Положення (стандарту) бухгалтерського обліку n 163, 07. 07. 1999, Наказ, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКА З n 163 від 07. 07. 99 м. Київ icon

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку n 163, 07. 07. 1999, Наказ, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКА З n 163 від 07. 07. 99 м. Київ
Скачати 119.49 Kb.
НазваПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку n 163, 07. 07. 1999, Наказ, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКА З n 163 від 07. 07. 99 м. Київ
Дата конвертації06.05.2013
Розмір119.49 Kb.
ТипПоложення

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку

N 163, 07.07.1999, Наказ, Міністерство фінансів України


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 163 від 07.07.99

м.КиївЗареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 липня 1999 р.

за N 499/3792

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну

N 15 від 28.01.2000

N 989 від 10.12.2002 )

На виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. N 1706, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств" (далі - Положення (стандарт) 19), схвалене Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України (додається).

2. Установити, що вказане Положення (стандарт) 19 застосовується до бухгалтерської звітності щодо операцій, які відбуваються з 2000 року.

3. Передбачити, що інші нормативні акти Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку діють у частині, що не суперечить Положенню (стандарту) 19.

Заступник Міністра

А.В.ЛитвинЗатверджено

Наказ Міністерства фінансів

України 07.07.99 N 163

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 липня 1999 р.

за N 499/3792

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств"

Загальні положення

1. Це Положення (стандарт) визначає порядок відображення в обліку і звітності придбання інших підприємств, гудвілу, який виник при придбанні, злиття підприємств, а також розкриття інформації про об'єднання підприємств.

2. Норми цього Положення (стандарту) застосовують підприємства, організації та інші юридичні особи (далі - підприємства) усіх форм власності (крім бюджетних установ).

3. Це положення не застосовується до операцій щодо об'єднання підприємств, які перебувають під спільним контролем, і до обліку часток у спільних підприємствах.

4. Терміни, що використовуються в цьому Положенні (стандарті), мають таке значення:

Гудвіл - перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів та зобов'язань на дату придбання.

Дата придбання - дата, на яку контроль за чистими активами і діяльністю підприємства, що купується, переходить до покупця.

Дочірнє підприємство - підприємство, яке перебуває під контролем материнського (холдингового) підприємства.

Злиття - об'єднання підприємств (шляхом створення нової юридичної особи або приєднання підприємств до головного підприємства), в результаті якого власники (акціонери) підприємств, що об'єднуються, здійснюватимуть контроль над усіма чистими активами об'єднаних підприємств з метою досягнення подальшого спільного розподілу ризиків та вигод від об'єднання. При цьому жодна зі сторін не може бути визначена як покупець.

Ідентифіковані активи та зобов'язання - придбані активи та зобов'язання, які на дату придбання відповідають критеріям визнання статей балансу, встановлених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс".

Контроль - вирішальний вплив на фінансову, господарську і комерційну політику підприємства з метою одержання вигод від його діяльності.

Материнське (холдингове) підприємство - підприємство, яке здійснює контроль дочірніх підприємств.

Немонетарні активи - всі активи, крім грошових коштів, їх еквівалентів та дебіторської заборгованості у фіксованій (або визначеній) сумі грошей.

( Абзац десятий пункту 4 виключено на підставі Наказу Мінфіну N 989 від 10.12.2002 )

Несприятливі контракти - контракти, у виконанні яких підприємство не зацікавлено внаслідок їх збитковості або інших причин та готове передати їх іншим підприємствам.

Негативний гудвіл - перевищення вартості частки покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів і зобов'язань над вартістю придбання на дату придбання.

Об'єднання підприємств - з'єднання окремих підприємств у результаті приєднання одного підприємства до іншого або внаслідок одержання контролю одним підприємством над чистими активами та діяльністю іншого підприємства.

Придбання - об'єднання підприємств, в результаті якого покупець набуває контроль над чистими активами та діяльністю інших підприємств в обмін на передачу активів, прийняття на себе зобов'язань або випуск акцій.

Справедлива вартість - сума, за якою може бути здійснений обмін активу, або оплата зобов'язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.

Частка меншості - частина чистого прибутку (збитку) та чистих активів дочірнього підприємства, яка не належить материнському підприємству (прямо або через інші дочірні підприємства).

Чисті активи - активи підприємства за вирахуванням його зобов'язань.

^ Облік придбання

5. Якщо підприємство внаслідок придбання його чистих активів іншим підприємством (покупцем) ліквідується, то, починаючи з дати придбання, покупець відображає в балансі активи та зобов'язання придбаного підприємства та будь-який гудвіл, що виникає в результаті придбання. Гудвіл та/або негативний гудвіл відображаються за залишковою вартістю у вписуваному рядку Балансу 065 "Гудвіл" позитивною або від'ємною величиною.

( Пункт 5 в редакції Наказу Мінфіну N 989 від 10.12.2002 )

6. У разі придбання контрольного пакета акцій (капіталу) іншого підприємства покупець, починаючи з дати придбання, повинен відображати придбані акції (частку в капіталі) у складі фінансових інвестицій.

7. Придбання відображається в обліку за вартістю, яка є сумою сплачених грошових коштів або їх еквівалентів. Якщо придбання здійснюється шляхом передачі інших активів або прийняття на себе зобов'язання, то вартість дорівнює справедливій вартості (на дату придбання) активів або зобов'язань, наданих покупцем в обмін на контроль за чистими активами іншого підприємства, збільшеної на суму витрат, які безпосередньо пов'язані з придбанням.

8. Придбані покупцем ідентифіковані активи та зобов'язання визнаються окремо на дату придбання та відображаються за їх справедливою вартістю. Справедлива вартість придбаних ідентифікованих активів і зобов'язань визначається у порядку, наведеному в додатку до цього Положення (стандарту).

9. Якщо придбання здійснюється поетапно (наприклад, шляхом послідовного придбання акцій), то кожна операція відображається окремо за справедливою вартістю придбаних ідентифікованих активів і зобов'язань, а вартість окремих інвестицій поетапно порівнюється з часткою покупця у справедливій вартості ідентифікованих активів і зобов'язань, які придбані на кожному етапі.

10. Первісна (балансова) вартість гудвілу зменшується щомісячним рівномірним нарахуванням амортизації протягом строку корисного його використання, але не більше 20 років.

11. Строк корисного використання гудвілу визначається з урахуванням:

а) прогнозованого строку діяльності підприємства;

б) нормативно-правових актів або контрактів, що впливають на строк корисного використання;

в) зміни попиту на продукцію (роботи, послуги) підприємства тощо.

12. Якщо гудвіл на кінець року не відповідає ознакам активу, то він списується з включенням залишкової вартості до витрат.

13. Якщо діяльність придбаного підприємства прогнозується із обчислюваними збитками в майбутньому, то вартість негативного гудвілу визнається доходом рівномірно протягом періоду утворення таких збитків.

( Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 15 від 28.01.2000 )

Якщо діяльність придбаного підприємства прогнозується у майбутньому без збитків, то вартість негативного гудвілу визнається доходом:

а) у сумі, що не перевищує справедливої вартості придбаних немонетарних активів, - рівномірно протягом строку корисного використання (амортизації) придбаних необоротних активів, що залишився;

б) у сумі, що перевищує справедливу вартість придбаних немонетарних активів, - у періоді придбання.

( Абзац п'ятий пункту 13 виключено на підставі Наказу Мінфіну N 989 від 10.12.2002 )

Вартість негативного гудвілу на дату балансу відображається у статті "Інші необоротні активи" від'ємною величиною.

Облік злиття підприємств

14. Витрати, пов'язані зі злиттям підприємств (реєстраційні, інформаційні, консультаційні тощо), визнаються витратами того періоду, протягом якого вони були здійснені.

15. Показники фінансової звітності підприємств, що об'єднуються, включаються до фінансової звітності об'єднаних підприємств за період, у якому відбувається злиття, і за попередній період.

16. Об'єднане підприємство відображає активи, зобов'язання та власний капітал об'єднаного підприємства за їх балансовою вартістю з урахуванням зміни облікової політики (якщо це відбулося).

17. Внутрішня заборгованість та результати операцій між об'єднаними підприємствами виключаються при складанні фінансової звітності об'єднаного підприємства.

Розкриття інформації про об'єднання підприємств

18. У примітках до фінансової звітності за період, у якому відбулося об'єднання підприємств, вказуються:

18.1. Назва та загальна характеристика підприємств, що об'єдналися.

18.2. Дата об'єднання.

18.3 Інформація про закриття або продаж складової частини діяльності об'єднаних підприємств.

19. У примітках до фінансової звітності за період, у якому відбулося придбання підприємства (контрольного пакета акцій), наводиться інформація про:

19.1. Відсоток придбаних акцій з правом голосу.

19.2. Вартість придбання і опис активів або зобов'язань, що надаються або повинні бути надані покупцем у порядку оплати.

19.3. Характер і сума забезпечення реструктуризації та інших витрат на закриття підприємства, які виникають в результаті придбання і визнані на дату придбання.

20. У примітках до фінансової звітності також наводиться інформація про:

20.1. Строк корисного використання гудвілу (негативного гудвілу).

20.2. Обгрунтування періоду амортизації, якщо строк корисного використання гудвілу перевищує 20 років.

20.3. Звіряння вартості гудвілу (негативного гудвілу) на початок та кінець звітного періоду з висвітленням:

20.3.1. Первісної вартості та нарахованої суми амортизації (зносу) на початок та кінець звітного періоду.

20.3.2. Вартості гудвілу та негативного гудвілу, які виникли в результаті придбання та зараховані на баланс у звітному періоді.

( Пункт 20.3.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 989 від 10.12.2002 )

20.3.3. Суми амортизації гудвілу, нарахованої за звітний період.

20.3.4. Іншого списання вартості гудвілу (негативного гудвілу) у звітному періоді.

21. У примітках до фінансової звітності наводиться така інформація про злиття підприємств:

21.1. Сума активів та зобов'язань, внесена кожним підприємством.

21.2. Види та кількість випущених акцій разом з часткою акцій, що мають право голосу, кожного підприємства, які були обмінені при злитті.

21.3. Дохід (виручка) від реалізації, інші операційні доходи, надзвичайні доходи та чистий прибуток (збиток) кожного підприємства до дати злиття, які включені до фінансової звітності об'єднаного підприємства.


Додаток

до Положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 19

^ Визначення справедливої вартості придбаних ідентифікованих активів і зобов'язаньОб'єкти визначення

справедливої

вартості

Визначення справедливої вартості

1. Цінні папери

Поточна ринкова вартість на фондовому ринку.

За відсутності такої оцінки - експертна оцінка

2. Дебіторська

заборгованість

Теперішня (дисконтована) сума, яка підлягає

отриманню, що визначена за відповідною

поточною відсотковою ставкою за вирахуванням

резерву сумнівних боргів та витрат на

отримання дебіторської заборгованості в разі

потреби. Дисконтування не здійснюється для

короткострокової заборгованості, якщо різниця

між номінальною сумою дебіторської

заборгованості та дисконтованою сумою

несуттєва (менше 5% номінальної суми)

3. Запаси

3.1. Готова продук-

ція і товари


3.2. Незавершене

виробництво


3.3. МатеріалиЦіна реалізації за вирахуванням витрат на

реалізацію та суми надбавки (прибутку),

виходячи з надбавки (прибутку) для аналогічної

готової продукції та товарів

Ціна реалізації готової продукції за

вирахуванням витрат на завершення, реалізацію

та надбавки (прибутку), розрахованої за

розміром прибутку аналогічної готової

продукції

Відновлювальна вартість (сучасна собівартість

придбання)

4. Основні засоби

4.1. Земля та

будівлі

4.2. Машини та

устаткування


4.3. Інші основні

засобиРинкова вартість

Ринкова вартість. У разі відсутності даних про

ринкову вартість - відновлювальна вартість

(сучасна собівартість придбання) за

вирахуванням суми зносу на дату оцінки

Відновлювальна вартість (сучасна собівартість

придбання) за вирахуванням суми зносу на дату

оцінки

5. Нематеріальні

активи

Поточна ринкова вартість. За відсутності

такої вартості - оціночна вартість, яку

підприємство сплатило б за актив у разі

операції між обізнаними, зацікавленими та

незалежними сторонами, виходячи з наявної

інформації

6. Чисті активи

або зобов'язання

за пенсійними

програмами з

передбаченими

виплатами

Теперішня (дисконтована) сума належних виплат

пенсій за вирахуванням справедливої вартості

будь-яких активів пенсійної програми

7. Податкові

активи та

зобов'язання

Сума податкових пільг чи податків, що

підлягають сплаті, які виникають унаслідок

об'єднання підприємств

8. Поточні та

довгострокові

зобов'язання

Теперішня (дисконтована) сума, яка має

виплачуватися при погашенні заборгованості,

визначеної за відповідними поточними

відсотковими ставками. Дисконтування не

здійснюється для короткострокових зобов'язань,

якщо різниця між номінальною сумою

зобов'язання та дисконтованою сумою є

несуттєвою (менше 5% номінальної вартості)

9. Обтяжливі

контракти та

інші ідентифі-

ковані зобов'я-

зання

Теперішня (дисконтована) сума, яка підлягає

сплаті при погашенні зобов'язання, визначена

за відповідною поточною відсотковою ставкою( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 989 від 10.12.2002 )Схожі:

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку n 163, 07. 07. 1999, Наказ, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКА З n 163 від 07. 07. 99 м. Київ iconПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку n 242, 18. 10. 1999, Наказ, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКА З n 242 від 18. 10. 99 м. Київ
На виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету...
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку n 163, 07. 07. 1999, Наказ, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКА З n 163 від 07. 07. 99 м. Київ iconПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку n 176, 30. 07. 1999, Наказ, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКА З n 176 від 30. 07. 99 м. Київ
На виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету...
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку n 163, 07. 07. 1999, Наказ, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКА З n 163 від 07. 07. 99 м. Київ iconПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку n 237, 08. 10. 1999, Наказ, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКА З n 237 від 08. 10. 99 м. Київ
На виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету...
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку n 163, 07. 07. 1999, Наказ, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКА З n 163 від 07. 07. 99 м. Київ iconПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку n 290, 29. 11. 1999, Наказ, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКА З n 290 від 29. 11. 99 м. Київ
На виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету...
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку n 163, 07. 07. 1999, Наказ, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКА З n 163 від 07. 07. 99 м. Київ iconПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку n 137, 28. 05. 1999, Наказ, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКА З n 137 від 28. 05. 99 м. Київ
На виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою...
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку n 163, 07. 07. 1999, Наказ, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКА З n 163 від 07. 07. 99 м. Київ iconПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку n 246, 20. 10. 1999, Наказ, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКА З n 246 від 20. 10. 99 м. Київ
На виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою...
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку n 163, 07. 07. 1999, Наказ, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКА З n 163 від 07. 07. 99 м. Київ iconПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку n 318, 31. 12. 1999, Наказ, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКА З n 318 від 31. 12. 99 м. Київ
На виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою...
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку n 163, 07. 07. 1999, Наказ, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКА З n 163 від 07. 07. 99 м. Київ iconПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції" n 91, 26. 04. 2000, Наказ, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКА З n 91 від 26. 04. 2000 м. Київ
Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції"
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку n 163, 07. 07. 1999, Наказ, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКА З n 163 від 07. 07. 99 м. Київ iconПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" n 92, 27. 04. 2000, Наказ, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКА З n 92 від 27. 04. 2000 м. Київ
Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби"
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку n 163, 07. 07. 1999, Наказ, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКА З n 163 від 07. 07. 99 м. Київ iconПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 "Оренда" n 181, 28. 07. 2000, Наказ, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКА З n 181 від 28. 07. 2000 м. Київ
Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи