Наказ №22 Про систему роботи вчителя Олійник Світлани Василівни по впровадженню інтерактивних технологій навчання на уроках хімії icon

Наказ №22 Про систему роботи вчителя Олійник Світлани Василівни по впровадженню інтерактивних технологій навчання на уроках хімії
Скачати 81.63 Kb.
НазваНаказ №22 Про систему роботи вчителя Олійник Світлани Василівни по впровадженню інтерактивних технологій навчання на уроках хімії
Дата конвертації29.03.2014
Розмір81.63 Kb.
ТипНаказ


УКРАЇНА


СКАЛА -ПОДІЛЬСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ


Н А К А З


26.02.2013 року смт. Скала – Подільська № 22


Про систему роботи вчителя

Олійник Світлани Василівни

по впровадженню інтерактивних

технологій навчання на уроках хімії.


Згідно з річним планом роботи школи було вивчено систему роботи вчителя Олійник Світлани Василівни по «Впровадження інтерактивних технологій навчання на уроках хімії».

Олійник С.В. має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель хімії, біології, безпеки життєдіяльності та працює за отриманим фахом у Скала – Подільській загальноосвітній школі I –II ступенів з 2005 року.

Олійник С.В. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» присвоєну рішенням атестаційної комісії навчального закладу від 25 березня 2008 року. У поточному навчальному році має педагогічне навантаження 12 годин на тиждень ( хімія – 5 год., біологія – 3 год., основи здоров’я – 4 год.)

У 2011 році Олійник С.В. підвищила кваліфікацію у Кам’янець-Подільському Національному університеті імені Івана Огієнка з питання «Застосування інтерактивних технологій на уроках хімії». У 2012 році підвищила кваліфікацію у Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної освіти з питання «Застосування інтерактивних технологій на уроках основ здоров’я».

За час роботи у навчальному закладі Олійник С.В., забезпечує належний рівень викладання хімії та біології відповідно до навчальних програм із дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти та досягла достатнього професіоналізму в роботі, зарекомендувала себе, як досвідчений працівник.

Світлана Василівна має належну науково-методичну підготовку, уроки проводить у досить високому темпі, раціонально використовує кожну хвилину уроку, своєчасно проводить усі заплановані практичні та лабораторні роботи. Новий матеріал викладає на достатньому науковому рівні, із застосуванням міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків. Належна увага приділяється розвиткові пізнавальних здібностей учнів. Учитель уміло використовує класну дошку, організовує систематичну роботу з підручником.

Вчитель хімії Олійник С.В. одним із завдань викладання хімії ставить не лише забезпечення засвоєння учнями знань про речовини та їх перетворення, а й розвиток експериментальних умінь вироблення безпечного поводження з речовинами та на виробництві. Досягти цієї мети можливо лише за умови використання хімічного експерименту на уроці, тому враховуючи забезпечення хімічного кабінету, використовує демонстраційний експеримент, який сприяє формуванню в учні теоретичних понять, унаочнює хімічні явища, забезпечує безпосереднє сприймання властивостей речовин.

У результаті знання перетворюються на переконання , формується життєва компетенція. Так, наприклад, при вивченні теми «Властивості оцтової кислоти» в процесі проведення практичної роботи, учні з’ясовують як взаємодіє оцтова кислота з основами, металами і солями та пояснюють практичне застосування хімічних реакцій, які при цьому проходять.

Працюючи над науково – методичною проблемою «Впровадження інтерактивних технологій навчання на уроках хімії» вчитель застосовує на уроках такі види інтерактивного навчання: групові (акваріум, робота в малих групах , робота у парах) та фронтальні ( мозковий штурм, мікрофон, захист презентацій). Це дає можливість учителю розвивати пізнавальні здібності учнів, використовувати диференційований підхід для різних за здібностями учнів.

Світлана Василівна використовує хімічний експеримент з елементами життєвої хімії, який формує навики екологічної грамотної поведінки в побуті і довкіллі, розвиває здатність реально оцінювати ситуацію, позбавляє «хімофобії».

Вчитель має достатній фаховий рівень чітко організовує кожний етап уроку, домагається від учнів знань хімічних елементів, сполук, вміння складати формули, хімічних рівнянь. Світлана Василівна поєднує процеси сприйняття, усвідомлення а осмислення вивченого на році. Так, наприклад, при вивченні теми «Складання хімічних формул за валентністю» після пояснення вчителька дає можливість кожному учню усвідомити важливість складання хімічних формул, використовуючи індивідуальні завдання учні складають хімічні формули за відомою валентністю елементів, що сприяє виробленню самостійних навиків.

Учителем на основі типових розроблені інструкції з техніки без­пеки, своєчасно проводяться та відповідно до діючого Положення реєструються інструктажі всіх видів.

Учитель стисло й чітко оголошує цілі уроків, належно пояснює учням, що і для чого вивчається на уроці, яке значення має матеріал у відповідній темі курсу хімії, в житті людини, природі, промисловості тощо. На уроках хімії у 7, 8, 9 класах було досягнуто дидактичної мети.

Основними характерними якостями роботи вчителя є пошук власного під­ходу до дієвого використання форм, методів, прийомів викладання пред­мета, максимального врахування інтересів, нахилів школярів у процесі планування навчальної роботи. Широко практикує активні форми ро­боти (робота в малих групах; мозковий штурм; уроки з використанням рольових ситуацій; інтегровані уроки; уроки ігри; міжпредметного узагальнення і систематизації матеріалу), що суттєво сприяє активній взаємодії учнів.

Крім традиційних питань, що стосуються хімічних елементів, ре­човин і реакцій, учителем належна увага приділяється висвітленню методів наукового пізнання в хімії, ролі теоретичних і експерименталь­них досліджень. Матеріал, який використовується для цього, часто має чітко виражене екологічне спрямування. Належна увага приділяється показу впливу хімічних чинників на здоров'я людини, пояснюється згубна дія алкоголю, наркотичних речовин, тютюнопаління.

Важливими джерелами знань, засобами створення проблемних си­туацій, закріплення та перевірки засвоєння навчального матеріалу, роз­витку мислення, спостережливості та допитливості школярів слугують використовуваний Світланою Василівною хімічний експеримент та розв'язування задач на різних етапах уроків.

З метою створення в учнів цілісної картини хімічних понять, взаємо­перетворень учитель уже з 7-го класу використовує узагаль­нюючі схеми, які потім учні використовують як алгоритм дій у процесі розв'язування задач, вправ, перетворень.

Показ зв'язку виучуваного матеріалу з життям, систематичність міжпредметних зв'язків, особливо з біологією та фізикою сприяють підвищенню інтересу до вивчення предмета.

Проте в знаннях учнів з хімії мають місце деякі недоліки. Аналіз розв'язку задач учнями 8 класу засвідчує, що вони недосконало знають хімічні формули, а учні 9 класу допускають помилки при написанні рівнянь хімічних реакцій.

Ха­рактерним є неглибоке засвоєння учнями 9 класу запланованих понять та невміння користуватися хімічними теоріями для пояснення і обґрунтування хімічних властивостей елементу на підставі будови його атома, харак­теризувати елемент за його положенням у періодичній системі хіміч­них елементів.

Нерідко школярі допускають помилки у визначенні одиниць вимірю­вання маси та кількості речовини при розрахунках. Формалізм у знан­нях проявляється і в тому, що 39 % учнів складають рівняння немож­ливих реакцій.

Під час перевірки були проведені контрольні роботи у 7-9 класах.


Результати цих робіт можна проаналізувати за таблицею


Навчальні досягнення

7 клас

8 клас

9 клас

учні

%

учні

%

учні

%

Початковий рівень

3

20

3

30

2

15

Середній рівень

4

27

2

20

2

15

Достатній рівень

5

33

3

30

7

50

Високий рівень

3

20

2

20

3

20

Якісний показник

53 %

50%

70%Прогалини в знаннях учнів пов'язані найчастіше з деякими недоліками в ме­тодиці викладання предмета. У викладі навчального матеріалу мало уваги при­діляється причинно-наслідковим зв'язкам, загальним поняттям.

В основному експериментальна частина програми виконується. Через дефіцит реактивів та хімічного посуду частину практичних і лабораторних робіт вчитель заміняє демонстраціями. В школі наявний хімічний кабінет, але він не відповідає сучасним вимогам. Робота по оформленню та поповненню кабінету хімії дидактичним матеріалом недостатньо проводиться. Стенди , які знаходяться у кабінеті – занедбані, їхній естетичний вигляд незадовільний.

Цього навчального року вчитель звернула належну увагу на роботу з обдарованою молоддю: учень 8 класу Кучер Олександр став переможцем районного етапу з хімії.

Виходячи з вищезазначеного,

^ НАКАЗ У Ю :

  1. Відмітити роботу вчителя хімії Олійник С.В. щодо «Впровадження інтерактивних технологій навчання на уроках хімії».

  2. Заступнику директора з навчально- виховної роботи Шликовій О.Є.

узагальнити і систематизувати отримані під час вивчення дані для

подальшого врахування при плануванні та організації навчально- виховного процесу.

3. Вчителю хімії Олійник С.В.

3.1.Забезпечити поновлення стендів, дидактичного матеріалу кабінету

хімії.

3.2 Налагодити диференційовану роботу з різними за підготовкою

категоріями учнів, практикувати групові, колективні форми роботи.

3.3 Урізноманітнити методичні прийоми, застосовані на різних етапах

уроку.

3.4. Активізувати роботу з обдарованими учнями.

4 .Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


Директор школи О.Д.ЮЩИШИН


З наказом ознайомлено О.Є.Шликова

С.В.ОлійникСхожі:

Наказ №22 Про систему роботи вчителя Олійник Світлани Василівни по впровадженню інтерактивних технологій навчання на уроках хімії iconНаказ №33 Про систему роботи вчителя історії Ундерко Оксани Леонтіївни над вивченням історії рідного краю на уроках історії України
У відповідності до перспективного І річного плану роботи у Скала – Подільської зош I ii ступенів шляхом фронтального контролю вивчалася...
Наказ №22 Про систему роботи вчителя Олійник Світлани Василівни по впровадженню інтерактивних технологій навчання на уроках хімії iconТворчий звіт вчителя інформатики Ткаченко О. М. Моя науково-методична проблемна тема
Моя науково-методична проблемна тема – «Використання інтерактивних методів та інформаційно-комунікаційних технологій навчання з метою...
Наказ №22 Про систему роботи вчителя Олійник Світлани Василівни по впровадженню інтерактивних технологій навчання на уроках хімії iconНаказ №00 Про систему роботи вчителя історії
...
Наказ №22 Про систему роботи вчителя Олійник Світлани Василівни по впровадженню інтерактивних технологій навчання на уроках хімії iconНауково-методична рада
Удосконалення сучасних освітніх технологій та впровадження нових інтерактивних технологій на уроках математики, фізики, інформатики...
Наказ №22 Про систему роботи вчителя Олійник Світлани Василівни по впровадженню інтерактивних технологій навчання на уроках хімії iconПіскун Оксани Володимирівни Застосування інтерактивних методів навчання як один із шляхів підвищення ефективності урок
Ефективними вважають уроки української мови з використання інтерактивних технологій навчання, які активізують процес особистісно-зорієнтованого...
Наказ №22 Про систему роботи вчителя Олійник Світлани Василівни по впровадженню інтерактивних технологій навчання на уроках хімії iconЕйсмонт Алли Андріївни Перелік матеріалів анкета учасника ІІ туру Всеукраїнського конкурс
Опис досвіду роботи з теми «Впровадження інтерактивних технологій на уроках читання»
Наказ №22 Про систему роботи вчителя Олійник Світлани Василівни по впровадженню інтерактивних технологій навчання на уроках хімії iconТема досвіду: «Особистісно розвиваючий підхід при використанні групового ( кооперативного ) навчання на уроках хімії»
Автор досвіду: Солонар Наталія Миколаївна, вчитель хімії, спеціаліст вищої категорії, стаж роботи 22 роки
Наказ №22 Про систему роботи вчителя Олійник Світлани Василівни по впровадженню інтерактивних технологій навчання на уроках хімії iconВикористання інформаційних технологій на уроках математики і фізики
...
Наказ №22 Про систему роботи вчителя Олійник Світлани Василівни по впровадженню інтерактивних технологій навчання на уроках хімії iconВикористання інформаційних технологій на уроках математики і фізики
...
Наказ №22 Про систему роботи вчителя Олійник Світлани Василівни по впровадженню інтерактивних технологій навчання на уроках хімії iconНаказ №21 Про систему роботи вчителя Сидоренко Наталії Володимирівни з формуванням навичок читання і уміння працювати з текстом
У відповідності до перспективного І річного плану роботи у Скала – Подільської зош I ii ступенів шляхом фронтального контролю вивчалася...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи