Резолюція серпневої конференції педагогічних працівників відділу освіти виконавчого комітету Славутицької міської ради icon

Резолюція серпневої конференції педагогічних працівників відділу освіти виконавчого комітету Славутицької міської ради
Скачати 85.43 Kb.
НазваРезолюція серпневої конференції педагогічних працівників відділу освіти виконавчого комітету Славутицької міської ради
Дата конвертації31.12.2012
Розмір85.43 Kb.
ТипДокументи

Резолюція серпневої конференції педагогічних працівників

відділу освіти виконавчого комітету Славутицької міської ради


Заслухавши і обговоривши результати діяльності закладів освіти міста у 2011-2012 навчальному році, з метою визначення стратегічних завдань на 2012-2013 навчальний рік, серпнева конференція педагогічних працівників відділу освіти виконавчого комітету Славутицької міської ради


Р Е К О М Е Н Д У Є :


 1. З метою поліпшення якості дошкільної освіти, створення умов для збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини, виховання любові до рідного краю, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, свідомого ставлення до себе, оточення та навколишнього природного середовища, формування особистості дитини дошкільного віку, розвитку її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду:

  1. Забезпечити виконання рішення І Всеукраїнського з’їзду працівників дошкільної освіти та основних завдань у галузі дошкільної освіти, визначених Державною цільовою соціальною програмою розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №629.

  2. Узагальнювати та популяризувати кращий досвід діяльності дошкільних навчальних закладів міста.

  3. Активізувати впровадження сучасних освітніх технологій дошкільної освіти.

  4. Продовжити науково-методичне забезпечення дошкільної освіти на основі впровадження та використання ІКТ та створення умов для їх використання у системі дошкільної освіти.

  5. Здійснювати системний моніторинг якості дошкільної освіти.

  6. Оновити зміст психолого-педагогічної, методичної, практичної підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників сфери дошкільної освіти в контексті вимог програм «Дитина», «Дитина в дошкільні роки», «Я у світі» та «Впевнений старт».

  7. Продовжити дослідно-експериментальну роботу у галузі дошкільної освіти з проблеми сприяння розвитку особистості дитини дошкільного віку.

  8. Створити банк даних інноваційних технологій та методик підвищення ефективності роботи дошкільного навчального закладу з батьками.

  9. Створити електронний банк даних щодо використання варіативних форм здобуття дошкільної освіти та повних текстів програм гуртків та студій для дітей дошкільного віку.

  10. Запровадити проведення майстер-класів із залученням педагогів та батьків, які забезпечують належний фізичний, соціально - моральний, художньо – естетичний розвиток дітей дошкільного віку.
 1. З метою якісного запровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, забезпечення всебічного розвитку та виховання особистості через формування в учнів бажання і вміння вчитися, повноцінних мовленнєвих, читацьких, обчислювальних умінь і навичок, здорового способу життя; сприяння набуттю учнями початкових класів достатнього особистого досвіду самовираження, спілкування і співпраці у різних видах діяльності:

  1. Забезпечити виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.05.2011 № 436 щодо проведення Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику».

  2. Здійснювати заходи щодо впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти.

  3. Узагальнити та популяризувати кращий досвід забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти; реалізації особистісно орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів.

  4. Створити банк даних інноваційних технологій та методик формування ключових компетентностей учнів початкових класів; забезпечення екологічної спрямованості освіти; впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів; сприяння соціалізації особистості молодшого школяра.

 2. З метою створення оптимальних умов для розвитку особистості та самореалізації учасників навчально-виховного процесу на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів та підвищення якості і результативності загальної середньої освіти у навчальних закладах міста:

  1. Забезпечити поступовий перехід на новий Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти в частині базової загальної середньої освіти з 1 вересня 2013 р., в частині повної загальної середньої освіти — з 1 вересня 2018 року.

  2. Забезпечити виконання заходів Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року, затвердженої Кабінетом Міністрів України 13.04.2011 за №561.

  3. Забезпечити подальший психолого-педагогічний та науково-методичний супровід функціонування профільного навчання. Раціонально використовувати варіативну частину робочих навчальних планів з урахуванням вимог допрофільної підготовки учнів 8-9 класів за принципом поглибленого вивчення окремих предметів, запровадження курсів за вибором, факультативів різного профільного спрямування.

  4. Об’єднати зусилля навчальних закладів, культурних закладів і установ, сім’ї, різних соціальних інституцій і громадських організацій міста у створенні оптимальних умов для розвитку та творчої реалізації обдарованих дітей.

  5. Забезпечувати рівний доступ до якісної освіти дітям з особливостями психофізичного розвитку за спеціальними програмами;

  6. Здійснювати виховний процес в дусі відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих як до найвищої цінності, формування в учнів свідомої мотивації здорового способу життя шляхом системного запровадження здоров’язберігаючих технологій.

  7. Орієнтувати роботу працівників психологічної служби на соціально-психологічну профілактику негативних явищ в учнівському середовищі, превентивну основу, профілактику девіантної і ризикованої поведінки підлітків.

 3. ^ З метою підвищення ефективності впровадження у навчально-виховний процес закладів освіти інформаційно-комунікаційних технологій:

  1. Забезпечити виконання Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року.

  2. Сприяти ефективному входженню всіх загальноосвітніх навчальних закладів міста до єдиного освітнього середовища з метою інформаційної інтеграції освітніх ресурсів, забезпечення інформаційної безпеки та централізованого фільтрування несумісного з навчальним процесом контенту.

  3. Забезпечити підготовку та підвищення кваліфікації педагогічних працівників у сфері впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес.

  4. Забезпечити стовідсоткове володіння інформаційно-комунікаційними технологіями усіма педагогічними працівниками.

  5. Вивчити та розпочати створення системи дистанційного навчання дітей з обмеженими можливостями та дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні.

  6. Забезпечити створення веб-сайтів у всіх дошкільних навчальних закладах.

  7. Забезпечити наповнюваність сайтів закладів інформацією про кращі освітянські надбанння.

 4. З метою оцінки якості освітніх послуг, що надаються закладами системи загальної середньої освіти міста:

  1. Розглядати моніторинг як системну процедуру, яка дозволяє досліджувати чинники, що сприяють вибору шляхів подальшого вдосконалення та розвитку освітньої сфери, забезпечення рівного доступу до якісної освіти всіх учасників навчально-виховного процесу.

  2. На засіданнях методичних об’єднань учителів-предметників та практичних психологів, керівників навчальних закладів актуалізувати розгляд питань щодо методики оцінювання знань учнів, застосування діагностичних вимірювань, дотримання вчителями професійної етики в процесі оцінювання.

  3. Продовжити удосконалювати систему моніторингу якості освіти на кожному управлінському рівні.

 5. З метою удосконалення виховного процесу у закладах освіти міста, створення необхідних умов для розвитку творчого потенціалу особистості, стимулювання ініціативності та життєвої активності дитини; виховання на засадах загальнолюдських і національних цінностей; сприяння піднесенню на якісно новий рівень роботи педагогічних колективів з батьками вихованців:

  1. Здійснювати виховний процес відповідно до Основних орієнтирів виховання 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, Кодексу етики, честі, порядності, добросовісного та ефективного управління Славутицької територіальної громади та Статуту територіальної громади м. Славутича.

  2. Забезпечити подальший розвиток діяльності органів учнівського самоврядування в цілому та наступність у роботі самоврядної організації «Світлячки Славутича», дитячого самоврядного об'єднання «Веселка», молодіжної ради «Майбутнє Славутича».

  3. Будувати профілактичну роботу у закладах освіти на основі відмови від методологічної ортодоксальності з використанням новітніх гуманістичних психолого-педагогічних технологій.

  4. Спрямувати роботу педагогів закладів на розробку авторських програм виховної роботи. Поповнювати електронний банк даних повних текстів зазначених програм.

  5. Створити при навчальних закла­дах просвітницькі центри для популяри­зації знань з родинної педагогіки, досвіду взаємозв'язку сім'ї і школи, виховання громадянського становлення особистості, формування здорового способу життя.

  6. Запровадити дистанційне навчання батьківської громади з актуальних психолого-педагогічних питань, використовуючи міські інтернет-ресурси

 6. З метою модернізації системи позашкільної та професійно-технічної освіти міста:

  1. Забезпечити у загальноосвітніх навчальних закладах та Палаці дитячої та юнацької творчості подальший розвиток мережі гуртків, творчих об’єднань, секцій за основними напрямами позашкільної освіти для максимального охоплення дітей та учнівської молоді позашкільною освітою з урахуванням їхніх потреб, здібностей, нахилів та з метою реалізації державної політики у сфері позашкільної освіти.

  2. Забезпечити належний рівень профорієнтаційної роботи, зокрема, популяризацію в молодіжному середовищі робітничих професій, зорієнтовуючи учнівську молодь на свідомий вибір професій, враховуючи тенденції розвитку суспільства.

 7. ^ З метою модернізації кадрової політики у місті:

  1. Привести роботу щодо атестації педагогічних працівників у відповідність до Типового положення про атестацію педагогічних працівників зі змінами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12. 2011 № 1473, враховуючи нові вимоги до кваліфікації вчителя, його професійного рівня.

  2. Забезпечити належне методичне супроводження навчально-виховної та самоосвітньої діяльності педагогічних працівників з метою розвитку їхніх професійних компетентностей у міжатестаційний період.

  3. Забезпечити єдині підходи до застосування атестаційними комісіями різних рівнів загальноприйнятих параметрів і критеріїв оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників з метою підвищення об’єктивності атестації.

  4. Оптимізувати вивчення, узагальнення та популяризацію перспективного педагогічного досвіду творчопрацюючих педагогічних працівників, які претендують на присвоєння вищої кваліфікаційної категорії та педагогічних звань.

 8. З метою підвищення якості роботи методичних служб міста щодо реалізації основних напрямів державної політики в галузі освіти, соціального замовлення, професійних та особистісних запитів усіх учасників навчально-виховного процесу:

  1. Забезпечити у 2013-2017 навчальних роках роботу педагогічного колективу міста над науково-методичною проблемою з теми «Створення оптимальних умов для розвитку особистості та самореалізації учасників навчально-виховного процесу на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів»

  2. Систематично прогнозувати результати розвитку системи дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти в місті.

  3. Забезпечити методичний та організаційний супровід реалізації основних заходів Державних та регіональних освітніх програм.

  4. Створювати належні умови для неперервного професійного зростання педагогічних працівників міста.

  5. Активізувати залучення педагогічних працівників міста до діяльності міських методичних та інших творчих об’єднань у дослідженні актуальних психолого-педагогічних проблем.

  6. Узагальнити кращий досвід організаційного та науково-методичного супроводу організації профільного навчання.

  7. Запровадити чітку систему допомоги педагогам у визначенні власних освітніх цілей і професійних потреб, складанні індивідуальних освітньо-професійних програм.

  8. Модернізувати заходи щодо професійно-педагогічної адаптації молодих фахівців, їх професійного становлення і зростання.


10. Прийняти та винести на розгляд сесії Славутицької міської ради Комплексно-цільову програму розвитку освіти міста Славутича на період 2013-2017 роки.Схожі:

Резолюція серпневої конференції педагогічних працівників відділу освіти виконавчого комітету Славутицької міської ради iconРезолюція конференції педагогічних працівників відділу освіти виконавчого комітету Славутицької міської ради від 29 серпня 2013 року
Заслухавши й обговоривши результати діяльності закладів освіти міста у 2012-2013 навчальному році, з метою визначення стратегічних...
Резолюція серпневої конференції педагогічних працівників відділу освіти виконавчого комітету Славутицької міської ради iconВідділ освіти виконавчого комітету Славутицької міської ради Міський методичний центр відділу освіти виконавчого комітету Славутицької міської ради
Славутич – погляд у майбутнє [Текст]: програма першої науково-практичної конференції учнів 8-11 класів / [відп за вип. А. О. Старовойтова].—...
Резолюція серпневої конференції педагогічних працівників відділу освіти виконавчого комітету Славутицької міської ради iconПлан роботи міського методичного центру відділу освіти виконавчого комітету Славутицької міської ради на червень 2013 року
Підготовка друкованих і електронних видань навчально-методичного змісту до міської серпневої конференції та фахових секційних засідань...
Резолюція серпневої конференції педагогічних працівників відділу освіти виконавчого комітету Славутицької міської ради iconРозпорядження відділу освіти виконавчого комітету Славутицької міської ради №01-09/1614 від 03. 12. 2013 Список переможців міського етапу Всеукраїнського літературного конкурсу «Розкрилля душі» №
Додаток до розпорядження відділу освіти виконавчого комітету Славутицької міської ради
Резолюція серпневої конференції педагогічних працівників відділу освіти виконавчого комітету Славутицької міської ради iconПлан роботи міського методичного центру відділу освіти виконавчого комітету Славутицької міської ради на січень 2013 року
Засідання міських методичних об'єднань педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів
Резолюція серпневої конференції педагогічних працівників відділу освіти виконавчого комітету Славутицької міської ради iconПлан роботи міського методичного центру відділу освіти виконавчого комітету Славутицької міської ради на січень 2013 року
Засідання міських методичних об'єднань педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів
Резолюція серпневої конференції педагогічних працівників відділу освіти виконавчого комітету Славутицької міської ради iconПроект Ухвала міської серпневої конференції педагогічних працівників
Заслухавши та обговоривши доповідь начальника відділу освіти виконкому Острозької міської ради Л. Кухарук «Про підсумки розвитку...
Резолюція серпневої конференції педагогічних працівників відділу освіти виконавчого комітету Славутицької міської ради iconГотуємо публікації для сайту міського методичного центру відділу освіти виконавчого комітету Славутицької міської ради: поради Витончене підкорення професійних вершин
Старовойтова А. О., завідуюча міського методичного центру відділу освіти виконавчого комітету Славутицької міської ради
Резолюція серпневої конференції педагогічних працівників відділу освіти виконавчого комітету Славутицької міської ради iconВідділ освіти виконавчого комітету Славутицької міської ради Міський методичний центр Інформаційно-методичний вісник
Текст]: спеціалізоване педагогічне видання відділу освіти та міського методичного центру виконавчого комітету Славутицької міської...
Резолюція серпневої конференції педагогічних працівників відділу освіти виконавчого комітету Славутицької міської ради iconПлан роботи міського методичного центру відділу освіти виконавчого комітету Славутицької міської ради на червень 2013 року
Навчання педагогічних працівників за програмою міжнародного україно-польського освітнього проекту «Лідери освітніх ініціатив»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи