Пояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету іноземна мова для вступників 2012 року icon

Пояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету іноземна мова для вступників 2012 року
Скачати 120.94 Kb.
НазваПояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету іноземна мова для вступників 2012 року
Дата конвертації13.02.2013
Розмір120.94 Kb.
ТипПояснювальна записка

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Ректор ________О.Л. Голубенко

"_______"_____________2012 р.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до вступного випробування

з конкурсного предмету


ІНОЗЕМНА МОВА

ДЛЯ ВСТУПНИКІВ 2012 РОКУ


Програма вступного випробування складається з:

 • Програми вступного випробування;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення вступного випробування.Луганськ – 2012


Програма

з іноземних мов вступних випробувань

Пропонована програма створена з урахуванням основних положень Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (рівень В1) та рівнів навчальних досягнень випускників середніх шкіл, викладених у змісті чинної програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів України (2-11 класи).

Мета конкурсних завдань - перевірити лінгвістичну компетенцію вступників, яка забезпечує володіння мовним матеріалом в писемному мовленні. Завдання охоплюють навчальний матеріал мовних навчальних підручників та навчально-методичних комплексів як вітчизняних так і зарубіжних авторів.

Конкурсні завдання перевіряють знання принципів, за якими організовуються, структуруються та функціонують висловлювання для здійснення комунікативних функцій. Вони укладені таким чином, щоб на основі активного та пасивного володіння лексичним матеріалом, через граматичну компетенцію та мовну здогадку виявити здатність вступників до адекватного вибору лексичних або граматичних структур. Таким чином, конкурсні завдання дозволяють встановити рівень сформованості знань вступників про значення, формоутворення та функції мовних одиниць у мовленні.

^ АНГЛІЙСЬКА МОВА

 Програма тестування лексичної компетенції 

Тестові завдання складені на основі лексичного мінімуму для володіння англійською мовою, який включає: 

активний лексичний мінімум - цей рівень передбачає знання про лексичне значення слова, поняття про багатозначність слів. Вступники повинні володіти знанням про будову слова, словотвір в англійській мові.

пасивний лексичний мінімум - лексичний матеріал, який вступники повинні розуміти при сприйманні висловлювань в письмовій формі. Даний рівень передбачає знання антонімів, синонімічних рядів, фразових дієслів, фразеологічних вираз.

 ^ Програма тестування граматичної компетенції 

    Морфологія

    Іменник як частина мови.

Число іменників. Окремі випадки утворення множини іменників (wolf - wolves; man - men). Відмінки іменників. Присвійний відмінок іменників. Вживання іменників у функції означення. Особливості творення іменників.

    Дієслово.

Часи групи Indefinite. Часи групи Continuous. Часи групи Perfect. Часи групи Perfect Continuous. Future in the Past. Дієслово to be. Узгодження часів. Пряма та непряма мова. Пасивний стан. Умовний спосіб. Conditional Mood, Subjunctive II, Subjunctive I, Suppositional Mood.  Модальні дієслова can, may must, have to, be to, should, ought to, need. Неособові форми дієслова: інфінітив; дієприкметник I, II; герундій. Вживання неособових форм дієслова. Комплекси з неособовими формами дієслова.

    Прикметник. Ступені порівняння прикметників, способи їх творення.

    Прислівник. Ступені порівняння прислівників, способи їх творення.

    Займенник. Особові займенники. Присвійні займенники. Вказівні займенники. Питальні займенники. Неозначені займенники. Означальні займенники.

    Числівник. Кількісні і порядкові числівники. Вживання артикля з порядковими числівниками.

    Прийменник. Багатозначність прийменника. Місце прийменника в реченні.

    Артикль. Неозначений артикль. Його функції та вживання. Означений артикль. Його функції та вживання. Відсутність артикля. Вживання артикля з власними іменниками. 

   Синтаксис

    Типи речень. Головні члени речення. Неозначено-особові та безособові речення.

    Просте речення. Порядок слів у простому реченні.  Питальні речення. Типи питальних речень. Порядок слів у питальному реченні. 

    Складносурядне речення.

    Складнопідрядні речення. Підрядні додаткові речення. Підрядні означальні речення. Сполучники в означальних реченнях. Підрядні речення часу. Сполучники в підрядних реченнях часу. Підрядні умовні речення. Підрядні речення мети та наслідку. 
 
 

Рекомендована література

  1. Збірник конкурсних завдань для тестування з англійської мови. - Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2007.

  2. Верба Г.В., Верба Л.Г. Граматики сучасної англійської мови. - К.: ТОВ «ВП Логос-М», 2007.

  3. Балла М.І. Вживання прийменників в англійській мові. Київ: Радянська школа, 1967.

  4. Балла М.І. Англо-Український словник. У 2-х томах. К.: Освіта, 1996.

  5. Балла М.І., Попов Є.Ф. Великий Українсько-Англійський словник. К.: Видавничий дім «Чумацький Шлях», 2001.Німецька мова

Основні комунікативні типи речень: стверджувальні, питальні, заперечні, спонукальні, порядок слів у них. Рамкова конструкція в німецькому реченні.

Основні засоби вираження заперечення: kein, nicht; вираження заперечення за допомогою niemand, nicht.

Безособові речення з man, es.в однині та множині.

Прийменники, що потребують Akkusativ, Dativ, Akkusativ и Dativ. Управління дієслів. Відмінювання прикметників. Cтупені порівняння прикметників та прислівників. Числівники (кількісні, порядкові).

Займенники: особові, присвійні, вказівні, неозначені, неозначено-особові(“man”).

Інфінітивні звороти: основні випадки вживання інфінітива з zu, без zu, інфінітивний зворот um zu + Infinitiv; пізнавання під час читання зворотів statt…zu + Infinitiv, ohne…zu + Infinitiv. Ознаки дієслів в найуживаніших часових формах дійсного та пасивного способу в активному стані: Prasens, Perfekt, Futurtum, Prateritum. Дієвідмінювання різноманітних типів дієслів (модальних, сильних, слабких, нерівномірних та ін.) в Prasens, Prateritum; еквіваленти модальних дієслів: haben / sein + zu + Infinitiv. Вживання Konjunktiv для вираження нереального бажання (умови).


^ Французька мова

Комунікативні типи речень: стверджувальне, питальне, заперечне, спонукальне, порядок слів у них. Узгодження часів. Морфологія.

Множина іменників (особливі випадки творення множини). Артикль. Основні випадки вживання означеного, неозначеного, часткового артикля. Основні випадки відсутності артикля. Прикметник: рід, число, ступені порівняння.

Особові займенники у функції прямого та непрямого додатка. Займенники en, y. Відносні займенники qui, que, dont.

Часові форми дієслова у дійсному способі. Узгодження часів.

Часові форми дієслова у дійсному способі: Present, Passe compose, Imparfait, Futur proche, Passe proche, Futur simple, Plus-que-parfait, Futur dans le passe в активному стані. Часові форми дієслова у дійсному способі в пасивному стані (Forme passive}.


Примітка: Можна користуватися іншими підручниками, посібниками та  матеріалами з іноземної мови рекомендованими Міністерством освіти і науки України для вищих навчальних закладів. 

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

вступного випробування з іноземної мови та співбесіди


Пропоновані Критерії оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів розроблені на підставі рішення колегії Міносвіти і науки від 17.08.2000 p., спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України "Про запровадження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти" № 428/48 від 04.09.2000 р.

Дана система оцінювання базується на ієрархічному комплексі принципів, до яких належать принципи гуманізації, демократизації та диференціації освіти; взаємозв'язку навчання, виховання й розвитку учнів; реалізації взаємозалежності змісту і форми в процесі вдосконалення мовленнєвої діяльності; комунікативно-діяльнісний, культурологічний, проблемно-пошуковий та ін.

Предметом оцінювання є знання, вміння й навички, досвід творчої діяльності, досвід емоційно-ціннісного ставлення до світу, а критеріями - ступінь навчальних досягнень в оволодінні освітнім змістом, що характеризується такими рисами, як рівень самостійності абітурієнтів у пізнавальній діяльності, результати творчої діяльності, ступінь естетико-етичного розвитку, що виявляється в мовленні.

Перевірка мовних знань і вмінь здійснюється за допомогою завдань тестового характеру, на виконання яких передбачено 45 хв. Тестові завдання 3 24 запитань оцінюються за 12-бальною системою.

^ Співбесіда з іноземної мови

Співбесіда проводиться в межах Програм з іноземної мови, затверджених міністерством освіти та науки України.

Кількість викладачів, які беруть участь у співбесіді, - 3. На листку відповіді викладач фіксує запитання, поставлені абітурієнтові, та кількість балів, одержаних за відповідь. Відповіді абітурієнтів оцінюються за 12-бальною системою:


^ Рівень навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень з української мови та літератури

1. Початковий

1

Абітурієнт не знає програмовий матеріал, не спроможний дати відповідь на поставлене запитання, допускає логічні та фактичні помилки в побудові своєї відповіді; лексика висловлювання дуже бідна, наявна значна кількість помилок у мовному оформленні.
2

Абітурієнт відтворює уривчастими реченнями окремі цілісні смислові фрагменти вивченого матеріалу, що становлять незначну частину загального обсягу змісту певної теми; його участь у діалозі обмежується однією чи двома елементарними репліками, що не враховують ситуації спілкування, порушують мовленнєві норми. виявляє здатність відтворювати в пам'яті фрагмент прочитаного твору (при підказці викладача), робити спробу його аналізувати.
3

Абітурієнт допускає значну кількість фактичних, граматичних і мовленнєвих помилок. Відповідь недостатня за обсягом, елементарна за змістом, із великою кількістю помилок різного характеру. Висловлювання не є завершеним, фрагментарне, виклад непослідовний, лексика збіднена.

2. Середній

4

Абітурієнт не розкриває теми висловлювання, виклад матеріалу не зовсім послідовний, характеризується певною незавершеністю, поверховістю, недостатньою осмисленістю та логічністю; не розрізняє основну та другорядну інформацію; словниковий запас бідний; допускає фактичні та мовленнєві помилки.
5

Абітурієнт в основному розкриває тему, проте не враховує співвідношення головної та другорядної інформації, виклад потребує більшої послідовності; обґрунтовувати висловлені думки не спроможний; мовлення характеризується стереотипністю, недостатньою різноманітністю, трапляються непоодинокі мовленнєві недоліки; бракує єдності стилю.
6

Абітурієнт досить зв'язно висловлюється, за критерієм повноти відтворює навчальний матеріал, розуміє основні положення, на яких ґрунтується розгляд художнього твору, прагне робити висновки й узагальнення, наводить приклади, проте структура відповіді недосконала, є відхилення від теми, відсутня самостійність суджень, їх аргументованість; добір слів не завжди вдалий, мовлення стилістично недосконале; трапляються орфоепічні помилки.

3. Достатній

7

Абітурієнт логічно й повно викладає вивчений матеріал, виявляє елементарні вміння аналізувати, робити узагальнення, переформульовувати правила, змінювати логіку свого висловлювання; мовлення позначене елементарним рівнем стилістичної культури, хоч і зустрічаються помилки різного характеру. можливі відхилення від теми, деяка непослідовність викладу, недоліки в структурі висловлювання, певні труднощі в доборі лексичних засобів.
8

Абітурієнт добре володіє навчальним матеріалом, спроможний аналізувати, узагальнювати, обґрунтовувати висловлені тези за допомогою загальновідомих аргументів; мовлення є змістовним та невимушеним. Рівень мовленнєвої культури можна вважати задовільним, хоч у висловлюванні зустрічаються окремі помилки різного характеру.
9

Абітурієнт засвідчує високий рівень осмислення вивченого, логічно, аргументовано, докладно, стисло викладає матеріал; спроможний висловлювати власні думки, контролювати й удосконалювати власне мовлення, давати оцінку суспільних явищ відповідно до естетичних критеріїв та етичних норм, проте допускаються окремі недоліки. рівень мовленнєвої культури відповідає загальноприйнятим нормам.

4. Високий

10

Абітурієнт добре володіє іноземною мовою, бездоганно знає теорію й уміє застосовувати її на практиці; виявляє елементарні творчі здібності( пробує складати власні художні твори), висловлювання відзначається багатством словника, граматичною правильністю, додержанням стильової єдності (наявність ознак неповторного індивідуального стилю) й виразності. Висловлювання невимушене, засвідчує ознаки самостійної життєвої позиції.
11

Абітурієнт має високий рівень теоретичної підготовки, що свідчить про власну пізнавальну діяльність, уміє переконливо аргументувати особисту життєву позицію, узгоджуючи її із загальнолюдськими моральними нормами та власними переконаннями. висловлювання змістовне, невимушене, відповідає мовним нормам, характеризується неповторним індивідуальним стилем, відзначається багатством словника, точністю слововживання, стилістичною єдністю.
12

Абітурієнт виявляє неординарні творчі здібності (пише прозові чи поетичні твори, які мають естетичну вартість), створює оригінальне висловлювання відповідно до мовленнєвої ситуації; аналізує різні погляди на той самий предмет, добирає перконливі і аргументи на користь тієї чи іншої позиції; використовує додаткову інформацію для розв'язання певних життєвих проблем. Висловлювання відзначається багатством слововживання, мовленнєві помилки відсутні.


^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Вступне випробування проводиться у формі тестування. Для проведення тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний протокол.

Для проведення тестування приймальною комісією попередньо готуються тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті СНУ ім. В.Даля (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах приймальної комісії.

Вступне випробування проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник одержує „Лист тестового завдання” з іноземної мови, який містить 24 завдання, для кожного з них передбачено 5 варіантів відповідей, з кожного з 12 розділів – по два завдання. Абітурієнту необхідно для кожного завдання знайти правильну відповідь і позначити її номер у картці відповідей у рядку, який відповідає номеру цього завдання. Кожне завдання передбачає один правильний варіант відповіді. На виконання тестового завдання відводиться 60 хвилин.

Оцінювання результатів виконання тестового завдання здійснюється наступним чином: за кожне правильно виконане завдання абітурієнт одержує по 0,5 бала. Максимальна кількість балів, можливих на вступному іспиті з дисципліни, – 200 балів. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

Рівень знань вступника за результатами тестування заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів предметної комісії. Відомість оформляється одночасно з «Екзаменаційним листом» вступника.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години


Голова предметної комісії І.П.ТвердохлєбоваСхожі:

Пояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету іноземна мова для вступників 2012 року iconПояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету математика для вступників 2012 року
Пропоновану програму вступного випробування з математики складено з врахуванням вимог і змісту навчання математиці, закладених у...
Пояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету іноземна мова для вступників 2012 року iconПояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету географія для вступників 2012 року
У якості програми для вступного випробування із вступниками до сну ім. В. Даля у 2012 році використано програму зовнішнього незалежного...
Пояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету іноземна мова для вступників 2012 року iconПояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету хімія для вступників 2012 року
Пропоновану програму вступного випробування із хімії складено з врахуванням вимог і змісту навчання хімії в школі, закладених у Державному...
Пояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету іноземна мова для вступників 2012 року iconПояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету українська мова та російська мова для вступників 2012 року
Міністерства освіти і науки України №1/11-3580 від 22. 08. 2001 р.) і чинних програм з української літератури для 5–11 класів: за...
Пояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету іноземна мова для вступників 2012 року iconПояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету біологія для вступників 2012 року
Сну ім В. Даля у 2012 році використано програму з біології для загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту) та програму...
Пояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету іноземна мова для вступників 2012 року iconПояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету Історія України для вступників 2012 року
Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти та чинній програмі з історії України для 11-річної школи. Хронологічно...
Пояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету іноземна мова для вступників 2012 року iconПояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету фізика для вступників 2012 року
Українському центрі оцінювання якості освіти того ж року, а також, на підставі Програми для загальноосвітніх навчальних закладів...
Пояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету іноземна мова для вступників 2012 року iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб
...
Пояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету іноземна мова для вступників 2012 року iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб
...
Пояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету іноземна мова для вступників 2012 року iconПрограма вступного випробування з географії для вступу на перший курс навчання до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності у 2013 році
Мета вступного випробування з географії оцінити ступінь підготовленості вступників до навчання в університеті
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи