Постанова №2/1 від 22 грудня 2010 року Положення про членство у Всеукраїнській громадській організації «Асоціація платників податків України» м. Київ icon

Постанова №2/1 від 22 грудня 2010 року Положення про членство у Всеукраїнській громадській організації «Асоціація платників податків України» м. Київ
Скачати 74.66 Kb.
НазваПостанова №2/1 від 22 грудня 2010 року Положення про членство у Всеукраїнській громадській організації «Асоціація платників податків України» м. Київ
Дата конвертації02.02.2013
Розмір74.66 Kb.
ТипПостанова

Затверджене

Радою Асоціації платників

податків України

Постанова № 2/1

від 22 грудня 2010 року
Положення

про членство

у Всеукраїнській громадській організації

«Асоціація платників податків України»
м. Київ

Положення

про членство у Всеукраїнській громадській організації

«Асоціація платників податків України»


Положення про членство у Всеукраїнській громадській організації «Асоціація платників податків України» розроблене на виконання положень Розділу 3 Статуту Асоціації.

Положення про членство у Всеукраїнській громадській організації «Асоціація платників податків України» визначає порядок набуття та припинення членства в Асоціації, права та обов’язки членів та порядок їх обліку в Асоціації.

Терміни вживаються у Положенні в такому значенні:

Асоціація - Всеукраїнська громадська організація «Асоціація платників податків України».

Відділення – Територіальні та місцеві відділення Асоціації.

Положення - Положення про членство у Всеукраїнській громадській організації «Асоціація платників податків України».

Це Положення затверджується Радою Асоціації і може бути  змінене або скасоване лише нею.

Стаття 1. Членство в Асоціації

1.1. Членство в Асоціації є добровільним. Члени Асоціації можуть бути членами інших громадських об'єднань.

1.2. Членство в Асоціації є індивідуальним та колективним.

1.3. Членами Асоціації можуть бути фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства) на яких відповідно до чинного законодавства України покладено обов’язки по сплаті податків та зборів (обов’язкових платежів), які поділяють мету та завдання Асоціації, визнають та дотримуються положень Статуту Асоціації, своєю практичною діяльністю сприяють здійсненню мети та завдань Асоціації, сплачують членські внески.

Для отримання статусу члена Асоціації фізична особа має ознайомитися та визнати Статут і Положення Асоціації, подати до Правління Асоціації заяву встановленого зразку, сплатити на розрахунковий рахунок Генеральної дирекції Асоціації або Територіального відділення вступний внесок та протягом календарного місяця, після прийняття рішення про прийом в члени Асоціації - членський внесок за перший рік членства.


1.4. Колективними членами Асоціації можуть бути підприємства, установи та організації, міжнародні, всеукраїнські та місцеві громадські та інші організації, на яких відповідно до чинного законодавства України покладено обов’язки по сплаті податків та зборів (обов’язкових платежів), які поділяють мету та завдання Асоціації, визнають та дотримуються положень Статуту Асоціації, своєю практичною діяльністю сприяють здійсненню мети та завдань Асоціації, сплачують членські внески.

Для отримання статусу члена Асоціації уповноважений орган підприємства, установи або організації має ознайомитися та визнати Статут і Положення Асоціації, подати до Правління Асоціації заяву встановленого зразку, сплатити на розрахунковий рахунок Генеральної дирекції Асоціації або Територіального відділення вступний внесок та протягом календарного місяця, після прийняття рішення про прийом в члени Асоціації - членський внесок за перший рік членства.

1.5. Прийом в члени Асоціації здійснюється за особистою заявою фізичної особи або за заявою уповноваженої особи підприємства, установи чи організації або їх трудових колективів на підставі рішення керівного органу місцевого осередку Асоціації або Правління Асоціації.

Членство в Асоціації підтверджується посвідченням встановленого зразка, затвердженого Радою Асоціації.

1.6. Вступ до Асоціації на правах колективного члена не тягне за собою автоматичного членства в Асоціації осіб, які входять до складу колективного члена Асоціації та фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з такою юридичною особою. За бажанням їх вступ до Асоціації здійснюється на загальних підставах. Колективні члени зберігають повну господарську та фінансову самостійність.

1.7. Колективні члени Асоціації беруть участь в її діяльності через своїх повноважних представників (по одному від кожного колективного члена), а індивідуальні - безпосередньо.

1.8. Всі члени Асоціації мають рівні права та обов’язки у вирішенні будь-яких питань діяльності Асоціації незалежно від їх статусу, майнового стану, результатів фінансово-господарської діяльності та інших ознак, крім тих, щодо яких є обмеження, визначені Статутом та Положеннями Асоціації.


Стаття 2. Права та обов’язки членів Асоціації

2.1.Члени Асоціації, якщо інше не передбачено Статутом та/або Положеннями Організації, мають право:

2.1.1. брати участь в управлінні Асоціацією через участь у загальних зборах (конференціях), З’їздах Асоціації безпосередньо або через своїх делегатів, вимагати розгляду будь-яких питань, що стосуються діяльності Асоціації;

2.1.2. вносити пропозиції по кандидатурах для обрання в керівні органи Асоціації;

2.1.3. обирати і бути обраними в керівні органи Асоціації, її Відділень та отримувати інформацію про їх роботу;

2.1.4. вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності Асоціації, брати участь у роботі Асоціації, її структурних підрозділів, ініціювати створення таких підрозділів для виконання статутних завдань Асоціації, тощо;

2.1.5. вносити пропозиції про поліпшення діяльності Асоціації, усунення недоліків в організації її роботи;

2.1.6. отримувати підтримку Асоціації при захисті своїх законних прав з питань сплати податків;

2.1.7. користуватися послугами Асоціації, а також усіма видами методичної, консультативної та іншої допомоги, яку може надати Асоціація, на умовах, затверджених керівними органами Асоціації;

2.1.8. брати участь у конференціях, семінарах та інших заходах, що організовуються та проводяться Асоціацією на умовах, затверджених керівними органами Асоціації та Відділень Асоціації в межах своєї компетенції;

2.1.9. здійснювати колективні заходи по захисту своїх інтересів;

2.1.10. при незгоді з рішенням виборчого органу Асоціації оскаржувати це рішення в керівному органі Асоціації вищого рівня, який розглядає скаргу на найближчому засіданні;

2.1.11. вийти з членів Асоціації шляхом подання письмової заяви та на умовах, передбачених Статутом Асоціації та цим Положенням.;

2.1.12. інші права згідно з чинним законодавством України та цим Статутом.

2.2. В будь-яких публічних заявах член Асоціації має право згадувати про своє членство в Асоціації. Він не може згадувати про своє членство в Асоціації, якщо компетентним органом прийнято рішення про припинення його членства в Асоціації.

2.4. Члени Асоціації зобов’язані:

2.4.1. дотримуватися норм Статуту, цього Положення, інших внутрішніх документів Асоціації, а також виконувати рішення керівних органів Асоціації, які є обов’язковими для них та відповідають чинному законодавству України;

2.4.2. сприяти своєю діяльністю досягненню мети, головних цілей i завдань Асоціації, не допускати дій, що наносять матеріальні збитки чи шкодять діловій репутації Асоціації, вживати заходів для усунення недоліків в роботі i помилок, якщо того вимагають органи Асоціації;

2.4.3. своєчасно сплачувати членські внески відповідно до Статуту Асоціації та Положення про членські внески Асоціації;

2.4.4. брати участь у заходах, які спрямовані на досягнення мети та завдань Асоціації;

2.4.5. не розголошувати інформацію, яка є конфіденційною інформацією Асоціації та/або її членів;

2.4.6. надавати Асоціації інформацію, необхідну для забезпечення ефективного захисту  законних прав та інтересів її членів, інформувати у встановленому порядку Асоціацію про свою діяльність та її результати;

2.4.7. надавати керівним органам Асоціації відомості про свою організацію, що включатимуть інформацію про повну її назву, код ЄДРПОУ, контактні поштові та електронні адреси, телефони організації та її посадових осіб, їх прізвище, ім'я та по батькові, тощо.

2.4.8.Члени Асоціації не мають права виступати в якості представника Асоціації або будь-якого її органу без відповідних повноважень або доручень.


Стаття 3. Порядок вступу до Асоціації

3.1. Прийом у члени Асоціації здійснюється місцевими осередками Асоціації, на підставі письмової заяви заявника - фізичної або юридичної особи на ім’я керівного органу місцевого осередку Асоціації. У разі відсутності на відповідній території місцевих осередків Асоціації, прийом здійснюється шляхом подання Правлінню Асоціації заяви про вступ до Асоціації.

3.2. Заяви про вступ до Асоціації реєструються керівним органом місцевого осередку/Виконавчою дирекцією місцевого осередку Асоціації у книзі обліку та реєстрації заяв про вступ до Асоціації або Генеральною дирекцією Асоціації.

3.3. До заяви фізичної особи додається документ про сплату вступного внеску.

3.4. До заяви юридичної особи додаються:

- копія першого аркуша Статуту підприємства, установи чи організації, з позначкою про реєстрацію суб’єкта господарювання;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію;

- копія (витяг) рішення уповноваженого органу/особи про вступ до Асоціації, завірена керівником юридичної особи;

- документ (копія документу) про сплату вступного внеску.

3.5. Заява за встановленою формою з доданими документами надсилається рекомендованим листом або надається особисто до відповідного місцевого осередку Асоціації, або до Генеральної дирекції Асоціації.

3.6. Керівні органи місцевих осередків Асоціації або Правління Асоціації приймають рішення про прийом або відмову у прийомі до Асоціації у строк не більший ніж 3 місяці з дати подання заяви про вступ до Асоціації.

3.7. Членство в Асоціації, для виключених із складу Асоціації, може бути поновлене тими керівними органами Асоціації або керівними органами місцевих осередків, які приймали рішення про їх виключення із складу Асоціації.

3.8. Рішення керівного органу місцевих осередків Асоціації або Правління Асоціації про відмову у прийомі до Асоціації має бути вмотивованим. Таке рішення може бути оскаржене заявником до Ради Асоціації. Рішення Ради Асоціації є остаточним.

3.9. Після прийняття рішення керівним органом місцевого осередку Асоціації або Правління Асоціації про прийом заявника до Асоціації, протягом 10 робочих днів з дати прийняття заявнику направляються:

- Свідоцтво члена Асоціації платників податків України, встановленого зразка;

- повідомлення про термін сплати та розмір щорічного членського внеску, якщо цей внесок не був сплачений заявником до прийняття рішення про його прийом до Асоціації;

3.10. У випадку втрати Свідоцтва члена Асоціації платників податків України, члену Асоціації за його письмовою заявою видається дублікат посвідчення з відміткою «Дублікат».

Стаття 4. Заключні положення

4.1. Всі питання стосовно Членства Асоціації, які не врегульовані даним Положенням, Статутом Асоціації, або іншими внутрішніми документами Асоціації, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

4.2 У разі існування розбіжностей між нормами цього Положення та Статуту Асоціації, перевага надається Статуту Асоціації.
Схожі:

Постанова №2/1 від 22 грудня 2010 року Положення про членство у Всеукраїнській громадській організації «Асоціація платників податків України» м. Київ iconПоложення про Територіальне відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» у Львівської області
«Асоціація платників податків України» та відповідно до Типового положення «Про Територіальні відділення Всеукраїнської громадської...
Постанова №2/1 від 22 грудня 2010 року Положення про членство у Всеукраїнській громадській організації «Асоціація платників податків України» м. Київ iconПоложення про сплату членських внесків Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України»
Положення про сплату членських внесків (надалі Положення) Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України»...
Постанова №2/1 від 22 грудня 2010 року Положення про членство у Всеукраїнській громадській організації «Асоціація платників податків України» м. Київ iconПоложення про всеукраїнський рейтинг «Сумлінні платники податків» мета й завдання
Рейтинг) започатковано Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація платників податків України» (надалі Асоціація) з метою...
Постанова №2/1 від 22 грудня 2010 року Положення про членство у Всеукраїнській громадській організації «Асоціація платників податків України» м. Київ icon1. мета та завдання щорічний Всеукраїнський рейтинг «Сумлінні платники податків»
Рейтинг) започатковано Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація платників податків України» (надалі Асоціація) з метою...
Постанова №2/1 від 22 грудня 2010 року Положення про членство у Всеукраїнській громадській організації «Асоціація платників податків України» м. Київ iconРаді Територіального відділення вго «Асоціація платників податків України» у Львівській області
Вго «Асоціація платників податків України» ознайомлений(а) та зобов’язуюсь його дотримуватись
Постанова №2/1 від 22 грудня 2010 року Положення про членство у Всеукраїнській громадській організації «Асоціація платників податків України» м. Київ iconАсоціація платників податків україни міністерство доходів І зборів україни на допомогу платникам податків «вимоги чинного законодавства щодо справляння податків»
...
Постанова №2/1 від 22 грудня 2010 року Положення про членство у Всеукраїнській громадській організації «Асоціація платників податків України» м. Київ iconЗасідання Правління Асоціації платників податків України. Київ, 9 лютого 2012 року

Постанова №2/1 від 22 грудня 2010 року Положення про членство у Всеукраїнській громадській організації «Асоціація платників податків України» м. Київ iconРаді Територіального відділення вго «Асоціація платників податків України» у Львівській області
Просимо прийняти
Постанова №2/1 від 22 грудня 2010 року Положення про членство у Всеукраїнській громадській організації «Асоціація платників податків України» м. Київ iconПостанова від 27 січня 2010 р. N 59 Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р
Постанова №2/1 від 22 грудня 2010 року Положення про членство у Всеукраїнській громадській організації «Асоціація платників податків України» м. Київ iconПрезидентові України Януковичу Віктору Федоровичу
Звернення ради вго «Асоціація платників податків України» до керівних органів держави
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи