Методичні рекомендації до складання комплесного державного іспиту з спеціальності 020100 «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія» icon

Методичні рекомендації до складання комплесного державного іспиту з спеціальності 020100 «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія»
НазваМетодичні рекомендації до складання комплесного державного іспиту з спеціальності 020100 «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія»
Сторінка2/6
Дата конвертації05.12.2012
Розмір0.95 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6
1. /GEK-4 kurs.docМетодичні рекомендації до складання комплесного державного іспиту з спеціальності 020100 «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія»
Тема 13. Класифікація бібліографічних посібників

Загальні поняття та завдання класифікування бібліографічних посібників (БП). БП як упорядкована множина бібліографічних записів. Класифікування БП як метод їх вивчення та узагальнення досвіду бібліографування. Класифікація БП як результат їх класифікування та наукова побудова. Ознаки паралельної фасетної багатоаспектної класифікації БП. Поняття виду, форми, жанру, типу БП. Основні вимоги до класифікування.

Види БП за суспільним призначенням. Перший підхід до ознаки "суспільне призначення БП" як сукупності цільового та читацького призначення. Особливості цільового та читацького призначення державних (облікових), науково-допоміжних, рекомендаційних, професійно-виробничих, видавничо- книготоргівельних, бібілотечно- каталожних БП.

Другий підхід до ознаки суспільного призначення БП” як виконання основних суспільних функцій бібліографічної інформації. Основні види БП згідно із другим підходом.

Види БП за особливостями об’єкта обліку (відображених документів), визначення видів БП за видами відображених документів: покажчики літератури, покажчики нетекстових документів (картографічних документів, нот, образотворчих документів), покажчики аудіовізуальних документів, інших видів документів та документів різних видів, можливість інших підходів у визначенні видів документів і відповідних видів БП (покажчики видань; покажчики творів, опублікованих у виданнях: покажчики неопублікованих документів).

Види БП за тематико-галузевим змістом відображених документів. Поняття універсальних, багатогалузевих, галузевих БП. Умовність виділення загально-галузевих, вузькогалузевих, тематичних БП, Біобібліографічні та персональні БП, їх змістові особливості

Види БП за тематично-галузевим змістом відображених документів. Поняття краєзнавчих і країнознавчих БП.

Види БП за часом видання відображених документів. Поняття ретроспективних, поточних та перспективних БП.

Види БП за місцем видання відображених документів. Поняття міжнародних і загальнодержавних БП, покажчиків місцевого друку.

Види БП за мовою відображених документів. Мономовні та полі мовні БП.

Види БП за ступенем згортання інформації, що міститься у відображених документах. Покажчики первинних документів і покажчики бібліографічних посібників.

Види БП за методами бібліографування.

Реєстраційні та вибіркові БП як види БП за видом бібліографічного відбору.

Види БП за способом бібліографічної характеристики:

сигнальний, анотований, реферативний, критичний, оглядовий, технічно-кодований.

Види БП за способом бібліографічного групування. БП із формальним групуванням: алфавітні, хронологічні, топографічні. БП зі змістовим групуванням; предметні систематичні, тематичні. Види БП зі змішаним групуванням: біобібліографічні, словникові.

Зовнішні форми БП. Рукописний (неопублікований) БП та форми його існування: картковий, книжковий, аркушевий.

Друкований БП. Окреме видання друкованого БП: карткове книжкове, аркушеве. Різновиди книжкових видань: неперіодичні, періодичні та продовжувані. Види неперіодичних книжкових видань БП: книга, брошура, аркушівка. Види періодичних видань БП: журнал, бюлетень, збірник, газета. Особливості продовжуваних видань БП. Аркушеві видання БП: неперіодичні (плакати) та періодичні (газети).

Друковані БП у вигляді частини видання. Самостійна частина видання; внутрішньокнижковий, внутрішньожурнальний, внутрішньогазетний БП. Несамостійна частина видання прикнижковий, пристатейний БП, допоміжний покажчик до видання.

БП,. зміст якого може бути сприйнятий людиною при посередництві технічних засобів (машиносприймальні БП). Мікрофільми, аудіальні та аудіовізуальні БП, комп’ютерні бібліографічні ресурси. Автоматизована інформаційно-пошукова система (АІПС), електронний каталог, база даних, банк даних як комп'ютерні БП.

Жанри БП як підрозділи класифікації БП за ознакою їх внутрішньої форми. Окреме бібліографічне повідомлення. Бібліографічний список і бібліографічний покажчик, умовність відмінностей між ними. Бібліографічний огляд як узагальнена характеристика групи документів. Бібліографічна бесіда як зв'язна послідовна розповідь про документи. Бібліографічний бюлетень як засіб регулярного інформування про нові документи. Бібліографічний журнал (або газета, часопис) як сукупність бібліографічних повідомлень різних жанрів. Бібліографічний відділ у часописі (газеті, журналі). Допоміжний покажчик до видання як засіб інформування про твори, що включені до складу видання. Бібліотечний каталог як відображення складу певного фонду документів. Бібліографічна картотека як особлива складова довідково-бібліографічного апарату бібліотеки,

Дискусійність поняття типів БП. Типологічна класифікація БП як результат пересічення декількох напрямів класифікування БП.


Тема 14. Поточна державна бібліографія

Завдання та організація поточної державної бібліографії (ПДБ). Інформація про нові документи, видані на території держави, як головне завдання ПДБ. Інші назви ПДБ. Міжнародні обов'язки ПДБ. Завдання системи всесвітнього бібліографічного обліку (Universal bibliographic control) і національних інформаційних систем (NATIS).

Основні організаційні умови діяльності ПДБ (визначення державного бібліографічного агентства, закон про "обов'язковий примірник").

Основні напрями діяльності Книжкової палати України. Створення Головної книжної палати в Києві 24 січня 1919 р. Подальші зміни в її діяльності. Створення Української Книжкової палати в Харкові (1922 р.). Переїзд Книжкової палата у Київ і створення Національного науково-виробничого об'єднання "Книжкова палата України" (І989—1992 рр.). Діяльність Книжкової палати України після 1996 р.

Основні функції Книжкової палати: державна реєстрація творів друку; видання поточних державних бібліографічних посібників: розподіл обов'язкового примірника між державними книгосховищами, створення Архіву друку; міжнародний книгообмін; централізована каталогізація; статистика друку; створення та видання ретроспективних державних бібліографічних посібників; створення довідково-бібліографічного апарату; довідково-бібліографічне обслуговування; науково-дослідна та науково-методична робота в галузі бібліографознавства і книгознавства, міжнародна співпраця в галузі бібліографознавства, впровадження міжнародної системи стандартної нумерації книг (ІSBN).

Система державних бібліографічних посібників (ДБП) України. Початок формування системи поточних ДП України. ''Літопис українського друку" (1924 р.) та подальший розвиток системи в 30-ті, 50-ті, 70-ті роки.

Поняття системи поточних ДБП Підсистеми первинного обліку, аналітичного обліку, кумулятивного обліку. Другий підхід: покажчики видань; покажчики матеріалів, опублікованих у виданнях; покажчики видань та матеріалів, опублікованих у виданнях. Третій підхід: виділення підсистем за видами видань і творів друку.

Особливості методики бібліографування в поточних ДБП виявлення документів, бібліографічного відбору, бібліографічної характеристики, бібліографічного групування, розташування бібліографічних записів усередині найдрібнішої рубрики допоміжних покажчиків. Застосування автоматизованої системі обробки інформації в підготовці поточних ДБП. Проблема видання

ДБП у машиночитаній формі.

Облік текстових неперіодичних видань (книг та брошур). "Літопис книг" (1924 – ), його характеристика. „Літопис авторефератів (1999 – ).

Облік серіальних видань (періодичних та продовжуваних) "Літопис періодичних видань”(1973 — 1989, 1997 — ) його характеристика. Довідник "'Друковані та електронні засоби масової інформації України" (1998 — ).

Облік нетекстових видань і творів друку. Характеристика "Літопису образотворчих видань" (1937 – 1941,1954 – 1992, 1996 – ), "Літопису нот" (1954 – 1990, 1996 – ), "Літопису картографічних видань" (1997 – ).

Облік текстових творів, надрукованих у періодичних; виданнях (статей, рецензій). Характеристика "Літопису журнальних статей" 1936 – ). "Літопису газетних статей" (1937 – )''Літопис рецензій" (1936 – 1990, 1996 – ).

Облік країнознавчих матеріалів, надрукованих за межами держави. Щорічний бібліографічний покажчик „Українська СРСР у пресі СРСР і зарубіжних соціалістичних країн" (1956–1989). Сучасні завдання обліку українознавчих матеріалів, надрукованих межам и України.

Облік особливих видів документів. "Каталог нормативних документів" Українського науково-дослідного інституту стандартизації, сертифікації та інформатики Держстандарту України. Інформаційний покажчик "Стандарти". Покажчик „Технічні умови України". Бюлетень "Промислова власність” Держпатенту України. РЖ "Депоновані наукові роботи" Державної науково-технічної бібліотеки України. ''Бюлетень реєстрації НДР і ДКР" Українського інституту науково-технічної і економічної інформації.


Тема 15. Загальна ретроспективна бібліографія

Суспільне призначення, завдання та функції загальної ретроспективної бібліографії (ЗРБ). Співвідношення ЗРБ з державною (національною) бібліографією. Поняття репертуарної бібліографії. Співвідношення ЗРБ з науково-допоміжною бібліографією. Універсальні ретроспективні покажчики документів як джерела ЗРБ, Завдання ЗРБ: повний облік усієї виданої продукції країни: бібліографічне забезпечення потреб науковців різних галузей знань; бібліографічне забезпечення потреб вивчення історії культури, науки, книговидавничої справи. Функції ЗРБ: підсумовуюча, моделююча, джерелознавча.

Організація ЗРБ. Проблема створення українського бібліографічного репертуару. Відмінності організації ЗРБ від організації поточної державної бібліографії. Необхідність координації та кооперування зусиль декількох учасників, перші спроби створення українського бібліографічного репертуару "Книжная старина южнорусская” М. О. Максимовича. Перші закінчені праці: М. Ф. Комаров "Бібліографічний покажчик нової української літератури (1798—1883 рр.)" (К., 1883): Левицький І. О. "Галицко-русская библиография XIX столетия. 1801—1886" (Львів, 1888—1895) та "Українська бібліографія Австро-Угорщини. За роки 1887— 1900" (Львів, 1900—1911).

Діяльність Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка у Львові на початку XX ст. Всенародна бібліотека України (пізніше Центральна наукова бібліотека АН УРСР і зараз — Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України) як організаційний центр українського бібліографічного репертуару. Організація роботи в галузі ЗРБ у 1922—1991 рр. Завдання найбільших бібліотек і книжкових палат. Діяльність Книжкової палати України в галузі ЗРБ. Участь Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника в роботі над "Бібліографією української книги 1798—1914 рр." у 40-і роки.

Комплексна програма "Документальна пам'ять України" (1989 р.) та завдання створення українського бібліографічного репертуару, програма бібліографічного покажчика „Книги українською мовою, 1798—1917 рр."

Національна парламентська бібліотека України і програма створення "Друкованого зведеного каталогу української книги у фондах бібліотек та музеїв системи Міністерства культури і мистецтв України (1574—1923 рр.)".

Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника НАН України і видання „Репертуару української книги. 1798—1916".

Система універсальних ретроспективних покажчиків (УРП) документів. Ознаки диференціації УРП та критерії відбору документів: державно-територіальна, вид видань, мова видання, хронологічна ознака та ін.. Проблема якісного відбору документів в УРП. Вимоги єдності правил (бібліографічного опису, наукової обробки документів).

Універсальні ретроспективні покажчики текстових неперіодичних видань (книг). Покажчики, які подають відомості про книги, видані в Україні: Петров С.О. Книги гражданського друку, видані на Україні. ХVIII- перша половина XIX ст.: Каталог. X., 1971; Запаско Я., Ісаєвич Я. Пам'ятки книжкового мистецтва: Каталог стародруків, виданих на Україні, 1574—1800 рр. В 2-х кн., 3-х част. Львів, 1981—1984. Видання Національної парламентської бібліотеки України: "Україномовна книга. 180Я—1923", „Російськомовна книга у фондах Національної парламентської бібліотеки. 1816—1923 . "Друкований зведений каталог україномовної книги державних бібліотек та музеїв України, 1798—1923”, серія "Українські культурно-освітні товариства "Просвіта"". "Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 1798—1916". Покажчики Одеської та Харківської державних наукових бібліотек, Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. Галузеві видання Книжкової палати України ретроспективного характеру: Музична література УРСР, 1917—1965; Образотворче мистецтво Радянської України, 1917—1966; Художня література, видана на Україні за 40 років, 1917—1957: Художня література зарубіжних країн у пресі УРСР, 1981—1985 та ін. Проблеми та завдання подальшої роботи.

Покажчики, у яких містяться відомості про видання книг на території України в часи Російської імперії: Сводный каталог русской книги гражданской печати ХVIII века (1725 –1800); Сводный каталог книг на иностранных языках, изданных в России в XVIII веке (1701 – 1800) Савельева Б. А и Щербакова Т. П.

Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати XIX в.; Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР, XI— XIII вв. та ін.

Універсальні ретроспективні покажчики періодичних видань. Ретроспективні покажчики періодичних видань, що виходили в межах України: Ігнатієнко В. А. Бібліографія української преси, 1816–1916. К., 1930; Періодичні видання УРСР. Журнали. Вип. 1. 1918–1950 рр. Вип. 2. 1951–1960 рр. Вип. 3. 1961–1975 рр. Вип. 4. 1976–1980 рр.; Періодичні видання УРСР. Газети. Вип. 1. 1917–1960 гг. Вип. 2. 1961–1980 рр. Бібліографічні посібники Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника про періодичні видання Західної України. Видання Дослідницького центру історії української преси Київського Національного університету імені Т . Шевченка та ін.

Покажчики періодичних видань, що виходили на території України в часи Російської Імперії та СРСР: Лисовский Н.М. Библиография русской периодической печати 1703-1900 гг.; Библиография периодичееких изданий России, 1901—1916 / Беляева Л.Н., Зиновьева М.К., Никифоров М.М.; Русская периодическая печать, 1702–1917 гг. В 2-х т.; Периодическая печать СССР: Журналы, сборники и бюллетени, 1917–1949. В 10 т.; Газеты СССР, 1917–!960; В 5 т.; Газетный мир Советского Союза, 1917–1970 гг, В 2-х вып.; Сводный каталог сериальных изданий России, 1801–1825 тощо.


Тема 16. Науково-допоміжна бібліографія

Визначення науково-допоміжної бібліографії (НДБ). Цільове та читацьке призначення НДБ. Співвідношення НДБ і спеціальної бібліографії. Суспільне призначення науково-допоміжної бібліографії. Класифікація читачів-спеціалістів як споживачів НДБ. Особливості ставлення спеціалістів до бібліографічної інформації. Співвідношення науково-допоміжної бібліографії і галузевої бібліографії. Завдання створення бібліографічної інформації та її доведення до споживачів як складові частини суспільного призначення НДБ.

Науково-допоміжна бібліографія в національній системі науково-технічної інформації (НСИТІ). НДБ як частина науково-інформаційної діяльності суспільства. Національна система НТІ, її склад і основні завдання згідно із Законом України „Про науково-технічну інформацію" (1993 р.). Державна політика у сфері НТІ.

Центри науково-інформаційної діяльності та їх бібліографічна продукція. Профілі (універсальний, багатогалузевий, галузевий) і рівні в структурі системи НТІ. Обов'язки центрів колишнього всесоюзного рівня, значення їх бібліографічної продукції для забезпечення інформаційних потреб спеціалістів України.

Центри бібліографії всеукраїнського рівня національної системи НТІ. Книжкова палата України як універсальний центр Багатогалузеві центри: Національна парламентська бібліотека України, Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника. Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка, Одеська національна наукова бібліотека ім. О. М. Горького, Український інститут науково-технічної і економічної інформації. Галузеві центри: Державна сільськогосподарська бібліотека Української академії аграрних наук, Національна наукова медична бібліотека Міністерства охорони здоров’я України; ЦНТБ (ЦНТІ) міністерств хімічної промисловості, зв’язку; наукові бібліотеки, відділи і бюро НТІ науково-дослідних інститутів.

Центри регіонального рівня системи НТІ в Україні: обласні універсальні наукові бібліотеки; обласні міжгалузеві центри науково-технічної та економічної інформації; обласні медичні бібліотеки.

Низовий рівень системи НТІ, його завдання. Бібліотеки підприємств, відділи і бюро НТІ, бібліотеки вищих навчальних закладів. Публічні (масові) бібліотеки, їх роль в бібліографічному забезпеченні інформаційних потреб спеціалістів.

Система науково-допоміжних бібліографічних посібників (НДБП). Конкретні цілі, що їх забезпечують НДБП. Реєстраційні та вибіркові НДБП, як дві групи НДБП, що відрізняються за цілями та методикою бібліографування. Конкретні типи реєстраційних і вибіркових НДБП.

Підсистеми НДБП за хронологічною ознакою. Рівні поточної підсистеми НДБП: сигнальний, реферативний, оглядовий. Ретроспективна підсистема НДБП: галузеві, тематичні, персональні, біобібліографічні посібники. Роль обласних універсальних наукових бібліотек у створенні краєзнавчих НДБП. Галузевий характер більшості НДБП.


Тема 17. Рекомендаційна бібліографія

Суспільне призначення РБ: різні погляди на завдання РБ щодо обслуговування потреб професійної освіти та самоосвіти. Пропозиції відокремлення науково-популярної (популярної) та виробничо-допоміжноі бібліографії. Співвідношення рекомендаційної і науково-допоміжної бібліографії. Завдання рекомендаційної бібліографії в умовах вільного демократичного суспільства, правової держави. Подолання наслідків впливу адміністративно-командної системи на рекомендаційну бібліографію. Рекомендаційні бібліографічні посібники як показник стану суспільної думки свого часу. Закон України "Про інформацію" (1992 р.) та основні принципи інформаційних відносин в Україні: забезпечення права громадян на інформацію, відкритості, доступності інформації та свободи її обміну, об'єктивності та вірогідності, повноти і точності інформації, законності одержання, використання, поширення та зберігання інформації. Завдання національного відродження України, розвитку національної культури, опанування загальнолюдських цінностей світової культурі.

Основні ділянки та напрями рекомендаційної бібліографічної діяльності. Поняття рекомендаційної бібліографії у світлі сучасного визначення бібліографії як сукупності різних видів діяльності. Практична рекомендаційна бібліографічна діяльність, її ділянки: створення рекомендаційних бібліографічних посібників, рекомендаційно-бібліографічне обслуговування. Управлінська, науково-дослідна, навчальна діяльності в галузі РБ, їх результати.

Окремі напрями РБ, які визначаються за конкретними цілями діяльності: РБ на допомогу загальній освіті та самоосвіті; на допомогу професійній освіті та самоосвіті; на допомогу пропагандистській та виховній діяльності та ін.

Диференціація РБ з погляду змісту відображених документів.

Галузевий характер РБ. Проблема комплексності рекомендаційно-бібліографічної пропаганди. Завдання створення системи рекомендаційних бібліографічних посібників, зокрема її універсальної ланки.

Принципи організації рекомендаційної бібліографії. Принципи централізації та децентралізації, координації та кооперування.

Основні центри створення рекомендаційних бібліографічних посібників (РБП). Національна парламентські бібліотека України як організаційний і методичний центр РБ в Україні, як центр створення РБП. Розподіл обов'язків бібліотек республіканського рівня за галузями знань. Одеська національна наукова бібліотека ім. О. М. Горького і РБ природознавства, Харківська державна наукова бібліотека ім. В. П. Короленка і РБ техніки. Рекомендаційно-бібліографічна діяльність Національна бібліотеки України для дітей. Державної бібліотеки України для юнацтва, обласних універсальних наукових бібліотек та ін.

Проблема створення системи РБП, питання координації діяльності, спрямованої на створення РБП; розробки структури системи РБП за цільовим та читацьким призначенням, змістової і жанрово-типологічної структури системи РБП.

Структура системи РБП за цільовим та читацьким призначенням. Цільове призначення РБП у відповідності з основними напрямами рекомендаційної бібліографічної діяльності. Читацьке призначення РБП у відповідності з основними напрямами рекомендаційної бібліографічної діяльності

Диференціація читачів у підсистемі на допомогу загальній самоосвіті. Групи читачів за соціально-демографічними ознаками. Врахування стадій соціалізації людини в класифікації споживачів РБП. Підгрупи читачів за рівнем підготовленості до читання літератури. Відміни в цільовому призначенні РБП для кожної підгрупи. Початкове загальне ознайомлення з темою чи поглиблене вивчення теми як конкретні цільові призначення РБП. Можливості подальшої конкретизації цільового та читацького призначення РБП на допомогу загальній самоосвіті у відповідності із змістом читання.

Класифікація читачів у підсистемі РБП на допомогу професійній самоосвіті, Єдність читацького та цільового призначення в поняттях "оволодіння професією", "підвищення кваліфікації", "інформаційне забезпечення раціоналізаторів, новаторів виробництва”, "професійна орієнтація учнів загальноосвітньої школи". Завдання забезпечення спеціалістів середньої ланки виробництва (та невиробничої сфери) як особливе призначення одного з різновидів РБП.

Читацьке призначення РБП у підсистемі на допомогу пропагандистській та виховній діяльності. Педагоги, пропагандисти, лектори як користувачі РБП. Бібліотекарі, вчителі, вихователі як організатори читання.

Можливості використання знань про структуру цільового та читацького призначення РБП у діяльності бібліотекаря. Комплексування різних призначень в деяких видах РБП та завдання інтенсифікації системи РБП.

Змістова структура системи РБП. Роль універсальної та багатогалузевої ланок системи. Завдання системи РБП з погляду

Змісту. Види РБП за змістом відображених документів. Універсальні і багатогалузеві РБП.

Змістово-цільові комплекси галузевих РБП: на допомогу суспільно-політичній самоосвіті; на допомогу природничо-науковій та політехнічній самоосвіті; на допомогу естетичній самоосвіті.

Універсальна ланка системи РБП як комплекс універсальних, багатогалузевих та загальногалузевих РБП. Типи РБП „універсальної ланки”: бібліографічна модель ядра фонду масової бібліотеки, типовий каталог масової бібліотеки, поточний покажчик щорічник, дворічник) загальногалузевого., багатогалузевого чи галузевого змісту.

Багатогалузева ланка системи РБП: календарі знаменних пам'ятних дат, комплексно-тематичні РБП

Роль галузевих проблемно-тематичних РБП в актуалізації змісту системи РБП.

Жанрово-типологічна структура системи РБП. Особливості РБП "малих форм" та "новітніх жанрів". Жанри РБП як їх види за ознакою внутрішньої форми. Жанрово-типологічна структура системи РБП як пересічення класифікації РБП за жанрами із структурою цільового та читацького призначення РБП.

Різновиди бібліографічних списків у підсистемі „на допомогу загальній самоосвіті": закладки до книг "З чого почати" і "Що читати далі", плани читання, пам'ятки, звичайні бібліографічні списки. Бесіди про книги і бібліографічні огляди. Узагальнююче поняття "малі форми РБП",

Бібліографічний покажчик як жанр РБП. Його різновиди: традиційний бібліографічний покажчик, бібліографічний довідник, типовий каталог бібліотеки і т.д. Проблема створення "первинної інформації” в РБП. Синтетичні жанри, що поєднують бібліографічну інформацію з науково-популярною „первинною” інформацією. Популярна бібліографічна енциклопедія, бібліографічний дайджест тощо.

Критико-бібліографічний журнал як науково-популярне книгознавче видання. Бібліографічний відділ у газеті загально­політичного змісту або в науково-популярному журналі.

Специфічні жанри РБП у підсистемі на допомогу вихованню та пропаганді знань: методико-бібліографічні матеріали, календарі

знаменних і пам'ятних дат, типовий каталог бібліотеки, бібліографічна модель ядра фонду масової бібліотеки, анотовані друковані картки.

Жанри РБП на допомогу професійній самоосвіті: програма читання, бібліографічний покажчик новинок виробничої літератури, бібліографічний відділ у виробничому журналі

Завдання стабілізації та динамізації системи РБП.


1   2   3   4   5   6Схожі:

Методичні рекомендації до складання комплесного державного іспиту з спеціальності 020100 «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія» iconРобоча програма навчальної дисципліни політологія для спеціальностей «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія» 020102) факультету культури та мистецтв
«Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» 020102 факультету культури та мистецтв
Методичні рекомендації до складання комплесного державного іспиту з спеціальності 020100 «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія» iconМетодичні рекомендації для підготовки до складання державного іспиту Луганськ 2011 Розробник и
Ухвалено на засіданні кафедри кримінального права Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (протокол...
Методичні рекомендації до складання комплесного державного іспиту з спеціальності 020100 «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія» iconМетодичні рекомендації щодо самостійного вивчення та підготовки до практичних занять з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації щодо самостійного вивчення та підготовки до практичних занять з навчальної дисципліни “Ділові комунікації”...
Методичні рекомендації до складання комплесного державного іспиту з спеціальності 020100 «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія» iconМіністерство освіти та науки україни київський національний економічний університет факультет економіки та управління матеріали для підготовки до складання державного іспиту зі спеціальності “Менеджмент організацій”
Перелік питань, що виносяться на державний іспит зі спеціальності "Менеджмент організації"
Методичні рекомендації до складання комплесного державного іспиту з спеціальності 020100 «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія» iconПрограма державного іспиту з фахових дисциплін для студентів спеціальності 050102 «Економічна кібернетика»
Програма державного іспиту обговорена та схвалена на засіданні кафедри економічної кібернетики
Методичні рекомендації до складання комплесного державного іспиту з спеціальності 020100 «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія» iconПрограма для підготовки та складання кандидатського іспиту зі спеціальності
Ухвалено на засіданні кафедри кримінального права Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (протокол...
Методичні рекомендації до складання комплесного державного іспиту з спеціальності 020100 «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія» iconМетодичні рекомендації до виконання домашнього завдання
Методичні рекомендації до виконання домашнього завдання з навчальної дисципліни «Електронний документообіг» для студентів спеціальності...
Методичні рекомендації до складання комплесного державного іспиту з спеціальності 020100 «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія» iconМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Сучасні технології в сфері документознавства та інформаційної...
Методичні рекомендації до складання комплесного державного іспиту з спеціальності 020100 «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія» iconМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Сучасні технології в сфері документознавства та інформаційної...
Методичні рекомендації до складання комплесного державного іспиту з спеціальності 020100 «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія» iconМетодичні рекомендації для складання програм практики студентів львівського національного університету імені івана франка львів 2010
...
Методичні рекомендації до складання комплесного державного іспиту з спеціальності 020100 «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія» iconМетодичні рекомендації щодо складання звітів знз-1 та 83-рвк в програмному комплексі «Курс»
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи