Програма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка icon

Програма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка
НазваПрограма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка
Сторінка3/5
Дата конвертації27.12.2012
Розмір0.95 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5


Програма профільного вивчення інформатики

^ Лінія «Алгоритмізація та програмування»

11 клас


Зміст навчального матеріалу

^ Навчальні досягнення учнів

І семестр (33 год. (32+1 рез.), 2 год. на тиждень )

Розділ «Методи побудови алгоритмів», 22 години

Тема 1: «Структури даних», 4 години

Зміст навчального матеріалу:

поняття структур даних; проста змінна; масив; стек; черга


^ Лабораторні роботи:

«Використання стеку»,

«Робота з чергою»

називає: просту змінну, масив, стек, чергу

наводить: власні приклади простих змінних, масивів, стеків, черг

розпізнає: прості змінні, масиви, стеки, черги

характеризує: відмінність між простою змінною, масивом, стеком, чергою

описує: просту змінну, масив, стек, чергу

пояснює: особливості використання простих змінних, масивів, стеків, черг

формулює: поняття простої змінної, масиву, стека, черги

обґрунтовує: доцільність та коректність використання простих змінних, масивів, стеків, черг у заданих алгоритмах

порівнює: доцільність та ефективність використання простих змінних, масивів, стеків, черг у заданих алгоритмах

класифікує: змінні за структурами даних

аналізує: відмінність між використанням простих змінних, масивів, стеків, черг у заданих алгоритмах

оцінює: результати роботи реалізованого у вигляді програми розробленого алгоритму з використанням простих змінних, масивів, стеків, черг

висловлює судження: щодо доцільності використання простих змінних, масивів, стеків, черг у заданих алгоритмах

розв’язує: завдання по реалізації алгоритмів у вигляді програми з використанням простих змінних, масивів, стеків, черг

спостерігає: за зміною значень елементів простих змінних, масивів, стеків, черг

використовує: можливості середовища програмування для налагодження алгоритмів з використанням простих змінних, масивів, стеків, черг

дотримується правил: роботи за комп’ютером, реалізації алгоритмів з використанням простих змінних, масивів, стеків, черг у вигляді програм

показує на комп’ютері: покрокове виконання створеної програми з використанням простих змінних, масивів, стеків, черг

^ Тема 2: «Основи теорії графів», 10 годин

Зміст навчального матеріалу:

основні поняття теорії графів; способи представлення графів; пошук у ширину та глибину; визначення найкоротшого шляху в графі, алгоритм Дейкстри, алгоритм Флойда-Уоршелла


^ Практичні роботи:

«Основні поняття теорії графів»

«Способи подання графів»


Лабораторні роботи:

«Пошук у ширину та глибину»

«Визначення найкоротшого шляху в графі»

називає: основні елементи теорії графів, способи представлення графів, основні алгоритми на графах

наводить: приклади задач, для розв’язання яких використовуються алгоритми теорії графів

розпізнає: задачі, для розв’язання яких використовуються алгоритми теорії графів

характеризує: особливості використання алгоритмів теорії графів

описує: способи представлення графів, алгоритми теорії графів за їх призначенням

пояснює: виконання алгоритмів теорії графів

формулює: основні поняття теорії графів

обґрунтовує: доцільність використання визначеного алгоритму теорії графів у запропонованій задачі

порівнює: ефективність використання однотипних алгоритмів теорії графів у запропонованій задачі

класифікує: задачі за використаними у них алгоритмами теорії графів

аналізує: ефективність використання однотипних алгоритмів теорії графів у запропонованих задачах

оцінює: результати роботи реалізованого у вигляді програми розробленого алгоритму з використанням алгоритмів теорії графів

висловлює судження: щодо коректності використання визначеного алгоритму теорії графів у запропонованій задачі

розв’язує: завдання по реалізації алгоритмів у вигляді програми з використанням алгоритмів теорії графів

спостерігає: за покроковим виконанням алгоритмів з використанням алгоритмів теорії графів

використовує: можливості середовища програмування для налаштування алгоритмів з використанням алгоритмів теорії графів

дотримується правил: роботи за комп’ютером, реалізації алгоритмів з використанням алгоритмів теорії графів у вигляді програм (проектів)

показує на комп’ютері: покрокове виконання створеної програми (проекту) з використанням алгоритмів теорії графів

^ Тема 3: «Елементи обчислювальної геометрії», 8 годин

Зміст навчального матеріалу:

векторний добуток; напрямок повороту; визначення площі многокутника; побудова опуклої оболонки


^ Лабораторні роботи:

«Векторний добуток, напрямок повороту вектора, визначення площі многокутника»

«Побудова опуклої оболонки»

називає: елементи векторної алгебри та алгоритми їх застосування для розв’язування задач обчислювальної геометрії

наводить: приклади задач, для розв’язування яких використовуються елементи векторної алгебри

розпізнає: задачі, для розв’язування яких використовуються елементи векторної алгебри за запропонованими алгоритмами та текстами програм (проектів)

характеризує: особливості застосування та реалізації алгоритмів обчислювальної геометрії

описує: загальні формули векторної алгебри, що лежать в основі реалізації алгоритмів обчислювальної геометрії

пояснює: основні ідеї, що є базовими для задач обчислювальної геометрії

формулює: основні принципи застосування елементів векторної алгебри для розв’язування задач обчислювальної геометрії

обґрунтовує: доцільність використання алгоритмів обчислювальної геометрії для розв’язування запропонованої задачі

порівнює: ефективність використання елементів векторної алгебри та традиційних методик розв’язування задач обчислювальної геометрії у запропонованій задачі

класифікує: задачі за використаними у них традиційними методиками розв’язування задач обчислювальної геометрії та використанням елементів векторної алгебри

аналізує: відмінність між використанням традиційних методик розв’язування задач обчислювальної геометрії та використанням елементів векторної алгебри у запропонованих задачах

оцінює: результати роботи реалізованого у вигляді програми (проекті) розробленого алгоритму з використанням алгоритмів, що базуються на елементах векторної алгебри

висловлює судження: щодо коректності використання визначеного алгоритму обчислювальної геометрії у запропонованій задачі

розв’язує: завдання по реалізації алгоритмів у вигляді програми (проекту) з використанням алгоритмів обчислювальної геометрії за наданими зразками

спостерігає: за покроковим виконанням алгоритмів з використанням алгоритмів обчислювальної геометрії

використовує: можливості середовища програмування для налаштування алгоритмів з використанням алгоритмів обчислювальної геометрії

дотримується правил: роботи за комп’ютером, реалізації алгоритмів з використанням алгоритмів обчислювальної геометрії у вигляді програм (проектів)

показує на комп’ютері: покрокове виконання створеної програми (проекту) з використанням алгоритмів обчислювальної геометрії

^ Розділ «Основи об’єктно-орієнтованого проектування», 10 годин

Тема 1: «Проектування об’єктно-орієнтованої архітектури», 4 години

^ Зміст навчального матеріалу:

об’єкти та класи у програмуванні; атрибути та методи класів; зв’язки між класами та об’єктами: успадкування класів, асоціація і такі її різновиди, як агрегація, композиція, залежність; множинність полюсів асоціацій; проектування діаграм класів мовою UML; проектування об’єктно-орієнтованої архітектури об’єктно-орієнтованою мовою програмування.

^ Лабораторна робота:

«Проектування об’єктно-орієнтованої архітектури»називає: основні архітектурні елементи об’єктно-орієнтованих програм;

наводить: приклади об’єктів та класів;

розпізнає: сутності у предметній області, які в об’єктно-орієнтованій архітектурі відображатимуться у вигляді класів та у вигляді атрибутів;

характеризує: можливості та призначення візуальних мов і засобів об’єктно-орієнтованого проектування;

описує: послідовність дій з проектування архітектури об’єктно-орієнтованих програм;

пояснює: поняття класу як об’єктного типу даних;

формулює: правила визначення множинності полюсів асоціацій; правила визначення типу зв’язку між класами;

обґрунтовує: доцільність виділення певних класів у предметній області та встановлення між ними зв’язків певного типу;

порівнює: візуальний метод розробки об’єктно-орієнтованої архітектури з написанням програмного коду; агрегацію та композицію;

класифікує: об’єкти описаної в текстовому вигляді предметної області;

аналізує: предметні області, описані в текстовому вигляді, щодо наявних у них класів, атрибутів і зв’язків між класами;

оцінює: якість об’єктно-орієнтованої архітектури для заданої предметної області;

висловлює судження: щодо доцільності створення тих чи інших класів та зв’язків між ними у певній предметній області;

розв’язує: задачі на проектування діаграм класів для предметної області, описаної в текстовому вигляді;

спостерігає: за послідовністю дій з проектування об’єктно-орієнтованої архітектури;

використовує: UML-редактор для побудови діаграм класів;

дотримується правил: виявлення в предметних областях класів, визначення їхніх атрибутів, встановлення асоціацій між класами, визначення різновиду та множинності асоціацій;

показує на комп’ютері: процес побудови діаграм класів у UML-редакторі;

^ Тема 2: «Проектування поведінки програм», 6 годин

Зміст навчального матеріалу:

проектування програмної логіки за допомогою діаграм діяльності мови UML; проектування об’єктної взаємодії за допомогою діаграм послідовностей мови UML; створення простих об’єктно-орієнтованих програм на основі візуального моделювання.


^ Практичні роботи:

«Проектування програмної логіки»

«Проектування об’єктної взаємодії»

Лабораторна робота:

«Розробка об’єктно-орієнтованої програми»називає: діаграми UML, призначені для моделювання поведінки програм;

наводить: приклади методів об’єктів;

розпізнає: операції, яким мають відповідати методи;

характеризує: можливості та призначення діаграм для моделювання поведінки об’єктно-орієнтованих програм;

описує: послідовність дій з побудови діаграм діяльності та послідовностей;

пояснює: поняття методу класу;

формулює: правила відображення на діаграмах діяльності алгоритмічних конструкцій; правила відображення викликів методів на діаграмах послідовностей;

обґрунтовує: доцільність створення певних методів у певних класах та доцільність вибору їхньої сигнатури;

порівнює: можливості діаграм діяльності та послідовностей;

класифікує: методи за їх приналежністю до програмних класів;

аналізує: статичну об’єктно-орієнтовану архітектуру на предмет додавання до класів операцій;

оцінює: якість моделі поведінки об’єктно-орієнтованої програми;

висловлює судження: щодо оптимальності алгоритмічних рішень;

розв’язує: задачі на створення простих об’єктно-орієнтованих програм;

спостерігає: за автоматизованою генерацією коду за UML-діаграмами;

використовує: UML-редактор для побудови діаграм діяльності, послідовностей та автоматичної генерації програмного коду;

дотримується: синтаксичних правил побудови діаграм діяльності та послідовностей;

показує на комп’ютері: процес розробки об’єктно-орієнтованих програм з використанням візуального моделювання.

ІІ семестр (37 год. (36+1 рез.) ,2 год. на тиждень )

Розділ «Програмування графіки та мультимедіа», 16 годин

^ Тема 1: « Графіка у мові об’єктно-орієнтованого програмування », 8 годин

Зміст навчального матеріалу:

об’єкти та компоненти мови програмування для відображення файлів з зображеннями; методи для креслення графічних примітивів; побудова графіка функції


^ Практична робота:

«Створення зображень за допомогою графічних примітивів»


Лабораторна робота:

«Створення графіка функції»називає: властивості, необхідні для створення графічних зображень

наводить: приклади методів необхідних для креслення графічних примітивів

розпізнає: методи, необхідні для креслення графічних примітивів, для виведення тексту

характеризує: особливості побудови графіка функції

описує: використання об’єктів та компонентів мови програмування для відображення файлів з зображеннями

пояснює: принципи роботи методів креслення графічних примітивів

формулює: правила побудови графіків функцій.

обґрунтовує: наявність різних методів креслення графічних примітивів

порівнює: графіки функцій, побудовані різними методами

класифікує: різні методи для креслення графічних примітивів

аналізує: значення правильного вибору методів для побудови графічних зображень

оцінює: ефективність результатів побудови графічних зображень

висловлює судження: щодо доцільності використання тих або інших методів побудови графічних зображень

розв’язує: завдання щодо побудови графічних зображень

спостерігає: за послідовністю виконання графічних побудов на комп’ютері

використовує: власні знання і рекомендації учителя для виконання завдань

дотримується правил: роботи за комп’ютером

показує на комп’ютері: процес побудови графічних зображень

^ Тема 2: «Мультимедійні можливості об’єктно-орієнтованої мови програмування. Довідкова система.», 8 годин

Зміст навчального матеріалу:

можливості та властивості компонентів для реалізації мультимедійних можливостей мови програмування; створення довідкової системи програми; поповнення власної бібліотеки навчальних завдань


^ Практичні роботи:

«Відтворення анімації, відеофайлів, звуку»

«Створення довідкової системи»


Лабораторна робота:

«Створення власного проекту з використанням анімації, відеофайлів, звуку»називає: компоненти для відтворення анімації, відеофайлів, звуку; програми для створення довідкової системи

наводить: приклади використання компонентів для відтворення анімації, відеофайлів, звуку, програм для створення довідкової системи

розпізнає: компоненти для відтворення анімації, відеофайлів, звуку, програми для створення довідкової системи характеризує: особливості використання компонентів для відтворення анімації, відеофайлів, звуку, програм для створення довідкової системи

описує: компоненти для відтворення анімації, відеофайлів, звуку, програми для створення довідкової системи

пояснює: принципи роботи компонентів для відтворення анімації, відеофайлів, звуку, програм для створення довідкової системи

формулює: правила створення довідкової системи

обґрунтовує: переваги різних компонентів для відтворення анімації, відеофайлів, звуку

порівнює: можливості різних компонентів для відтворення анімації, відеофайлів, звуку

аналізує: якість створених анімацій, відеофайлів, звуку

оцінює: ефективність роботи створеної довідкової системи

висловлює судження: щодо доцільності використання компонентів для реалізації мультимедійних можливостей мови програмування

розв’язує: завдання по створенню анімації, відеофайлів, звуку, довідкової системи

спостерігає: за послідовністю виконання задач на комп’ютері

використовує: власні знання і рекомендації учителя для виконання завдань

дотримується правил: роботи за комп’ютером

показує на комп’ютері: створені анімації, відеофайли, звук, довідкову систему.

^ Розділ «Автоматизація роботи у в офісних програмах за допомогою VBA»*, 15 годин

Розділ спільний для ліній ІКТ та ОАП, поділений відповідно у годинах 9ІКТ+6ОАП

^ Тема 1: «Макроси. Створення макросів в офісних програмах », 2 години

Зміст навчального матеріалу:

поняття макросу; створення макросу за допомогою MacroRecorder; операції з макросами; обмеження макросів, створених за допомогою MacroRecorder; приклади використання макросів, створених за допомогою MacroRecorder у середовищах Word, Excel;


^ Практична робота:

«Створення макросів за допомогою MacroRecorder у середовищах Word, Excel»


називає: різні мови програмування з урахуванням нововведених, класи мов програмування, поняття макросу наводить: приклади використання макросів, створених за допомогою MacroRecorder

характеризує: створення макросу як один із засобів представлення алгоритму

описує: алгоритм створення макросу за допомогою MacroRecorder

пояснює: призначення окремих дій користувача при створенні макросу за допомогою MacroRecorder , формулює: поняття макросу та обмеження макросів, створених за допомогою MacroRecorder;

обґрунтовує: необхідність створення макросів

порівнює: особливості створення макросів у різних середовищах

аналізує: послідовність дій необхідних для створення оптимального макросу

оцінює: ефективність створеного макросу

висловлює судження: щодо необхідності створення різних макросів

розв’язує: завдання по написанню макросів, створених за допомогою MacroRecorder в середовищах Word, Excel,

спостерігає: за послідовністю виконання задач на комп’ютері

використовує: : можливості середовища програмування для виконання задач на комп’ютері

дотримується правил: роботи за комп’ютером, виконання задач на комп’ютері

показує на комп’ютері: послідовність виконання задачі при створені макросу

^ Тема 2: «VBA. Базові поняття», 2 години

Зміст навчального матеріалу:

поняття об’єкта, метода, властивості, події; базові елементи VBA: константи (числові, символьні), змінні, типи змінних, вбудовані функції, операції, вирази; структура редактора VBA; алгоритмічні конструкції (модулі, процедури); створення процедур; структура програми на VBA; розгалуження; цикли; обробка масивів;


^ Практична робота:

«Створення макросів за допомогою VBA у середовищах Word, Excel»


називає: різні мови програмування з урахуванням нововведених, класи мов програмування, поняття макросу, поняття об’єкта, метода, властивості, події

наводить: приклади базових елементів VBA, алгоритмічних конструкцій, процедур

розпізнає: різні мови програмування та їх призначення, до якого класу належить VBA, алгоритмічні конструкції (модулі, процедури)

характеризує: мову програмування як один із засобів представлення алгоритму, особливості різних типів змінних

описує: призначення мов програмування, загальний вид операторів мови VBA

пояснює: призначення окремих мов програмування, загальний вид окремих операторів мови VBA

формулює: поняття класів мов програмування, змінної, імені та типу змінної, процедури, структури процедури

обґрунтовує: наявність великої кількості різних мов програмування, ознаки окремих класів мов програмування, необхідність використання різних типів змінних для запису алгоритму у вигляді програми, призначення середовищ програмування

порівнює: особливості різних мов програмування, типи змінних

класифікує: мови програмування

аналізує: значення коректного вибору мови програмування для розв’язання поставленої задачі, коректного визначення типів змінних щодо ефективного використання пам’яті комп’ютера при розв’язуванні конкретної задачі

оцінює: ефективність вибору мови програмування при розв’язуванні поставленої задачі, ефективність використання пам’яті комп’ютера за рахунок коректного визначення типів змінних для розв’язування задачі

висловлює судження: щодо необхідності створення різних мов програмування, необхідності та раціональності поділу мов програмування на класи, смислу введення різних типів змінних

розв’язує: завдання по написанню макросів, створених за допомогою VBA

спостерігає: за послідовністю виконання задач на комп’ютері

використовує: : можливості середовища програмування для виконання задач на комп’ютері

дотримується правил: роботи за комп’ютером, виконання задач на комп’ютері

показує на комп’ютері: послідовність виконання задачі у середовищі програмування

1   2   3   4   5Схожі:

Програма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка iconПрограма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка
Дана програма розроблена відповідно до Типового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання...
Програма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка iconПрограма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка
Дана програма розроблена відповідно до Типового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання...
Програма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка iconПрограма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Рівень стандарту пояснювальна записка
Вступ. Програма призначена для вивчення біології на рівні стандарту у класах суспільно-гуманітарного, філологічного, художньо-естетичного,...
Програма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка iconПрограма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Академічний рівень Пояснювальна записка
Вступ. Програма призначена для навчання біології на академічному рівні у класах універсального, спортивного, математичного, фізичного,...
Програма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка iconПрограма курсу Інформатика 5 9 класи загальноосвітніх навчальних закладів Вступ
Програма «Інформатика» для 5 – 9 класів спрямована на реалізацію мети та завдань інформаційно-технологічного компонента освітньої...
Програма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка iconПрограма курсу Інформатика 5 9 класи загальноосвітніх навчальних закладів Вступ
Програма «Інформатика» для 5 – 9 класів спрямована на реалізацію мети та завдань інформаційно-технологічного компонента освітньої...
Програма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка iconПрограма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Профільний рівень Пояснювальна записка
Характеристика структури навчальної програми. Програма включає пояснювальну записку, основний зміст і державні вимоги до рівня загальноосвітньої...
Програма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка iconПрограма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка
Вступ. Навчальна програма з географії розроблена на основі положень Державного стандарту базової (основної) середньої освіти, згідно...
Програма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка iconПрограма для 5 9 класів пояснювальна записка
Мистецтво сприяє художньо-естетичному розвитку людини та стимулює готовність особистості брати участь у різних формах культурного...
Програма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка iconПрограма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка
Компетентність є особистісним утворенням, яке формується на основі здобутих знань, досвіду діяльності, вироблених ціннісних орієнтацій,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи