Державний стандарт україни межгосударственный стандарт система проектної документації для будівництва Правила виконання специфікації обладнання, виробів І матеріалів icon

Державний стандарт україни межгосударственный стандарт система проектної документації для будівництва Правила виконання специфікації обладнання, виробів І матеріалів
Скачати 119.92 Kb.
НазваДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт система проектної документації для будівництва Правила виконання специфікації обладнання, виробів І матеріалів
Дата конвертації25.04.2013
Розмір119.92 Kb.
ТипДержавний стандарт
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Система проектної документації для будівництва


Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів

ДСТУ Б А.2.4-10-95

(ГОСТ 21.110-95)


Видання офіційне


Система проектной документации для строительства


Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов

ГОСТ 21.110 –95


Издание официальное

^ Державний комітет України у справах містобудування і архітектури

Київ 1996

Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации и техническому нормированию в строительстве

ДСТУ Б А.2.4-10-95 (ГОСТ 21.110-95)


Передмова


1 РОЗРОБЛЕНИЙ

Державним підприємством - Центром ме­тодології, нормування і стандартизації в будівництві (ГП ЦНС), Державним про­ектним та конструкторським інститутом "Проектмонтажавтоматика" та Державним проектним, конструкторським та науково-дослідним інститутом "СантехНИИпроект"


ВНЕСЕНИЙ Мінбудом Росії


2 ПРИЙНЯТИЙ

Міждержавною науково-технічною комісією по стандартизації та технічному нормуванню в будівництві (МНТКБ) 19 квітня 1995р.


За прийняття стандарту проголосували:


Назва держави

Найменування органу державного управління будівництвом

Республіка Вірменія

Держупрархітектури

Республіка Казахстан

Мінбуд

Киргизька Республіка

Держбуд

Республіка Молдова

Мінархбуд

Російська Федерація

Мінбуд

Республіка Таджикистан

Держбуд

Республіка Узбекистан

Держкомархітектбуд

Україна

Держкоммісто-будування України


^ 3 НА ЗАМІНУ

ГОСТ 21.109-80, ГОСТ 21.110-82 та

ГОСТ 21.111-84


Даний стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений як офіційне видання без дозволу Державного комітету України у справах містобудування і архітектури

Предисловие


1 РАЗРАБОТАН

Государственным предприятием - Центром методологии, нормирования и стандартиза­ции в строительстве (ГП ЦНС), Государст­венным проектным и конструкторским институтом "Проектмонтажавтоматика" и Государственным проектным, конструк­торским и научно-исследовательским институтом "СантехНИИпроект".


ВНЕСЕН Минстроем России


2 ПРИНЯТ

Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 19 апреля 1995 г.


За принятие стандарта проголосовали:


Наименование государства

Наименование органа государственного управления строительством

Республика Армения

Госупрархитектуры

Республика Казахстан

Минстрой

Кыргызская Республика

Госстрой

Республика Молдова

Минархстрой

Российская Федерация

Минстрой

Республика Таджикистан

Госстрой

Республика Узбекистан

Госкомархитектстрой

Украина

Госкомградострои-тельства Украины


3 ВЗАМЕН

ГОСТ 21.109-80, ГОСТ 21.110-82 и

ГОСТ 21.111-84


Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован н распространен в качестве официального издания без разрешения Секретариата Межгосударственной научно-технической комиссии по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС)


© Видавництво "Укрархбудінформ


ДСТУ Б А.2.4-10-95 (ГОСТ 21.110-95)


^ Зміст Содержание


1 Галузь використання 1

2 Нормативні посилання 1

3 Визначення 1

4 Виконання специфікації обладнання, виробів та матеріалів, 1

в т.ч. форма 1 4

форма 2 6

1 Область применения 1

2 Нормативные ссылки 1

3 Определения 1

4 Выполнение спецификации оборудо­вания, изделий и материалов, 1

в т.ч. форма 1 4

форма 2 6


ДСТУ Б А.2.4-10-95 (ГОСТ 21.110-95) С.1


^ ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ


Система проектної документації для будівництва


Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів


Система проектной документации для строительства

^

Правила выполнения спецификации ДСТУ Б.А.2.4-10-95


оборудования, изделий и материалов (ГОСТ 21.110-95)

System of building design documents
Rules of developing specifications for equipment, products and materials
Чинний від 1996-04-01


^ 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Даний стандарт встановлює вимоги до виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів до основних комплектів робочих кре­слень будівель і споруд різного призначення.


^ 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У даному стандарті використано посилання на ГОСТ 21.101-93 СПДБ. Основні вимоги до робочої документації.


3 ВИЗНАЧЕННЯ

У даному стандарті застосовують такий термін: Специфікація обладнання, виробів і матеріалів - текстовий проектний документ, що визначає склад обладнання, виробів і матеріалів, і призначений для. комплектування, підготовки та здійснення будівництва.


^ 4 ВИКОНАННЯ СПЕЦИФ1КАЦЇ ОБЛАДНАННЯ, ВИРОБІВ І МАТЕРІАЛІВ


4.1 Специфікацію обладнання, виробів і матеріалів (далі - Специфікація) складають за формою 1 до всіх основних комплектів робочих креслень (крім основних комплектів робочих креслень будівельних конструкцій).

4.2 До Специфікації включають все обладнання, вироби та матеріали, що передбачені робочими кресленнями відповідного основного комплекту.

Дата введення 1995-06-01


^ 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает тре­бования к выполнению спецификации обору­дования, изделий и материалов к основным комплектам рабочих чертежей зданий и соору­жений различного назначения.


^ 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использована ссылка на ГОСТ 21.101-93 СПДС. Основные требования к рабочей документации.


3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применяют следу­ющий термин: Спецификация оборудования, изде-лий и материалов - текстовой проектный документ, определяющий состав оборудова­ния, изделий и материалов, предназначенный для комплекто-вания, подготовки и осуществ­ления строительства.


^ 4 ВЫПОЛНЕНИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ


4.1 Спецификацию оборудования, изделий и материалов (далее - Спецификация) составляют по форме 1 ко всем основным комплектам рабо­чих чертежей (кроме основных комплектов рабочих чертежей строительных конструкций).

4.2 В Спецификацию включают все обору­дование, изделия и материалы, предусмотренные рабочими чертежами соответствующего основного комплекта.


Видання офіційне Издание официальное

ДСТУ Б А.2.4-10-95 (ГОСТ 21.110-95) С.2


4.3 Специфікацію, як правило, складають за розділами (підрозділами), склад яких та послі­довність запису в них обладнання, виробів і матеріалів встановлюються відповідними стан­дартами СПДБ.

Найменування кожного розділу (під­розділу) записують у вигляді заголовка у графі 2 та підкреслюють.

4.4 До Специфікації не включають окремі види виробів і матеріали, номенклатуру та кількість яких визначає будівельно-монтажна організація, виходячи з чинних технологічних та виробничих норм.

4.5 У Специфікації вказують:

- у графі 1 - позиційні позначення облад­нання, виробів, що передбачені робо­чими кресленнями відповідного основ­ного комплекту;


- у графі 2 - найменування обладнання, виробу, матеріалу, їх технічну характе­ристику відповідно до вимог стандар­тів, технічних умов та іншої технічної документації, а також інші необхідні ві­домості. При запису матеріалу вказу­ють його умовне позначення, що вста­новлено у стандарті чи іншому норма­тивному документі;


- у графі 3 - тип, марку обладнання, ви­робу, позначення стандарту, технічних умов чи іншого документа, а також по­значення опитувального листа;

- у графі 4 - код обладнання, виробу, матеріалу за класифікатором промис­лової та сільськогосподарської про­дукції;


- у графі 5 - найменування заводу-виго­товлювача обладнання(для імпортно­го обладнання країну, фірму);

- у графі 6 - позначення одиниці вимі­рювання;

- у графі 7 - кількість обладнання, ви­робів, матеріалів;

- у графі 8 - масу одиниці обладнання, виробу у кілограмах.

Допускається для важкого обладнання позначати масу в тоннах.

Для обладнання (масою до 25 кг), що не потребує при монтажі застосування підйомно-транспортних засобів, графу допускається не заповнювати;

- у графі 9 - додаткові відомості.

4.3 Спецификацию, как правило, составля­ют по разделам (подразделам), состав которых и последовательность записи в них оборудования, изделий и материалов устанавливаются соот­ветствующими стандартами СПДС.

Наименование каждого раздела (подраз­дела) записывают в виде заголовка в графе 2 и подчеркивают.

4.4 В Спецификацию не включают отдельные виды изделий и материалы, номенклатуру и количество которых определяет строительно-монтажная организация, исходя из действую­щих технологических и производственных норм.

4.5 В Спецификации указывают:

- в графе 1 - позиционные обозначения оборудования, изделия, предусмотрен­ные рабочими чертежами соответству­ющего основного комплекта;

- в графе 2 - наименование оборудова­ния, изделия, материала, их техническую характеристику в соответствии с требо­ваниями стандартов, технических усло­вий и другой технической документации, а также другие необходимые сведения. При записи материала указывают его услов­ное обозначение, установленное в стандарте или другом нормативном документе;

- в графе 3 - тип, марку оборудования, изделия, обозначение стандарта, техни­ческих условий или другого документа, а также обозначение опросного листа;

- в графе 4 - код оборудования, изделия, материала по классификатору промыш-ленной и сельскохозяйственной про­дукции;

- в графе 5 - наименование завода-из­готовителя оборудования (для импорт­ного оборудования - страну, фирму);

- в графе 6 - обозначение единицы изме­рения;

- в графе 7 - количество оборудования, изделий, материалов;

- в графе 8 - массу единицы оборудо­вания, изделия в килограммах.

Допускается для тяжелого оборудования указывать массу в тоннах.

Для оборудования (массой до 25 кг), не требующего при монтаже применения подъем­но-транспортных средств, графу допускается не заполнять;

- в графе 9 -дополнительные сведения.


ДСТУ Б А.2.4-10-95 (ГОСТ 21.110-95) С.34.6 У Специфікації при запису обладнання та виробів індивідуального виготовлення гра­фи 4 та 5 не заповнюють, а у графі 8 вказують орієнтовну масу одиниці обладнання.

4.7 Специфікацію обладнання, виробів і матеріалів оформлюють як самостійний документ, якому присвоюють позначення, що скла­дається з позначення відповідного основного комплекту робочих креслень, - за ГОСТ 21.101 та через крапку шифру С.

^ ПРИКЛАД: 2345-11-ТХ.С, 2345-11-ОВ.С, 2345-11-АТХ.С.


4.8 Першим аркушем Специфікації є титуль­ний лист, який виконується за формою 2.

Допускається титульний лист не виконувати. В цьому випадку на першому аркуші Специфікації замість основного напису за формою 5 виконують основний напис за фор­мою 3 ГОСТ 21.101.


4.9 Специфікацію обладнання, виробів і матеріалів включають у відомість документів, які додаються і на які посилаються (форма 2 ГОСТ 21.101), у розділ "Документи, що дода­ються" та видають замовнику у кількості, що встановлена для робочих креслень.

4.6 В Спецификации при записи оборудова­ния и изделий индивидуального изготовления графы 4 и 5 не заполняют, а в графе 8 указывают ориентировочную массу единицы оборудования.

4.7 Спецификацию оборудования, изделий и материалов оформляют в качестве самостоя­тельного документа, которому присваивают обо­значение, состоящее из обозначения соответст­вующего основного комплекта рабочих черте­жей, - по ГОСТ 21.101 и через точку шифра С.

^ ПРИМЕР: 2345-11-ТХ.С, 2345-11-ОВ.С, 2345-11-АТХ.С.

4.8 Первым листом Спецификации являет­ся титульный лист, выполняемый по форме 2.

Допускается титульный лист не выпол­нять. В этом случае на первом листе Специ­фикации вместо основной надписи по форме 5 выполняют основную надпись по форме 3 ГОСТ21.101.

4.9 Спецификацию оборудования, изделий и материалов включают в ведомость ссылоч­ных и прилагаемых документов (форма 2 ГОСТ 21.101), в раздел "Прилагаемые доку­менты" и выдают заказчику в количестве, ус­тановленном для рабочих чертежей.
ДСТУ Б А.2.4-10-95 (ГОСТ 21.110-95) С.6ДСТУ Б А.2.4-10-95 (ГОСТ 21.110-95) С.7


ДСТУ Б А.2.4-10-95 (ГОСТ 21.110-95) С.8


УДК Ж01
Ключові слова: Специфікація обладнання, виробів та матеріалів, виконання


Ключевые слова: Спецификация оборудо­вания, изделий и материалов, выполнениеКоректор -А.О. Луковська

Комп'ютерна верстка - Т.І.Цапро

Відповідальний за випуск - В.М.Чеснок

Видавництво "Укрархбудінформ"

252133, Київ-133, бульвар Лесі Українкн,26

Зовнішторгвидав України. Зам. 6-182.

Введено: «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )Схожі:

Державний стандарт україни межгосударственный стандарт система проектної документації для будівництва Правила виконання специфікації обладнання, виробів І матеріалів iconНаціональний стандарт україни система проектної документації для будівництва нормоконтроль проектної документації дсту б а 4-35: 2008
Цей стандарт визначає завдання нормоконтролю і установлює зміст і порядок його проведення суб'єктами господарської діяльності, які...
Державний стандарт україни межгосударственный стандарт система проектної документації для будівництва Правила виконання специфікації обладнання, виробів І матеріалів iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт

Державний стандарт україни межгосударственный стандарт система проектної документації для будівництва Правила виконання специфікації обладнання, виробів І матеріалів iconНаціональний стандарт україни система проектної документації для будівництва позначення характеристик точності дсту б а 4-37: 2008
Розробники: О. Палійський, канд техн наук, П. Григоровський, канд техн наук науковий
Державний стандарт україни межгосударственный стандарт система проектної документації для будівництва Правила виконання специфікації обладнання, виробів І матеріалів iconСтандарт оформления библиографических ссылок дсту гост 1: 2006
Украине вступил в силу межгосударственный стандарт: дсту гост 1: 2006 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому...
Державний стандарт україни межгосударственный стандарт система проектної документації для будівництва Правила виконання специфікації обладнання, виробів І матеріалів iconДержавний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Цей Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти (далі Державний стандарт) спрямований на виконання завдань загальноосвітніх...
Державний стандарт україни межгосударственный стандарт система проектної документації для будівництва Правила виконання специфікації обладнання, виробів І матеріалів iconДержавний стандарт базової І повної загальної середньої освіти I
Цей Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти (далі Державний стандарт) спрямований на виконання завдань загальноосвітніх...
Державний стандарт україни межгосударственный стандарт система проектної документації для будівництва Правила виконання специфікації обладнання, виробів І матеріалів iconДержавний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Цей Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти (далі Державний стандарт) спрямований на виконання завдань загальноосвітніх...
Державний стандарт україни межгосударственный стандарт система проектної документації для будівництва Правила виконання специфікації обладнання, виробів І матеріалів iconДержавний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Державний стандарт) спрямований на виконання завдань загальноосвітніх навчальних закладів II і III ступеня (далі — загальноосвітні...
Державний стандарт україни межгосударственный стандарт система проектної документації для будівництва Правила виконання специфікації обладнання, виробів І матеріалів iconДержавний стандарт базової І повної загальної середньої освіти I
Державний стандарт) спрямований на виконання завдань загальноосвітніх навчальних закладів II і III ступеня (далі — загальноосвітні...
Державний стандарт україни межгосударственный стандарт система проектної документації для будівництва Правила виконання специфікації обладнання, виробів І матеріалів iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти
Державний стандарт базової і повної середньої освіти (далі Державний стандарт) визначає вимоги до освіченості учнів і випускників...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи