Теорія та практика бухгалтерського обліку та фінансової звітності в умовах євроінтеграції формулювання актуальності та цілей дослідження icon

Теорія та практика бухгалтерського обліку та фінансової звітності в умовах євроінтеграції формулювання актуальності та цілей дослідження
Скачати 104.2 Kb.
НазваТеорія та практика бухгалтерського обліку та фінансової звітності в умовах євроінтеграції формулювання актуальності та цілей дослідження
Дата конвертації06.05.2013
Розмір104.2 Kb.
ТипДокументи

Ілюхіна Наталія Петрівна, к.е.н., доцент, IluhinaNP@rambler.ru

Одеський державний економічний університет (Україна)


ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ


Формулювання актуальності та цілей дослідження. В тезах доповіді розглянуті питання теорії та практики бухгалтерського обліку, їх завдання, початок реформування бухгалтерського обліку. Розглянуто суть міжнародних стандартів, здійснення стандартизації на міжнародному рівні, впровадження МСФЗ в Україні.

Розглянутий сучасний процес реформування бухгалтерського обліку в Україні в рамках МСФЗ. Авторами викладений як позитивний, так і критичний погляд на дану проблематику. Також, запропоновані напрямки вирішення проблемних питань, пов’язаних з даним процесом.

Актуальність, перш за все, продиктована активізацією євроінтеграційних процесів в Україні, розвитком міжнародного співробітництва, участю у сфері відносин міжнародного розподілу та виробничої кооперації, залученням іноземних інвестицій в економіку України, виходом вітчизняних підприємств на міжнародні ринки.

Звичайно, щодо проблемних питань: для розвитку економіки України у світове співтовариство важливим кроком є реформування системи бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту у відповідності зі світовими стандартами. Зовнішньоекономічна діяльність промислових підприємств відіграє значну роль у розвитку економіки України, насиченні споживчого ринку товарами належної якості, просуванню товарів вітчизняних виробників на зовнішні ринки.

Але неузгодженість бухгалтерського і податкового законодавства у зовнішньоекономічній діяльності та значний розмір тонізації економіки у цій сфері, викликає багато проблем щодо реальності відображення експортно-імпортних операцій у бухгалтерському обліку і побудови ефективної системи їх контролю.

З точки зору багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених: «стандартизація спонукає гармонізацію облікової політики: системи бухгалтерського обліку і фінансової звітності різних країн, передбачає погодження ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Гармонізація положень, стандартів бухгалтерського обліку відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності необхідна шляхом розкриття інформації для користувачів фінансової звітності: працівникам, акціонерам, клієнтам, урядам, постачальникам, кредиторам, громадськості, посередницьким структурам фінансового ринку та ін.» [10, с.163],

Вирішення проблемних питань, пов’язаних з впровадженням МСФЗ в Україні в умовах євроінтеграції є ціле коло протиріч в середі науковців.

Якщо, доктор економічних наук, професор національного університету харчових технологій Н.М. Ткаченко, вважає важливим завданням у практиці бухгалтерського обліку на підприємствах України в умовах євроінтеграції є адаптація законодавства України до норм законодавства Європейського Союзу і підкреслює, що ці питання підіймались ще в 2004-2007 роках, однак тільки в сучасних умовах ця проблематика становиться найбільш актуальною та своєчасною.

Неможливо не погодитись з тим, що в Україні в умовах євроінтеграції, з метою ефективного впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності, як інструменту ринкової економіки, мають бути вирішені наступні проблемні питання:

- з метою ефективного впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності потрібно узгодити норми міжнародних стандартів з існуючими в Україні Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку [6; 7], розробити, тобто створити нормативну базу МСФЗ для України, для того, щоб не було подвійної системи фінансової звітності (як сьогодні в Україні – бухгалтерський та податковий облік). Розробити Інструкцію по переходу підприємств України на міжнародні стандарти фінансової звітності.

- загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку України привести у відповідність до міжнародних стандартів фінансової звітності з встановленням регламенту щодо застосування МСФЗ.

- Україні потрібна надійна система управління для складання фінансових звітів за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Отже, і кандидат економічних наук, доцент Севастопольського національного технічного університету Л.І. Ірха, і ст. викладач Донбаської державної машинобудівничної академії Г.Ю. Ісаншина, вважають, що удосконалення теорії і практики бухгалтерського обліку, впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності – це створення прозорої системи контролю за діяльністю суб’єктів господарювання України в умовах євроінтеграції.

Це з одного боку, з якого знаходяться й самі автори цієї статті. З другого боку, цілий ряд поважаємих авторів, які висказують доволі критичний погляд на дану проблематику, та свої думки відносно виходу з ситуації, яка склалася. Вони вважають, що «прийняття стратегії МСФЗ позбавлено практичного сенсу. Ніякої стратегії МСФЗ не існує, ніколи не існувало і в майбутньому не буде, оскільки МСФЗ створені не науковцями, а чиновниками».

Далі прихильники цієї думки стверджують, що «ми не знаємо, якими принципами керуються інвестори – самі підприємств не прикупали, - але сильно сумніваємось, що важливішим фактором при інвестуванні є спосіб відображення підприємства в бухгалтерському балансі. Інвестують-то в підприємство, а не в бухгалтерський баланс, і дивитись при інвестуванні стануть, звичайно, на підприємство, а не на папери, які навіть при використанні західних стандартів обліку можна скласти які завгодно.»

Головною думкою цієї групи авторів є ідея реформування бухгалтерського обліку не зверху, а знизу. Для того, щоб дійсно реформувати бухгалтерський облік, необхідно, щоб чиновники від бухгалтерського обліку закінчили займатися регламентуванням науки. Тоді бухгалтерський облік відродиться, з’являться незалежні розуми, будуть розроблені оригінальні бухгалтерські методики та технології. Отже, на нашу думку, така заява є більш ніж смілива.

Не менш цікава й думка доктора вищої школи економіки Праги (Чехія) Ладіслава Мейзліка, який саме й є координатором відносно адаптації національних чеських стандартів обліку до міжнародних. Він вважає, що перехід Чехії, як рівноправного члена Європейського Союзу на міжнародні стандарти виправданий, однак виражає абсолютне розуміння у відношенні такого переходу Об’єднаних штатів Америки, які з 1934 року користуються GAAР та вважають, що в сучасних кризових умовах впровадження міжнародних стандартів дуже дорогим задоволенням при сумнівних майбутніх економічних вигодах.

Можна назвати цілий ланцюжок питань, які могли б вирішитись в умовах МСФЗ, однак, деякі все ж такі назвемо:

- необхідно чітко визначитись, які підприємства зобов’язані будуть застосовувати міжнародні стандарти фінансової звітності (наприклад, компанії з консолідованими звітами), а які не зобов’язані (наприклад, малі та середні), а можливо перехід на МСФЗ обов’язків для усіх.

- необхідно розробити і на законодавчому рівні впровадити методичні рекомендації відносно застосування міжнародних стандартів фінансової звітності у співставленні з діючими національними.

Сучасні економічні умови диктують необхідність забезпечити складання більш прозорої та достовірної фінансової звітності суб’єктів господарювання, збільшити рівень довіри до неї з боку вітчизняних та зарубіжних інвесторів, а саме: забезпечити необхідний рівень деталізації показників фінансової звітності, їх співставність та взаємоузгодженість як між собою у складі різних форм, так і у взаємодії зі статистичною і управлінською звітністю.

Інтегрувати міжнародні стандарти фінансової звітності в практику вітчизняних стандартів у тих випадках, які обумовлені сучасними як економічними, так і соціальними, а також політичними факторами. Відмінності в підходах до змісту фінансових звітів значно ускладнюють аналіз інформації та прийняття рішень в умовах розвитку міжнародної торгівлі, транснаціональних корпорацій, глобалізації фінансових ринків.

Виклад основного матеріалу дослідження. Нема сумнівів, що міжнародні стандарти фінансової звітності є відправною крапкою для багатьох країн, що розвиваються, які створюють власні національні стандарти (Китай та інші країни Азії, Центральної Європи, СНД).

Практика свідчить, що прийняття та використання МСФЗ забезпечує як зменшення ризиків для кредиторів та інвесторів так і зниження витрат кожної країни на розробку власних стандартів; поглиблення міжнародної кооперації в галузі бухгалтерського обліку; відносно однозначне розуміння фінансової звітності та зростання довіри до її показників у всьому світі.

Отже, сучасні українські національні стандарти бухгалтерського обліку не відображають як усіх підходів до обліку, моделей оцінки статей фінансової звітності, вимог до розкриття інформації, всіх пояснень, які містять МСФЗ, а також всіх змін міжнародних стандартів.

При цьому додатковою проблемою є виконання вимог положень бухгалтерського обліку більшістю підприємств не в повному обсязі, а також стремління бухгалтерів застосувати у фінансовому обліку підходи податкового законодавства з метою скорочення різниць між фінансовим та податковим обліком.

МСФЗ в Україні застосовують підприємства, чиї інвестори зацікавлені у її складанні, а також компанії, які бажають отримати кредит в банках, які вимагають складання звітності згідно МСФЗ, або бажають вийти на міжнародні фондові ринки.

Однак, бухгалтерів, які не тільки володіють міжнародними стандартами, а ще й мають сертифікат-підтвердження, - небагато, тому підприємства вимушені навчати працівників за свій рахунок або залучати консультантів. Підготовка кваліфікованих спеціалістів в галузі МСФЗ сьогодні є одним з актуальних направлень реформи системи обліку та звітності в Україні.

Тем не менш, деякі підприємства вже працюють в рамках МСФЗ, особливо ті суб’єкти, які мають державну частку майна або бюджетних коштів. В українській практиці згідно п.9 розділ ІІ П(С)БО 27 [9] необоротні активи та група вибуття, що утримується для продажу, відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності на дату балансу по найменшій з двох величин – балансової вартості або чистій вартості реалізації. Але проблема складається в тому, що стандарт не дає чітких вказівок відносно ситуації, коли вже на дату признання об’єкту, що утримується для продажу, його балансова вартість більша за чисту вартість реалізації. І тут, не можна не погодитись з І. Чалим [11, с. 64], звернутися за роз’ясненнями до міжнародної практики МСФЗ 5, де п 1 та 15 дозволяють класифікувати ці фонди для подальшого продажу та визначити їх оцінку по найменшій величині, яка потрібна виконуватись як на дату класифікації активів, так і на дату балансу. Таким чином, бачимо, що процес інтегрування вже почався. Але, на нашу думку, для подальшого поглибленого застосування міжнародних стандартів українськими компаніями необхідна обґрунтована та кваліфікована законодавча, кадрова та фінансова підтримка з боку самої держави.

Виникає питання: чи є сенс витрачати на таке запровадження великі гроші, а саме близько трьох мільйонів гривень, згідно Розпорядженню КМУ від 24.10.2007р. №911-р., і це тільки на адаптацію до міжнародних стандартів, якщо на сьогоднішній день Україна має багатоміліардний дефіцит бюджету?

Відповідь знаходиться на поверхні: до тих пір, доки якість звітів суб’єктів господарювання не дозволить давати глибокі всебічні та об’єктивні оцінки їх економічному стану, ми не будемо цікаві іноземним інвесторам у відношенні справжнього ступеню фінансової стійкості, надійності активів та дійсного розміру зобов’язань, величини реальних капіталів та обсягів доходів та витрат, а також реального рівня прибутку.

Отже, є й проблемні питання в застосуванні міжнародних стандартів фінансової звітності:

 • по-перше, непрозорі шляхи спрощення процедури ведення обліку і складання форм фінансової звітності для окремої категорії суб’єктів малого підприємництва, зокрема,надання права таким суб’єктам застосувати форму обліку, яка не передбачає застосування подвійного запису та встановлення спрощеного порядку бухгалтерського обліку в малих підприємствах без застосування подвійного запису;

 • по-друге, необхідність забезпечення ведення обліку на єдиних методологічних засадах усіма суб’єктами господарювання шляхом застосування єдиного плану рахунків та визначення загальної номенклатури статей фінансової звітності та порядку їх групування з надання права суб’єктам господарювання формувати фінансову звітність виходячи з особливостей господарської діяльності та максимального розкриття інформації;

 • по-третє, створення нормативно-правової бази з питань обліку для малого бізнесу тощо.

 • і, нарешті, у випадках збоїв та викривлення суто ринкових показників-індикаторів (наприклад, різкі коливання цін на енергоносії або курси цінних паперів) МСФЗ інформаційно не взаємодіють з бухгалтерськими оцінками активів, зобов’язань, капіталу, доходів, витрат та фінансових результатів, які отримані на підставі документального підтвердження про фактичне укладання господарської операції. Це також є підставою для подальшого розглядання цих проблем.

Висновки. Підбиваючи підсумки, можна зробити висновки про те, що система МСФЗ сьогодні не є досконалим та надійним інформаційним джерелом для об’єктивного відображення економічного стану суб’єктів господарювання.

У цьому зв’язку, виникає необхідність вирішення цілого ряду проблемних питань у напрямку розвитку прозорості обліку і формування показників фінансової звітності.

Рядом вчених висловлюється думка про те, що реформування бухгалтерського обліку можлива не зверху, а знизу. Для того, щоб дійсно реформувати бухгалтерський облік та фінансову звітність, необхідно щоб чиновники від бухгалтерського обліку припинили займатися реформуванням науки. Тоді вітчизняний бухгалтерський облік відновиться: з’являться незалежні думки, будуть розроблені оригінальні бухгалтерські методики та технології. На сьогоднішній день наука розвивається силами діячів, а не численних тих, які діють на свій страх та ризик ентузіастів.

На наш погляд, у нинішніх кризових умовах, слід чекати нових суттєвих змін в практиці міжнародних стандартів, як в країнах Європейського Союзу, так і в національних стандартах України, що пов’язано, насамперед з відновленням економічних відносин між цими країнами та путями виходу з кризового становища.

^

Список використаної літератури

 1. Розпорядження Кабінету міністрів України «Про схвалення Стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні». – C.1-6.

 2. Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу». – С.1-10.

 3. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств». – С.1-76.

 4. Регулювання у сфері бухгалтерського обліку та аудиту в ЄС та перспективи адаптації законодавства України: порівняльно-правове дослідження. Центр європейського та порівняльного права. С. Голов (наук.ред.). – К.: Арт-медіа, 2005. – 584 с.

 5. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності: досвід та перспективи впровадження в країнах з перехідною економікою: Міжнар.наук.-практ.конф. – Дніпропетровськ: Вид-во «ІМА-прес». – 2007. – 204 с.

 6. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х.: Фактор, 2008. – 1008 с.

 7. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». – С.1-5.

 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». – С.1-4.

 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, які утримуються для продажу, та припинена діяльність». – С.1-2.

 10. Білик М.Д. Фінансовий аналіз/М.Д. Білик, О.В. Павловська, Н.М. Притуляк, Н.Ю. Невмержицька. – К.: Вид-во КНЕУ, 2007. – 588 с.

 11. Чалий І. «Продаж основних засобів: як облік залежить від намірів» // Бухгалтерія. – 2008. – №37. – С. 63-65.Схожі:

Теорія та практика бухгалтерського обліку та фінансової звітності в умовах євроінтеграції формулювання актуальності та цілей дослідження iconРозвиток фінансової та банківської системи україни формулювання актуальності та цілей дослідження
Формулювання актуальності та цілей дослідження. Результати даного дослiдження дають змогу зробити висновки, які характеризуються...
Теорія та практика бухгалтерського обліку та фінансової звітності в умовах євроінтеграції формулювання актуальності та цілей дослідження iconПідходи до трактування сутності управлінського обліку формулювання актуальності та цілей дослідження
Але, на сьогодні в навчальних планах, підручниках та посібниках з бухгалтерського обліку спостерігається тенденція виділення окремих...
Теорія та практика бухгалтерського обліку та фінансової звітності в умовах євроінтеграції формулювання актуальності та цілей дослідження iconПроблеми аналізу фінансової звітності зовнішніми користувачами та можливості їх вирішення формулювання актуальності та цілей дослідження
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського
Теорія та практика бухгалтерського обліку та фінансової звітності в умовах євроінтеграції формулювання актуальності та цілей дослідження iconСучасний стан та перспективні напрями адаптації законодавства україни у сфері бухгалтерського обліку в контексті євроінтеграції формулювання актуальності та цілей дослідження
Естицях, зростання кількості підприємств, які здійснюють експортно-імпортну діяльність, всі ці фактори призводять до розширення інтеграційних...
Теорія та практика бухгалтерського обліку та фінансової звітності в умовах євроінтеграції формулювання актуальності та цілей дослідження iconМісце та роль обліку в управлінні економічною діяльністю бюджетних установ та організацій формулювання актуальності та цілей дослідження
Будь-якого підприємства незалежно від форми власності і виду діяльності є правильно організований бухгалтерський облік. Для раціональної...
Теорія та практика бухгалтерського обліку та фінансової звітності в умовах євроінтеграції формулювання актуальності та цілей дослідження iconФормулювання актуальності та цілей дослідження
Бухгалтерські інформаційні моделі нематеріальних активів: існуюча практика та деякі пропозиції
Теорія та практика бухгалтерського обліку та фінансової звітності в умовах євроінтеграції формулювання актуальності та цілей дослідження iconФормулювання актуальності та цілей дослідження
Необхідність вирішення цих проб­лем складає прагматичні аргументи на користь актуальності теми дослідження
Теорія та практика бухгалтерського обліку та фінансової звітності в умовах євроінтеграції формулювання актуальності та цілей дослідження iconМарухненко Артем Миколайович
Формулювання актуальності та цілей дослідження. Мета та цілі роботи полягає в аналізі інноваційних процесів в умовах глобалізації...
Теорія та практика бухгалтерського обліку та фінансової звітності в умовах євроінтеграції формулювання актуальності та цілей дослідження iconАналіз змін обліку основних засобів в податковому законодавстві формулювання цілей та актуальності роботи
Формулювання цілей та актуальності роботи. Метою роботи є аналіз змін, які відбулися в податковому обліку основних засобів з прийняттям...
Теорія та практика бухгалтерського обліку та фінансової звітності в умовах євроінтеграції формулювання актуальності та цілей дослідження iconФормування системи управління інноваційним розвитком вітчизняних підприємств в умовах глобалізації формулювання актуальності та цілей дослідження
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Україна)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи