Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 \"Діяльність, що припиняється\" n 617, 07. 11. 2003, Наказ, Міністерство фінансів України міністерство фінансів україни нака з 07. 11. 2003 n 617 icon

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 "Діяльність, що припиняється" n 617, 07. 11. 2003, Наказ, Міністерство фінансів України міністерство фінансів україни нака з 07. 11. 2003 n 617
Скачати 67.61 Kb.
НазваПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 "Діяльність, що припиняється" n 617, 07. 11. 2003, Наказ, Міністерство фінансів України міністерство фінансів україни нака з 07. 11. 2003 n 617
Дата конвертації06.05.2013
Розмір67.61 Kb.
ТипПоложення

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 "Діяльність, що припиняється"

N 617, 07.11.2003, Наказ, Міністерство фінансів України


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Н А К А З

07.11.2003 N 617

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 листопада 2003 р.

за N 1054/8375

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 "Діяльність, що припиняється"

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

фінансів

N 412 від 19.05.2005 )

Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 "Діяльність, що припиняється" /далі - Положення (стандарт) 27/, схвалене Методологічною радою з бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України, що додається.

2. Департаменту фінансової статистики та аналізу, методології бухгалтерського обліку та контролю (Чугунов І.Я.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Ярошенка Ф.О.

Перший віце-прем'єр-міністр України,

Міністр фінансів України


М.Я.АзаровЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

07.11.2003 N 617

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 листопада 2003 р.

за N 1054/8375

ПОЛОЖЕННЯ

(стандарт) бухгалтерського обліку 27 "Діяльність, що припиняється"

Загальні положення

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 "Діяльність, що припиняється" /далі - Положення (стандарт) 27/ визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про діяльність, що припиняється, та її розкриття у фінансовій звітності.

2. Норми Положення (стандарту) 27 застосовуються підприємствами, організаціями, іншими юридичними особами (далі - підприємства) незалежно від форм власності (крім бюджетних установ).

3. Терміни, що використовуються у положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають таке значення:

( Абзац другий пункту 3 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 412 від 19.05.2005 )

( Абзац третій пункту 3 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 412 від 19.05.2005 )

Діяльність, що припиняється, - призначені за єдиним планом для продажу відокремлювана частина підприємства як сукупність активів і зобов'язань або окремі активи такої частини підприємства, а також безпосереднє припинення (ліквідація) діяльності з виробництва продукції (робіт, послуг), що є суттєвою або географічно відокремлюваною та може бути відділена операційно з метою складання фінансової звітності.

Подія первісного розкриття - перша з таких подій: укладення підприємством угод про продаж активів, без яких діяльність, що підлягає припиненню, надалі практично неможлива; затвердження уповноваженим керівним органом управління підприємства конкретного плану припинення діяльності та його оприлюднення.

4. Діяльність, що припиняється, може бути відділена операційно з метою складання фінансової звітності, якщо активи, зобов'язання, доходи та витрати за операційною діяльністю підприємства (або основна їх частина) безпосередньо пов'язані з діяльністю, що припиняється.

5. Активи, зобов'язання, доходи та витрати відносяться до діяльності, що припиняється, якщо вони будуть продані, погашені або іншим чином відбудеться їх вибуття в результаті припинення такої діяльності. Фінансові витрати відносяться до діяльності, що припиняється, якщо зобов'язання, на яке нараховуються відсотки, безпосередньо пов'язано з такою діяльністю.

^ Визнання та оцінка діяльності, що припиняється

6. Діяльність, що припиняється, визнається та оцінюється на першу, після події первісного розкриття, дату балансу.

7. Якщо подія первісного розкриття відбулася після дати балансу, але до дати подання фінансової звітності, то визнання та оцінка діяльності, що припиняється, здійснюється на останню, до дати події первісного розкриття, дату балансу.

8. Зобов'язання підприємства з невизначеними сумою або часом погашення, що виникають унаслідок події первісного розкриття, обумовлені вимогами законодавства, договорів або прийняті на себе добровільно перед фізичними та юридичними особами, чиї права та інтереси порушуються таким припиненням діяльності (вихідна допомога та інші виплати при звільненні, штрафи, пені за порушення умов договорів тощо), відображаються шляхом створення забезпечення для відшкодування майбутніх витрат на реструктуризацію відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 року N 20, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2000 року за N 85/4306.

9. При настанні події первісного розкриття для визначення можливих втрат від зменшення корисності активів, які відносяться до діяльності, що припиняється, підприємством уточнюється їх вартість.

Якщо подія первісного розкриття характеризується продажем відокремлюваної частини підприємства як сукупності активів і зобов'язань, то сума зменшення корисності активів визначається підприємством з ціни їх продажу, зазначеної в укладеній угоді.

Якщо подія первісного розкриття характеризується продажем окремих активів відокремлюваної частини підприємства, то втрати від зменшення корисності активів визначаються для таких окремих активів, виходячи з їх чистої вартості реалізації.

Якщо подія первісного розкриття характеризується затвердженням конкретного плану припинення діяльності, який не передбачає продажу активів, то втрати від зменшення корисності активів визнаються в сумі їх залишкової вартості.

Сума визнаного зменшення корисності активів на дату балансу протягом періоду від події первісного розкриття до остаточного припинення діяльності уточнюється (коригується). Остаточне припинення діяльності відбувається в періоді, у якому єдиний план припинення діяльності по суті завершено або такий план скасовано (незалежно від завершення розрахунків за угодами про продаж активів, які відносяться до діяльності, що припиняється).

Сума коригування визнається іншими операційними доходами (витратами) або іншими доходами (витратами), крім випадків, коли зменшення корисності активів відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку відображається зменшенням, а її відновлення - збільшенням додаткового капіталу.

10. При прийнятті керівним органом управління підприємства рішення про скасування раніше затвердженого плану припинення діяльності створені (визнані) відповідно до пунктів 8 і 9 Положення (стандарту) 27 забезпечення і втрати від зменшення корисності активів сторнуються.

11. Сума прибутку (збитку) до оподаткування від фактичного вибуття активів і погашення зобов'язань у зв'язку з припиненням діяльності відображається у Звіті про фінансові результати за період, у якому відбулися такі вибуття та погашення, у вписуваному рядку 176 "у т.ч. прибуток (збиток) від вибуття активів і погашення зобов'язань діяльності, що припиняється".

^ Розкриття інформації про діяльність, що припиняється, у примітках до фінансової звітності

12. У примітках до фінансової звітності в розрізі видів діяльності, що припиняється, наводиться така інформація:

12.1. Опис діяльності, що припиняється.

12.2. Господарський або географічний сегмент (частина сегмента, сукупність сегментів), до якого належить діяльність, що припиняється.

12.3. Дата і характер події первісного розкриття.

12.4. Дата (період), з якої очікується припинення діяльності, якщо вона відома або її можна визначити.

12.5. Балансова вартість активів та зобов'язань підприємства, вибуття або погашення яких передбачається внаслідок припинення діяльності.

12.6. Сума доходів, витрат, прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування за діяльністю, що припиняється, а також сума податку на прибуток із зазначеного фінансового результату за звітний рік.

12.7. Чистий рух грошових коштів від діяльності, що припиняється, у розрізі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності за звітний рік.

12.8. Сума прибутку (збитку) до оподаткування від вибуття активів або погашення зобов'язань у зв'язку з припиненням діяльності і сума податку на прибуток із зазначеного фінансового результату (після настання факту вибуття активів).

12.9. Залишкова вартість і ціна продажу активів (за вирахуванням очікуваних витрат на їх вибуття) та очікуваний строк оплати активів, угоду про обов'язковий продаж яких у зв'язку з припиненням діяльності укладено.

12.10. Сума забезпечень, створених у зв'язку з припиненням діяльності.

12.11. Суттєві зміни суми або строку оплати активів, що зазначені в підпункті 12.9 цього пункту, протягом періоду від події первісного розкриття до остаточного припинення діяльності із зазначенням подій, якими ці суттєві зміни викликані.

12.12. Рішення керівного органу управління підприємства про скасування раніше затвердженого плану припинення діяльності.

Начальник Управління методології

бухгалтерського обліку


В.М.ПархоменкоСхожі:

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 \"Діяльність, що припиняється\" n 617, 07. 11. 2003, Наказ, Міністерство фінансів України міністерство фінансів україни нака з 07. 11. 2003 n 617 iconПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам" n 601, 28. 10. 2003, Наказ, Міністерство фінансів України міністерство фінансів україни нака з 28. 10. 2003 n 601
Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам"
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 \"Діяльність, що припиняється\" n 617, 07. 11. 2003, Наказ, Міністерство фінансів України міністерство фінансів україни нака з 07. 11. 2003 n 617 iconПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку n 176, 30. 07. 1999, Наказ, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКА З n 176 від 30. 07. 99 м. Київ
На виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету...
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 \"Діяльність, що припиняється\" n 617, 07. 11. 2003, Наказ, Міністерство фінансів України міністерство фінансів україни нака з 07. 11. 2003 n 617 iconПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку n 237, 08. 10. 1999, Наказ, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКА З n 237 від 08. 10. 99 м. Київ
На виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету...
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 \"Діяльність, що припиняється\" n 617, 07. 11. 2003, Наказ, Міністерство фінансів України міністерство фінансів україни нака з 07. 11. 2003 n 617 iconПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку n 290, 29. 11. 1999, Наказ, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКА З n 290 від 29. 11. 99 м. Київ
На виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету...
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 \"Діяльність, що припиняється\" n 617, 07. 11. 2003, Наказ, Міністерство фінансів України міністерство фінансів україни нака з 07. 11. 2003 n 617 iconПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку n 242, 18. 10. 1999, Наказ, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКА З n 242 від 18. 10. 99 м. Київ
На виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету...
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 \"Діяльність, що припиняється\" n 617, 07. 11. 2003, Наказ, Міністерство фінансів України міністерство фінансів україни нака з 07. 11. 2003 n 617 iconПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку n 163, 07. 07. 1999, Наказ, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКА З n 163 від 07. 07. 99 м. Київ
На виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету...
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 \"Діяльність, що припиняється\" n 617, 07. 11. 2003, Наказ, Міністерство фінансів України міністерство фінансів україни нака з 07. 11. 2003 n 617 iconПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку n 318, 31. 12. 1999, Наказ, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКА З n 318 від 31. 12. 99 м. Київ
На виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою...
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 \"Діяльність, що припиняється\" n 617, 07. 11. 2003, Наказ, Міністерство фінансів України міністерство фінансів україни нака з 07. 11. 2003 n 617 iconПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку n 246, 20. 10. 1999, Наказ, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКА З n 246 від 20. 10. 99 м. Київ
На виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою...
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 \"Діяльність, що припиняється\" n 617, 07. 11. 2003, Наказ, Міністерство фінансів України міністерство фінансів україни нака з 07. 11. 2003 n 617 iconПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку n 137, 28. 05. 1999, Наказ, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКА З n 137 від 28. 05. 99 м. Київ
На виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою...
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 \"Діяльність, що припиняється\" n 617, 07. 11. 2003, Наказ, Міністерство фінансів України міністерство фінансів україни нака з 07. 11. 2003 n 617 iconПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції" n 91, 26. 04. 2000, Наказ, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКА З n 91 від 26. 04. 2000 м. Київ
Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи