Положення про атестацію бібліотечних працівників навчальних закладів м. Славутича (зі змінами та доповненнями відповідно до наказу відділу освіти від 19. 11. 2007 року №180) загальні положення icon

Положення про атестацію бібліотечних працівників навчальних закладів м. Славутича (зі змінами та доповненнями відповідно до наказу відділу освіти від 19. 11. 2007 року №180) загальні положення
Скачати 293.59 Kb.
НазваПоложення про атестацію бібліотечних працівників навчальних закладів м. Славутича (зі змінами та доповненнями відповідно до наказу відділу освіти від 19. 11. 2007 року №180) загальні положення
Дата конвертації02.01.2013
Розмір293.59 Kb.
ТипПоложення

СЛАВУТИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ

МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР


СХВАЛЕНО засіданням науково – методичної ради КОІПОПК протокол № 39 від 15.04.2004 р


ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ БІБЛІОТЕЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ м. СЛАВУТИЧА

(зі змінами та доповненнями відповідно до наказу відділу освіти

від 19.11.2007 року №180)

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

1.1.Атестація бібліотечних працівників – це визначення відповідності посаді, яку вони займають, чи на яку претендують, рівню кваліфікації, залежно від якого та стажу бібліотечної роботи їм встановлюється відповідний посадовий оклад (ставка заробітної плати) в межах схеми посадових окладів.

 

1.2. Атестація проводиться з метою: - активізації творчої професійної діяльності; - стимулювання росту кваліфікації, професіоналізму, ефективності і результативності праці; - диференціації оплати праці, підвищення заробітної плати відповідно до якості і результатів роботи.

1.3.Завдання атестації: - оцінка професійної кваліфікації і ділових якостей працівника на основі об’єктивних, обґрунтованих критеріїв, виходячи з результатів його роботи; - цілеспрямоване неперервне підвищення професіонального рівня бібліотекарів, встановлення відповідності між якістю і оплатою праці; - забезпечення соціального захисту компетентної бібліотечної праці; - концентрація діяльності бібліотек на вирішенні важливих завдань педагогічних колективів загальноосвітніх закладів.

 

1.4.Основними критеріями при проведенні атестації є показники кваліфікації, професіоналізму, результативності.

 

1.5.Атестація базується на принципах демократизму, загальності, всебічності, систематичності, колегіальності, доступності та гласності, безперервної освіти і самовдосконалення, морального і матеріального заохочення, що забезпечують об'єктивне, гуманне, доброзичливе ставлення до бібліотечних працівників.

 

1.6.Атестація здійснюється на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації, професійної майстерності, продуктивності і якості діяльності та результатів кваліфікаційних випробувань бібліотечного працівника.

 

1.7.Нормативною основою для проведення атестації є дане положення, яке укладено у відповідності зі ст. 54 Закону України "Про освіту", ст.19, ст.27 Закону України "Про загальну середню освіту", "Положенням про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу" затвердженим наказом Міносвіти і науки України від 14.05.99 за № 139, наказом Міністерства культури і туризму України від 18 жовтня 2005 року № 745 “Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки”, наказом Міністерства культури і туризму України від 16.07.2007 року № 44 “Про затвердження Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури”, інструктивно-методичним листом Міністерства освіти України від 09 грудня 1993 року № 13/3-5.547.

 

^ 2. БІБЛІОТЕЧНІ ПРАЦІВНИКИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ АТЕСТАЦІЇ

 

 2.1. Атестації на відповідність посаді, яку вони займають або на яку претендують, підлягають бібліотечні працівники закладів та установ освіти: шкіл, ліцеїв, гімназій, дитячих будинків, шкіл-інтернатів, позашкільних закладів, ПТУ, розміщених на території міста і мають стаж роботи в бібліотеці не менше 1 року.

 

2.2. Атестації не підлягають: - працівники, які працюють на посаді, яка підлягає атестації, менше ніж один рік; - молоді спеціалісти в період строку обов'язкової роботи за розподілом після закінчення навчальних закладів;

 

2.3. Працівники, які працюють за сумісництвом або на умовах строкового трудового договору та вагітні жінки проходять атестацію за власним бажанням.

 

2.4. Жінки, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, а також інші особи, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною, проходять атестацію не раніше, ніж через рік після їх виходу на роботу.

 

2.5.Завідувачі бібліотек навчальних закладів, працюючі пенсіонери атестуються на загальних підставах.

 

2.6.Як виняток, в окремих випадках працівник, який не має необхідного стажу роботи і рівня освіти, закладених в кваліфікаційних характеристиках, може претендувати на будь-яку посаду і одержати її за умови успішного проходження атестації та кваліфікаційних випробувань.

 

2.7.Бібліотечні працівники, які мають педагогічне навантаження не за фахом бібліотекаря, атестуються двічі: як бібліотекарі і як педагогічні працівники з того предмету, який викладають відповідно до “Типового положення про атестацію педагогічних працівників України”(з доповненнями і змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти України № 419 від 01.12.98 р.)

 

^ 3. ВИДИ АТЕСТАЦІЇ ТА ЇЇ ПЕРІОДИЧНІСТЬ

 

3.1. Атестація бібліотечних працівників поділяється на чергову та позачергову.

 

3.2.Чергова атестація проводиться один раз на п’ять років, згідно з графіком, складеним безпосередньо у навчальному закладі.

 

3.3.Для новопризначених бібліотечних працівників, які не проходили атестацію на попередньому місці роботи (як бібліотекарі), атестація проводиться через один рік після прийняття на роботу.

 

3.4.Позачергова атестація проводиться не раніше як через рік з дня видання керівником навчального закладу, органом державного управління освітою відповідного наказу за підсумками атестації після попередньої атестації для осіб, які: - виявили бажання підвищити раніше встановлений їм посадовий оклад (ставку заробітної плати), за наявності аргументованого подання керівника навчального закладу, або методиста з бібліотечних фондів відділу освіти; - підвищили свій фаховий і кваліфікаційний рівень; - повинні пройти повторну атестацію після прийняття рішення попередньою атестаційною комісією про відповідність займаній посаді за умови виконання рекомендацій щодо підвищення кваліфікації певного фахового напряму.

 

3.5.Атестація бібліотечних працівників передбачає попереднє (не рідше одного разу на п’ять років) підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, акредитованих в установленому порядку на здійснення підвищення кваліфікації.

 

^  4. СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ, ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ АТЕСТАЦІЙНИХ КОМІСІЙ

 

4.1.Атестація бібліотечних працівників у навчальних закладах проводиться у терміни, визначені для атестації педагогічних працівників.

 

4.2. Строки, графік проведення атестації, форми атестації та кваліфікаційних випробувань, обговорюються з відповідним профспілковим органом і доводяться до відома працівників, які підлягають атестації, не пізніше ніж за місяць до її початку.

 

4.3.Атестація бібліотечних працівників проводиться атестаційною комісією, яка створюється у навчальному закладі та при міському відділі освіти для атестації педагогічних працівників.

 

4.4.Для компетентного здійснення своїх повноважень щодо атестації бібліотечних працівників до складу атестаційних комісій навчальних закладів та міської атестаційної комісії залучається методист методичного центру з бібліотечних фондів. При міському відділі освіти може створюється експертна група із числа провідних фахівців бібліотечної галузі міста.

 

4.5.Члени атестаційної комісії проходять атестацію в цій же комісії на загальних підставах. В цьому випадку член атестаційної комісії, який атестується, не бере участі у голосуванні.

 

4.6.Атестація бібліотекарів на відповідність посаді ”провідного бібліотекаря”, бібліотекарів, що претендують на встановлення відповідності посаді, яка не відповідає вимогам кваліфікаційних характеристик і рівню освіти, а також завідувачів бібліотек проводиться міською атестаційною комісією.

 

^ 5. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ПОСАД БІБЛІОТЕЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 

 5.1. За наслідками атестації визначається відповідність бібліотечних працівників займаній посаді. Для бібліотек навчальних закладів, які є їх структурними підрозділами встановлені такі посади бібліотечних працівників: “провідний бібліотекар”, “бібліотекар І категорії”, “бібліотекар ІІ категорії”, “бібліотекар (без категорії) ”( Додаток № 1)

 

5.2.Діапазон посадового окладу (ставки заробітної плати) для завідувача бібліотеки навчального закладу: від "бібліотекар першої категорії" до "провідний бібліотекар".

 

5.3 Діапазон посадового окладу (ставки заробітної плати) для бібліотекарів: від "біблі­отекар(без категорії)" до "провідний бібліо­текар".

 

5.4.При визначенні відповідності займаній посаді та встановленні посадового окладу враховуються відзнаки і нагороди, рівень моральних якостей, загальної культури бібліотечного працівника, володіння державною мовою відповідно до Конституції України (стаття 10).

 

5.5.При контрактній системі прийому та звільнення працівників керівник відповідного навчального закладу має право на оплату працівника відповідно до чинного законодавства.

 

^ VІ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ

 

 6.1. Підставою для атестації є особиста заява працівника із зазначенням посади, яку він займає, чи на яку претендує, з обґрунтуванням.

 

6.2 .Атестація проводиться протягом року на основі узагальнення результатів роботи бібліотекарів, експертної оцінки рівня їх кваліфі­кації, професійної компетентності, продуктивності і якості бібліо­течної діяльності та результатів кваліфікаційних випробувань.

 

6.3.Кваліфікаційні випробування можуть проводитись у формі співбесі­ди, екзамену, тестування тощо.

 

6.4.Завдання для кваліфікаційних випробувань розробляються міським методичним центром і затверджуються у встановленому порядку.

 

 6.5.Кваліфікаційні випробування проводять експертні групи, що створюються методичним центром відділу освіти.

 

6.6.Від кваліфікаційних випробувань можуть бути звільнені бібліотека­рі, що стали переможцями фахових конкурсів, мають публікації, авторські розробки (проекти, програми, посібники тощо).

 

6.7.Результати кваліфікаційних випробувань оформляються протоколом, який передається до атестаційної комісії не пізніше ніж за два тижні до початку атестації. (Додаток 3).

 

6.8.Можуть атестуватися протокольно завідувачі бібліотек, які стали переможцями Всеукраїнських фахових та інших творчих конкурсів для бібліотек навчальних закладів.

 

6.9.Оцінка рівня професійної діяльності завідувача бібліотеки здійснюється шляхом аналізу всіх сторін діяльності шкільної бібліотеки.

 

6.10. При визначенні рівня кваліфікаційних вимог до бібліотечних пра­цівників необхідно керуватися кваліфікаційними характеристиками посад, посадовими обов'язками бібліотекарів загальноосвітніх закла­дів (Додаток № 2). При атестації враховується: - якісне виконання посадових обов’язків; - результативність інформаційно-бібліотечної підтримки навчально-виховного процесу; - активність у роботі методичного об'єднання бібліотекарів; - своєчасність проходження курсової перепідготовки в інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів; - громадська активність бібліотекаря; - взаємовідносини з колективом і читачами бібліотеки.

 

6.11.Форми проведення атестації визначаються на місцях і можуть бути різноманітними: атестація на робочому місці, виробничий діалог, творчий звіт і т.д., але з обов'язковим поданням таких документів:

1) заява;

2) подання;

3) атестаційний лист;

4) характеристика;

5) паспорт бібліотеки загальноосвітнього закладу;

6) звіт про роботу за минулий рік; 7

) план роботи на поточний рік;

8) відгуки про роботу бібліотекаря від адміністрації навчального закладу і методичного об'єднання шкільних бібліотекарів; 9) розробки найбільш цікавих заходів, бібліотечних занять та ін­ших авторських творчих робіт.

 

Документ № 2 подається до міської атестаційної комісії.

Документи за № 5, 6, 7 подаються на атестацію завідувачів біб­ліотек.

 

6.12. Працівники, що претендують на кваліфікаційну категорію, яка не відповідає вимогам кваліфікаційних характеристик і рівню освіти, в заяві та поданні особливо відображають аргументацію виключного права претендувати на ці посади. Обгрунтування заяви пра­цівника повинне підтверджуватись рішенням шкільної атестаційної комісії або відгуком методичного центру.

 

^  7. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ АТЕСТАЦІЙНОЮ КОМІСІЄЮ

 

7.1.На кожного працівника, який підлягає атестації, готується в двох примірниках атестаційний лист (додаток № 4).

 

 7.2. Керівником навчального закладу на працівника, який підлягає атестації, складається характеристика, де дається всебічна і об'єктивна оцінка результатів його праці з урахуванням функціональних обов'язків, досвіду роботи, професійної компетентності, а також висловлюються необхідні рекомендації щодо підвищення ефективності його роботи. Характеристика підписується керівником навчального закладу.

 

7.3.Характеристика на працівника і атестаційний лист з результатами останньої атестації подаються до атестаційної комісії.

 

7.4.Працівник, який атестується, повинен бути ознайомлений з своєю характеристикою (під розписку), але не пізніше, ніж за один тиждень до початку атестації, при цьому він може висловити згоду чи незгоду зі змістом характеристики.

 

7.5.Працівник може, також, подати до атестаційної комісії документи, що засвідчують зростання його фахового і кваліфікаційного рівня (посвідчення, диплом тощо).

 

7.6.Атестаційна комісія на засіданні розглядає подані їй матеріали і заслуховує повідомлення куратора бібліотеки (у випадку атестації завідувача бібліотеки) або завідувача бібліотеки про роботу працівника, який атестується, а також заслуховує самого працівника. У разі відсутності працівника на засіданні атестаційної комісії без поважних причин комісія має право провести атестацію без нього.

 

7.7.В обов'язковому порядку по кожному працівнику, який атестується, ведеться протокол засідання атестаційної комісії (додаток № 5).

 

7.8.Атестаційна комісія на підставі всіх даних, за наявності 2/3 її членів, таємним або відкритим голосуванням ( за визначенням комісії перед початком роботи) дає одну із таких оцінок професійної кваліфікації і ділових якостей працівника: - відповідає займаній посаді; - відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік; - не відповідає займаній посаді;

 

7.9.У голосуванні беруть участь лише члени атестаційної комісії, які присутні на засіданні.

 

7.10. Для проведення таємного голосування на засіданні атестаційної комісії більшістю голосів обирається лічильна комісія (3 - 4 чоловіки) серед членів атестаційної комісії. Голосування проводиться бюлетенями (додаток № 6). Результати голосування визначаються за більшістю голосів членів атестаційної комісії. При рівності голосів в оцінці професійної кваліфікації і ділових якостей працівника він визнається атестованим (тобто відповідає займаній посаді). Члени атестаційної комісії, які отримали бюлетень, голосують шляхом закреслення в ньому непотрібного. Якщо закреслено всі або не закреслено жодної із оцінок діяльності працівника, який атестується, то бюлетень вважається недійсним. Члени лічильної комісії за підсумками голосування складають протокол засідання комісії (додаток № 7 ), який після оголошення підсумків голосування затверджується атестаційною комісією відкритим голосуванням. Протокол лічильної комісії разом з опечатаним пакетом бюлетенів додається до протоколу засідання атестаційної комісії.

 

7.11. Результати голосування заносяться до атестаційного листа. Атестаційний лист підписується головою, секретарем та членами комісії, які брали участь у засіданні.

 

7.12. Атестаційна комісія може вносити рекомендації керівництву щодо заохочення окремих працівників за досягнуті успіхи в роботі, включення в кадровий резерв, направлення на підвищення кваліфікації або перепідготовку тощо.

 

7.13. Рішення атестаційної комісії доводиться до відома працівника, який атестується, безпосередньо після підведення підсумків голосування (працівник розписується у атестаційному листі).

 

7.14 Атестаційний лист і характеристика на працівника, який пройшов атестацію, зберігаються в його особовій справі.

 

7.15 Атестація осіб, які ввійшли до складу комісії, передує атестації інших бібліотечних працівників.

 

^ 8. РЕАЛІЗАЦІЯ РІШЕНЬ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

 

8.1.Матеріали атестації передаються керівникові навчального закладу для прийняття рішення. Він видає наказ про результати атестації в строк не пізніше двох місяців з дня її проведення. Період тимчасової непрацездатності працівника, а також перебування його у відпустці не зараховуються у двомісячний строк. За цей строк керівник вирішує питання заохочення працівників, які успішно пройшли атестацію, а в окремих випадках (при оцінці працівника як "не відповідає займаній посаді" – про переведення на іншу роботу за згодою працівника або звільнення його з роботи. У разі незгоди з пониженням в посаді працівник звільняється з роботи згідно з законодавством України. Після закінчення вказаного строку (два місяці) переведення працівника на іншу роботу чи звільнення його за результатами атестації не допускається.

 

 8.2. Трудові спори, пов'язані з результатами атестації працівників, розглядаються згідно з чинним законодавством про порядок розгляду трудових спорів.

 

^ 9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

9.1. Загальне організаційно-методичне керівництво з проведення атестації бібліотечних працівників навчальних закладів здійснює міський методичний кабінет.


^

Додаток 1

До Положення про атестацію бібліотекарів навчавльних закладів

Кваліфікаційні вимоги до посад

бібліотекарів навчальних закладів
^

Назва посади


Освіта

Вимоги до стажу роботи

Підвищення кваліфікації^

Провідний бібліотекар

Повна бібліотечна (Інститут чи університет культури)

На посаді бібліотекаря І категорії не менше 1 року

Курси


Базова бібліотечна (культурно-освітнє училище, училище культури)


На посаді бібліотекаря І категорії не менше 3 років

Курси
^

Бібліотекар І категорії


Повна бібліотечна (Інститут чи університет культури

На посаді бібліотекаря ІІ категорії не менше 1 року

Курси


Базова бібліотечна (культурно-освітнє училище, училище культури

На посаді бібліотекаря ІІ категорії не менше 2 років


Курси


Повна педагогічна (педагогічний інститут чи університет)

На посаді бібліотекаря ІІ категорії не менше 2 років

Курси

^

Бібліотекар ІІ категорії


Повна бібліотечна (Інститут чи університет культури

Без вимог до стажу роботи

Курси


Базова бібліотечна (культурно-освітнє училище, училище культури

На посаді бібліотекаря не менше 1 року


Курси


Повна педагогічна (педагогічний інститут чи університет)

На посаді бібліотекаря не менше 1року

Курси


Базова не бібліотечна (педагогічне училище)

На посаді бібліотекаря не менше 2 років

Курси
Бібліотекар


(без категорії)

Базова бібліотечна (культурно-освітнє училище, училище культури


Без вимог до стажу роботи


Курси


Базова не бібліотечна (педагогічне училище)

Без вимог до стажу роботи

Курси


Повна педагогічна (педагогічний інститут чи університет)


Без вимог до стажу роботи


Курси
^

Додаток 2

До Положення

про атестацію

бібліотечних працівників навчальних закладівКваліфікаційні характеристики та посадові обов'язки,

бібліотечних працівників.


Бібліотекар навчального закладу забезпечує організацію роботи бібліотеки, складає плани роботи і звіти про виконану роботу; здійснює організацію, раціональне розміщен­ня та облік основних і додаткових бібліотечних фондів, їх зберігання та реєстрацію; аналізує використання бібліотечного фонду, веде роботу з його популяризації, обслуговує читачів в режимі абонементу та чи­тальної зали; формує і веде довідково-пошуковий апарат, бере участь у створенні і використанні галузевих баз даних; вивчає інформа­ційні потреби вчителів, вихователів, учнів, батьків, здійснює диферен­ційоване обслуговування користувачів; забезпечує інформаційно-бібліографіч­ну підтримку освіти і виховання шляхом масового, групового та індиві­дуального інформування; веде роботу з формування інформаційної культури за допомогою бесід, оглядів, лекцій, бібліотечних занять, консультацій тощо; організовує та бере участь у науково-пошу­ковій та краєзнавчій роботі, що пов'язана з книгою, підруч­ником та іншими джерелами інформації; координує і кооперує свою діяль­ність з бібліотеками інших навчальних закладів, систем і відомств; ре­алізує можливості взаємовикористання бібліотечних фондів за допомогою внутрішкільного книгообміну та міжбібліотечного абонементу (МБА); вив­чає і впроваджує в практику роботи кращий досвід бібліотек загальноос­вітніх навчальних закладів, бере участь в роботі міжшкільних методич­них об'єднань шкільних бібліотекарів; створює та забезпечує активну творчу діяльність бібліотечного активу і систематично підвищує рівень професійної діяльності на курсах, семінарах, самостійно.

Повинен знати.

1. Основи загальнокультурної підготовки:

 • народ України як етнос;

 • основні віхи історичного та культурного розвитку України;

 • державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні;

 • основи соціальної філософії (суспільство, тенденції розвитку, економічна, соціальна, політична, культурна і духовна сфери суспільного життя) ;

 • основи педагогіки і психології;

- літературознавство, художня література.
2. Основи бібліотечної справи:

 • постанови і рішення законодавчих органів, що визначають розви­ток культури, освіти і бібліотечної справи в Україні;

 • керівні матеріали Міністерства освіти та Міністерства культури і туризму України;

 • теорію бібліотекознавства і бібліографії, документознавства;

 • економіко - правові аспекти функціонування бібліотек;

 • застосування Державних стандартів і бібліотечної документації в практику роботи шкільної бібліотеки;

 • принципи і види комплектування бібліотечних фондів;

 • модель бібліотечного фонду шкільної бібліотеки;

 • джерела навчальної інформації;

 • різноманітні аспекти інформаційно-бібліографічного обслуговування вчителів та учнів;

 • наукова обробка та систематизація документів;

 • організація довідково - пошукового апарату;

 • методика формування інформаційної культури;

 • форми наочної популяризації літератури;

 • основні вимоги до проведення масових заходів: читацьких конференцій, диспутів, днів інформації, днів бібліографії, днів спеціаліста тощо;

 • правила техніки безпеки та протипожежного захисту;

 • новітні вітчизняні та зарубіжні бібліотечні технології;

 • досвід роботи вітчизняних та зарубіжних бібліотек.

3. Законодавчо-нормативне забезпечення освіти та бібліотечної справи:

 • Конституція України;

 • Закон України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту;

 • Закон України про бібліотеки і бібліотечну справу;

 • Закон "Про мови в Україні";

 • Основи трудового законодавства;

 • Державні освітні стандарти, концепції, програми;

 • Соціально-правовий захист населення в умовах ринку;

- Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу.

Повинен володіти вміннями.

1. Діагностико-прогностичними:

 • вміти аналізувати результати роботи бібліотеки і робити діаг­ностико-прогностичні висновки щодо її вдосконалення;

 • вміти визначати завдання роботи бібліотеки на поточний рік, прогнозувати бажані результати;

 • аналізувати методичну літературу і визначати найбільш оптималь­ні прийоми та методи роботи бібліотеки;

 • вивчати запити та інтереси читачів для формування бібліотечного фонду.


2. Фаховими:

- формувати універсальний за галузевим складом бібліотечний фонд, який відповідає навчальним, виховним, інформаційним, культурологічним, пізнавальним, інтелектуальним функціям і інтересам читачів;

 • здійснювати у встановленому порядку розміщення, облік, збері­гання та постійне оновлення бібліотечного фонду;

 • організовувати і вести довідково-пошуковий апарат: каталоги, картотеки, довідково-бібліографічний фонд;

 • забезпечувати інформаційно-бібліотечне і методичне обслугову­вання педагогічного колективу та учнів;

 • вилучати з бібліотечного фонду застарілі за змістом, старі або загублені книги та інші документи у порядку, встановленому Міністерс­твом культури і мистецтв та Міністерством освіти України;

 • готувати і проводити спільно з педагогічним колективом масові форми популяризації книги.

 • здійснювати пошук інформації як в традиційних так і в електронних пошукових системах;


3. Контрольно-коригуючими:

 • аналізувати за галузевим складом та кількісними показниками бібліотечний фонд;

 • аналізувати стан читання школярами літератури;

 • вміти проектувати програму свого професійного самовдосконалення.

 1. Інформаційно-комунікативними:

- використовувати


^ Критерії оцінки рівня професійної діяльності бібліотекаря.

Базовий рівень професійної діяльності - організовує планову робо­ту бібліотеки, виходячи з посадових обов'язків. Веде гурткову роботу за вибором.

Середній рівень професійної діяльності - відповідає критеріям ба­зового рівня професійної діяльності; ефективно використовує нові біб­ліотечні технології; бере активну участь в методичній роботі методичних об'єднань; ділиться досвідом роботи; вільно володіє методикою формування інформаційної культури.

Високий рівень професійної діяльності - відповідає критеріям ба­зового і середнього рівня професійної діяльності; ефективно працює з колективом педагогів, учнів і батьків; забезпечує якість викладання інформаційної культури; займається дослідницькою робо­тою, є автором програм, проектів, методичних розробок з бібліотечної справи в школі.


^

Додаток 3

До Положення

про атестацію

бібліотечних працівників

навчальних закладів
П Р О Т О К О Л

засідання експертної комісії

з проведення кваліфікаційних випробувань бібліотекарів,

які атестуються на відповідність займаній посаді


№ ______від "_____"_______ 200__ р.

Присутні: голова__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

_________________________________________________________________________________

Члени експертної комісії

1.________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

2.________________________________________________________________________________

3.________________________________________________________________________________

4.________________________________________________________________________________


^ ПОРЯДОК ДЕННИЙ


1. Кваліфікаційні випробування_____________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада працівника, який атестується)

______________________________________________________________________________

2. Слухали: результати кваліфікаційних випробувань

_________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

________________________________________________________________________________

3.Всього поставлених завдань_______________________________________________________


4. Виконано правильно_____________________________________________________________


 1. Виконано частково______________________________________________________________ 1. Не виконано(чи виконано неправильно)____________________________________________
 1. Зауваження та пропозиції, висловлені членами експертної комісії________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Результати оцінки рівня професійної компетентності працівника:
 • відповідає займаній посаді ______ голосів;

 • відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік ___________ голосів;

 • не відповідає займаній посаді _______ голосів;


9. За результатами кваліфікаційних випробувань________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові працівника, який атестується)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(вказати - відповідає займаній посаді; відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік; не відповідає займаній посаді).


Голова експертної комісії____________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

Члени експертної комісії_____________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

_____________________________________________________________________________________


^

Додаток 4

До Положення

про атестацію

бібліотечних працівників

навчальних закладівАТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ


1. Прізвище, ім'я, по батькові_________________________________________________

__________________________________________________________________________

 1. Рік народження__________________________________________________________

 2. Освіта, коли і що закінчив/ла______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Спеціальність і кваліфікація за освітою_______________________________________

5. Вчений ступінь, вчене звання_______________________________________________

6. Стаж бібліотечної роботи__________________________________________________

 1. Нагороди та заохочення __________________________________________________

__________________________________________________________________________

 1. Посада на момент атестації, дата призначення на цю посаду_________________

_______________________________________________________________________

9. Форма та результати підвищення кваліфікації за останні п’ять років_____________

__________________________________________________________________________

 1. Результати останньої атестації_____________________________________________

__________________________________________________________________________

 1. Оцінка рівня професійної діяльності і ділових якостей працівника адміністрацією навчального закладу_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

 1. 12. Оцінка рівня професійної діяльності і ділових якостей працівника керівником

 2. міського методичного об’єднання бібліотекарів навчальних закладів_______________

 3. _________________________________________________________________________

 1. Результати кваліфікаційних випробувань___________________________________

__________________________________________________________________________

14. Рекомендації атестаційної комісії (з зазначенням мотивів рекомендацій) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15. Зауваження, пропозиції працівника, який атестується

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________


І. РІШЕННЯ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

( найменування навчального закладу)

Атестаційна комісія, розглянувши представлені матеріали, вирішила

_______________________________________________________________________

( прізвище, ім’я, по батькові працівника, який атестується)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Голова атестаційної комісії

______________________ _____________________

(прізвище, ініціали) (прізвище, ініціали)

Секретар атестаційної комісії


______________________ _____________________

(прізвище, ініціали) (прізвище, ініціали)


Місце печатки

Дата проведення атестації ________________________________


З атестаційним листом ознайомився/лась__________________

(підпис і дата)


^

Додаток 5

До Положення

про атестацію

бібліотечних працівників

навчальних закладів


П Р О Т О К О Л

засідання атестаційної комісії


N ______від "_____"_______ 200__ р.


Присутні:

голова_________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

_______________________________________________________________________

секретар_______________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

_______________________________________________________________________


члени атестаційної комісії:

1.______________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

2.______________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________

4.______________________________________________________________________

5.______________________________________________________________________

6.______________________________________________________________________

7.______________________________________________________________________

8.______________________________________________________________________

9.______________________________________________________________________

10._____________________________________________________________________

11._____________________________________________________________________


^ ПОРЯДОК ДЕННИЙ


1. Атестація _______________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада працівника, який атестується)

_______________________________________________________________________

2. Слухали: питання атестації____________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

_______________________________________________________________________

3. Запитання до працівника, який атестується______________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

4. Відповіді на них_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

5. Зауваження та пропозиції, висловлені членами атестаційної комісії_____

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


6. Результати оцінки професійної кваліфікації і ділових якостей працівника:

відповідає займаній посаді ______ голосів;

відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік ___________ голосів;

не відповідає займаній посаді _______ голосів;

7. За результатами атестації____________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові працівника, який атестується)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(вказати - відповідає займаній посаді; відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік; не відповідає займаній посаді)


Голова атестаційної комісії______________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

Секретар атестаційної комісії____________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

Члени атестаційної комісії_____________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ІІ. РІШЕННЯ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ


_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

( найменування установи, органу освіти)

Атестаційна комісія, розглянувши представлені матеріали, вирішила

_______________________________________________________________________

( прізвище, ім’я, по батькові працівника, який атестується)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Голова атестаційної комісії

______________________ _____________________

(прізвище, ініціали) (прізвище, ініціали)

Секретар атестаційної комісії


______________________ _____________________

(прізвище, ініціали) (прізвище, ініціали)


Місце печатки

Дата проведення атестації ________________________________


З атестаційним листом ознайомився/лась__________________

(підпис і дата)


^

Додаток 6

До Положення

про атестацію

бібліотечних працівників

навчальних закладівБ Ю Л Е Т Е Н Ь

для таємного голосування при атестації


1. _______________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові працівника, який атестується)

_______________________________________________________________________

2.Посада ____________________________________________________

3.Оцінка професійної кваліфікації і ділових якостей працівника:

відповідає займаній посаді;

відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій комісії з

повторною атестацією через рік;

не відповідає займаній посаді;

/непотрібне закреслити/


Додаток 7


До Положення

про атестацію

бібліотечних працівників

навчальних закладів


П Р О Т О К О Л

засідання лічильної комісії


N ____ від "___"__________ 200__ р.


1. Склад лічильної комісії:_____________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові членів комісії)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2. Присутні на засіданні __________________ членів атестаційної комісії.

3. Результати голосування:

відповідає займаній посаді _______________ голосів;

відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік _______________ голосів;

не відповідає займаній посаді ____________голосів;

4. За результатами голосування___________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада працівника, який атестується)

_______________________________________________________________________

(вказати - відповідає займаній посаді; відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік; не відповідає займаній посаді)


Голова лічильної комісії_________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

Члени лічильної комісії_________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)


Затверджено атестаційною комісією

Присутні ___________ членів

Проголосували:

За __________ членів

Проти ___________ членів

Утримались ________ членівСхожі:

Положення про атестацію бібліотечних працівників навчальних закладів м. Славутича (зі змінами та доповненнями відповідно до наказу відділу освіти від 19. 11. 2007 року №180) загальні положення iconПоложення про атестацію педагогічних працівників зі змінами І доповненнями відповідно до наказу мон україни №1473 від 20. 12. 11 року "Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
Типове положення про атестацію педагогічних працівників зі змінами І доповненнями відповідно до наказу мон україни №1473 від 20....
Положення про атестацію бібліотечних працівників навчальних закладів м. Славутича (зі змінами та доповненнями відповідно до наказу відділу освіти від 19. 11. 2007 року №180) загальні положення iconПоложення про атестацію педагогічних працівників зі змінами І доповненнями відповідно до наказу мон україни №1473 від 20. 12. 11 року "Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
Типове положення про атестацію педагогічних працівників зі змінами І доповненнями відповідно до наказу мон україни №1473 від 20....
Положення про атестацію бібліотечних працівників навчальних закладів м. Славутича (зі змінами та доповненнями відповідно до наказу відділу освіти від 19. 11. 2007 року №180) загальні положення iconПоложення про атестацію педагогічних працівників зі змінами І доповненнями відповідно до наказу мон україни №1473 від 20. 12. 11 року "Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
Типове положення про атестацію педагогічних працівників зі змінами І доповненнями відповідно до наказу мон україни №1473 від 20....
Положення про атестацію бібліотечних працівників навчальних закладів м. Славутича (зі змінами та доповненнями відповідно до наказу відділу освіти від 19. 11. 2007 року №180) загальні положення iconПоложення про атестацію педагогічних працівників зі змінами І доповненнями відповідно до наказу мон україни №1473 від 20. 12. 11 року " Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників”
Положення про атестацію бібліотечних працівників навчальних закладів м. Славутича (зі змінами та доповненнями відповідно до наказу відділу освіти від 19. 11. 2007 року №180) загальні положення iconПро затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників
Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників зі змінами І доповненнями відповідно до наказу мон україни №1473 від 20....
Положення про атестацію бібліотечних працівників навчальних закладів м. Славутича (зі змінами та доповненнями відповідно до наказу відділу освіти від 19. 11. 2007 року №180) загальні положення iconПоложення про атестацію бібліотечних працівників навчальних закладів Таращанського району
Міністерства культури і туризму України від 16. 07. 2007 №44 про “ Затвердження Положення про проведення атестації працівників, установ,...
Положення про атестацію бібліотечних працівників навчальних закладів м. Славутича (зі змінами та доповненнями відповідно до наказу відділу освіти від 19. 11. 2007 року №180) загальні положення iconПоложення про атестацію педагогічних працівників України від 20. 08. 1993 №310, з доповненнями І змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти І науки України №419 від 01. 12. 1998року та наказу гуон від 01. 09. 2010 року №465 наказую
Типового положення про атестацію педагогічних працівників України від 20. 08. 1993 №310, з доповненнями І змінами, затвердженими...
Положення про атестацію бібліотечних працівників навчальних закладів м. Славутича (зі змінами та доповненнями відповідно до наказу відділу освіти від 19. 11. 2007 року №180) загальні положення iconПоложення про атестацію бібліотечних працівників навчальних закладів Кваліфікаційні характеристики та посадові обов'язки, бібліотечних працівників. Бібліотекар навчального закладу з
Державних стандартів і бібліотечної документації в практику роботи шкільної бібліотеки
Положення про атестацію бібліотечних працівників навчальних закладів м. Славутича (зі змінами та доповненнями відповідно до наказу відділу освіти від 19. 11. 2007 року №180) загальні положення iconПоложення про атестацію педагогічних працівників (додається) для розгляду Типового положення про атестацію педагогічних працівників на загальних зборах трудових колективів навчальних закладів до 28. 01. 2011 року
Міністерства освіти і науки України від 06. 10. 2010 року №930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»...
Положення про атестацію бібліотечних працівників навчальних закладів м. Славутича (зі змінами та доповненнями відповідно до наказу відділу освіти від 19. 11. 2007 року №180) загальні положення iconПоложення про атестацію педагогічних працівників України, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р за №1255/18550 (зі змінами) наказу ю: Керівникам шкіл, дошкільних, позашкільного закладів освіти
Про атестацію педагогічних працівників закладів освіти Куйбишевського району у 2012-2013 навчальному році
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи