Інтерактивні технології на уроках інформатики на тему: I. Мотивація навчальної діяльності учнів icon

Інтерактивні технології на уроках інформатики на тему: I. Мотивація навчальної діяльності учнів
Скачати 92.45 Kb.
НазваІнтерактивні технології на уроках інформатики на тему: I. Мотивація навчальної діяльності учнів
Дата конвертації05.05.2013
Розмір92.45 Kb.
ТипДокументи


Інтерактивні технології на уроках інформатики
на тему:
I. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель обговорює з учнями питання: що треба зробити (що треба мати), щоб комп'ютер був виконавцем нашої програми? Як повідомити комп'ютеру ту послідовність дій, яку треба виконати? Де ми зможемо побачити результа­ти роботи програми?

II. Оголошення, представлення теми та очікуваних навчаль­них результатів

Після цього уроку учні зможуть:

  1. пояснювати призначення середовища програмування;

  2. виконувати основні етапи роботи із середовищем програмування Turbo Pascal 7.0;

  3. набути навичок роботи у групі.

III. Надання необхідної інформації

Учитель подає учням вступ до теми у вигляді міні-лекції: Поширені два середовища програмування мовою Паскаль: Turbo Pascal 7.0 і Borland Pascal для MS-DOS і Windows. Вони призначені для підготовки текстів програм мовою Паскаль та їхнього виконання. Принципи складання програм (окрім роботи з графікою у Windows) для них однакові. Основні файли середовища Turbo Pascal 7.0 такі: turbo.exe (основний виконуваний файл, об­сяг 402 Кбайт), turbo.tpl (бібліотека, 48 Кбайт, однак може залежати від конфі­гурації), turbo.tph (допомога, 730 Кбайт), graph.tpu (модуль для роботи з гра­фікою, 33 Кбайти).

Для входу у середовище треба виконати команду turbo.exe. У верхньому рядку екрана буде розташоване головне меню, а в нижньому — опис деяких функціональних клавіш.

^ IV. Інтерактивна вправа

1) Вчитель пропонує учням виконати інтерактивну вправу за мето­дом "Ажурної пилки". Для цього він пропонує учням об'єдна­тися в групи. А саме: учні отримують картку одного з кольорів (синього, червоного, жовтого або білого) з номером на ній (від 1 до 4). Сформувалося чотири (кольорові) "домашні" групи по 4 чол. у кожній. Групи отримують картки із завданнями. Кожній "домашній" групі пропонується ознайомитися зі змістом карток, користуючись текстом на картках, зробити в зошитах конспект за планом:

 • назва етапу роботи із середовищем;

 • комбінації клавіш, що використовуються для цього етапу.
  Учні вчаться на комп'ютері виконувати дії, які входять до зазначеного етапу роботи із середовищем програмування.

Учитель повідомляє кількість відведеного часу на виконання цієї робо­ти. Кожна група працює біля свого комп'ютера, спеціально підготовленого для роботи цієї групи.

Зміст карток

Сині

Ознайомитися з наступним етапом роботи в середовищі програму­вання Turbo Pascal 7.0: Робота з головним меню програми:

1. Щоб активізувати (увійти в) головне меню, потрібно натиснути на клавішу F10. У розпорядженні користувача будуть такі пункти меню:

File - для роботи з файлами;

Edit — для редагування файлу;

Search - для відшукання чи заміни заданого фрагмента тексту;

^ Run - для виконання програми;

Compile - для компіляції програми та створення exe-файлу;

Debug - для налагодження програми;

Options - для конфігурування середовища;

Window - для конфігурування вікон і роботи з ними;

Help - для надання допомоги.

Потрібний пункт вибирають стрілками переміщення курсора або миш­кою і натискають на клавішу вводу. Можна скористатися комбінацією клавіш АІt+<висвітлена буква>, натиснувши й утримуючи клавішу Alt, натискають на клавішу з висвітленою буквою і відпускають обидві клавіші.

 1. Перегляньте ці режими меню середовища.

 2. Навчіться працювати з головним меню в середовищі програмування.

Червоні

Ознайомитися з наступним етапом роботи в середовищі програму­вання Turbo Pascal 7.0: Створення нової програми та її редагування.

 1. 1. Для створення нової програми виконують такі дії: активізують го­ловне меню (натиснути на F1O), вибирають пункт меню File. Отримують додаткове (спадне) меню. У ньому вибирають команду New (коротко це можна записати так: F10=>File=>New). Середовище переходить у режим створення нового файлу з назвою NONAME00.PAS. В цьому вікні набира­ють текст програми Для виправлення очевидних помилок уведення користуються тра­диційними прийомами редагування тексту.

 2. Для роботи з фрагментом тексту використовують таку комбінацію клавіш:

^ Shift ↓-↑↓ - виділити блок тексту;

Ctrl + Insert - копіювати блок у буфер обміну;

Shift + Del — перемістити блок з тексту в буфер;

Shift + Insert — вставити текст з буфера у позначене курсором місце основного тексту;

Ctrl + Del — вилучити виділений блок з тексту;

Ctrl + Y - вилучити рядок, де є курсор;

Ctrl + Q, У — вилучити текст від курсора до кінця рядка;

Ctrl + N — вставити рядок;

Ctrl Ч- PgUp - перейти до початку тексту;

Ctrl + PgDn - перейти до кінця тексту;

Ctrl + К, Н - зняти відмітку блоку.

3. Наберіть невеликий довільний текст та навчіться його редагувати, використовуючи вищенаведену таблицю.

Жовті

Ознайомитися з наступним етапом роботи в середовищі програму­вання Turbo Pascal 7.0: Запуск програми на виконання та збереження тексту програми на диску.

 1. Програму можна компілювати і виконати за допомогою режиму головного меню Run або за допомогою комбінації клавіш Ctrl+F9.

 2. Якщо синтаксичних помилок немає, програма буде виконана. Ре­зультати можна побачити у вікні результатів, для чого натискають на Alt+F5 або використовують засоби пункту Debug. Натиснувши після пе­регляду результатів на будь-яку клавішу, переходять у режим редагуван­ня програми.

 3. Щоб зберегти текст програми у файлі з розширенням pas, викону­ють таку послідовність дій:
 • FIO=>File=>Save As, якщо файлу дають нове ім'я;

 • F10=>File=>Save (достатньо натиснути на клавішу F2) для зберігання файлу зі старим іменем.

4. Навчіться запускати готову програму на виконання, перегляньте результати її роботи, збережіть програму під новим ім'ям Proba.pas.

Білі

Ознайомитися з наступним етапом роботи в середовищі програму­вання Turbo Pascal 7.0: Відкриття (зчитування) тексту програми з диску та (.закінчення сеансу роботи і вихід із середовища програмування.

1. Для роботи з програмою, що є на диску, виконують F10=>File=>Open або натискають на клавішу F3. Отримаємо діалогове вікно. За допомогою клавіші Tab переходимо в нижню частину вікна і вибираємо серед імен
файлів потрібний, натискаємо на клавішу вводу. Текст програми буде занесено у вікно редагування.

 1. Для закінчення сеансу роботи і виходу з середовища потрібно ви­конати F10=>File=>Exit або натиснути на клавіші Alt+x.

 2. Навчіться відкривати програму з диску; навчіться закінчувати сеанс роботи із середовищем Turbo Pascal 7.0-

 1. Учитель пропонує учням об' єднатися в групи відповідно до своїх номерів ("експертні" групи). У кожну "експертну" групу потрап­ляють представники з кожної "домашньої" групи. Учні з різних "домашніх груп", користуючись зробленим конспектом, повідом­ляють правила роботи у "своїх" етапах, демонструють своїм од­нокласникам необхідні комбінації клавіш.

 2. Учитель пропонує учням об'єднатися в "домашні" групи, учас­ники яких обмінюються між собою інформацією, отриманою в "експертних" групах.

 3. Клас об'єднується в загальне коло для підбиття підсумків впра­ви. За методом бесіди вчитель обговорює з учнями матеріал, з яким вони ознайомилися.

^ V. Практична робота

Вчитель пропонує учням:

 1. Завантажити середовище програмування Turbo Pascal 7.0.

 2. Створити нове вікно для набору нової програми.

 3. Набрати текст "домашньої" програми на комп'ютері.

 4. Запустити програму на виконання.

 5. Виправити помилки.

 6. Переглянути результат роботи.

 1. Зберегти "домашню" програму на диску.
  Учням пропонується виконати комп'ютерний тест:
 1. Яка комбінація клавіш дозволяє зняти відмітку блоку?
  a) ^ CTRL+K.B; Ь) CTRL+K.H; c) CTRL+K.K;
  d) CTRL+K.O; є) CTRL+K,P.

 2. Яка комбінація клавіш дозволяє вставити фрагмент тексту з бу­фера клавіатури?

a) CTRL+INSERT; b) SHIFT+INSERT; c) CTRL+DELETE; d) CTRL+HOME; e) CTRL+END Яка комбінація клавіш дозволяє запам'ятати фрагмент виділено­го тексту в буфер клавіатури?

a) CTRL+INSERT; b) SHIFT+INSERT; c) CTRL+DELETE; d) CTRL+HOME; e) CTRL+END.

4. Яку потрібно натиснути юмбінацію клавіш, для того щоб вийти
з середовища програмування TPascal?

a) ALT+X b) CTRL+F9 с) ALT+F5 d)ALT+F9 Ђ)ALT+F6

5. Які дії можна зробити за допомогою команди OPEN під час робо­ти в середовищі програмування TPascal?

 1. Прочитати програм з файла на диску.

 2. Записати програму в файл на диск.

 3. Відредагувати програму.

 4. Відкрити нове вікно для створення нового файла,
  є) Закінчити роботу в середовищі програмування.

6. Які дії можна зробити за допомогою команди NEW під час робо­ти в середовищі програмування TPascal?

 1. Прочитати програм з файла на диску.

 2. Записати програм в файл на диск.

 3. Відредагувати програму.

 4. Відкрити нове вікно для створення нового файла.
  є) Закінчити роботу в середовищі програмування.

7. Які дії можна зробити за допомогою команди SA IE під час робо­ти в середовищі програмування TPascal?

 1. Прочитати програму з файла на диску.

 2. Записати програму в файл на диск.

 3. Відредагувати програму.

 4. Відкрити нове вікно для створення нового файла,
  є) Закінчити роботу в середовищі програмування.

8. Яка комбінація клавіш дозволяє переглянути результат роботи
програми?

a)ALT+X; Ь) CTRL+F9;c)ALT+F5; d)ALT+F9; Ђ)ALT+F6.

9. Яка комбінація клавіш дозволяє запустити програму на виконання?
a)ALT+X; b)CTRL+F9; c)ALT+F5; d)ALT+F9; e)ALT+F6.

10. Як можна завантажити середовище програмування Turbo Pascal 7.0?

 1. через кнопку "Пуск";

 2. через ярлик на робочому столі;

 3. через піктограму "Мой компьютер";

 4. через текстовий редактор Word.

^ VI. Підбиття підсумків, оцінювання результатів уроку

Після виконання тестів учитель пропонує учням відповісти на питання:

 1. Як ви гадаєте, чи виконали ми завдання, що поставили на почат­ку уроку?

 2. Які труднощі виникали у вас протягом уроку?

 3. Як ви гадаєте, як можна поліпшити ваші навички роботи із сере­довищем програмування (або від чого залежать ваші навички роботи із середовищем програмування)?

 4. Поясніть, яке призначення середовища програмування.

 5. Чи можете ви пояснити, які основні етапи роботи ми виконуємо над програмою?

VII. Повідомлення домашнього завдання

§6 підр. (Глинський Я.М. Інформатика: 8-11 класи. Навчальний по­сібник для загальноосвітніх навчальних закладів: У 2-х кн. - Кн. 1. Алго­ритмізація і програмування. - 3-тє вид. -Львів: Деол, СПД Глинський
Схожі:

Інтерактивні технології на уроках інформатики на тему: I. Мотивація навчальної діяльності учнів iconІнтерактивні технології на уроках інформатики на тему: I. Мотивація навчальної діяльності учнів
Учитель пропонує учням сформулювати алгоритм "Ранок школяра". Спільними зусиллями учні формулюють орієнтовний алгоритм
Інтерактивні технології на уроках інформатики на тему: I. Мотивація навчальної діяльності учнів iconІнтерактивні технології на уроці інформатики на тему: I. Мотивація навчальної діяльності учнів
Учитель проводить з учнями бесіду на тему "Коли і чому виникла у людини потреба в моделях?"
Інтерактивні технології на уроках інформатики на тему: I. Мотивація навчальної діяльності учнів iconІнтерактивні технології на уроках інформатики на тему: I. Мотивація навчальної діяльності учнів
Він повідомляє учням, що на доданок до існуючих способів створення комп'ютерних об'єктів існує можливість програмувати комп'ю­терне...
Інтерактивні технології на уроках інформатики на тему: I. Мотивація навчальної діяльності учнів iconІнтерактивні технології на уроках інформатики на тему: I. Мотивація навчальної діяльності учнів
При обгово­ренні робиться висновок, що комп'ютер це виконавець І здатний виконува­ти лише ті дії, які записані зрозумілою мовою (за...
Інтерактивні технології на уроках інформатики на тему: I. Мотивація навчальної діяльності учнів iconІнтерактивні технології на уроці інформатики на тему: І. Мотивація навчальної діяльності учнів
Таким чином, цей розділ інформатики допоможе учням стати у майбутньому гарними спеці­алістами улюбленої справи. Оскільки одним з...
Інтерактивні технології на уроках інформатики на тему: I. Мотивація навчальної діяльності учнів iconІнтерактивні технології на уроках інформатики на тему: І. Мотивація навчальної діяльності учнів
Етапи розв'язування задачі". Учні згадують, які ролі вони виконували, яку вони розв'язували задачу, яких висновків дійшли на уроці....
Інтерактивні технології на уроках інформатики на тему: I. Мотивація навчальної діяльності учнів iconІнтерактивні технології на уроках інформатики на тему: І. Мотивацій навчальної діяльності учнів
Учитель пропонує учням назвати галузі, у яких використовується комп'ю­тер. У формі бесіди він обговорите з учнями, що для залучення...
Інтерактивні технології на уроках інформатики на тему: I. Мотивація навчальної діяльності учнів iconМотивація навчання на уроках математики при вивченні теми «Віднімання натуральних чисел» Методи мотивації і стимулювання діяльності учнів на уроках математики
Мотивація найважливіший компонент структури навчальної діяльності, а для особистості вироблена внутрішня мотивація є основний критерій...
Інтерактивні технології на уроках інформатики на тему: I. Мотивація навчальної діяльності учнів iconІнтерактивні технології на уроках інформатики на тему
Подібних правил до­тримуємося й ми, коли йдемо, наприклад, до крамниці за продуктами. Ми знаємо, якого обсягу, якості та яку кількість...
Інтерактивні технології на уроках інформатики на тему: I. Мотивація навчальної діяльності учнів iconІнтерактивні технології на уроках інформатики на тему: Мета уроку: засвоїти і закріпити знання з теми «Поняття про віруси, антивірусні програми»
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи