Положення про Територіальне відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» у Львівської області icon

Положення про Територіальне відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» у Львівської області
НазваПоложення про Територіальне відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» у Львівської області
Дата конвертації02.02.2013
Розмір165 Kb.
ТипДокументиЗареєстровано

Львівським обласним управлінням юстиції 23.11.2009 року

Свідоцтво № 1422


Зареєстровано

зміни до Положення

Головним управлінням юстиції

у Львівській області

Наказ № 245-р

від 12 липня 2011 року

Начальник Багряк А.С.
Прийнято

рішенням загальних зборів

Територіального відділення

ВГО «Асоціація платників податків України»

у Львівській області 15 жовтня 2009 року


Затверджено

рішенням Правління ВГО

«Асоціація платників податків України»

03 листопада 2009 року


Затверджено

Положення із змінами

рішенням загальних зборів

Територіального відділення ВГО

«Асоціація платників податків України»

у Львівській області 25 лютого 2011 року

Голова Ради

Л.В.Долінська

Затверджено

рішенням Правління ВГО

«Асоціація платників податків України»

№ 6/2 від 24 березня 2011 року

Генеральний директор

В.О. Матійчик
ПОЛОЖЕННЯ


про Територіальне відділення

^ Всеукраїнської громадської організації
«Асоціація платників податків України»


у Львівської області


м.Львів

Положення «Про Територіальне відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» у Львівській області, розроблене на підставі розділу 6 та на виконання п. 4.2.4.9 Статуту Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» та відповідно до Типового положення «Про Територіальні відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України», затвердженого постановою Ради ВГО «Асоціація платників податків України» №2/3 від 22 грудня 2010 року.

Положення «Про Територіальне відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» у Львівській області визначає порядок його формування, діяльності та повноваження .

Терміни вживаються у цьому Положенні в тому значенні, яке їм надається в Статуті Асоціації.


 1. Загальні положення


1.1.   Територіальне відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» (в подальшому Відділення) у Львівській області є  місцевим осередком Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України», (надалі Асоціація) - добровільної  Всеукраїнської громадської організації громадян України, громадян інших держав, осіб без громадянства,  що  створена на основі єдності   інтересів для спільної  реалізації своїх прав та свобод, на засадах добровільності та рівноправності, з метою представництва і захисту прав, економічних, соціальних, інших інтересів платників податків на місцевому, регіональному та галузевому рівнях, а також з метою координації та консолідації дій своїх членів у сфері соціально-трудових та економічних відносин.

1.2. Відділення здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України "Про об'єднання громадян", чинного законодавства України, Статуту Асоціації платників податків України та цього Положення.

1.3.   Територіальне відділення Асоціації платників податків України у Львівській області має наведену нижче назву:

1.3.1.   Українською мовою :

повна – ^ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «АСОЦІАЦІЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ УКРАЇНИ» У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ;

скорочена - ТВ ВГО АППУ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛ.

1.3.2.   Російською мовою:

повна – ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕУКРАИНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «АССОЦИАЦИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ УКРАИНЫ» во ЛЬВОВСКОЙ ОБЛАСТи;

скорочена - ТО ВОО АНПУ Во ЛЬВОВСКОЙ ОБЛ.

1.3.3.   Англійською мовою:

повна – ^ TERRITORIAL BRANCH OF THE UKRAINIAN NATIONAL NON-GOVERNMENT ORGANIZATION «ASSOCIATION OF UKRAINIAN TAXPAYERS» IN LVIV REGION.

скорочена –TB UNNO «AUT» IN LVIV REGION.

1.4. Територіальне відділення є юридичною особою з моменту його державної реєстрації, має право від свого імені укладати договори та інші угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, виступати в судах, мати самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку і штамп, бланки та інші реквізити згідно з законодавством України, зразки яких затверджуються Правлінням Асоціації.

1.5. Основними принципами діяльності Територіального відділення Асоціації є добровільність членства, рівноправність її членів, самоврядування, законність та гласність.

1.6. Діяльність Відділення поширюється на територію Львівської області.

1.7.   Юридична адреса Відділення: м. Львів , вул.Гуцульська,7.


 1. Порядок створення Територіального відділення
  1. Створення Територіального відділення Асоціації у Львівській області ініціюють керівні органи Асоціації.

  2. Територіальне відділення Асоціації у Львівській створене Загальними зборами на підставі Рішення Правління Асоціації про заснування Територіального відділення.

  3. Свою діяльність Територіальне відділення здійснює на підставі Положення, типова форма якого затверджується Радою Асоціації.

  4. Рішення про заснування (ліквідацію) Відділення та затвердження відповідного Положення про територіальне відділення приймається Правлінням Асоціації;

  5. Легалізація Відділення згідно з чинним законодавством здійснюється шляхом його державної реєстрації або повідомлення про заснування. Відділення, легалізоване шляхом повідомлення про створення, статусу юридичної особи не набуває;

  6. Територіальне Відділення, як структурний підрозділ Асоціації визначає форми і методи своєї діяльності, керуючись цим Статутом, Положенням про Територіальне відділення та програмними положеннями Асоціації. У своїй роботі Територіальне відділення підзвітне Правлінню Асоціації. 1. Мета та завдання Відділення


3.1.   Метою створення та діяльності Відділення є захист прав та законних інтересів платників податків у економічній, правовій, соціально-трудовій та інших сферах їх діяльності, представництво інтересів членів Асоціації на національному, галузевому та місцевому рівнях, а також сприяння створенню в Україні умов для становлення та пріоритетного розвитку національного підприємництва.

3.2. Поточні завдання Відділення випливають зі Статуту Асоціації, цього Положення, визначаються до виконання керівними органами Асоціації, або керівними органами Відділення.

3.3. Відділення має право створювати установи та організації, засновувати засоби масової інформації, здійснювати інші не заборонені законодавством України заходи для найбільш повної реалізації мети та завдань Асоціації.

3.4. Відділення, згідно з чинним законодавством, оприлюднює результати проведеної роботи, свої основні документи, склад керівництва, інформацію про джерела фінансування та витрати.


 1. Керівні органи Відділення


4.1. Загальні збори (Конференція)

 4.1.1.Вищим керівним органом Відділення є Загальні збори (Конференція), які скликаються у разі необхідності, але не менше одного разу на 2 роки. Час, місце проведення, порядок денний та норми представництва встановлюються Радою Відділення не менше, як за 30 днів до Загальних зборів(Конференції). Позачергові Загальні збори (Конференція) скликаються за рішенням Ради Відділення, в термін, не менший як 15 днів, за вимогою не менше 1/3 членів Асоціації, які перебувають на обліку у Відділенні, або за рішенням Правління Асоціації.

 4.1.2. Повідомлення про скликання Загальних зборів (Конференції) здійснюється Головою Ради Відділення або Виконавчою дирекцією Відділення за рішенням і у спосіб, визначений Радою Відділення або Правлінням Асоціації.

4.1.3. Рішення Загальних зборів (Конференції) приймаються за наявності 1/2 від загальної кількості членів (делегатів) Відділення відкритим голосуванням членів (делегатів) простою більшістю від присутньої кількості членів (делегатів), а з питань ліквідації або злиття, приєднання, поділу, перетворення Відділення - не менше, як 3/4 голосів присутніх членів Асоціації (делегатів).

4.1.4. Загальні збори (Конференція) мають право розглядати будь-яке питання діяльності Відділення. До виключної компетенції Загальних зборів(Конференції) належить:

4.1.4.1. затвердження Положення про Відділення, Положення про Ревізійну комісію Відділення, внесення змін та доповнень до них;

 4.1.4.2. визначення кількісного, персонального складу, обрання та відкликання членів Ради Відділення, Ревізійної комісії Відділення;

 4.1.4.3. обрання та відкликання Голови Ради Відділення, заступників Голови Ради відділення, які з моменту їх обрання є членами Ради;

 4.1.4.4. заслуховування та затвердження звітів Ради Відділення, Ревізійної комісії Відділення, оцінка їх діяльності;

 4.1.4.5. реалізація права власності на кошти та майно Асоціації, що знаходиться в управлінні Відділення в порядку, передбаченому законодавством України, Статутом Асоціації та даним Положенням. Окремі функції щодо господарського управління майном можуть бути покладені Загальними зборами (конференціями) на Раду Відділення;

 4.1.4.6. визначення стратегічних напрямків діяльності Відділення;

 4.1.4.7. прийняття рішення про злиття, приєднання, поділ, перетворення або припинення діяльності Відділення.

^ 4.2. Рада Відділення

 4.2.1. Рада Відділення є керівним органом Відділення в період між Загальними Зборами (Конференцією), що діє на громадських засадах і обирається Загальними зборами (Конференцією) строком на 2 роки. Кількість членів Ради визначають Загальні збори (Конференція) Відділення.

4.2.2. Рада Відділення збирається на свої засідання по мірі необхідності, але не менше одного разу на три місяці. Позачергово вона може збиратися на вимогу не менше 1/3 членів Ради Відділення або за рішенням Голови Ради. 

У разі прийняття рішення щодо позачергового засідання Ради таке засідання має бути проведене в термін не пізніше, як через два тижні після прийняття відповідного рішення.

 4.2.3. Основною формою роботи Ради Відділення є засідання Ради. Засідання Ради Відділення вважається правомочним у разі присутності більшості від її членів. Рішення Ради Відділення приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх членів Ради Відділення.

При вирішенні питань на засіданні Ради кожний член Ради Відділення має один голос. Рішення Ради Відділення набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не передбачене цим рішенням.

 4.2.4. До компетенції Ради Відділення належить:

 4.2.4.1. забезпечення реалізації рішень керівних органів Асоціації, Загальних зборів (Конференції) Відділення;

 4.2.4.2. затвердження планів роботи, кошторисів та штатного розпису виконавчої дирекції Відділення, затвердження Положення про Виконавчу дирекцію Відділення;

 4.2.4.3. призначення за поданням Голови Ради Відділення директора Виконавчої дирекції Відділення;

 4.2.4.4. заслуховування (не рідше, ніж раз на рік) звітів Голови Ради відділення та виконавчого директора про діяльність Відділення і виконання кошторису Виконавчої дирекції Відділення;

 4.2.4.5. заслуховування та розгляд у період між Загальними зборами (Конференцією) (не менше одного разу на рік) інформації Ревізійної комісії Відділення;

 4.2.4.6. прийняття рішення про скликання чергових та позачергових Загальних зборів (Конференції);

 4.2.4.7. затвердження зразків  печатки, штампів та атрибутів Відділення на підставі відповідних рішень Ради та Правління Асоціації;

4.2.4.8. прийняття рішення про заснування (ліквідацію) місцевих відділень Асоціації, затвердження Положень про місцеві відділення Асоціації та подання Положень про місцеві відділення Асоціації на затвердження до Правління Асоціації у випадку легалізації відповідних місцевих відділень Асоціації шляхом реєстрації;

4.2.4.9. прийняття рішення про прийом в члени та виключення зі складу членів Асоціації на території Львівської області;

4.2.4.10. координація та контроль діяльності місцевих відділень Асоціації на території Львівської області, підприємств, установ та організацій, створених Відділенням.

   1. Рада Відділення, за погодженням з Правлінням Асоціації, приймає рішення про створення підприємств, установ та організацій на території Львівської області.

   2. Рішення Ради Відділення обов’язкові для виконання Виконавчою дирекцією, місцевими відділеннями, підприємствами, установами та організаціями Відділення.

   3. Рішення та Протокол засідань Ради Відділення підписує Голова Ради або особи, що його заміщають.

^ 4.3. Голова Ради Відділення

 4.3.1. Здійснює загальне керівництво Відділенням, забезпечує розробку стратегічних напрямків розвитку і методичних засад діяльності Відділення, що затверджуються Радою.

 4.3.2. Забезпечує виконання рішень керівних органів Асоціації, Загальних зборів (Конференції), Ради Відділення.

 4.3.3. Представляє Відділення в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах, організаціях і зовнішніх відносинах.

 4.3.4. У випадку, коли під час вирішення питання голоси членів Ради розділилися порівну, голос Голови Ради є вирішальним.

 4.3.5. Визначає обов'язки своїх заступників та уповноважує одного з них виконувати обов'язки Голови Ради на період відсутності Голови Ради.

 4.3.6. Підписує рішення та протоколи засідань Ради.

 4.3.7. Здійснює інші повноваження, які не віднесені до компетенції Загальних зборів (Конференції) Відділення, Ради Відділення.

 4.3.8 Має право призупиняти рішення директора Виконавчої дирекції, керівного органу місцевого відділення у випадку, якщо ці рішення порушують Положення про Відділення або чинне законодавство. В цьому випадку Голова Ради на найближчому засіданні Ради Відділення мотивує своє рішення. Рада Відділення може більшістю голосів відхилити рішення Голови Ради.

4.3.9. Голова Ради Відділення звітує перед Загальними зборами (Конференцією) про діяльність Ради Відділення в період між Загальними зборами (Конференцією).

4.3.10. Голова Ради Відділення може здійснювати повноваження на громадських засадах або на постійній основі, про що приймається відповідне рішення Ради Відділення.

^ 4.4. Виконавча дирекція Відділення

4.4.1. Виконавча дирекція є виконавчим органом Відділення та вирішує всі питання діяльності Відділення, за винятком тих, що належать до компетенції загальних зборів (Конференції), Ради, Голови Ради Відділення.

Виконавча дирекція організовує підготовку засідань Ради Відділення, проведення заходів на виконання рішень керівних органів Асоціації, Ради Відділення, здійснює координацію діяльності місцевих відділень Асоціації.

4.4.2. Представляє на затвердження Ради Відділення плани роботи виконавчої дирекції та звіти про їх виконання не менше одного разу в шість місяців.

4.4.3. Організовує та здійснює заходи щодо залучення платників податків у члени Асоціації, веде їх облік.

4.4.4. Розглядає пропозиції, заяви, звернення членів Асоціації, платників податків з питань діяльності Відділення.

4.4.5. Складає та подає на затвердження Раді Відділення кошториси та штатний розпис Виконавчої дирекції Відділення.

4.4.6. Виконавчу дирекцію очолює директор. У випадку відсутності директора його повноваження виконує один з його заступників або працівників Виконавчої дирекції за призначенням директора.

4.4.7. Обов’язки директора Виконавчої дирекції може виконувати Голова Ради Відділення, про що приймається відповідне рішення Ради Відділення.

4.4.8. Посадовими особами Виконавчої дирекції є всі працівники, згідно зі штатним розписом та затвердженим Правлінням Асоціації переліком типових посад та посадових окладів Асоціації.

4.4.9. Виконавча дирекція свою роботу проводить на підставі рішень керівних органів Асоціації, Відділення та є підзвітною Раді Відділення. Діяльність Виконавчої дирекції координується Генеральною дирекцією Асоціації, контролюється ревізійними комісіями Асоціації та Відділення.

4.4.10. На штатних працівників Виконавчої дирекції Відділення поширюється Законодавство України про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування.

^ 4.5. Директор Виконавчої дирекції

4.5.1. Директор Виконавчої дирекції призначається Радою Відділення за поданням Голови Ради Відділення та є розпорядником майна Асоціації, що знаходиться в управлінні Територіального Відділення.

4.5.2. З питань діяльності Відділення Директор Виконавчої дирекції діє без доручення, від імені Відділення веде переговори та підписує договори з юридичними та фізичними особами, в тому числі іноземними, спрямовані на виконання Статутної мети Асоціації та завдань Відділення, здійснює функції керівництва, що не відносяться до компетенції керівних органів Асоціації та Відділення.

4.5.3. Відкриває та закриває від імені Відділення рахунки у фінансово-кредитних установах, підписує фінансові документи Відділення.

4.5.4. Формує склад Виконавчої дирекції Відділення, приймає та звільняє штатних працівників.

4.5.5. Представляє Відділення в державних і недержавних організаціях, установах, підприємствах та закладах з усіх питань діяльності Відділення відповідно до повноважень, передбачених даним Положенням.

4.5.6. Подає на затвердження Раді Відділення кошторис, штатний розпис та особовий склад керівництва Виконавчої дирекції Відділення, кандидатуру головного бухгалтера.

4.5.7. Звітує про діяльність Виконавчої дирекції перед Радою Відділення.

4.5.8. Проводить іншу роботу по виконанню статутної мети і завдань, згідно з рішеннями керівних органів Асоціації та Відділення.


 1. Ревізійна комісія Відділення


 5.1. Ревізійна комісія Відділення обирається Загальними зборами (Конференцією)  Відділення строком на 2 роки і діє на підставі даного Положення та затвердженого Загальними зборами (Конференцією)   Положення про Ревізійну комісію Відділення.

До складу Ревізійної комісії Відділення не можуть входити члени керівних органів Відділення та працівники Виконавчої дирекції Відділення.

5.2. Ревізійна комісія Відділення є контролюючим органом Відділення. До компетенції Ревізійної комісії Відділення належить:

 5.2.1. Прийняття рішення та надання висновків щодо відповідності даному Положенню рішень, прийнятих Загальними зборами (Конференцією), Радою Відділення та Виконавчою дирекцією Відділення;

 5.2.2. Здійснення (не менше, ніж один раз на рік) ревізії фінансової та господарської діяльності Виконавчої дирекції Відділення. Для здійснення таких перевірок Ревізійна комісія може залучати експертів, відповідних фахівців згідно з затвердженим кошторисом Відділення;

 5.2.3. Ревізування відповідності витрат затверджених Радою Відділення кошторисам;

 5.2.4. Контроль обліку членів Асоціації у Відділенні;

 5.2.5. Перевірка строків та правильності проходження справ, роботи з пропозиціями та заявами у Виконавчій дирекції Відділення;

5.2.6. Перевірка діяльності місцевих відділень Асоціації на предмет дотримання вимог Статуту АППУ та Положень про відповідні місцеві відділення Асоціації.

 5.3. Члени Ревізійної комісії мають право доступу та перевірки будь-яких фінансово-господарських документів Відділення. Контроль за діяльністю Відділення здійснюється у формі ревізії та перевірок. Про результати ревізій та перевірок складаються висновки, що подаються Раді Відділення для інформації чи прийняття відповідного рішення в разі необхідності.

 5.4. Голова Ревізійної комісії обирається на першому засіданні членів Ревізійної комісії Відділення та головує на всіх засіданнях комісії і приймає участь у роботі Ради Відділення з правом дорадчого голосу.

 5.5. Ревізійна комісія Відділення звітує про свою діяльність перед Загальними зборами (Конференцією) Відділення. Про результати проведення перевірок Ревізійна комісія Відділення інформує Раду Відділення та Ревізійну комісію Асоціації.

Рада Відділення не може затвердити звіт директора виконавчої дирекції Відділення в частині виконання кошторису Відділення без відповідного висновку Ревізійної комісії Відділення.


 1. Місцеві відділення


6.1. Місцевими відділеннями Асоціації є її міські, районні, міжрайонні, районні у містах, сільські та селищні осередки, розташовані на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

6.2. Легалізація місцевого Відділення Асоціації, згідно з чинним законодавством, здійснюється шляхом його державної реєстрації або повідомлення про заснування.

6.3. Прийняття рішень про заснування місцевих відділень Асоціації, затвердження Положення про місцеве відділення приймається керівними органами (Радою Відділення) відповідного Територіального відділення, до складу якого входить місцеве відділення. У випадку реєстрації місцевого відділення Положення про місцеве відділення затверджується Правлінням Асоціації за поданням керівного органу відповідного Територіального відділення (Ради Відділення).

6.4. Місцеві відділення Асоціації визначають форми і методи своєї діяльності, керуючись Статутом Асоціації, цим Положенням, Положенням про місцеве відділення Асоціації та програмними положеннями Асоціації.

6.5. У разі державної реєстрації місцеве відділення Асоціації набуває статусу юридичної особи, має печатку, штампи, бланки, інші реквізити, затверджені і зареєстровані в порядку, встановленому законодавством України. Місцеве відділення Асоціації, легалізоване шляхом повідомлення про створення, статусу юридичної особи не набуває.

6.6. Місцеві відділення Асоціації, що діють у межах адміністративно-територіальних одиниць нижчого рівня, входять до складу місцевих відділень вищого рівня.


 1. Майно Асоціації у Відділенні


 7.1. Все майно, що знаходиться на балансі Відділення є майном Асоціації. Відділення має право розпорядження даним майном для здійснення своєї діяльності відповідно до даного Положення та Статуту Асоціації. Все майно та кошти Відділення підлягають щорічній інвентаризації з наданням результатів такої інвентаризації Генеральній дирекції Асоціації.

 7.2. Відділення виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває права власності на кошти та майно. Підставами для майнових прав є: передача майна чи коштів засновником Відділення, його членами і державою у встановленому порядку, надходження від вступних, членських, цільових та благодійних внесків, кошти від проведення масово - роз'яснювальної, інформаційної, консультативної, просвітницької роботи, конференцій та семінарів, добровільних пожертвувань від громадян, підприємств, установ та організацій, в т.ч. закордонних та ін.

 7.3. Відділення не має за мету отримання прибутку та перерозподіл прибутку від своєї діяльності між своїми членами, а отримані кошти спрямовуються Відділенням на вирішення Статутних цілей та завдань Асоціації згідно з цим Положенням.

З метою виконання своїх завдань і цілей Відділення може створювати госпрозрахункові підприємства, установи, організації, фонди, тощо в порядку, встановленому законодавством. Рішення про створення будь-якого підприємства, установи, організації приймається Радою Відділення за погодженням з Правлінням Асоціації.

 7.4. Відділення, створені ним підприємства, установи, організації, фонди, тощо ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються відповідно до чинного законодавства та вносять до бюджету платежі у порядку та розмірах, передбачених законодавством України, подають необхідну звітність до Генеральної дирекції Асоціації.

 7.5. Порядок використання грошових коштів та майна у Відділенні регламентуються Асоціацією, Радою Відділення та контролюється Ревізійними комісіями Асоціації та Відділення відповідно до вимог Статуту Асоціації, цього Положення та законодавства України.

 7.6. Відділення відповідає за своїми зобов'язаннями всім майном Асоціації, що знаходиться в управлінні Відділення, на яке відповідно до законодавства України може бути накладено стягнення.

 7.7. Держава не відповідає за зобов'язання Відділення, так само як Відділення не відповідає за зобов'язання держави.

 7.8. Відділення не відповідає за зобов'язаннями членів Асоціації, так само як члени Асоціації не відповідають за зобов'язаннями Відділення.


 1. Порядок внесення змін і доповнень до Положення


8.1. Зміни та доповнення до Положення про Відділення вносяться за рішенням Загальних зборів (Конференції) Відділення та затверджуються Правлінням Асоціації.

8.2. Рішення про внесення змін і доповнень до цього Положення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше як 3/4 від присутніх членів Асоціації (делегатів) Загальних зборів (Конференції).

8.3. Внесені зміни до даного Положення Відділення реєструє у порядку, встановленому чинним законодавством України.


 1. Порядок ліквідації, злиття, приєднання, поділу, перетворення Відділення і вирішення пов'язаних з цим майнових питань


9.1. Ліквідація Відділення може бути здійснена шляхом його саморозпуску – за рішенням загальних зборів (конференції) або примусового розпуску Відділення – за Рішенням Правління Асоціації або за рішенням суду у порядку, встановленому Статутом Асоціації та чинним законодавством України.

 9.2. Злиття, приєднання, поділ, перетворення Відділення здійснюється вищим органом Відділення - Загальними зборами (Конференцією) на підставі рішення Правління Асоціації.

 9.3. Для припинення діяльності Відділення Правлінням Асоціації призначається ліквідаційна комісія, яка вирішує питання майна та коштів, відповідно до чинного законодавства.

 9.4. Кошти та майно Асоціації у Відділенні, в тому числі в разі його ліквідації, не можуть розподілятися між членами Асоціації у Відділенні, а використовуються за рішенням Правління Асоціації на виконання статутних завдань Асоціації, задоволення вимог кредиторів або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавством України, рішенням суду спрямовуються в дохід держави.

 9.5. Відділення забезпечує зберігання та облік документів відповідно до Номенклатури справ, встановленої Правлінням Асоціації, а також щодо особового складу штатних працівників та, у випадку реорганізації або ліквідації Відділення, своєчасно передає їх на зберігання у встановленому порядку.

 9.6. Відділення вважається ліквідованим з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.
Схожі:

Положення про Територіальне відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» у Львівської області iconПоложення про сплату членських внесків Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України»
Положення про сплату членських внесків (надалі Положення) Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України»...
Положення про Територіальне відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» у Львівської області iconГолові Ради територіального відділення Всеукраїнської громадської організації Асоціації платників податків України у Львівській області Долінській Лілії Валеріївні
...
Положення про Територіальне відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» у Львівської області iconРаді Територіального відділення вго «Асоціація платників податків України» у Львівській області
Вго «Асоціація платників податків України» ознайомлений(а) та зобов’язуюсь його дотримуватись
Положення про Територіальне відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» у Львівської області iconПостанова №2/1 від 22 грудня 2010 року Положення про членство у Всеукраїнській громадській організації «Асоціація платників податків України» м. Київ
Положення про членство у Всеукраїнській громадській організації «Асоціація платників податків України» розроблене на виконання положень...
Положення про Територіальне відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» у Львівської області iconЛ. Долінській заява
...
Положення про Територіальне відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» у Львівської області iconПоложення про всеукраїнський рейтинг «Сумлінні платники податків» мета й завдання
Рейтинг) започатковано Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація платників податків України» (надалі Асоціація) з метою...
Положення про Територіальне відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» у Львівської області iconРаді Територіального відділення вго «Асоціація платників податків України» у Львівській області
Просимо прийняти
Положення про Територіальне відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» у Львівської області icon1. мета та завдання щорічний Всеукраїнський рейтинг «Сумлінні платники податків»
Рейтинг) започатковано Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація платників податків України» (надалі Асоціація) з метою...
Положення про Територіальне відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» у Львівської області iconПоложення про членські внески Всеукраїнської громадської організації "Українська асоціація європейських студій"
Питання членства у Всеукраїнської громадської організації "Українська асоціація європейських студій" (надалі Асоціації) регулюються...
Положення про Територіальне відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» у Львівської області iconДо уваги платників податків
Державному реєстрі юридичних осіб – платників податків зареєстровано Лозівську об’єднану Державну податкову інспекцію Головного управління...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи