Інноваційна економіка” Всеукраїнський науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка” зареєстрований icon

Інноваційна економіка” Всеукраїнський науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка” зареєстрований
Скачати 63.28 Kb.
НазваІнноваційна економіка” Всеукраїнський науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка” зареєстрований
Дата конвертації28.01.2013
Розмір63.28 Kb.
ТипДокументи

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ,

що подаються для опублікування у Всеукраїнському науково-виробничому журналі

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА”


Всеукраїнський науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка” зареєстрований

ВАК України у переліку № 20 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

(Бюлетень ВАК України № 7 (93) 2007 с. 3; Постанова Президії ВАК України від 10.032010 р. № 1-05/2).


Всеукраїнський науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка” виходить щомісячно обсягом до 30 ум. друк. арк. До друку приймаються статті, що мають науково-виробничу і практичну цінність. Автор має право представити тільки одну наукову статтю в один номер, яка раніше не публікувалася.

До друку подаються роздруковані на папері (1 примірник), збережені на електронному носії (CD-DVD диски) та надіслані на електронну адресу матеріали у форматі MS Word 97-2003 або RTF.

 1. Стаття українською або російською мовами (обсягом 6-20 сторінок тексту, роздрукованого на папері формату А4 через 1,5 інтервал, кеглем 14, шрифтом Times New Roman; поля з усіх сторін – 20 мм).

 2. Структура статті: рядок 1 — УДК (вирівнювання по лівому краю); рядок 2 — прізвище та ініціали автора статті; рядок 3 — науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи (кожен співавтор з нового рядка), вирівнювання по правому краю; рядок 4 — назва статті (вирівнювання по центру, напівжирний шрифт, великі літери) українською мовою, рядок 5 — текст статті із зазначенням необхідних елементів (пункт 4 даних вимог).

 3. Після літератури подаються анотації (кожна анотація має бути не меншою ніж 500 знаків) і ключові слова (5-7 слів) разом з назвою статті та прізвищами авторів на трьох мовах — українською, російською та англійською (друкується через 1,5 інтервал, кеглем 14, шрифтом Times New Roman).

 4. Відповідно до постанови президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1 „Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України" наукові статті, що подаються до друку, повинні містити такі необхідні елементи з їх зазначенням:

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, де вказати започаткування розв'язання даної проблеми та на які опирається автор, а також обов’язково виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена стаття.

^ Постановка завдання (формулювання цілей статті).

Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок у даному напрямку.

Література (не менше 8-ми джерел) розміщується після статті у порядку згадування або у алфавітному порядку; друкується через 1,5 інтервал, кеглем 14, шрифтом Times New Roman і оформлений згідно зі встановленими вимогами наказу ВАК № 63 від 26.01.2008 р.; посилання на літературу в тексті слід давати в квадратних дужках, наприклад [1].

Приклад оформлення статті дивіться у додатку 1.

 1. Таблиці (шрифт Times New Roman, кегль 12) розміщуються по тексту. Рисунки повинні бути згруповані та в чорно-білому форматі. Формат таблиць та рисунків лише книжний. Назви таблиць та рисунків потрібно виділяти напівжирним шрифтом. Формули (з стандартною нумерацією) виконуються в редакторі Microsoft Equation. Підписи рисунків та формул повинні бути доступні для редагування.

 2. До пакету документів обов’язково подається "Заявка" (див. додаток 2).

 3. Для аспірантів, здобувачів та авторів без наукового ступеня обов'язково додаються: витяг із протоколу засідання кафедри з рекомендацією статті для друку і рецензія наукового керівника або іншого фахівця у даній галузі знань, який має науковий ступінь.

 4. Для аспірантів на першій сторінці статті робиться примітка внизу, в якій вказуються прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь та вчене звання.

 5. Редакція не несе відповідальності за викладену в статті інформацію. Автори відповідають за точність наведених у статті даних, цитат, статистичних матеріалів тощо. Скорочення слів і словосполучень, крім загальноприйнятих, не допускається. Текст статті автор повинен завізувати.

 6. Матеріали, оформлені з відхиленням від зазначених вимог, редколегія не розглядає.

 7. Автору (авторам) статті висилається один авторський примірник. Про додаткові примірники попереджувати завчасно.


^ Адреса для листування:

Редакція журналу "Інноваційна економіка"

Тернопільська державна с/г дослідна станція

вул. Тролейбусна, 12, к 214,

м. Тернопіль, МСП

46020

^ Контактна особа: Довгань Ольга Михайлівна

Тел. роб. (0352) 51-31-60

Тел. моб. 098 942-08-82 (в робочі дні з 9.00 до 17.00)

Еmail: olga_dovgan@ukr.net

Web: www.ie.at.ua


Відшкодування витрат за друк і відправку матеріалів складає ^ 25 грн. за сторінку.


Банківські реквізити:

Одержувач ПП Стельмащук Антон Михайлович

Код одержувача: 1729201934

Р/р 26001000258126 в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023

Призначення платежу За послуги опублікування статті в журналі від прізвище ініціали

Додаток 1

УДК 631.1

Шевченко О.І.,

к.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту

Скакун А.М.,

аспірант

Одеський державний аграрний університет


проблеми Формування і використання персоналу сільськогосподарських підприємств


Постановка проблеми. Відтворення персоналу сільськогосподарських підприємств відбувається в нових соціально-економічних умовах ...

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми ефективного формування і використання персоналу підприємств … вивчали такі науковці, як В.Антонюк [1], … та ін. Однак у більшості наукових розвідок мало уваги приділено … Усе це свідчить про актуальність теми, а відтак зумовило вибір напряму дослідження в науковому і практичному аспектах.

Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних положень і практичних рекомендацій щодо ...

Виклад основного матеріалу дослідження. Персонал підприємства формується та змінюється під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників ...

Висновки з даного дослідження. Таким чином, відтворення персоналу сільськогосподарських підприємств … .


Література

 1. Антонюк В. Кадри для інноваційної діяльності: проблеми формування та використання / В. Антонюк // Україна : аспекти праці. - №5. – 2007. – С. 42-47.

… і т.д.

8.

Шевченко О.І., Скакун А.М.

проблеми Формування і використання персоналу сільськогосподарських підприємств

Анотація. У статті розглянуто наукові основи … . Проведено аналіз … . Розроблено пропозиції .. .

Ключові слова: персонал, кадри, сільське господарство, відтворення, ефективність, продуктивність праці, підприємство.


Шевченко О.И., Скакун А.М.

Проблемы формирования и использования персонала сельскохозяйственных предприятий

Аннотация. В статье рассмотрены научные основы … . Проведен анализ … . Разработаны предложения … .

Ключевые слова: персонал, кадры, сельское хозяйство, эффективность, воспроизводство, производительность труда, предприятие.


Shevchenko O.I., Skakyn a.m.

Problems of Formation and the use of the agricultural enterprises

Annotation. The article reviews the scientific basis … . Analysis of the present level … . Suggestions … .

Key words: personnel, personnel, agriculture, playback, performance, productivity, enterprise.

Додаток 2


ЗАЯВКА

на розміщення статті у Всеукраїнському науково-виробничому журналі

Інноваційна економіка”

Прізвище, ім’я, по батькові _______________________________________________________

Місце роботи___________________________________________________________________

Посада_________________________________________________________________________

Науковий ступінь________________________________________________________________

Вчене звання____________________________________________________________________

Назва статті_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Адреса та телефон для контактів та надсилання авторського примірника:

Зразок: Скакун А.М.

вул. Дерибасівська, буд. 15, кв. 10

м. Одеса, 65000

тел. - 0982531455


Підтверджую своє бажання розмістити статтю у Всеукраїнському науково-виробничому журнал “Інноваційна економіка”. Погоджуюсь з усіма висунутими редакційною колегією вимогами щодо змісту, обсягу, оформлення і порядку подання матеріалів.


Дата Підпис


Науковий керівник: Антонов В.О. – д.е.н., професорСхожі:

Інноваційна економіка” Всеукраїнський науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка” зареєстрований iconВимоги до матеріалів, що подаються для опублікування у Всеукраїнському науково-виробничому журналі «інноваційна економіка»
Вак україни у переліку №20 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття...
Інноваційна економіка” Всеукраїнський науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка” зареєстрований iconНавчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»
«Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 030508 «Фінанси і кредит», 030504 «Економіка підприємства», 030505 «Управління...
Інноваційна економіка” Всеукраїнський науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка” зареєстрований iconНавчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 "Економіка та підприємництво"
Економіка та підприємництво” з напряму підготовки – 030508 “Фінанси і кредит”, 030504 “Економіка підприємства” 030505 “Управління...
Інноваційна економіка” Всеукраїнський науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка” зареєстрований iconНавчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»
«Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 030508 «Фінанси і кредит», 030504 «Економіка підприємства», 030505 «Управління...
Інноваційна економіка” Всеукраїнський науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка” зареєстрований iconНавчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»
«Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 030508 «Фінанси і кредит», 030504 «Економіка підприємства», 030505 «Управління...
Інноваційна економіка” Всеукраїнський науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка” зареєстрований iconНавчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»
«Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 030508 «Фінанси і кредит», 030504 «Економіка підприємства», 030505 «Управління...
Інноваційна економіка” Всеукраїнський науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка” зареєстрований iconНауково-методична, інноваційна та експериментальна діяльність відділу освіти Синельниківської

Інноваційна економіка” Всеукраїнський науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка” зареєстрований iconДипломна робота стратегії розвитку підприємств малого та середнього бізнесу реферат дипломна робота: 85 с., 11 мал., 5 табл. 45 джерел, 4 додатки
Перелік ключових слів: інноваційна стратегія, інноваційна сприйнятливість, інноваційний потенціал, підприємства малого та середнього...
Інноваційна економіка” Всеукраїнський науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка” зареєстрований iconНавчально-методичний посібник для студентів І курсу заочної форми навчання
Економіка і підприємництво” за напрямами підготовки 030508 “Фінанси і кредит”, 030504 “Економіка підприємництва” 030505 “Управління...
Інноваційна економіка” Всеукраїнський науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка” зареєстрований iconІваненко Людмила Григорівна Напрямок статті: Інноваційна ідея досвіду розробка нестандартного урок
Напрямок статті: Інноваційна ідея досвіду (розробка нестандартного уроку чи заходу)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи