15 Закону України «Про загальну середню освіту» наказую
Типовий навчальний план для класів з поглибленим вивченням окремих предметів з українською мовою навчання, що додається
Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах І. Загальні положення > І.І. Примірне Положення про класи з поглибленим вив­ченням окремих предметів у iconПро затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеню з поглибленим вивченням окремих предметів На виконання статей 9 І 15 Закону України «Про загальну середню освіту» наказую
Типовий навчальний план для класів з поглибленим вивченням окремих предметів з українською мовою навчання, що додається
Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах І. Загальні положення > І.І. Примірне Положення про класи з поглибленим вив­ченням окремих предметів у iconПро затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеню з поглибленим вивченням окремих предметів На виконання статей 9 І 15 Закону України «Про загальну середню освіту» наказую
Типовий навчальний план для класів з поглибленим вивченням окремих предметів з українською мовою навчання, що додається
Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах І. Загальні положення > І.І. Примірне Положення про класи з поглибленим вив­ченням окремих предметів у iconПро затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеню з поглибленим вивченням окремих предметів На виконання статей 9 І 15 Закону України «Про загальну середню освіту» наказую
Типовий навчальний план для класів з поглибленим вивченням окремих предметів з українською мовою навчання, що додається
Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах І. Загальні положення > І.І. Примірне Положення про класи з поглибленим вив­ченням окремих предметів у iconПро затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеню з поглибленим вивченням окремих предметів На виконання статей 9 І 15 Закону України «Про загальну середню освіту» наказую
Типовий навчальний план для класів з поглибленим вивченням окремих предметів з українською мовою навчання, що додається
Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах І. Загальні положення > І.І. Примірне Положення про класи з поглибленим вив­ченням окремих предметів у iconПро затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеню з поглибленим вивченням окремих предметів На виконання статей 9 І 15 Закону України «Про загальну середню освіту» наказую
Типовий навчальний план для класів з поглибленим вивченням окремих предметів з українською мовою навчання, що додається
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи