Положення про методичне об\ Методичне об’єднання (МО) педагогів закладу це структурний підрозділ науково-методичної служби школи icon' class="i1" width="48" height="48" src="/i/doc.png">

Положення про методичне об'єднання вчителів І. Загальні положення > Методичне об’єднання (МО) педагогів закладу це структурний підрозділ науково-методичної служби школи
Скачати 103.42 Kb.
НазваПоложення про методичне об'єднання вчителів І. Загальні положення > Методичне об’єднання (МО) педагогів закладу це структурний підрозділ науково-методичної служби школи
Дата конвертації27.03.2014
Розмір103.42 Kb.
ТипПоложення

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Науково-методичною радою Керівник навчального закладу

навчального закладу Особистий підпис Ініціали, прізвище

(протокол № ___ від ______) « » 20 року


ПОЛОЖЕННЯ

про методичне об'єднання вчителів


І. Загальні положення

1.1. Методичне об’єднання (МО) педагогів закладу – це структурний підрозділ науково-методичної служби школи.

1.2. Методичне об'єднання створюється за наявності не менше трьох педагогів за галузями знань державного компонента освіти відповідно п. 65 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 14.06.2000 р. за № 964. Можливе створення методичних об'єднань гуманітарного, суспільно-гуманітарного, фізико-математичного, природничо-наукового, технологічного, художньо-естетичного, фізкультурно-оздоровчого напрямів.

1.3. До складу методичних об'єднань входять всі педагоги закладу. Керівництво роботою методичного об'єднання здійснює голова, педагог із відповідною фаховою освітою, який обирається на загальних зборах МО терміном на 2 роки і призначається наказом керівника закладу. Голова МО закладу входить до складу міського методичного об'єднання відповідного фаху.

1.4. МО веде необхідну ділову документацію. Наприкінці навчального року матеріали роботи МО узагальнюються.

1.5. Періодичність засідань МО визначається її членами, виходячи з необхідності, але не менше 4-5 разів на рік. У період між засіданням проводяться практичні семінари з організацією тематичних відкритих уроків, взаємовідвідування уроків, методичні тижні, предметні олімпіади, позакласні заходи та ін. За підсумками засідання МО виносяться відповідні рішення. Можливе ухвалення рішень щодо виконання певних завдань в період між засіданнями.

1.6. Загальний контроль за роботою МО здійснює заступник директора з НВР.

1.7. Уся діяльність МО здійснюється на основі педагогічного аналізу, планування роботи як на поточний період, так і на перспективу згідно з програмою розвитку закладу та цим Положенням і передбачає багатопланову та різноманітну за змістом і формами роботу з метою забезпечення неперервного зростання професійного рівня вчителів і реалізації науково-методичної проблеми закладу.

1.8. Зміст роботи МО має переважно інформаційно-консультативне, психолого-педагогічне, методичне, фахове спрямування.

1.9. У своїй роботі методичні об’єднання підзвітні методичній і педагогічній раді закладу.

1.10. План роботи МО затверджується методичною радою закладу.

1.11. Тематика засідань обумовлюється завданнями, змістом та основними напрямками діяльності МО.

1.12. Перелік створених методичних об'єднань (асоціацій) в поточному навчальному році формується педагогічною радою закладу та затверджується керівником закладу.

1.13. Термін дії даного Положення не обмежений. Зміни чи доповнення вносяться в разі потреби, але не рідше 1 разу на 5 років.


ІІ. Завдання методичного об'єднання

педагогів навчального закладу

2.1. Вдосконалення науково-теоретичної, психолого-педагогічної, загально-дидактичної, методичної і фахової підготовки членів МО з метою надання якісної базової і повної загальної середньої освіти.

2.2. Здійснення інформаційно-нормативного, методичного, психологічного консультування педагогів.

2.3. Вивчення, впровадження перспективного педагогічного досвіду. Узагальнення та обмін досвідом успішної педагогічної діяльності.

2.4. Створення умов для професійного зростання, самоосвіти, дослідницької і творчої діяльності вчителів. Здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів.

2.5. Забезпечення засвоєння і впровадження найбільш ефективних технологій, методик і технік навчання і виховання школярів.


ІІІ. Зміст діяльності методичного

об’єднання навчального закладу

3.1. Проведення проблемного аналізу результатів освітнього процесу.

3.2. Подання пропозицій щодо зміни змісту та структури обов’язкових навчальних курсів, їхнього навчально-методичного забезпечення, корегування вимог до мінімального обсягу та змісту навчальних курсів.

3.3. Проведення первісної експертизи суттєвих змін, які вносять викладачі до навчальних програм і які забезпечують засвоєння учнями вимог державних освітніх стандартів.

3.4. Подання пропозицій щодо організації та змісту атестації педагогів.

3.5. Подання пропозицій щодо організації та змісту досліджень, орієнтованих на поліпшення засвоєння учнями навчального матеріалу відповідно до державних освітніх стандартів.

3.6. Залучення вчителів до інноваційної діяльності, стимулюючи наукове осмислення і узагальнення результатів дослідницько-експериментальної роботи.

3.7. Прийняття рішень про підготовку методичних рекомендацій на допомогу вчителям, організація їхньої розробки та засвоєння.

3.8. Розробка методичних рекомендацій для учнів та їх батьків щодо найкращого засвоєння відповідних предметів і курсів, підвищення культури навчальної праці, дотримання режиму праці та відпочинку.

3.9. Організація роботи диференційованих методичних семінарів для різних груп педагогів.

3.10. Залучення учнів до науково-дослідницької діяльності.

3.11. Координація позакласної роботи з предмета, проведення предметних тижнів, олімпіад.


IV. Основні напрями діяльності методичного об’єднання

навчального закладу

4.1. Вивчення нормативно-інформаційної документації і методичних листів з питань освіти.

4.2. Ознайомлення з аналізом стану викладання навчального предмету за підсумками внутрішньошкільного контролю.

4.3. Взаємовідвідування уроків певної тематики з подальшим самоаналізом і аналізом досягнутих результатів.

4.4. Організація відкритих уроків певної теми з метою ознайомлення з методичними розробками складних тем предмету.

4.5. Вироблення єдиних підходів до оцінки результатів освоєння програми на основі розроблених освітніх стандартів з предмету.

4.6. Ознайомлення з методичними розробками різних авторів з предмету; аналіз методів викладання предмету.

4.7. Організація і проведення предметних тижнів; організація і проведення першого етапу предметних олімпіад; конкурсів, оглядів; питання стану позакласної роботи з предмету.

4.8. Заслуховування звітів про професійну самоосвіту вчителів, роботу на курсах підвищення кваліфікації в інститутах, звіти про творчі відрядження.

4.9. Інтеграція нових навчальних програм у цілісний навчальний план школи. 4.10. Обговорення, рецензування, опанування різних матеріалів, підготовлених на МО.

4.11. Аналіз ходу та результатів інноваційної діяльності.

4.12. Проведення проблемного аналізу результатів нововведень, які безпосередньо ініціює МО.

4.13. Організація та корекція стратегічних документів школи в межах своєї компетенції.

4.14. Керівництво дослідницькою роботою учнів.

4.15. Подання пропозицій щодо поліпшення науково-методичної роботи в школі, діяльності методичної ради.

4.16. Організація різних творчих конкурсів, інтелектуальних марафонів.

4.17. Організація роботи зі створення та збагачення банків даних про перспективні нововведення та інноваційні ідеї в межах своєї компетенції та за своїм профілем.

4.18. Встановлення і розвиток творчих зв’язків і контактів з аналогічними підрозділами інших закладів освіти, ВНЗ і науково-дослідницьких інститутів, дослідниками в інтересах вдосконалення своєї роботи.

4.19. Розробка методичного інструментарію для встановлення ефективності нововведень, що проводяться, результатів досліджень.


V. Права методичного об’єднання навчального закладу

Методичне об’єднання навчального закладу має право:

5.1. Подавати пропозиції щодо поліпшення навчального процесу в школі.

5.2. Звертатись за консультаціями з проблем навчання та навчальної діяльності учнів до адміністрації закладу, з проблем вдосконалення педагогічної майстерності до міського методичного кабінету.

5.3. Порушувати клопотання про заохочення своїх членів за успіхи в роботі, активну участь в інноваційній діяльності.

5.4. За відповідними запитами атестаційної комісії готувати свої пропозиції під час проведення атестації вчителів.

5.5. Ставити питання щодо публікації матеріалів, які висвітлюють кращий досвід, накопичений у рамках методичного об’єднання.

5.6. Рекомендувати своїм учасникам різні форми підвищення кваліфікації за межами навчального закладу.


^ VІ. Документація методичного об'єднання вчителів

МО розробляє та систематично веде свою документацію відповідно до переліку:

- положення про МО;

- аналіз роботи МО за рік, що минув;

- план роботи на поточний рік;

- протоколи засідань МО;

- план атестації вчителів, проходження курсової перепідготовки, банк даних про вчителів: якісний та кількісний склад;

- необхідна документація для організації діяльності МО (можна у формі таблиці);

- методична база передового педагогічного досвіду вчителів, членів МО;

- тематичне планування роботи вчителів, членів МО.


^ VІІІ. Керівництво діяльністю методичного об'єднання вчителів


7.1. Керівництво діяльністю МО здійснює заступник директора з навчально-виховної робо­ти або особа, яка його заміщує.


ЗАТВЕРДЖЕНО

науково-методичною

радою школи

(протокол

від ________ № ___)


Положення

про керівника методичног ооб’єднання


І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Керівник ШМО обирається на засіданні методичного об’єднання більшістю голосів і затверджується наказом директора ЗНЗ.

1.2. Керівник ШМО обирається із досвідчених педагогів, які мають вищу або першу кваліфікаційні категорії, педагогічні звання.

1.3. Керівник ШМО повинен досконало володіти теорією та практикою організації та проведення методичної роботи, бути обізнаним з проблемами фаху та освіти загалом.

1.4. У своїй діяльності керівник ШМО керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про інноваційну діяльність”, “Державним стандартом базової і повної загальгої середньої освіти”, іншими нормативно-правовими та методично-інструктивними документами, Положенням про шкільне методичне об’єднання.

1.5. Керівники ШМО підпорядковуються директору ЗНЗ заступнику директора з НВР.


ІІ. ВИМОГИ ДО КЕРІВНИКА ШМО

2.1. Знання директивних та нормативних документів про освіту, інструктивно-методичних матеріалів з питань навчально-виховного процесу.

2.2. Володіння сучасними досягненнями психолого-педагогічної науки.

2.3. Високий рівень професійної компетентності (знання теорії навчального предмету, методики викладання предмету).

2.4. Вміння користуватися методами діагностування стану професійної підготовки вчителів-предметників та результатів їх праці.

2.5. Вміння визначати та реалізовувати шляхи пропаганди та впровадження передового педагогічного досвіду, інноваційних технологій.

2.6. Володіння навичками методичного самоаналізу та аналізу педагогічної діяльності.

2.7. Наявність організаторських здібностей, демократичного стилю спілкування з людьми.


ІІІ. ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКА ШМО

2.1. Чітко і конкретно визначає зміст роботи ШМО відповідно до цілей і завдань методичної роботи закладу, визначених програмою його розвитку, науково-методичною проблемою, нормативною базою викладання предметів, методичними рекомендаціями всіх рівнів.

2.2. Визначає пріоритетні напрями роботи, завдання ШМО, функціональні обов’язки його членів.

2.3. Складає план роботи ШМО на навчальний рік на аналітико-діагностичній основі.

2.4. Активізує і систематизує роботу ШМО, організовує науково-дослідницьку,експериментальну, інноваційну роботу вчителів.

2.5. Відповідає за ведення належної документації ШМО.

2.6. Готує і проводить загальні засідання ШМО (4–5 разів на рік).

2.7. Організовує взаємовідвідування уроків учителів, відвідує уроки.

2.8. Організовує методичні виставки, видавничу діяльність членів ШМО, участь у професійних конкурсах, ярмарках педагогічних ідей тощо.

2.9. Забезпечує готовність шкільних команд до участі в олімпіадах, конкурсах, учнівських конференціях; проведення першого етапу Всеукраїнської предметної олімпіади.

2.10. Збирає, аналізує і надає заступнику директора інформацію про результати проведених моніторингових контрольних робіт.

2.11. Керує організацією проведення предметної декади (тижня), Тижня методичної майстерності.

2.12. Бере участь у вивченні стану викладання предмета, перевірках виконання навчальних програм, ведення учнівських зошитів, підготовці і проведенні педагогічних рад, нарад при директорові, педагогічних консиліумах.

2.13. Контролює проведення позакласної роботи з предмета (факультативи,

спецкурси, гуртки).

2.14. Проводить діагностику вчителів, здійснює її аналіз з метою корекції роботи ШМО.

2.15. За результатами роботи за рік подає аналітичний звіт заступнику директора закладу з НВР та визначає мету, завдання і зміст діяльності ШМО на наступний рік.

2.16. Керівник ШМО – член методичної ради школи.


ІІІ. ПРАВА КЕРІВНИКА ШМО

Керівник ШМО має право:

3.1.Одержувати від адміністрації ЗНЗ необхідну інформацію з питань, що належить до його компетенції.

3.2. Бути присутнім на всіх методичних заходах.

3.3. Підвіщувати свій науково-методичний рівень шляхом самоосвіти, курсової перепідготовки, відвідування районних, обласних, всеукраїнських семінарів, конференцій тощо.

3.4. Вносити пропозиції щодо планування роботи ЗНЗ.

3.5.Самостійно планувати роботу ШМО.

3.6.Бути членом методичної Ради ЗНЗ.

3.7.Вносити пропозиції ЗНЗ щодо заохочення членів ШМО.

VІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Керівник ШМО несе відповідальність за якість та ефективність науково-методичної роботи ШМО, яке він очолює.

V.ЗАОХОЧЕННЯ

5.1. Керівник ШМО за ефективну організацію науково-методичної роботи може бути нагороджений грамотами управління освіти, молоді та спорту, обласного департаменту управління освіти і науки,молоді та спорту, Міністерства освіти і науки, цінними подарунками. Йому може бути оголошена подяка, встановлена грошова премія.Схожі:

Положення про методичне об\ Методичне об’єднання (МО) педагогів закладу це структурний підрозділ науково-методичної служби школи icon' src="/i/doc32.png">Положення про методичне об'єднання вчителів загальні положення > Це положення регламентує діяльність шкільного методичного об'єднання за­гальноосвітньо- го навчального закладу (далі німо)
Методичне об'єднання є структурним підрозділом методичної служби навчаль­ного закладу
Положення про методичне об\ Методичне об’єднання (МО) педагогів закладу це структурний підрозділ науково-методичної служби школи icon' src="/i/doc32.png">Положення про мо вчителів початкових класів. Загальні положення про мо: Методичне об'єднання вчителів початкових класів є важливим структурним підрозділом науково-методичної служби школи
Шановні керівники методичних об’єднань, до вашої уваги матеріали та методичні рекомендації, які допоможуть Вам у плануванні, а також...
Положення про методичне об\ Методичне об’єднання (МО) педагогів закладу це структурний підрозділ науково-методичної служби школи icon' src="/i/doc32.png">Положення про районне методичне об’єднання вчителів» (Протокол №2 від 09. 09. 2010р.) Внесення пропозицій щодо змін у деяких пунктах «Положення про районне методичне об’єднання вчителів початкових класів»
Проблемна тема: «Втілення в навчальний процес інтерактивних ігрових технологій, як засіб розвитку, саморозвитку і самореалізації...
Положення про методичне об\ Методичне об’єднання (МО) педагогів закладу це структурний підрозділ науково-методичної служби школи icon' src="/i/doc32.png">Протокол №9 від 28. 08. 08 р. Голова педради Лозова І. О. Положення про методичні об'єднання
Методичне об'єднання (далі мо) – структурний підрозділ внутрішньої системи управління навчально-виховним процесом, який координує...
Положення про методичне об\ Методичне об’єднання (МО) педагогів закладу це структурний підрозділ науково-методичної служби школи icon' src="/i/doc32.png">Положення про методичне об'єднання вчителів Положення про методичне об'єднання вчителів предметників
Мо вчителів, які вдосконалюють свою методичну І професійну майстерність, організують взаємодопомогу для забезпечення сучасних вимог...
Положення про методичне об\ Методичне об’єднання (МО) педагогів закладу це структурний підрозділ науково-методичної служби школи icon' src="/i/doc32.png">Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів та вихователів гпд за 2012 – 2013 н р
На основі положення про шкільні предметні методичні об’єднання та керуючись нормативними документами, що регламентують роботу початкової...
Положення про методичне об\ Методичне об’єднання (МО) педагогів закладу це структурний підрозділ науково-методичної служби школи icon' src="/i/doc32.png">Положення про міське методичне об’єднання педагогів, які координують виховну роботу в закладах освіти міста
Міністерством освіти і науки України від 30. 08. 2002 №1/9-392, на підставі рішення міської науково-методичної ради від 25. 01. 2012...
Положення про методичне об\ Методичне об’єднання (МО) педагогів закладу це структурний підрозділ науково-методичної служби школи icon' src="/i/doc32.png">Положення про районне методичне об’єднання Загальні положення
Рмо створюється з числа вчителів, для яких робота в районі є основним місцем роботи або роботи за сумісництвом
Положення про методичне об\ Методичне об’єднання (МО) педагогів закладу це структурний підрозділ науково-методичної служби школи icon' src="/i/doc32.png">Положення про районне методичне об’єднання Загальні положення
Рмо створюється з числа вчителів, для яких робота в районі є основним місцем роботи або роботи за сумісництвом
Положення про методичне об\ Методичне об’єднання (МО) педагогів закладу це структурний підрозділ науково-методичної служби школи icon' src="/i/doc32.png">Наказ №407 смт. Добровеличківка Про проведення районного конкурсу на краще шкільне методичне об’єднання
Провести районний конкурс на краще шкільне методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи