Програма для 5 9 класів пояснювальна записка icon

Програма для 5 9 класів пояснювальна записка
Скачати 388.92 Kb.
НазваПрограма для 5 9 класів пояснювальна записка
Дата конвертації17.11.2013
Розмір388.92 Kb.
ТипПрограма

МИСТЕЦТВО

ПРОГРАМА ДЛЯ 5 9 КЛАСІВ


Пояснювальна записка

Мистецтво – особлива форма відображення дійсності, естетичний художній феномен, який передає красу навколишнього світу, внутрішнього світу людини через осмислення фундаментальних категорій «краса», «гармонія», «ритм», «пропорційність», «довершеність». Особливості опанування мистецтва в школі пов’язані з його багатогранним впливом на свідомість і підсвідомість людини, її емоційно-почуттєву сферу, художньо-образне мислення і творчі здібності. Мистецтво сприяє художньо-естетичному розвитку людини та стимулює готовність особистості брати участь у різних формах культурного життя суспільства.

Визначення мети навчання мистецтва в основній школі зумовлене основними функціями мистецтва: естетичною, навчально-пізнавальною, духовно-виховною, комунікативною, емоційно-терапевтичною.

Програма розроблена відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Вона ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного, діяльнісного та інтегративного підходів. Особистісно зорієнтований підхід забезпечує розвиток в учнів індивідуальних художніх здібностей (музичних, образотворчих та ін.), творчого потенціалу. Компетентнісний підхід сприяє формуванню ключових предметних і міжпредметних компетентностей, насамперед загальнокультурних і художньо-естетичних. Діяльнісний підхід спрямований на розвиток художніх умінь і здатності застосовувати їх у навчальній та соціокультурній практиці. Інтегративний підхід виражається в акцентуванні взаємодії різних видів мистецтва в рамках освітньої галузі та пошуку міжпредметних зв’язків з предметами інших освітніх галузей, інтеграції шкільного навчання мистецтв із соціокультурним середовищем.

Метою навчання мистецтв в основній школі є виховання в учнів ціннісно-світоглядних орієнтацій у сфері мистецтва, розвиток комплексу ключових, міжпредметних і предметних компетентностей у процесі опанування художніх цінностей і способів художньої діяльності, формування потреби в творчому самовираженні та естетичному самовдосконаленні.

Мета досягається шляхом реалізації таких завдань:

 • виховання в учнів емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва та дійсності, розвиток художніх інтересів, естетичних ідеалів;

 • формування системи художніх знань, яка відображає видову специфіку і взаємодію мистецтв;

 • розвиток умінь сприймання, інтерпретації та оцінювання творів мистецтва й художніх явищ;

 • стимулювання здатності учнів до художньо-творчого самовираження, до діалогу;

 • розвиток художніх здібностей, критичного мислення;

 • формування потреби в естетизації середовища та готовності до участі у соціокультурному житті.

Навчання мистецтва ґрунтується на принципах:

 • наступності між початковою, основною і старшою школою;

 • поєднання загальнолюдського, національного та етнокраєзнавчого аспектів змісту освіти;

 • інтегративності, спрямованості на поліхудожнє виховання учнів;

 • креативності (пріоритет творчої самореалізації);

 • варіативності змісту, методів, технологій;

 • діалогічності, полікультурності.

Характеристика структури програми та особливості організації навчально-виховного процесу

Структура програми «Мистецтво» зумовлена логікою побудови всього курсу, яка забезпечує цілісність змісту мистецької освіти в основній школі. Логічна послідовність тем за роками навчання (однакова і для автономного викладання музичного та образотворчого мистецтва, і для інтегрованого курсу) охоплює такі ключові естетичні категорії, як види, жанри, стилі мистецтва. Спільна тематика кожного року розподіляється на окремі теми варіативно, адже змістове наповнення конкретизується відповідно до специфіки кожного з блоків програми: предметів «Музичне мистецтва» і «Образотворче мистецтво» чи інтегрованого курсу «Мистецтво».

Основні види діяльності учнів на уроках охоплюють художньо-творче самовираження; сприймання, інтерпретацію та оцінювання художніх творів; пізнання явищ мистецтва й засвоєння відповідної мистецької термінології.

У 5-7 класах пріоритетними є різноманітні форми практичної діяльності учнів, під час якої відбувається їхнє самовираження у співі, інструментальному музикуванні, малюванні, ліпленні, конструюванні, театралізації тощо. Учні засвоюють особливості мови різних видів мистецтва (5 кл.), палітру жанрів музичного та образотворчого мистецтв (6 кл.), новітні явища в мистецтві в єдності традицій і новаторства (7 кл.). У 8 – ­9 класах учні опановують стилі та напрями мистецтва, які історично склалися впродовж епох, тому пріоритетними стають такі види діяльності, як інтерпретація художніх творів у культурологічному контексті, виконання індивідуальних і колективних проектів. Водночас поглиблюються знання термінології (мистецтвознавча і культурологічна пропедевтика).

Окрім внутрішньої галузевої інтеграції, доцільно використовувати міжпредметні зв’язки й з іншими освітніми галузями: «Мови і літератури», «Суспільствознавство», «Технології», «Здоров’я і фізична культура» та ін.

Програма передбачає творче ставлення вчителя до змісту і технологій навчання, поурочного розподілу навчального художнього матеріалу. Він має можливість обирати мистецькі твори для сприймання та співу, орієнтуючись на навчальну тематику та критерій їх високої художньої якості, а також розробляти художньо-практичні й ігрові завдання для учнів, враховуючи програмні вимоги, мету уроку, дбаючи про цілісну драматургію уроку. Предмети мистецтва в загальноосвітній школі мають важливе естетико-виховне спрямування, якому підпорядковуються дидактичні завдання, тому вчитель має сприяти зростанню в учнів інтересу до мистецтва, розвитку здатності емоційно реагувати на художні твори і знаходити в них особистісний смисл. Отже, головне надзавдання вчителя – створити захоплюючу емоційно піднесену атмосферу, щоб кожний урок став справжнім уроком мистецтва, надихав учнів на творчість – в особистісній і соціокультурній діяльності.

Години резервного часу використовуються на розсуд вчителя – на відвідування музеїв, виставок, театрів тощо.

^ Загальна тематична структура програми


Клас

Тема

^ Кількість годин на тиждень

Інтегрований курс «Мистецтво»

Музичне мистецтво

^ Образотворче мистецтво

5

Види мистецтва

1

1


6

Жанри мистецтва

1

1


7

Мистецтво: діалог традицій і новаторства

1

1Інтегрований курс «Мистецтво»

8

Мистецтво в культурі минулого

1

9

Мистецтво в культурі сучасності

1^ Особливості оцінювання результатів навчання

Багатокомпонентність змісту мистецької освіти зумовлює багатофункціональність оцінювання досягнень учнів у цій галузі, єдність діагностичної, коригувальної, стимулюючо-мотиваційної, навчальної, виховної, розвивальної, прогностичної функцій.


Об’єктами перевірки та оцінювання результатів мистецької освіти мають стати основні компетентності:

 • предметні мистецькі (зокрема інтерпретаційні та діяльно-творчі);

 • міжпредметні естетичні (естетичні оцінки й ставлення);

 • ключові (загальнокультурні, інформаційно-комунікативні, соціальні).

Система оцінювання результатів навчання в освітній галузі «Мистецтво» ґрунтується на позитивному ставленні до кожного учня; оцінюється не рівень його недоліків і прорахунків, а рівень особистісних досягнень. Як відомо, значну роль у мистецькій сфері відіграють спеціальні художні здібності (музичний слух, вокальні дані, відчуття ритму, кольору, пропорцій, симультанне образне сприймання тощо), які впливають на освітні результати учнів. Тому індивідуальний і диференційований підходи до оцінювання мають надзвичайно важливе значення. Комплексна перевірка та оцінка, яка інтегрує результати різних видів діяльності учнів  інформаційно-пізнавальної, практичної, творчої,  дають змогу вчителеві об’єктивно, але водночас і гуманно (не пригнічуючи особистість) оцінити тих, хто не має яскраво виражених художніх здібностей, проте характеризується сумлінним ставленням до навчання, активністю, ініціативністю.

До основних видів оцінювання належать: поточне (виконує діагностичну, стимулюючу коригуючу функції) і підсумкове (семестрове і річне). Додатковими засобами стимулювання пізнавальної активності учнів є самооцінка та взаємне оцінювання.
^ Тематична структура програми «Музичне мистецтво» (5 – 7 кл.)

35 год на рік (1 год на тиждень), з них 4 год – резервний час

Клас

Тема року

Теми

5

Види музичного мистецтва

Музика як вид мистецтва

Народна музика

Професійна музика

Взаємодія музики з іншими видами мистецтва

(образотворче мистецтво, архітектура, література, театр, цирк, кіно)

6

Жанри музичного мистецтва

Жанри камерно-вокальної музики

Жанри хорової музики

Жанри камерно-інструментальної музики

Жанри симфонічної музики


7


Музика: діалог традицій і новаторства

Мистецтво в нашому житті

Новітні музичні явища
^ 5 клас. Види музичного мистецтва

Зміст

Державні вимоги  до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Музика як вид мистецтва


Народна музикаУчень

знає і розуміє:

 • основні засоби музичної виразності, їх роль у створенні музичного образу;

 • особливості народних пісень і танців, народних музичних інструментів;

 • значення музики в житті, зокрема в побуті, медіа-просторі;

уміє:

 • дотримуватися правил співу;

 • виразно виконувати народні пісні з елементами театралізації, зокрема обрядові, побутові, історичні та ін.;

 • створювати найпростіший ритмічний супровід до пісні;

 • інтерпретувати зміст прослуханих музичних творів;

 • розрізняти тембри співацьких голосів, звучання українських народних інструментів;

застосовує:

 • музичні знання та вміння у власному житті

Професійна музика


Взаємодія музики

з іншими видами мистецтва

Учень

знає і розуміє:

 • характерні ознаки програмної та непрограмної, вокальної та інструментальної, хорової та симфонічної музики;

 • зв’язок народної і професійної музики;

 • особливості взаємодії музики та інших видів мистецтва (образотворче мистецтво, література, театр, цирк, кіно) ;

 • різновиди ансамблів та оркестрів;

уміє:

 • порівнювати твори вокальної та інструментальної музики;

 • передавати музичні образи в малюнках, пластичних імпровізаціях;

 • орієнтуватися в поняттях «вокальна», «інструментальна», «хорова», «симфонічна музика»;

 • розрізняти тембри інструментів симфонічного оркестру;

 • характеризувати засоби музичної виразності;

 • інтерпретувати зміст музичних творів і творів інших видів мистецтва;

застосовує:

 • музичні знання та вміння, зокрема форми взаємодії музики з іншими видами мистецтва в процесі комунікації

Наприкінці 5 класу учень виявляє здатність:

 • інтерпретувати зміст музичних творів, зокрема у їх взаємозв’язках з іншими видами мистецтва; передавати враження від музики вербальними, художніми засобами, засобами ритмопластики та театралізації;

 • виконувати пісні серед однолітків, у родині з рухами та ритмічним акомпанементом;

 • розуміти зв’язок музики з іншими видами мистецтва, застосовувати міжпредметні компетентності у

процесі художньо-творчої діяльності;

 • висловлювати власні судження про музику та інші види мистецтва, виявляти естетичне ставлення до них, брати участь у міжособистісному спілкуванні з приводу музики, співпрацювати в малих і великих групах;

 • проявляти допитливість у процесі пізнання музики, використовувати різні друковані джерела інформації про музичне мистецтво у навчально-пізнавальній та соціокультурній діяльності

^ 6 клас. Жанри музичного мистецтва

Зміст

Державні вимоги  до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Жанри камерно-вокальної музики


Жанри хорової музикиУчень

знає і розуміє:

 • характерні ознаки жанрів камерно-вокальної та хорової музики (пісня, гімн, романс, кантата, ораторія, меса, літургія та ін.) відповідно до їх призначення;

уміє:

 • порівнювати камерно-вокальні та хорові жанри;

 • виконувати пісні, які виражають різні естетичні почуття;

 • інтерпретувати образний зміст камерно-вокальних і хорових творів;

 • визначати композиційну будову (форму) музичних творів різних камерно-вокальних і хорових жанрів, типи розвитку;

застосовує:

 • набуті знання про вокальну та хорову музику у власній виконавській діяльності

Жанри камерно- інструментальної музики


Жанри симфонічної музикиУчень

знає і розуміє:

 • характерні ознаки музичних жанрів – камерно-інструментальних (прелюдія, скерцо, ноктюрн, етюд, варіації, рондо, соната, квартет та ін.), і симфонічних (увертюра, концерт, симфонія, симфонічна поема, сюїта та ін.);

 • особливості музичних циклів, поєднання жанрів;

уміє:

 • співати пісні, зокрема двоголосні;

 • інтерпретувати інструментальні твори різних жанрів, визначати їх композиційну будову (форму), типи розвитку музики;

застосовує:

 • набуті знання про інструментальну музику в процесі міжособистісного спілкування

Наприкінці 6 класу учень виявляє здатність:

 • інтерпретувати музичні твори різних жанрів, усвідомлюючи єдність змісту і форми, типи розвитку музики;

 • виконувати пісні різних жанрів (соло, в ансамблі, хорі);

 • застосовувати набуті музичні знання і вміння для самореалізації, створення домашньої фонотеки, складання програм шкільних і позашкільних концертів;

 • розуміти зв’язок музики з гуманітарними та природничими дисциплінами, застосовувати міжпредметні компетентності у різноманітній творчій діяльності;

 • висловлювати оцінні судження щодо музики різних жанрів, виявляти естетичне ставлення до музичної діяльності, брати участь у дискусіях, порівнювати власну думку щодо музики з думкам інших і толерантно ставитися до них, виявляти ініціативу та взаємодопомогу у груповій роботі;

 • - проявляти активність у процесі пізнання музичного мистецтва, використовувати медіаресурси (радіо, телебачення тощо) у пошуковій діяльності

^ 7 клас. Мистецтво: діалог традицій і новаторства

Зміст

Державні вимоги  до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Музичне мистецтво

у нашому житті

Учень

знає і розуміє:

 • музичну культуру рідного краю;

 • особливості аранжування народної та академічної музики;

 • специфіку традиційної та сучасної обробки народної музики;

 • особливості відображення етнічних мотивів у класичній і сучасній музиці;

уміє:

 • виразно виконувати пісні, створювати елементарний супровід до них;

 • порівнювати оригінальні музичні твори та їх аранжування;

застосовує:

 • знання та вміння з аранжування народної музики у власній виконавській творчості


Новаторство в музичному мистецтві

Учень

знає і розуміє:

 • особливості сучасних музичних явищ (джаз, рок, поп, шансон, авторська пісня);

 • відмінності між рок-оперою, мюзиклом і класичними музично-театральними жанрами;

 • виражальні засоби електронної музики;


уміє:

 • розрізняти та виконувати вокальні твори сучасних напрямів (джаз, рок, поп, шансон, авторська пісня);

 • висловлювати емоційно-ціннісне ставлення до творів сучасного музичного мистецтва;

 • створювати власні музичні композиції з використанням комп’ютерних технологій;

застосовує:

 • знання про сучасні музичні напрями у власній творчій діяльності

Наприкінці 7 класу учень виявляє здатність:

 • самостійно інтерпретувати музику сучасності, розуміючи взаємозв’язок традицій і новаторства;

 • виконувати сучасні вокальні твори, зокрема мовою оригіналу, створювати елементарний музичний супровід до них, здійснювати музично-технічне забезпечення шкільних виховних заходів, застосовувати набуті музичні знання і вміння для самореалізації та у соціокультурній діяльності;

 • розуміти зв’язок музики з предметами інших освітніх галузей і застосовувати міжпредметні компетентності у процесі самореалізації та у соціокультурній діяльності;

 • висловлювати критичні судження щодо музичних явищ сучасності, виявляти естетичне ставлення до них, аргументовано доводити власну позицію щодо музичних явищ сьогодення під час дискусії, брати участь у різних видах індивідуальної і колективної музичної діяльності;

 • проявляти самостійність у процесі пізнання музичних явищ сучасності, прагнення використовувати інтернет-ресурси, комп’ютерні програми з музичного мистецтва у пошуково-дослідній і соціокультурній діяльності^ Тематична структура програми «Образотворче мистецтво» (57 кл.)

35 год на рік (1 год на тиждень), з них 4 год – резервний час

Клас

Тема року

Теми

5

Види мистецтв

Графіка

Живопис

Скульптура. Декоративно-прикладне мистецтво

Взаємодія образотворчого мистецтва з іншими видами мистецтва (архітектурою, літературою, музикою, театром, цирком, кіно)

6

Жанри мистецтва

Анімалістичний жанр. Пейзаж

Портретний жанр

Побутовий жанр. Натюрморт

Жанри: історичний, міфологічний, релігійний, батальний


7

Мистецтво: діалог традицій і новаторства

Мистецтво в нашому житті

Дизайн
^ 5 клас. Види образотворчого мистецтва

Зміст

Державні вимоги  до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Графіка

Учень

знає і розуміє:

 • види графіки;

 • засоби художньої виразності графіки (лінія, штрих, крапка, пляма);

 • вплив освітлення на виявлення об’єму форми (складові світлотіні);

уміє:

 • обирати формат та різні варіанти розташування елементів композиції;

 • передавати природні форми засобами художньої виразності графіки;

 • створювати образи людей враховуючи масштабність і пропорції;

застосовує:

 • засоби графіки для створення художніх образів;

 • різні графічні техніки та матеріали

Живопис

Учень

знає і розуміє:

 • види живопису;

 • засоби художньої виразності живопису (колір, кольорові сполучення, насиченість, світлота, відтінок);

 • особливості гармонії кольорів;

уміє:

 • передавати плановість засобами живопису;

 • утворювати нові кольори та їхні відтінки;

застосовує :

 • різні техніки живопису;

 • набуті знання та уміння з кольорознавства у творчій діяльності

Скульптура.


Декоративно-прикладне мистецтво

Учень

знає і розуміє:

 • види скульптури;

 • засоби художньої виразності скульптури (об’єм, форма, фактура);

 • скульптурні техніки та матеріали;

 • закономірності стилізації та композиційні особливості творів декоративно-прикладного мистецтва;

 • види орнаментів;

уміє:

 • створювати образи людей, тварин, сюжетно-тематичні композиції з різних пластичних матеріалів;

 • стилізувати природні форми (тварин, птахів, квітів) для створення декоративних композицій у різних форматах;

 • використовувати символіку кольорів при створенні декоративних композицій;

застосовує :

 • різні техніки, прийоми та матеріали для реалізації творчого задуму у декоративних і скульптурних композиціях

Взаємодія образотворчого мистецтва з іншими видами мистецтв

Учень

знає і розуміє:

 • особливості засобів художньої виразності різних видів мистецтва;

 • зв'язок образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва з іншими видами мистецтва (архітектурою, музикою, літературою, театром, цирком, кіно);

уміє:

 • створювати композиції з урахуванням особливостей різних видів мистецтва;

застосовує:

 • відповідні засоби художньої виразності, техніки та матеріали для створення композицій

Наприкінці 5 класу учень виявляє здатність:

 • розрізняти види образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, порівнювати засоби художньої виразності творів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, інтерпретувати їх зміст;

 • розуміти взаємодію образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва з іншими видами мистецтва (архітектурою, літературою, музикою, театром, цирком, кіно) та застосовувати міжпредметні компетентності у художньо-творчій діяльності;

 • виконувати творчі роботи у різних видах образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, виготовляти сувеніри ( індивідуально, в колі однолітків, в родині);

 • висловлювати власні судження про образотворче та декоративно-прикладе мистецтво, виявляти естетичне ставлення до них, брати участь у міжособистісному спілкуванні з приводу образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, співпрацювати в групах;

 • проявляти допитливість у процесі пізнання образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, використовувати різні друковані джерела інформації про них у навчально-пізнавальній діяльності

^ 6 клас. Жанри образотворчого мистецтва

Зміст

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Анімалістичний жанр.

Пейзаж

Учень

знає і розуміє:

 • особливості анімалістичного і пейзажного жанрів;

 • види пейзажів;

 • закони лінійної та повітряної перспективи;

уміє:

 • створювати образи тварин (площинні та об’ємні, у статиці та динаміці);

 • передавати уявний простір засобами лінійної та повітряної перспективи;

застосовує:

 • прийоми компонування елементів зображення у певному форматі у процесі створення врівноваженої анімалістичної та пейзажної композиції

Портретний жанр

Учень

знає і розуміє:

 • особливості портретного жанру;

 • види портрету;

 • послідовність побудови голови людини на площині;

 • основні пропорції побудови фігури людини (на площині та в об’ємі, у статиці та динаміці);

уміє:

 • виконувати начерки голови та постаті людини (по пам'яті, за уявою);

 • створювати образ людини в на площіні та об'ємі;

 • передавати міміку, емоційні стани, жести людини;

застосовує:

 • художні прийоми для створення шаржів, карикатур

Побутовий жанр.

Натюрморт

Учень

знає і розуміє:

 • особливості побутового жанру і натюрморту;

уміє:

 • виконувати пошукові ескізи варіантів компоновки елементів натюрморту;

 • спрощувати природні форми до геометричної подібності;

 • передавати засобами світлотіні та колірними відношеннями цілісність групи предметів, їх об'єм, освітленість;

 • відтворювати сцени з повсякденного життя людей у сюжетно-тематичних і декоративних композиціях;

застосовує :

 • різні техніки та матеріали у процесі виконання натюрморту

Жанри: історичний, міфологічний, релігійний, батальний

Учень

знає і розуміє:

 • особливості історичного, міфологічного, релігійного, батального жанрів;

 • специфіку компонування елементів сюжетно-тематичних композицій;

уміє:

 • виконувати замальовки, начерки, ескізи композиції;

 • створювати сюжетно-тематичні композиції історичного, батального, релігійного, міфологічного жанрів;

 • обирати техніку виконання залежно від задуму;

застосовує:

 • закони композицїі та кольорознавства при створенні сюжетно-тематичної картини

Наприкінці 6 класу учень виявляє здатність:

 • інтерпретувати твори образотворчого мистецтва різних жанрів;

 • виконувати творчі роботи у різних жанрах образотворчого мистецтва, оформлювати шкільні тематичні виставки;

 • розуміти зв’язок образотворчого мистецтва з гуманітарними та природничими дисциплінами, застосовувати міжпредметні компетентності у творчій діяльності;

 • висловлювати оцінні судження щодо творів образотворчого мистецтва різних жанрів, виявляти естетичне ставлення до художньої діяльності, брати участь у дискусіях з приводу мистецтва, порівнювати власну думку з думками інших і толерантно ставитися до них, виявляти ініціативу та взаємодопомогу у груповій роботі;

 • проявляти активність у процесі пізнання образотворчого мистецтва, використовувати у пошуковій діяльності медіаресурси (радіо, телебачення тощо)

^ 7 клас. Мистецтво: діалог традицій і новаторства

Зміст

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Мистецтво в

нашому житті


Учень

знає і розуміє:

 • види архітектури;

 • особливості побудови інтер’єру та екстер’єру;

 • архітектурні пам'ятки рідного краю, України;

 • види декоративно-прикладного мистецтва (розпис, вишивка, писанкарство, витинанка, народна іграшка тощо);

 • значення оберегової символіки в народному мистецтві;

уміє:

 • зображувати архітектурні споруди, різного призначення (по пам'яті, за уявою);

 • створювати ескізи архітектурних проектів, інтер’єрів;

 • розробляти ескізи вишивки з урахуванням традиційної орнаментики та символіки кольорів;

 • виконувати творчі роботи в техніці «Витинанка»;

застосовує:

 • елементи декоративного розпису для оформлення виробів; різноманітні техніки та прийоми в процесі виготовлення писанки

Дизайн

Учень

знає і розуміє:

 • види дизайну (графічний, промисловий, ландшафтний, арт-дизайн);

 • особливості засобів виразності видів дизайну;

уміє:

 • розробляти ескіз дизайну середовища;

 • проектувати і моделювати транспортні засоби та побутові вироби, зокрема

на основі природних аналогів;

 • розробляти ескізи одягу з урахуванням традицій і сучасної моди;

 • розробляти ескізи для різних видів поліграфічної продукції;

застосовує:

 • засоби арт-дизайну у власному житті

Наприкінці 7 класу учень виявляє здатність:

 • самостійно інтерпретувати художні явища сучасності в єдності традицій і новаторства, розуміти їх зв’язки з природним, соціальним і культурним середовищами;

 • виконувати творчі роботи з урахуванням особливостей мистецьких явищ сучасності; здійснювати художнє оформлення шкільних і позашкільних виховних заходів, застосовувати набуті художні знання і вміння для самореалізації та у соціокультурній діяльності;

 • розуміти зв’язок образотворчого мистецтва з предметами інших освітніх галузей та застосовувати міжпредметні компетентності у процесі самореалізації та у соціокультурній діяльності;

 • висловлювати критичні судження щодо художніх явищ сучасності, виявляти естетичне ставлення до них, аргументовано доводити власну позицію під час дискусії, брати участь у художній і соціокультурній діяльності;

 • проявляти самостійність у процесі пізнання художніх явищ сучасності, використовувати інтернет-ресурси, комп’ютерні програми у пошуково-дослідницькій діяльності^ Тематична структура програми інтегрованого курсу «Мистецтво» (5 7 кл.)

70 год на рік (2 год на тиждень), з них 8 год – резервний час


Клас


Тема року

Теми

5


Види мистецтвa

Народне і професійне мистецтво

Взаємодія і синтез мистецтва

6


Жанри мистецтва

Образи природи в мистецьких жанрах

Образ людини в мистецьких жанрах

7


Мистецтво: діалог традицій

і новаторства


Мистецтво у нашому житті

Новітні мистецькі явища

Стилі та напрями мистецтва: бароко, рококо, класицизм, романтизм, реалізм

Екранні мистецтва. Форми поширення мистецтва (музеї, медіа, реклама)

^ 5 клас. Види мистецтва

Зміст

Державні вимоги  до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Народне

і професійне мистецтво


Учень

знає і розуміє:

 • основні засоби музичної виразності, їх роль у створенні музичного образу;

 • особливості народних пісень і танців, зв’язок народної і професійної музики;

 • характерні ознаки вокальної та інструментальної музики;

 • види та засоби художньої виразності графіки, живопису, скульптури;

 • особливості декоративно-прикладного мистецтва, стилізації;

 • види орнаментів і символіку кольорів;

уміє:

 • виконувати пісні, зокрема з елементами театралізації, ритмічним супроводом;

 • порівнювати та інтерпретувати зміст прослуханих вокальних та інструментальних творів програмної та непрограмної музики;

 • розрізняти тембри співацьких голосів, українських народних інструментів, інструментів симфонічного оркестру;

 • створювати композиції з графіки, живопису, скульптури, використовуючи різні техніки та матеріали;

 • добирати формат і варіанти розташування елементів композиції, передавати плановість;

застосовує:

 • набуті музичні знання та вміння для творчої самореалізації;

 • різні техніки та матеріали графіки, живопису, скульптури, декоративно-прикладного мистецтва для реалізації творчих задумів

Взаємодія і синтез мистецтв

Учень

знає і розуміє:

 • особливості взаємодії різних видів мистецтва (музики, образотворчого мистецтва, архітектури, літератури тощо) та специфіку синтетичного мистецтва (хореографія, театр, цирк, кіно);

уміє:

 • інтерпретувати образний зміст творів різних видів мистецтва;

 • добирати тематичні мистецькі колекції, передавати зміст музичних образів у малюнках;

застосовує:

 • знання особливостей мови різних видів мистецтва та їх взаємозв’язків у процесі комунікації та художньо-творчої самореалізації

Наприкінці 5 класу учень виявляє здатність:

 • інтерпретувати зміст творів різних видів мистецтва, усвідомлюючи їх специфіку та взаємодію;

 • виконувати пісні, зокрема з імпровізованими рухами та ритмічним акомпанементом;

 • виконувати творчі роботи у різних видах образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва;

 • розуміти зв’язок різних видів мистецтва та застосовувати міжпредметні компетентності у процесі художньо-творчої діяльності;

 • висловлювати власні судження про мистецтво, виявляти естетичне ставлення до мистецької діяльності, брати участь у міжособистісному спілкуванні, співпрацювати в малих і великих групах;

 • проявляти допитливість у процесі пізнання мистецтва, використовувати різні друковані джерела інформації

у навчально-пізнавальній діяльності
^ 6 клас. Жанри мистецтва

Зміст

Державні вимоги  до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Образ людини

у мистецьких жанрах

Учень

знає і розуміє:

 • характерні ознаки камерно-вокальних і хорових жанрів (пісня, гімн, романс, кантата, ораторія, літургія та ін.), типи розвитку музики;

 • особливості жанрів образотворчого мистецтва (портрет, побутовий, історичний,   міфологічний, релігійний, батальний);

уміє:

 • виконувати пісні, імпровізувати нескладний супровід до них;

 • інтерпретувати образний зміст і визначати форму творів камерно-вокальної і хорової музики різних жанрів;

 • створювати образи людини (на площині та в об’ємі, у статиці та динаміці), дотримуючись пропорцій побудови голови, фігури;

 • створювати сюжетно-тематичні композиції  в історичному, міфологічному, релігійному, батальному  жанрах, компонувати елементи зображення у певному форматі;

застосовує:

 • набуті знання про жанри вокальної музики у власній виконавській діяльності;

 • закони кольорознавства, прийоми композиції, техніки та матеріали у художньо-практичній діяльності відповідно до творчого задуму

Образи природи

у мистецьких жанрах


Учень

знає і розуміє:

 • характерні ознаки музичних жанрів – камерно-інструментальних (прелюдія, ноктюрн, рондо, варіації, етюд-картина, соната тощо) і симфонічних (увертюра, концерт, симфонія, симфонічна поема, симфонічна сюїта тощо), типи розвитку музики;

 • особливості жанрів образотворчого мистецтва (пейзаж, натюрморт, анімалістичний жанр);

уміє:

 • виконувати народні та композиторські пісні;

 • інтерпретувати зміст і визначати форму творів камерно-інструментальної та симфонічної музики різних жанрів;

 • створювати живописні й графічні пейзажі та натюрморти;

 • створювати образи тварин (на площині та в об’ємі, у статиці та динаміці);

 • передавати уявний простір засобами лінійної та повітряної перспективи;

застосовує:

 • набуті знання про жанри інструментальної музики у процесі міжособистісного спілкування;

 • набуті знання про жанри образотворчого мистецтва у процесі інтерпретації художніх творів;

 • закони кольорознавства, прийоми композиції, техніки та матеріали у художньо-практичній діяльності відповідно до творчого задуму


Наприкінці 6 класу учень виявляє здатність:

 • інтерпретувати твори мистецтва різних жанрів, усвідомлюючи єдність змісту і форми, типи розвитку музики;

 • виконувати пісні різних жанрів (соло, в ансамблі, хорі), створювати домашню фонотеку, складати програми шкільних і позашкільних концертів;

 • виконувати творчі роботи у різних жанрах образотворчого мистецтва, оформлювати шкільні тематичні виставки;

 • розуміти зв’язок мистецтва з предметами інших освітніх галузей і застосовувати міжпредметні компетентності у різноманітній творчій діяльності;

 • висловлювати оцінні судження щодо творів мистецтва різних жанрів, виявляти естетичне ставлення

до мистецької діяльності, брати участь у дискусіях, порівнювати власну думку з думкам інших і толерантно ставитися до них, виявляти ініціативу та взаємодопомогу у груповій роботі;

 • проявляти активність у процесі пізнання мистецтва, використовувати у пошуковій діяльності медіаресурси

^ 7 клас. Мистецтво: діалог традицій і новаторства

Зміст

Державні вимоги  до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Мистецтво у нашому житті

Учень

знає і розуміє:

 • музичну культуру рідного краю;

 • особливості аранжування народної та академічної музики;

 • особливості відображення етнічних мотивів у класичній і сучасній музиці;

 • особливості архітектури як виду мистецтва;

 • найвідоміші архітектурні пам'ятки рідного краю, України;

 • особливості декоративно-прикладного мистецтва (розпис, писанкарство, вишивка, витинанка, народна іграшка тощо);

уміє:

 • виконувати пісні, створювати вокальні та інструментальні імпровізації;

 • порівнювати оригінальні музичні твори та варіанти їх обробок, аранжувань;

 • створювати архітектурні образи у різних техніках (по пам'яті, за уявою);

 • розробляти ескізи виробів декоративно-прикладного мистецтва та виконувати творчі роботи (розпис, вишивка, витинанка, народна іграшки тощо) з урахуванням традицій;

застосовує:

 • знання та вміння з аранжування музики у власній виконавській творчості;

 • знання особливостей архітектури та декоративно-прикладного мистецтва у побуті

Новітні мистецькі явища, дизайн

Учень

знає і розуміє:

 • особливості новітніх музичних явищ (джаз, рок, поп , шансон, авторська пісня, мюзикл електронна музика);

 • види дизайну (графічний, промисловий, ландшафтний, арт-дизайн);

уміє:

 • виконувати вокальні твори сучасних напрямів (джаз, рок, поп, шансон, авторська пісня);

 • створювати власні музичні композиції з використанням комп’ютерних технологій;

 • розробляти ескізи дизайну середовища, транспорту, побутових виробів, одягу, поліграфічної продукції;

застосовує:

 • знання про новітні музичні явища у власній творчій діяльності;

 • дизайнерські вміння у власному житті

Наприкінці 7 класу учень виявляє здатність:

 • самостійно інтерпретувати мистецькі явища сучасності, розуміючи їх зв’язок із природним, соціальним

і культурним середовищами;

 • виконувати сучасні вокальні твори, зокрема мовою оригіналу, створювати елементарний музичний супровід до них, застосовувати набуті музичні знання і вміння для самореалізації;

 • виконувати творчі роботи з використанням досягнень мистецтва сучасності; здійснювати художнє оформлення шкільних і позашкільних виховних заходів, брати участь у соціокультурній діяльності;

 • розуміти зв’язок мистецтва з предметами інших освітніх галузей та застосовувати міжпредметні компетентності у соціокультурній діяльності;

 • висловлювати критичні судження щодо мистецьких явищ сучасності, виявляти естетичне ставлення до них, аргументовано доводити власну позицію під час дискусії, брати участь у різних видах індивідуальної та колективної мистецької діяльності;

 • проявляти самостійність у процесі пізнання явищ мистецтва сучасності, використовувати інтернет-ресурси, комп’ютерні програми у пошуково-дослідній діяльності^ Тематична структура програми інтегрованого курсу «Мистецтво» (8 9 кл.)

35 год на рік (1 год на тиждень), з них 4 год – резервний час

Клас

Тема року

Теми
8

Мистецтво в культурі минулого

Стилі та напрями мистецтва стародавніх епох і цивілізацій: античний, візантійський, романський, готика, Ренесанс
Стилі та напрями мистецтва: бароко, рококо, класицизм, романтизм, реалізм
9

Мистецтво в культурі сучасності

Стилі та напрями мистецтва: імпресіонізм і постімпресіонізм, модернізм

і постмодернізм
Екранні мистецтва. Форми поширення мистецтва (музеї, медіа, реклама)


^ 8 клас. Мистецтво в культурі минулого

Зміст

Державні вимоги  до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Стилі та напрями мистецтва

Учень

знає і розуміє:

 • особливості стилів і напрямів мистецтва (античний, візантійський, романський, готика, Ренесанс);

 • вітчизняні архітектурні пам’ятки стародавніх епох;

уміє:

 • порівнювати твори різних видів мистецтва певного стилю чи напряму (античний, візантійський, романський, готика, Ренесанс);

 • створювати макети архітектурних споруд і виконувати живописні та графічні композиції у різних стилях;

застосовує:

 • набуті знання і вміння у художньо-творчій діяльності, при виконанні проектів;

 • спеціальну термінологію під час колективних обговорень явищ мистецтва

Стилі та напрями мистецтва (продовження)

Учень

знає і розуміє:

 • особливості стилів і напрямів мистецтва (бароко, рококо, класицизм, романтизм, реалізм);

уміє:

 • інтерпретувати та порівнювати твори мистецтва різних стилів і напрямів;

 • виконувати ескізи, композиції, театралізації;

застосовує:

 • знання і вміння щодо стилів і напрямів мистецтва у художньо-творчій діяльності, при виконанні індивідуальних і групових проектів;

 • спеціальну термінологію в процесі міжособистісного спілкування

Наприкінці 8 класу учень виявляє здатність:

 • інтерпретувати зміст творів мистецтва різних видів і стилів відповідно до соціокультурного контексту;

 • розробляти індивідуальні та колективні проекти з мистецтва різних епох;

 • застосовувати зв’язки між різними видами мистецтва у художньо-творчій діяльності;

 • висловлювати особистісно-ціннісне ставлення щодо мистецтва різних стилів, виявляти комунікативні вміння в процесі обговорення різних явищ мистецтва в групах, виконувати проекти з мистецтва;

 • здійснювати самостійну пошукову діяльність щодо мистецтва різних стилів, використовувати музейні матеріали

^ 9 клас. Мистецтво у культурі сучасності

Зміст

Державні вимоги  до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Стилі та напрями мистецтва (продовження)

Учень

знає і розуміє:

 • особливості стилів і напрямів мистецтва (імпресіонізм та постімпресіонізм, різновиди модернізму і постмодернізму);

 • спадщину видатних діячів вітчизняного мистецтва;

уміє:

 • інтерпретувати та порівнювати твори мистецтва різних стилів і напрямів;

 • створювати живописні, графічні та декоративні композиції у різних стилях і напрямах;

застосовує:

 • знання про стилі та напрями мистецтва для самореалізації, виконання проектів,

у процесі художньо-творчої та соціокультурної діяльності

Екранні мистецтва.

Форми поширення мистецтва

Учень

знає і розуміє:

 • види екранних мистецтв, жанри кіномистецтва;

 • форми збереження культурної спадщини, роль музеїв та медіа у поширенні мистецтва;

 • найвідоміші музеї та галереї рідного краю, України, світу;

 • значущість мистецтва в діалозі культур;

уміє:

 • класифікувати твори мистецтва різних видів, жанрів, стилів і напрямів;

 • критично оцінювати сучасні явища культури, зокрема телебачення і рекламу;

 • створювати ескізи рекламної продукції вітчизняного виробництва;

 • використовувати комп’ютерні технології, зокрема ресурси Інтернету, для віртуальних екскурсій музеями України та світу, для виконання проектів;

застосовує:

 • набуті художні знання і вміння для саморозвитку, естетизації середовища

Наприкінці 9 класу учень виявляє здатність:

 • самостійно інтерпретувати зміст творів мистецтва різних видів і стилів, розуміючи їх значення для розвитку культури;

 • виконувати творчі роботи та індивідуальні або колективні мистецькі проекти з використанням традиційних

і комп’ютерних технологій;

 • застосовувати зв’язки між різними видами мистецтва у художньо-творчій діяльності;

 • виявляти особистіно-ціннісне ставлення до художніх явищ сучасності, висловлювати аргументовані оцінки, брати активну участь у дискусіях, шкільних культурно-мистецьких заходах;

 • здійснювати самостійну пошуково-дослідну діяльність щодо мистецьких явищ різних стилів і напрямів, використовувати комп’ютерні технології для віртуальних екскурсій, презентації результатів проектної діяльності; створення і оформлення шкільних музейних колекцій, галерей, віталень^ Програму розробили:


Людмила Масол, провідний науковий співробітник лабораторії естетичного виховання Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук (керівник групи);

Оксана Коваленко, начальник відділу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

^ Галина Сотська, докторант відділу педагогічної естетики та етики Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НAПН України, кандидат педагогічних наук; старший викладач Житомирського державного педагогічного університету ім. Івана Франка;

^ Галина Кузьменко, старший викладач кафедри образотворчого мистецтва і дизайну Інституту мистецтв

Київського університету імені Бориса Грінченка;

^ Жанна Марчук, учитель образотворчого мистецтва гімназії № 290 м. Києва, заслужений учитель України, учитель-методист;

Олена Константинова, вчитель образотворчого мистецтва спеціалізованої школи з поглибленим вивченням англійської мови № 16

м. Києва, вчитель-методист;

^ Людмила Паньків, доцент кафедри фортепіанного виконавства і художньої культури Інституту мистецтв

Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук;

Ірина Гринчук, доцент кафедри інструментального виконавства Тернопільського національного університету ім. Володимира Гнатюка, кандидат пед. наук;

Надія Новікова, вчитель музичного мистецтва та художньої культури ЗОШ І– ІІІ ст. № 4 м. Бучі, Київська область, заслужений учитель України, кандидат педагогічних наук;

Наталія Овіннікова, вчитель музичного мистецтва та художньої культури ЗОШ І– ІІІ ст. № 119 м. Києва, вчитель-методист.Схожі:

Програма для 5 9 класів пояснювальна записка iconПрограма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Профільний рівень Пояснювальна записка
Характеристика структури навчальної програми. Програма включає пояснювальну записку, основний зміст і державні вимоги до рівня загальноосвітньої...
Програма для 5 9 класів пояснювальна записка iconПрограма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Рівень стандарту пояснювальна записка
Вступ. Програма призначена для вивчення біології на рівні стандарту у класах суспільно-гуманітарного, філологічного, художньо-естетичного,...
Програма для 5 9 класів пояснювальна записка iconПрограма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка
Вступ. Навчальна програма з географії розроблена на основі положень Державного стандарту базової (основної) середньої освіти, згідно...
Програма для 5 9 класів пояснювальна записка iconПрограма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Академічний рівень Пояснювальна записка
Вступ. Програма призначена для навчання біології на академічному рівні у класах універсального, спортивного, математичного, фізичного,...
Програма для 5 9 класів пояснювальна записка iconПрограма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка
Компетентність є особистісним утворенням, яке формується на основі здобутих знань, досвіду діяльності, вироблених ціннісних орієнтацій,...
Програма для 5 9 класів пояснювальна записка iconПрограма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка
Дана програма розроблена відповідно до Типового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання...
Програма для 5 9 класів пояснювальна записка iconПрограма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка
Дана програма розроблена відповідно до Типового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання...
Програма для 5 9 класів пояснювальна записка iconПрограма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка
Дана програма розроблена відповідно до Типового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання...
Програма для 5 9 класів пояснювальна записка iconПрограма курсу за вибором «Рідний край» для учнів 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка
Програма курсу за вибором «Рідний край» розрахована на учнів 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Вона є логічним доповненням...
Програма для 5 9 класів пояснювальна записка iconПрограма з математики для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Профільний рівень пояснювальна записка вступ
Програма призначена для організації навчання математики в класах математичного, фізичного та фізико-математичного профілів. Вона...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи