Інтерактивні технології на уроці інформатики на тему: I. Мотивація навчальної діяльності учнів icon

Інтерактивні технології на уроці інформатики на тему: I. Мотивація навчальної діяльності учнів
Скачати 63.73 Kb.
НазваІнтерактивні технології на уроці інформатики на тему: I. Мотивація навчальної діяльності учнів
Дата конвертації05.05.2013
Розмір63.73 Kb.
ТипДокументи


Інтерактивні технології на уроці інформатики
на тему:
I. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель проводить з учнями бесіду на тему "Коли і чому виникла у людини потреба в моделях?"

З давніх часів людина використовує моделювання для дослідження об'єктів, процесів та явищ у різних галузях своєї діяльності. Результати цих досліджень допомагають визначити та поліпшити характеристики реальних об'єктів і процесів, краще зрозуміти сутність явищ та пристосуватися до них або керувати ними, конструювати нові та модернізувати старі об'єкти. Моде­лювання допомагає людині приймати обґрунтовані рішення та передбачати наслідки своєї діяльності.

Поняття комп'ютерного моделювання відображає використання в цьо­му процесі комп'ютера як потужного сучасного засобу обробки інформації. Завдяки комп'ютерові суттєво розширюються галузі застосування моделю­вання, а також забезпечується всебічний аналіз отриманих результатів.

^ II. Оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів

Після цього уроку учні зможуть:

 • пояснювати призначення моделі;

 • пояснювати поняття інформаційної моделі задачі;

 • наводити приклади різних типів моделей;

 • формулювати математичні моделі до обчислювальних задач;

 • набути комунікаційних навичок.

III. Надання необхідної інформації

Що ж таке модель? Під цим словом криються і матеріальні моделі реаль­но існуючих об'єктів на виставці, і телевізійна красуня, котра рекламує това­ри та сучасний одяг, і макет Ейфелєвої вежі, і теорія розвитку суспільства і всім відома формула земного тяжіння Р = mgh та багато іншого. Як же в одному слові можна об'єднати такі різні поняття? Річ у тім, що поняття моделі об'єднує дещо спільне, а саме те, що модель - це штучно створений людиною абстрактний або матеріальний об'єкт. Аналіз та спостереження мо­делі дозволяють пізнати сутність реально існуючого складного об’єкта, про­цесу чи явища, що називаються прототипами об'єкта. Таким чином, модель - це спрощене уявлення про реальний об'єкт, процес чи явище, а моделювання - побудова моделей для дослідження та вивчення об’єктів, процесів та явищ.

Може виникнути запитання: чому не можна дослідити сам оригінал, навіщо створювати моделі? Вчитель обговорює з учнями відповідь на це запитання. Учні разом з учителем називають деякі причини створення моделі:

 • оригінал може не існувати в часі (гіпотеза про загиблий материк Атлантида, про спорудження єгипетських пірамід, про можливу "ядерну зиму", що може початися після атомного бомбардування);

 • реально цей об'єкт не можна побачити (модель земної кулі, Со­нячної системи або атома);

 • З людина хоче побачити об’єкт, але не має можливості потрапити до місця його знаходження (модель Ейфелевої вежі, єгипетської піраміди, Софійського собору тощо);

 • процес, що його досліджує вчений, небезпечний для життя (ядерна реакція).

Учитель звертає увагу учнів на те, що складання план своїх дій на день теж можна вважати моделюванням.

Для одного і того самого об'єкта можна створити велику кількість моде­лей. Усе залежить, по-перше, від мети, яку ви поставили перед собою, а по-друге, від методів та засобів, за допомогою яких ви збираєте інформацію про прототип. Наприклад, якщо ви хочете ознайомитися з новим містом, то карта цього міста, фотографії, розповіді мешканців або кіноальманах дадуть вам зовсім різні уявлення про об'єкт, причому ці уявлення можуть зовсім не збіга­тися з тими враженнями, що їх ви отримаєте після відвідання цього міста без­посередньо. Модель цього самого міста для його мешканців взагалі буде іншою, тому що для них головне - це забезпечення нормальної життєдіяльності.

^ IV. Інтерактивні вправи

 1. Інструктування: вчитель розповідає учням про мету вправи "Поси­деньки", правила, послідовність дій і кількість часу, що відводиться на вико­нання завдання.

 2. Усі учні отримують листок з однаковим текстом. їм пропонується уваж­но прочитати текст та поставити до нього по 5 запитань, потім записати ці
  запитання в зошит. Відповіді до запитань повинні бути в тексті.

 3. Далі по колу кожен учень задає питання сусідові праворуч або будь-кому з однокласників на вибір. Учень, котрому задали запитання, відповідає на нього, користуючись текстом. Так проходять два або три кола.

^ Зразок тексту

Класифікація моделей

Як ви вже переконалися, кількість моделей та їх різноманітність дуже велика. Щоб не загубитися в цьому розмаїтті, необхідно мати певну кла­сифікацію моделей. Розглянемо найбільш суттєві ознаки, що за ними кла­сифікуються моделі:

 • галузі використання;

 • урахування в моделі фактора часу;

 • спосіб представлення моделей.

Розглядаючи моделі з позиції галузі використання, можна сказати, що вони бувають:

навчальні- наочні посібники, тренажери, навчальні програми;

дослідні створюються для дослідження характеристик реального об'єкта (модель теплохода перевіряється на стійкість, а модель літака - на аеродинамічні характеристики);

науково-технічні- для дослідження процесів та явищ (ядерний реак­тор або синхрофазотрон);

ігрові моделі - для вивчення можливої поведінки об'єкта в запрогра­мованих або непередбачених ситуаціях (військові, економічні, спортивні ігри тощо);

імітаційні моделі - виконується імітація реальної ситуації, що багато повторюється для вивчення реальних обставин (випробування лікарсь­ких препаратів на мишах або інших тваринах, політ собаки в космос).

З урахуванням фактора часу моделі можуть бути динамічні та, ста­тичні. В першому випадку над об'єктом виконуються дослідження протя­гом деякого терміну, а в другому - робиться одноразовий зріз стану (наприклад, постійний нагляд сімейного лікаря та одноразове обстежен­ня в поліклініці).

За способом представлення моделі можуть бути матеріальні та інфор­маційні.

Матеріальні моделі - це предметне відображення об'єкта зі збере­женням геометричних та фізичних властивостей. Наприклад, іграшки, чу­чела тварин, географічні карти, глобус тощо - це матеріальні моделі ре­ально існуючих об'єктів. Матеріальною моделлю можна також назвати хімічний або фізичний дослід. Ці моделі реалізують матеріальний підхід до вивчення об'єкта чи явища.

Інформаційна модель - це сукупність інформації, що характеризує властивості та стан об'єкта, процесу чи явища, а також взаємодію із зовнішнім світом. Інформаційні моделі можуть бути:

вербальнимимоделі, отримані в результаті розумової діяльності людини і представлені в розумовій або словесній формі;

знаковими - моделі, що виражені спеціальними знаками (малюнками, текстами, схемами, графіками, формулами тощо).

У сучасному світі розв'язування складних наукових та виробничих задач неможливе без використання моделей та моделювання. Серед різних видів моделей особливе місце займають математичні моделі, тому що вони дозволяють враховувати кількісні та просторові параметри явищ використовувати точні математичні методи.


4) Після виконання вправи "Посиденьки" учні за допомогою вчителя складають у зошитах математичні моделі до задач:

 1. Місто А знаходиться в х милях від Нью-Йорка. Обчисліть цю від­стань у кілометрах.

 2. Петрик запропонував своє тлумачення "щасливого" квитка. Для нього він "щасливий" лише тоді, коли сума його цифр ділиться на 5. Перевірте, чи куплений Петриком квиток є "щасливим".

 3. Розв'яжіть квадратне рівняння.

 4. Дано три сторони трикутника. Обчисліть його площу та периметр.

 5. Дано дві сторони трикутника та кут між ним у градусах. Обчисліть третю сторону та площу.

^ V. Підбиття підсумків, оцінювання результатів уроку

Учитель пропонує учням продовжити речення: "Сьогодні на уроці най­більшим відкриттям для мене було ..." Учні відповідають на питання:

 1. Чи досягнуто, на вашу думку, запланованої мети уроку?

 2. Чому поняття "моделі" є одним з ключових у курсі інформатики?

 3. Які труднощі виникли у вас під час уроку?

 4. Що ви порадите однокласникам для подолання цих труднощів?

VI. Повідомлення домашнього завдання

§14, вправа 1 підр. (Глинський Я. М. Інформатика: 8-11 класи. Навчаль­ний посібник для загальноосвітніх навчальних закладів: У 2-х кн. - Кн. 1. Алгоритмізація і програмування. - 3-тє вид. - Львів: Деол, СПД Глинський, 2003.-200 с.)

Скласти кросворд з новими поняттями і термінами до теми "Поняття моделі".

Схожі:

Інтерактивні технології на уроці інформатики на тему: I. Мотивація навчальної діяльності учнів iconІнтерактивні технології на уроці інформатики на тему: І. Мотивація навчальної діяльності учнів
Таким чином, цей розділ інформатики допоможе учням стати у майбутньому гарними спеці­алістами улюбленої справи. Оскільки одним з...
Інтерактивні технології на уроці інформатики на тему: I. Мотивація навчальної діяльності учнів iconІнтерактивні технології на уроках інформатики на тему: I. Мотивація навчальної діяльності учнів
Учитель пропонує учням сформулювати алгоритм "Ранок школяра". Спільними зусиллями учні формулюють орієнтовний алгоритм
Інтерактивні технології на уроці інформатики на тему: I. Мотивація навчальної діяльності учнів iconІнтерактивні технології на уроках інформатики на тему: І. Мотивація навчальної діяльності учнів
Етапи розв'язування задачі". Учні згадують, які ролі вони виконували, яку вони розв'язували задачу, яких висновків дійшли на уроці....
Інтерактивні технології на уроці інформатики на тему: I. Мотивація навчальної діяльності учнів iconІнтерактивні технології на уроках інформатики на тему: I. Мотивація навчальної діяльності учнів
Учитель обговорює з учнями питання: що треба зробити (що треба мати), щоб комп'ютер був виконавцем нашої програми? Як повідомити...
Інтерактивні технології на уроці інформатики на тему: I. Мотивація навчальної діяльності учнів iconІнтерактивні технології на уроках інформатики на тему: I. Мотивація навчальної діяльності учнів
Він повідомляє учням, що на доданок до існуючих способів створення комп'ютерних об'єктів існує можливість програмувати комп'ю­терне...
Інтерактивні технології на уроці інформатики на тему: I. Мотивація навчальної діяльності учнів iconІнтерактивні технології на уроках інформатики на тему: I. Мотивація навчальної діяльності учнів
При обгово­ренні робиться висновок, що комп'ютер це виконавець І здатний виконува­ти лише ті дії, які записані зрозумілою мовою (за...
Інтерактивні технології на уроці інформатики на тему: I. Мотивація навчальної діяльності учнів iconІнтерактивні технології на уроках інформатики на тему: І. Мотивацій навчальної діяльності учнів
Учитель пропонує учням назвати галузі, у яких використовується комп'ю­тер. У формі бесіди він обговорите з учнями, що для залучення...
Інтерактивні технології на уроці інформатики на тему: I. Мотивація навчальної діяльності учнів iconУрок у 5 класі «Ділення з остачею»
Мета: Мотивація учнів до навчальної діяльності, налаштування роботу на уроці, плавний перехід до предметної діяльності
Інтерактивні технології на уроці інформатики на тему: I. Мотивація навчальної діяльності учнів iconТема. Інтерактивні технології на уроках трудового навчання
Мета. Формування вмінь застосовувати інтерактивні технології на уроці трудового навчання
Інтерактивні технології на уроці інформатики на тему: I. Мотивація навчальної діяльності учнів iconМотивація навчання на уроках математики при вивченні теми «Віднімання натуральних чисел» Методи мотивації і стимулювання діяльності учнів на уроках математики
Мотивація найважливіший компонент структури навчальної діяльності, а для особистості вироблена внутрішня мотивація є основний критерій...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи