Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 22 \"Вплив інфляції\" n 147, 28. 02. 2002, Наказ, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКА З n 147 від 28. 02. 2002 м. Київ icon

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 22 "Вплив інфляції" n 147, 28. 02. 2002, Наказ, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКА З n 147 від 28. 02. 2002 м. Київ
Скачати 149.59 Kb.
НазваПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку 22 "Вплив інфляції" n 147, 28. 02. 2002, Наказ, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКА З n 147 від 28. 02. 2002 м. Київ
Дата конвертації06.05.2013
Розмір149.59 Kb.
ТипПоложення

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 22 "Вплив інфляції"

N 147, 28.02.2002, Наказ, Міністерство фінансів України


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 147 від 28.02.2002

м.Київ


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 березня 2002 р.

за N 269/6557

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 22 "Вплив інфляції"

На виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 року N 1706, відповідно до статей 1 і 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" НАКАЗУЮ:

Затвердити схвалене Методологічною радою з бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 "Вплив інфляції", що додається.

Міністр

І.О.ЮшкоЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

28.02.2002 N 147

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 березня 2002 р.

за N 269/6557

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 "Вплив інфляції"

Загальні положення

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 "Вплив інфляції" (далі - Положення (стандарт) 22) визначає порядок коригування фінансової звітності, яка оприлюднюється, на вплив інфляції та загальні вимоги до розкриття інформації про неї у примітках до фінансової звітності.

2. Норми Положення (стандарту) 22 застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (крім бюджетних установ), які відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність.

3. Терміни, що використовуються у положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають таке значення:

Індекс інфляції - індекс інфляції, оприлюднений центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

Коефіцієнт коригування - відношення індексу інфляції на дату балансу (кінець звітного року) та індексу інфляції на дату визнання (переоцінки) відповідної статті звітності.

Кумулятивний приріст інфляції - добуток індексів інфляції за період, що складається з трьох останніх років, включаючи звітний.

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті - різниця між залишком коштів на кінець року до коригування та скоригованим за Положенням (стандартом) 22 залишком коштів на кінець року у звіті про рух грошових коштів.

4. Показники річної фінансової звітності підприємства за умови досягнення значення кумулятивного приросту інфляції 90 і більше відсотків підлягають коригуванню із застосуванням коефіцієнта коригування.

Оцінка статей балансу за попередній рік визнається балансовою вартістю відповідних активів, власного капіталу і зобов'язань звітного року, якщо значення кумулятивного приросту інфляції не перевищує 90 відсотків.

^ Коригування показників балансу

5. Монетарні активи та монетарні зобов'язання, які згідно з угодою між підприємством та іншою стороною підлягають індексації (депозити, облігації тощо), відображаються в балансі в сумі, передбаченій угодою. Показники інших монетарних статей не коригуються.

6. Показники немонетарних статей, відображені за справедливою вартістю, визначеною на дату балансу (кінець звітного року), не коригуються. Показники немонетарних статей, відображені за справедливою вартістю, визначеною не на дату балансу (кінець звітного року), коригуються з використанням індексу інфляції на дату переоцінки.

7. Показники немонетарних статей, відображені за первісною вартістю або залишковою вартістю, коригуються із застосуванням індексу інфляції на дату визнання відповідного активу, зобов'язання і власного капіталу.

8. Скоригована вартість немонетарних активів зменшується до суми очікуваного відшкодування від майбутнього використання відповідних активів (чистої вартості реалізації запасів, ринкової вартості інвестицій тощо), якщо вона перевищує таку суму.

9. Якщо підприємство придбало активи на умовах відстрочення платежу без сплати відсотків, унаслідок чого суму відсотків визначити неможливо, вартість таких активів коригується із застосуванням індексу інфляції з дати платежу.

10. На початок першого звітного року, в якому застосовується Положення (стандарт) 22, суми дооцінки активів, наведені у складі власного капіталу, до скоригованого балансу не включаються, а показником нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) визнається різниця між сумою скоригованих показників активу та сумою скоригованих показників пасиву балансу.

11. Показники балансу на початок року коригуються у порядку, викладеному в пунктах 5 - 10 Положення (стандарту) 22.

Коригування показників звіту про фінансові результати

12. Усі показники звіту про фінансові результати (крім собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг)) і товарів коригуються із застосуванням коефіцієнта коригування, що визначається як відношення індексу інфляції на дату балансу та індексу інфляції на дату визнання доходів і витрат, включених до відповідних статей.

Якщо доходи і витрати протягом звітного року (або проміжних періодів) визнавалися майже рівномірно, підприємство може застосовувати середній індекс інфляції протягом цього періоду до загальної суми статті доходів і витрат замість індексу інфляції на дату визнання окремих доходів і витрат. Середній індекс інфляції не застосовується до витрат і доходів, пов'язаних з немонетарними статтями, визнаними активами або зобов'язаннями в попередніх звітних періодах (амортизація основних засобів і нематеріальних активів, доходи та витрати майбутніх періодів тощо).

13. Скоригована собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) і товарів визначається після коригування запасів готової продукції (робіт, послуг) і товарів на початок і кінець звітного періоду і собівартості виготовленої за звітний період продукції (робіт, послуг) і собівартості придбаних товарів.

Скоригована собівартість виготовленої продукції (робіт, послуг) визначається шляхом додавання скоригованої вартості залишку незавершеного виробництва на початок року до скоригованої суми витрат на виробництво за рік і вирахування скоригованої вартості залишку незавершеного виробництва на кінець року.

14. Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті відображається у скоригованому звіті про фінансові результати у вписуваному рядку 165 "Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті".

15. Відстрочене податкове зобов'язання та/або відстрочений податковий актив, що виникають унаслідок коригування фінансової звітності, наводяться у скоригованій фінансовій звітності згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток".

16. Показники чистого прибутку і скоригованого чистого прибутку на одну просту акцію для скоригованого звіту про фінансові результати розраховуються з урахуванням даних про чистий прибуток, визначених із застосуванням Положення (стандарту) 22.

17. Показники звіту про фінансові результати за попередній рік коригуються у порядку, викладеному у пунктах 12 - 16 Положення (стандарту) 22.

Коригування показників звіту про рух грошових коштів

18. Скориговані показники розділу I звіту про рух грошових коштів (крім нарахованих та сплачених відсотків, сплаченого податку на прибуток, надходження (видатку) грошових коштів унаслідок надзвичайних подій) визначаються згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" з урахуванням відповідних статей скоригованого балансу та скоригованого звіту про фінансові результати. Суми нарахованих та сплачених відсотків, сплаченого податку на прибуток, надходження (видатку) грошових коштів унаслідок надзвичайних подій, коригуються з використанням індексу інфляції на дату їх визнання.

19. Показники, що відображають рух грошових коштів у результаті інвестиційної та фінансової діяльності, коригуються з використанням індексу інфляції на дату кожної операції, пов'язаної з рухом таких грошових коштів.

20. Показники звіту про рух грошових коштів за попередній рік коригуються у порядку, викладеному у пунктах 18 - 19 Положення (стандарту) 22.

Коригування показників звіту про власний капітал

21. Скориговані показники звіту про власний капітал визначаються згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", з урахуванням відповідних показників скоригованої фінансової звітності. Показники, які неможливо отримати безпосередньо із скоригованої фінансової звітності (переоцінка активів, відрахування до резервного капіталу тощо), коригуються у порядку, викладеному в пунктах 6 - 10 Положення (стандарту) 22.

^ Консолідація скоригованих фінансових звітів

22. Для включення до консолідованої фінансової звітності материнського підприємства показники фінансової звітності дочірнього підприємства, яка складена у валюті країни з кумулятивним приростом інфляції, зазначеним у пункті 4 Положення (стандарту) 22, коригуються із застосуванням індексу інфляції цієї країни.

23. Якщо консолідується фінансова звітність, що складена на різні дати балансу (за різний період), то показники такої фінансової звітності коригуються із застосуванням індексу інфляції на дату консолідації фінансової звітності.

^ Розкриття інформації про вплив інфляції в примітках до фінансової звітності

24. У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про:

а) факт коригування показників фінансової звітності із застосуванням Положення (стандарту) 22;

б) суму коригування амортизації основних засобів;

в) розрахунок коригування собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) і товарів;

г) індекс інфляції на дату балансу і зміни індексу інфляції протягом поточного та попереднього звітних періодів.

25. Приклад коригування фінансової звітності наводиться в додатку до Положення (стандарту) 22.

Начальник Управління методології

бухгалтерського обліку у виробничій

сферіВ.М.ПархоменкоДодаток

до Положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 22

"Вплив інфляції"

^ Приклад коригування фінансової звітності

Підприємство зареєстроване і розпочало діяльність із січня

2__2 року

Кумулятивний приріст інфляції становить 93,7%

Індекси інфляції

--------------------------------------------------------------------

| Період |Значення|

|---------------------------------------------------------+--------|

| 1 | 2 |

|---------------------------------------------------------+--------|

|Початок року |100,0 |

|---------------------------------------------------------+--------|

|Кінець року |119,2 |

|---------------------------------------------------------+--------|

|Середній за рік |101,5* |

|---------------------------------------------------------+--------|

|На дату формування статутного капіталу |100,0 |

|---------------------------------------------------------+--------|

|На дату придбання основних засобів |108,4 |

|---------------------------------------------------------+--------|

|На дату придбання товарів, які не реалізовано на дату|107,5 |

|балансу | |

|---------------------------------------------------------+--------|

|На дату придбання фінансових інвестицій |108,6 |

|---------------------------------------------------------+--------|

|На дату реалізації фінансових інвестицій |114,5 |

|---------------------------------------------------------+--------|

|На дату отримання відсотків |111,3 |

--------------------------------------------------------------------

*Розраховано як середнє геометричне місячних індексів:

корень квадратний з 12 (1,015 х 1,01 х 1,01 х 1,023 х 1,024 х 1,001 х 0,99 х 1,01 х 1,014 х 1,011 х 1,029 х 1,041) = 101,5%

Коригування балансу на 31.12.2_ _2 (тис. грн.)

----------------------------------------------------------------------

| |Код |Балансо-| Коефіцієнт|Скориго-|

| Стаття |ряд-|ва сума | коригуван-|вана |

| |ка |до | ня |вартість|

| | |коригу- | | |

| | |вання | | |

|---------------------------------+----+--------+-----------+--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|---------------------------------+----+--------+-----------+--------|

| Актив | | | | |

|---------------------------------+----+--------+-----------+--------|

|Основні засоби: |030 | 320 | - |352 |

| залишкова вартість | | | | |

|---------------------------------+----+--------+-----------+--------|

| первісна вартість |031 | 400 |119,2/108,4|440 |

|---------------------------------+----+--------+-----------+--------|

| знос |032 | 80 |119,2/108,4| 88 |

|---------------------------------+----+--------+-----------+--------|

|Товари |140 | 50 |119,2/107,5| 55 |

|---------------------------------+----+--------+-----------+--------|

|Дебіторська заборгованість за |160 | 200 | - |200 |

|товари, роботи, послуги - чиста | | | | |

|реалізаційна вартість | | | | |

|---------------------------------+----+--------+-----------+--------|

|Грошові кошти та їх еквіваленти |230 | 30 | - | 30 |

|в національній валюті | | | | |

|---------------------------------+----+--------+-----------+--------|

|Баланс |280 | 600 | - |637 |

|---------------------------------+----+--------+-----------+--------|

| Пасив | | | | |

|---------------------------------+----+--------+-----------+--------|

|Статутний капітал |300 | 260 |119,2/100 |310 |

|---------------------------------+----+--------+-----------+--------|

|Нерозподілений прибуток |350 | 300 | - |287 |

|(непокритий збиток) | | | | |

|---------------------------------+----+--------+-----------+--------|

|Кредиторська заборгованість за |530 | 40 | - | 40 |

|товари, роботи, послуги | | | | |

|---------------------------------+----+--------+-----------+--------|

|Баланс |640 | 600 | - |637 |

----------------------------------------------------------------------

Примітка. Для обліку запасів підприємство застосовує метод ФІФО. Запаси, які залишилися на дату балансу, було придбано в липні.

Коригування звіту про фінансові результати за 2_ _2 р. (тис. грн.)

----------------------------------------------------------------------

| Стаття |Код |Сума до |Коефіцієнт |Скориго-|

| |ряд-|коригу- | коригу- |вана |

| | ка | вання | вання |вартість|

|---------------------------------+----+--------+-----------+--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|---------------------------------+----+--------+-----------+--------|

|Дохід (виручка) від реалізації |010 | 1200 |119,2/101,5| 1409 |

|продукції (товарів, робіт, | | | | |

|послуг) | | | | |

|---------------------------------+----+--------+-----------+--------|

|Податок на додану вартість |015 | 200 |119,2/10,5 | 235 |

|---------------------------------+----+--------+-----------+--------|

|Чистий дохід (виручка) від |035 | 1000 | - | 1174 |

|реалізації продукції (товарів, | | | | |

|робіт, послуг) | | | | |

|---------------------------------+----+--------+-----------+--------|

|Собівартість реалізованої |040 | 350 | - | 415* |

|продукції (товарів, робіт, | | | | |

|послуг) | | | | |

|---------------------------------+----+--------+-----------+--------|

|Валовий прибуток |050 | 650 | - | 759 |

|---------------------------------+----+--------+-----------+--------|

|Адміністративні витрати (в т.ч. |070 | 30 | - | 35** |

|амортизація 5 тис. грн.) | | | | |

|---------------------------------+----+--------+-----------+--------|

|Витрати на збут (в т.ч. |080 | 170 | - | 194*** |

|амортизація 75 тис. грн.) | | | | |

| | | | | |

|---------------------------------+----+--------+-----------+--------|

|Інші операційні витрати |090 | 50 |119,2/101,5| 59 |

|---------------------------------+----+--------+-----------+--------|

|Прибуток від операційної |100 | 400 | - | 471 |

|діяльності | | | | |

|---------------------------------+----+--------+-----------+--------|

|Інші фінансові доходи |120 | 35 |119,2/111,3| 37 |

|---------------------------------+----+--------+-----------+--------|

|Інші доходи**** |130 | 240 |119,2/114,5| 250 |

|---------------------------------+----+--------+-----------+--------|

|Інші витрати**** |160 | 215 |119,2/108,6| 236 |

|---------------------------------+----+--------+-----------+--------|

|Збиток від впливу інфляції на |165 | - | - | 47 |

|монетарні статті | | | | |

|---------------------------------+----+--------+-----------+--------|

|Прибуток від звичайної |170 | 460 | - | 475 |

|діяльності до оподаткування | | | | |

|---------------------------------+----+--------+-----------+--------|

|Податок на прибуток |180 | 160 |119,2/101,5| 188 |

|---------------------------------+----+--------+-----------+--------|

|Прибуток від звичайної |190 | 300 | - | 287 |

|діяльності | | | | |

----------------------------------------------------------------------

*(400 х 119,2/101,5) - (50 х 119,2/107,5) = 415.

**(5 х 119,2/108,4) + (25 х 119,2/101,5) = 35.

*** (75 х 119,2/108,4) + (95 х 119,2/101,5) = 194.

****Ці статті містять інформацію відповідно про доходи та витрати

від реалізації фінансових інвестицій.

Коригування звіту про рух грошових коштів за 2_ _2 р. (тис. грн.)

-----------------------------------------------------------------------------------

| Стаття | | Надходження | Видаток |

|-------------------------------| |---------------------+----------------------|

| I. Рух коштів у результаті |Код |Сума |Коефі- |Скори- |Сума |Коефі- |Скори- |

| операційної діяльності |ряд-| до |цієнт |гована |до |цієнт |гована |

| |ка |кори-|коригу-|сума |ко- |коригу-|сума |

| | |гу- |вання | |ригу-|вання | |

| | |вання| | |вання| | |

|-------------------------------+----+-----+-------+-------+-----+-------+--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|-------------------------------+----+-----+-------+-------+-----+-------+--------|

|Прибуток (збиток) від звичайної|010 | 460 | - | 522* | - | - | - |

|діяльності до оподаткування | | | | | | | |

|-------------------------------+----+-----+-------+-------+-----+-------+--------|

|Коригування на амортизацію|020 | 80 | - | 88 | - | - | - |

|необоротних активів | | | | | | | |

|-------------------------------+----+-----+-------+-------+-----+-------+--------|

|Збиток (прибуток) від|050 | - | - | - |60** | - | 51*** |

|неопераційної діяльності | | | | | | | |

|-------------------------------+----+-----+-------+-------+-----+-------+--------|

|Прибуток (збиток) від звичайної|070 | 480 | - | 559 | - | - | - |

|діяльності до зміни в чистих| | | | | | | |

|оборотних активах | | | | | | | |

|-------------------------------+----+-----+-------+-------+-----+-------+--------|

|Зменшення (збільшення)|080 | - | - | - | 250 | - | 255 |

|оборотних активів | | | | | | | |

|-------------------------------+----+-----+-------+-------+-----+-------+--------|

|Збільшення (зменшення) поточних|100 | 40 | - | 40 | - | - | - |

|зобов'язань | | | | | | | |

|-------------------------------+----+-----+-------+-------+-----+-------+--------|

|Грошові кошти від операційної|120 | 270 | - | 344 | - | - | - |

|діяльності | | | | | | | |

|-------------------------------+----+-----+-------+-------+-----+-------+--------|

|Сплачені податки на прибуток |140 | - | - | - | 160 | - | 188 |

|-------------------------------+----+-----+-------+-------+-----+-------+--------|

|Чистий рух коштів від |170 | 110 | - | 156 | - | - | - |

|операційної діяльності | | | | | | | |

|-------------------------------+----+-----+-------+-------+-----+-------+--------|

|II. Рух коштів у результаті| | | | | | | |

| інвестиційної діяльності | | | | | | | |

|-------------------------------+----+-----+-------+-------+-----+-------+--------|

| Реалізація фінансових |180 | 240 |119,2/ | 250 | - | - | - |

| інвестицій | | |114,5 | | | | |

|-------------------------------+----+-----+-------+-------+-----+-------+--------|

|Отримані відсотки |210 | 35 | - | 37 | - | - | - |

|-------------------------------+----+-----+-------+-------+-----+-------+--------|

|Придбання: |240 | - | - | - |215 |119,2/ | 236 |

| фінансових інвестицій | | | | | |108,6 | |

|-------------------------------+----+-----+-------+-------+-----+-------+--------|

| необоротних активів |250 | - | - | - |400 |119,2/ | 440 |

| | | | | | |108,4 | |

|-------------------------------+----+-----+-------+-------+-----+-------+--------|

|Чистий рух коштів від|300 | - | - | - |340 | - | 389 |

|інвестиційної діяльності | | | | | | | |

|-------------------------------+----+-----+-------+-------+-----+-------+--------|

| III. Рух коштів у результаті | | | | | | | |

| фінансової діяльності | | | | | | | |

|-------------------------------+----+-----+-------+-------+-----+-------+--------|

|Надходження власного капіталу |310 | 260 |119,2/ | 310 | - | - | - |

| | | |100,0 | | | | |

|-------------------------------+----+-----+-------+-------+-----+-------+--------|

|Чистий рух коштів від|390 | 260 | - | 310 | - | - | - |

|фінансової діяльності | | | | | | | |

|-------------------------------+----+-----+-------+-------+-----+-------+--------|

|Чистий рух коштів за звітний|400 | 30 | - | 77 | - | - | - |

|період | | | | | | | |

|-------------------------------+----+-----+-------+-------+-----+-------+--------|

|Залишок коштів на початок року |410 | - | - | - | - | - | - |

|-------------------------------+----+-----+-------+-------+-----+-------+--------|

|Залишок коштів на кінець року |430 | 30 | - | 77 | - | - | - |

-----------------------------------------------------------------------------------

*471+37+250-236=522.

**35+240-215=60.

***37+250-236=51.

Збиток від впливу інфляції на монетарні статті становить 77-30=47.

Коригування звіту про власний капітал (фрагмент) за 2__2 р. (тис. грн.)

-------------------------------------------------------------------------

| Стаття |Код |Статутний капітал | Нерозподілений |

| |ряд- | | прибуток |

| | ка |------------------+---------------------|

| | |Сума до |Скориго-|Сума до |Скоригова-|

| | |коригува-|вана |коригуван-|на сума |

| | |ння |сума | ня | |

|------------------------+-----+---------+--------+----------+----------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|------------------------+-----+---------+--------+----------+----------|

|Залишок на початок року |010 | - | - | - | - |

|------------------------+-----+---------+--------+----------+----------|

|Скоригований залишок на|050 | - | - | - | - |

|початок року | | | | | |

|------------------------+-----+---------+--------+----------+----------|

|Чистий прибуток (збиток)|130 | - | - | 300 | 287 |

|за звітний період | | | | | |

|------------------------+-----+---------+--------+----------+----------|

|Внески учасників |180 | 260 | 310 | - | - |

|------------------------+-----+---------+--------+----------+----------|

|Разом змін у капіталі |290 | 260 | 310 | 300 | 287 |

|------------------------+-----+---------+--------+----------+----------|

|Залишок на кінець року |300 | 260 | 310 | 300 | 287 |

-------------------------------------------------------------------------Схожі:

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 22 \"Вплив інфляції\" n 147, 28. 02. 2002, Наказ, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКА З n 147 від 28. 02. 2002 м. Київ iconПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку n 176, 30. 07. 1999, Наказ, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКА З n 176 від 30. 07. 99 м. Київ
На виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету...
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 22 \"Вплив інфляції\" n 147, 28. 02. 2002, Наказ, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКА З n 147 від 28. 02. 2002 м. Київ iconПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку n 290, 29. 11. 1999, Наказ, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКА З n 290 від 29. 11. 99 м. Київ
На виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету...
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 22 \"Вплив інфляції\" n 147, 28. 02. 2002, Наказ, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКА З n 147 від 28. 02. 2002 м. Київ iconПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку n 242, 18. 10. 1999, Наказ, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКА З n 242 від 18. 10. 99 м. Київ
На виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету...
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 22 \"Вплив інфляції\" n 147, 28. 02. 2002, Наказ, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКА З n 147 від 28. 02. 2002 м. Київ iconПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку n 163, 07. 07. 1999, Наказ, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКА З n 163 від 07. 07. 99 м. Київ
На виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету...
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 22 \"Вплив інфляції\" n 147, 28. 02. 2002, Наказ, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКА З n 147 від 28. 02. 2002 м. Київ iconПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку n 237, 08. 10. 1999, Наказ, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКА З n 237 від 08. 10. 99 м. Київ
На виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету...
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 22 \"Вплив інфляції\" n 147, 28. 02. 2002, Наказ, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКА З n 147 від 28. 02. 2002 м. Київ iconПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку n 318, 31. 12. 1999, Наказ, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКА З n 318 від 31. 12. 99 м. Київ
На виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою...
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 22 \"Вплив інфляції\" n 147, 28. 02. 2002, Наказ, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКА З n 147 від 28. 02. 2002 м. Київ iconПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку n 246, 20. 10. 1999, Наказ, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКА З n 246 від 20. 10. 99 м. Київ
На виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою...
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 22 \"Вплив інфляції\" n 147, 28. 02. 2002, Наказ, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКА З n 147 від 28. 02. 2002 м. Київ iconПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку n 137, 28. 05. 1999, Наказ, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКА З n 137 від 28. 05. 99 м. Київ
На виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою...
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 22 \"Вплив інфляції\" n 147, 28. 02. 2002, Наказ, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКА З n 147 від 28. 02. 2002 м. Київ iconПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції" n 91, 26. 04. 2000, Наказ, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКА З n 91 від 26. 04. 2000 м. Київ
Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції"
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 22 \"Вплив інфляції\" n 147, 28. 02. 2002, Наказ, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКА З n 147 від 28. 02. 2002 м. Київ iconПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" n 92, 27. 04. 2000, Наказ, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКА З n 92 від 27. 04. 2000 м. Київ
Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи