Програма курсу Інформатика 5 9 класи загальноосвітніх навчальних закладів Вступ icon

Програма курсу Інформатика 5 9 класи загальноосвітніх навчальних закладів Вступ
НазваПрограма курсу Інформатика 5 9 класи загальноосвітніх навчальних закладів Вступ
Сторінка1/5
Дата конвертації29.01.2013
Розмір0.78 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5


Програма курсу


Інформатика


5 9 класи

загальноосвітніх навчальних закладів

Вступ


Програма «Інформатика» для 5 – 9 класів спрямована на реалізацію мети та завдань інформаційно-технологічного компонента освітньої галузі «Технології», визначених у Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти.

В основній школі інформатику починають вивчати як окремий навчальний предмет, зміст й вимоги до засвоєння якого є єдиними для всіх учнів. Урахування пізнавальних інтересів учнів, розвиток їхніх творчих здібностей і формування схильності до поглибленого навчання інформатики здійснюється завдяки особистісно орієнтованому підходу та запровадженню курсів за вибором та факультативних занять за рахунок варіативної складової навчального плану.

Програма розрахована на учнів, які до 5 класу не вивчали інформатики.

Навчальна програма містить:

 • пояснювальну записку, в якій визначено мету та завдання навчання інформатики, охарактеризовано предметну ІКТ-компетентність та ключові компетентності, структуру навчальної програми та умови навчання інформатики, наведено розподіл навчальних годин на вивчення розділів програми;

 • зміст навчального матеріалу та вимог щодо рівня навчальних досягнень учнів.
^

Пояснювальна записка

Мета і завдання навчального курсу


Метою навчання курсу «Інформатика» є формування і розвиток предметної ІКТ-компетентності та ключових компетентностей для реалізації творчого потенціалу учнів і їх соціалізації у суспільстві, що забезпечить готовність учнів до активної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства та їх спроможність стати не лише повноцінними його членами, а й творцями сучасного суспільства.

Завданнями навчання інформатики в основній школі є формування в учнів здатностей, знань, умінь, навичок і способів діяльності:

 • проводити основні операції над інформаційними об’єктами, зокрема створювати та опрацьовувати інформаційні об’єкти в різних програмних середовищах;

 • здійснювати пошук необхідних інформаційних матеріалів (відомостей) з використанням пошукових систем, зокрема в Інтернеті;

 • алгоритмічно, логічно та критично мислити;

 • висувати нескладні гіпотези навчально-пізнавального характеру і перевіряти їх при розв’язуванні практичних задач з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ);

 • використовувати засоби ІКТ для обміну повідомленнями та організації співпраці при розв’язуванні навчальних, в тому числі які виникають при навчанні інших предметів, дослідницьких і практичних життєвих завдань;

 • планувати, організовувати та здійснювати індивідуальну і колективну діяльність в інформаційному середовищі;

 • безпечно працювати з інформаційними системами.

Цей курс розглядається як необхідний інструмент, який в сучасному інформаційному суспільстві сприятиме більш успішному навчанню учнів, формуванню предметної і ключових компетентностей, всебічному розвитку дитини шкільного віку. ІКТ розглядаються в курсі як об’єкт, і як засоби навчання.
^

Предметна ІКТ-компетентність та ключові компетентності


В основу побудови змісту навчання інформатики й вимог до загальноосвітньої підготовки учнів покладено компетентнісний підхід, відповідно до якого кінцевим результатом навчання інформатики є сформовані на основі здобутих знань, вмінь і навичок, досвіду навчальної та життєвої діяльності, вироблених ціннісних орієнтацій, позитивної мотивації предметна ІКТ-компетентність та ключові компетентності, зокрема інформаційно-комунікаційна, навчальна, комунікативна, математична, соціальна, громадянська, здоров’язбережувальна.

Інформаційно-комунікаційна компетентність як ключова – це здатність ефективно використовувати ІКТ у навчальній, дослідницькій і повсякденній діяльності задля вирішення інформаційних задач.

Формування ключової інформаційно-комунікаційної компетентності учнів, зміст якої є інтегративним, відбувається у результаті застосування ІКТ під час вивчення всіх предметів навчального плану, реалізації діяльнісного, особистісно орієнтованого та компетентнісного підходів.

ІКТ-компетентність для даного курсу є одночасно і предметною.

Предметна ІКТ-компетентність розглядається як здатність учня застосовувати в конкретній життєвій та навчальній ситуації, в тому числі проблемній, набуті знання, уміння, навички, способи діяльності щодо добору відповідних ІКТ та їх використання для пошуку необхідних даних, їх аналізу, організації, перетворення, зберігання, передавання з дотриманням етичних і правових норм та вирішення завдань предметної галузі.

^ Предметна ІКТ-компетентність учнів виявляється у таких ознаках:

 • розуміння наукових основ інформатики, фундаментальних понять і питань створення й опрацювання даних, принципів побудови й функціонування засобів інформаційних і комунікаційних технологій;

 • розуміння ролі інформатики та ІКТ у сучасному інформаційному суспільстві;

 • вміння аналізувати прості інформаційні процеси, що відбуваються у живій природі, суспільстві та техніці, будувати інформаційні моделі реальних об’єктів і процесів;

 • здатність раціонально використовувати комп’ютер, комп’ютерні засоби, мережні технології та програмні середовища для вирішення компетентнісних задач, які виникають в конкретній життєвій і навчальній ситуаціях та пов’язані з пошуком й опрацюванням даних, їх зберіганням, поданням і передаванням;

 • здатність алгоритмічно мислити при плануванні, організації діяльності, зокрема навчальної;

 • здатність ефективно планувати і організовувати свою діяльність з використанням ІКТ;

 • здатність спілкуватися та співпрацювати з використанням ІКТ для виконання різноманітних завдань, в тому числі комплексних;

 • готовність дотримуватись правових і морально-етичних норм при роботі з даними і програмними продуктами;

 • вміння безпечно працювати з комп’ютерним і комунікаційним обладнанням, використовувати засоби захисту даних.
  1   2   3   4   5Схожі:

Програма курсу Інформатика 5 9 класи загальноосвітніх навчальних закладів Вступ iconПрограма курсу Інформатика 5 9 класи загальноосвітніх навчальних закладів Вступ
Програма «Інформатика» для 5 – 9 класів спрямована на реалізацію мети та завдань інформаційно-технологічного компонента освітньої...
Програма курсу Інформатика 5 9 класи загальноосвітніх навчальних закладів Вступ iconІнформатика 5-7 класи Програма курсу інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів
Автори: Ломаковська Г. В., учитель-методист інформатики ліцею інформаційних технологій №79 м. Києва
Програма курсу Інформатика 5 9 класи загальноосвітніх навчальних закладів Вступ iconПрограма курсу «Основи інформатики. 8 клас» Автори: В. В. Володін, І. Л. Володіна, Ю. О. Столяров „ Основи інформатики. 8 клас 2 (1) год на тиждень
Державний стандарт базової і повної середньої освіти, Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів для основної та...
Програма курсу Інформатика 5 9 класи загальноосвітніх навчальних закладів Вступ iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров’я. 5 9 класи
Вивчення предмета «Основи здоров’я» у 2012 2013 навчальному році здійснюватиметься за навчальною програмою: Програма для загальноосвітніх...
Програма курсу Інформатика 5 9 класи загальноосвітніх навчальних закладів Вступ iconПрограма курсу «Сходинки до інформатики» 2-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка Мета і завдання навчального курсу
Галузь «Технології» в інтеграції з іншими освітніми галузями є базовою для успішного оволодіння молоді практичними навичками користування...
Програма курсу Інформатика 5 9 класи загальноосвітніх навчальних закладів Вступ iconНавчальна програма курсу «інформатика»
Курс «Інформатика» у 5 класі є перехідним від курсу «Сходинки до інформатики» до систематичного курсу «Інформатика», що вивчатиметься...
Програма курсу Інформатика 5 9 класи загальноосвітніх навчальних закладів Вступ iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура (9 11 класи) Укладачі : Л. М. Масол, Н.Є. Миропольська
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів „Художня культура” (9-11 класи)
Програма курсу Інформатика 5 9 класи загальноосвітніх навчальних закладів Вступ iconПрограма курсу за вибором «Рідний край» для учнів 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка
Програма курсу за вибором «Рідний край» розрахована на учнів 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Вона є логічним доповненням...
Програма курсу Інформатика 5 9 класи загальноосвітніх навчальних закладів Вступ iconНавчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків. Інформатика. „Прем'єр”, 2003
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів фізико-математичного, природничого та технологічного профілів Інформатика 10-11...
Програма курсу Інформатика 5 9 класи загальноосвітніх навчальних закладів Вступ iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров’я Бойченко Т.Є
Програма факультативного курсу «Сприяння просвітницькій роботі «рівний рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи