Перелік посилань 13 icon

Перелік посилань 13
Скачати 133.7 Kb.
НазваПерелік посилань 13
Дата конвертації18.04.2013
Розмір133.7 Kb.
ТипДокументи
ЗМІСТ


1. ТЕОРІЯ. ІСТОРІЯ ГЕОГРАФІЇ: ПРЕДМЕТ ТА МЕТОД 3

2. ЛІСОВІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ, ЇХ ПРИРОДА ТА ВИКОРИСТАННЯ. ЗМІНА ЛІСИСТОСТІ ЗА ІСТОРИЧНИЙ ПЕРІОД 8

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 131. ТЕОРІЯ. ІСТОРІЯ ГЕОГРАФІЇ: ПРЕДМЕТ ТА МЕТОДІсторична географія сформувалася як суміжна наука на стику географії і історії. У своєму розвитку вона тісно стикалася з етнографією, топонімією, аграрною історією і поряд інших наукових дисциплін. Розташовуючись на межі природних і суспільних наук, історична географія як об'єкт дослідження науковеденія представляє певні труднощі. Річ у тому, що історики, фізико- і економіко-географи бачили в ній «свою» науку і відповідним чином визначали її предмет, завдання і перспективи розвитку. Слід також підкреслити, що успіхи або, навпаки, неуспіхи материнських наук неминуче позначалися на прогресі історичної географії. Питання про предмет цієї науки, її завдання і місце серед інших дисциплін час від часу поднімаєтся в наукової аудиторії, є предметом дискуссий.

Прогрес географічної науки, деяка переорієнтація її завдань в епоху НТР примушують по-новому поглянути на історичну географію. Поза сумнівом, одному з найважливіших завдань географії на сучасному етапі є дослідження закономірностей взаємодії суспільства і природи. Але це завдання, «перекинуте в минуле», якщо можна так виразитися, завжди стояло перед історичною географією.

Історична географія як наука про різні аспекти взаємовідношення населення і природи в минулі історичні періоди отримала широкий розвиток. Це недивно, оскільки ідеї єдиної географії є пануючими в багатьох країнах.

Різноманіття аспектів дослідження взаємовідношення природи і суспільства, що історично склалися, привело сучасних зарубіжних учених до надзвичайно широкого тлумачення завдань історичної географії.

Англійський історико-географ С.Т. Смит виділяє 3 напрями в сучасній історичній географії Англії і США: 1) вивчення історії змін ландшафту під впливом людини на природу; 2) історична географія як наука, що реконструює географію минулого; 3) дослідження географічних змін у часі.

Глава Берклійськой школи історико-географів К. Зауєр (Каліфорнія, США) вважає, що завданням географії є вивчення взаємозалежності всіх живих істот на землі, причому людина в цій взаємозалежності грає провідну роль. Реконструкція природних умов минулого необхідна для пояснення сучасного розповсюдження людей на землі, аналізу сучасної сільськогосподарської освоєності.

Історична географія, так само як і географія сучасності, представляє систему наук, що займають проміжне положення між історією і географією. Єдність системи історико-географічних наук визначається, по-перше, наявністю деяких загальних завдань дослідження, до яких, перш за все, слід віднести проблему взаємодії суспільства і природи в різні історичні періоди, і, по-друге, широким використанням загальних історико-географічних методів і матеріалів, первинна обробка яких ідентична. Хоча поняття системи наук і належить до неексплікацированних понять, відзначимо, що воно, перш за все, припускає наявність взаємозалежних наук. Подібні тісні зв'язки характерні для історичної фізичної географії і історичної економічної географії, для історичної етнічної географії і історичної географії ландшафтів і т.п. Виключення одній якої-небудь науки порушує систему і відбивається на прогресі інших наук.

Прикордонне положення історичної географії привело до того, що наукові проблеми розробляються або істориками-географами (істориками, знайомими з питаннями географії), або географами-істориками (географами, що отримали історичну підготовку). Очевидно, що різні завдання «материнських» наук, а також відмінність в інтересах і кваліфікації науковців привели до утворення двох основних наукових напрямів в історичній географії - історичного і географічного, що мають однакове має рацію на існування. Взаємовплив їх має позитивне значення.

Представники географічного напряму в історичній географії вивчають перш за все історію сучасних географічних об'єктів - природних, економіко-географічних, демографічних і ін. Ми, перш за все повинні добре знати сучасні географічні об'єкти і лише потім вивчати їх історію. І, звичайно, неважливо, хто займається дослідженням - історик або географ. Головне, щоб дослідження було «наскрізним», таким, що дозволяє зрозуміти сучасний стан географічного об'єкту. З цього виходить, що необхідно вивчати весь процес становлення і розвитку географічного об'єкту. Проте практично такі діахронічні характеристики можливі для невеликих територій, які можуть служити «ключами» до пізнання історичного процесу розвитку географічних об'єктів у великих за площею областях. Проте разом з таким «проникаючим» дослідженням необхідне вивчення окремих стадій формування сучасного географічного об'єкту. Це дозволяє историко-географам спеціалізуватися не тільки по регіонах, але і по окремих історичних періодах. Отже, историко-географ (географічного напряму) зацікавлений, з одного боку, в розробці проблем історико-географічного районування (для окремих періодів), а з другого - в створенні геоїсторичної періодизації.

Принципова відмінність в об'єктах дослідження історичної фізичної географії і історичної економічної географії викличе необхідність застосування різної методології дослідження. Проте при всій відмінності об'єктів (физико-географічних, економіко-географічних) залишиться загальний підхід до їх вивчення: і економічна, і фізична географія сучасності зацікавлені в дослідженні історичного процесу формування сучасних географічних об'єктів. Історико-генетичний підхід особливо важливий для цілей географічного прогнозу, значення якого важко переоцінити. Таким чином, одному з головних завдань географічного напряму в історичній географії є підготовка необхідного матеріалу для цілей географічного прогнозу.

Отже, перед представниками географічного напряму в історичній географії стають завдання, відмінні від завдань історичного напряму.

Спробуємо сформулювати предмет вивчення географічного напряму в історичній географії. Історична географія - система взаємозалежних наук, що виникли в двох сферах наукових зв'язків, - природною і суспільною, що вивчає фізичну, економічну і політичну географію минулого людства в її взаємозв'язку з географією сучасності.

Відзначаючи наявність взаємозалежних зв'язків між науками, ми тим самим підкреслюємо, що є не тільки загальні матеріали дослідження, але і проблеми, що вивчаються спільними зусиллями фізико-географів і економіко-географів (географічне середовище, історичне природокористування і ін.). Ми не боїмося докору в утиску престижу історичної географії, ставлячи її в деяку залежність від географії сучасності. Спільність об'єктів вивчення зближує ці науки, тому в майбутньому можлива їх інтеграція. Ймовірно, подібне зближення йтиме двома шляхами: по-перше, шляхом придбання історико-географами географічних знань і доведення історико-географічних характеристик до сучасного періоду і, по-друге, шляхом розробки хронологічного аспекту в сучасній географії. Відсутність останнього, на думку Л.Е. Іофе, є головним гальмом на шляху становлення географії як науки, що «відповідає сучасним методологічним і практичним требованиям».

Інтеграційні процеси, що розвиваються в сучасній географії, поза сумнівом зроблять (і вже надають) вплив на історичну географію. Необхідно нагадати пророчі слова. І. Вернадського: «Ми все більше спеціалізуємося не по науках, а з проблем. Це дозволяє, з одного боку, надзвичайно заглиблюватися в явище, що вивчається, а з іншої - розширювати його зі всіх точок зору». Таким чином, слід чекати настання проблемного етапу і в географії сучасності, і в географії історичної.

Від методів науки слід відрізняти способи вивчення конкретного матеріалу (природних явищ, історичних джерел, даних топонімії і ін.).

Метод - це загальний напрям шляху пізнання наукової істини. Загальним методом всіх наук є марксистський діалектичний метод. Крім того, представники географічних, історичних і інших наук користуються історичним і порівняльним методами.

Історичний метод, що має для історичної географії велике значення, базується на відомому положенні марксистсько-ленінської філософії про безперервний рух і розвиток матерії. «Різні форми і види самої речовини, - писав Ф. Енгельс, - можна пізнати знову-таки тільки через рух; тільки в русі виявляються властивості тіл; про тіло, яке не знаходиться в русі, нічого сказати. Отже, природа рухомих тіл витікає з форм движения». Специфіка застосування цього методу в історичній географії полягає в необхідності зв'язаного вивчення еволюції природи - по природних і розвитку населення землі - по суспільних законах. Це приводить до розділення способів дослідження на 2 основних групи: способи, що досліджують спонтанний розвиток ландшафтів, і способи, що вивчають зміну геокомплексів під впливом господарської діяльності людини.

Так само як і історичний, логічний метод використовується для дослідження складних об'єктів, що розвиваються. Він широко застосовується в історичних науках для логічного відтворення різних подій. Ф. Енгельс розглядав логічний метод як історичний, але звільнений від його історичної форми. Цей метод широко використовується при вивченні і реконструкції ландшафтів історичного минулого. Наприклад, джерела по аграрній історії дозволяють нам робити певні висновки про зміну і особливості систем землеробства, а висновки про вплив їх на ландшафт - продукт логічних висновків. О.М. Сичивіца правильно підкреслює, що історичний і логічний методи дослідження взаємно доповнюють один одного.

Порівняльний метод широко використовується в географії. У історичному ландшафтоведені він застосовується для зіставлення змінених людиною комплексів з корінними, або природними, ландшафтами. З практичним застосуванням порівняльного методу зв'язані вибір еталонів і «ключів» при польовому вивченні території, класифікація історичних джерел, виділення серед багатьох населених пунктів центрів освоєння і ін.

Очевидно, що порівняльний, історичний і логічний методи пізнання застосовуються зв'язано і одночасно як для вирішення загальних питань еволюції і зміни географічних об'єктів, так і для вивчення матеріалу якого-небудь одного джерела.

Слід підкреслити, що всі методи і способи дослідження в історичній географії переслідують одну мету - зрозуміти історичний процес розвитку і зміни навколишнього середовища. Дуже часто методи науки змішують із способами (прийомами) польових і камеральних робіт. Наприклад, Ф. Н. Мільков до методів науки відносить порівняльний метод, стаціонарний метод дослідження ландшафтів, історичний метод, метод балансів, метод провідного чинника, метод ключових ділянок і др. Таким чином, методами Ф. Н. Мільков називає і загальні направлені процеси пізнання, і технічні прийоми географічних досліджень, і способи фізико-географічного районування.
^

2. ЛІСОВІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ, ЇХ ПРИРОДА ТА ВИКОРИСТАННЯ. ЗМІНА ЛІСИСТОСТІ ЗА ІСТОРИЧНИЙ ПЕРІОДВивчення географічного середовища різних геологічних періодів, особливо останніх тисячоліть голоцену, виявлення за­кономірностей розвитку рослинності та її територіального розміщення допомагають раціонально використовувати природні ресурси.

Як показали дослідження протягом четвертинного періоду межі Полісся, Лісостепу та Степу Украї­ни кілька разів зміщувались то на південь, то на північ. Різко змінювався і породний склад лісів у різні етапи квартера. У ранньому голоцені (початок післяльодовикового часу), який характеризувався континентальним кліматом, на території України найбільш переважаючою деревною породою бу­ли сосна й береза. У зоні Полісся соснові ліси з участю берези займали дуже поширені там великі піщані масиви. Значно піз­ніше (в другу третину голоцену) до складу соснових лісів на кращих грунтах проникає дуб і в'яз. Значні прогалини між лісами займала трав'яниста рослинність .

В І тисячолітті ліси були поширені майже на всій території України, за винят­ком лише Степової зони, де вони розташовувались невеликими ділянками, найчастіше по байраках і заплавах рік. Поліська зона, Карпатські й Кримські гори майже суцільно були вкриті лісами. Безлісними були лише болота, сипкі піщані грунти й кру­ті схили гір. Багато лісів було і в Лісостеповій зоні, особливо в Галичині, на Поділлі, де вони займали понад половину території цих районів. Зона Полісся повністю була вкрита лісами, за ви­нятком надмірно заболочених територій і тих місць, на яких ліси були вирубані людиною.

В І тисячолітті в зоні Лісостепу лісів було ще досить бага­то. Проте в літературних джерелах докладних даних про гео­графічне розміщення цих лісів майже немає.

Значні лісові масиви вкривали зону Лісостепу головним чином на Правобережжі. На Лівобережжі ліси чергувались з широкими степовими площами.

Великі простори вздовж всіх річок Лісостепу займали ліси. Береги річки Рось, що протікає на Правобережжі, були вкриті широколистяними лісами, які простягалися на південь аж до Чорного лісу, звідки брала початок р. Інгулець. Основні лісові масиви на Лівобережжі також були сконцентровані головним чином вздовж річок.

Степова зона України в І тисячолітті не була суцільно вкрита лісами, проте їх було значно більше, ніж тепер. Лісові масиви розташовувались переважно вздовж річок, по ярах і балках і значно рідше зустрічались окремими великими лісовими ділянками на рівнинних просторах.

На території Дніпропетровщини, Миколаївщини, Херсонщи­ни ліси були розташовані нерівномірно, невеликими ділянками, переважно по долинах рік, ярах і балках. У породному складі байрачних лісів Дніпропетровщини переважали дуб, ясен, рідше зустрічались берест, клен та ін.

На лівобережжі Степу ліси розташовувались по берегах майже всіх рік. Найбільші лісові масиви зростали у гирлі Дніп­ра, на Олешських пісках над річками Самарою та Ореллю. Го­ловною породою на Олешських пісках була сосна, а на берегах решти річок — дуб, а також берест, ясен, клен, верба, дикі яб­луня і груша. Великі простори займали заплавні ліси, які про­стягались від гирла Орелі аж до Дніпровського лиману.

За даними літературних джерел, значні площі лісу у X ст. були розміщені на Перекопському пе­решийку. У басейні Сіверського Дінця розміщувались великі масиви як хвойних, так і листяних лісів. Значні площі займали також заплавні ліси, в породному складі яких, крім м'яколистяних порід, переважав дуб, рідше берест і клен.

У північній частині Донеччини, в районі Бахмута, поверхня дуже порізана бялками і ярами, які колись були вкриті густи­ми лісовими масивами.

Карпати і гірська частина Криму були суцільно вкриті ліса­ми. У Карпатах переважаючими породами були бук, дуб, сме­река і ялиця, а в Криму — дуб, бук, кримська сосна.

В XVI, XVII і навіть у XVIII ст. Україна була, як і раніше, високо лісистим краєм, про що свідчать численні літературні джерела та картографічні матеріали. Лісистість України на Лівобе­режжі в XVII ст. була значно меншою, ніж на Правобережжі.

Ліси на Лівобережжі зростали головним чином по берегах Ворскли, Псла, Сули, Супою, Сіверського Дінця та ін. Ще в першій половині XVII ст. вздовж рік Сули і Терну простягались Коренівський, Козельський і Гранівський ліси, на берегах рік Бетиці й Любані — великий Чорний Гнилицький ліс, між вер­хів'ями р. Сули та р. Ільмів також зростали ліси. В стародавні часи великі лісові масиви займали площу басейну рік Ворскли та її приток Боромлі, Мерли, Кюломаку.

На Правобережжі лісів було значно більше. Суцільні лісові масиви простягалися від Дністра до середньої течії Південного Бугу і Росі. І навіть на границі зі Степом стояли такі великі й глухі лісові масиви, як Лебедин ліс, Мотрин ліс, Чорний ліс.

У Степовій частині, за матеріалами Г. Боплана та багатьох іноземних мандрівників, всі балки і байраки були вкриті ліса­ми. Значні лісові масиви розташовувались вздовж рік Самари, Орелі, Вовчої та ін. (на Лівобережжі) та рік Інгулу, Інгульця, Південного Бугу тощо (на Правобережжі).

Цікаві матеріали про південну межу лісової рослинності у Межиріччі Прут — Дністер наводить Ф. Є. Петрунь. Він підкреслює, що згідно з картою В.Ф. Боура, ліси в XVII-XVIII ст. доходили до Дністра в районі правобережжя р. Реут спускались на південь майже до Дністровського лиману.

Порівню­ючи карту лісів І тисячоліття з картою XIX ст., ми виразно бачимо, що на місцях суцільних великих лісових масивів Полісся і Лісостепу лишились лише невеликі масиви і ділянки лісу. Особливо великого знищення зазнали ліси Лісо­степової зони. Вздовж річок ліси розташовані тут не суцільни­ми масивами, як раніше, а смугами (особливо на Лівобережжі).

За даними карти лісів XIX ст., у лісовому фонді Полісся основні площі зайняті хвойними лісами і значно менше їх при­падає на листяні. За літературними джерелами, головними л і со-утворюючими породами того часу були сосна (найбільш поши­рена), дуб, береза, чорна вільха, смерека, осика. В південно-західній частині Полісся зустрічається явір, черешня, липа, в'яз, клен гостролистий, берест та інші породи.

Ліси Лісостепу у XIX ст. не мали суцільного поширення. Вони чергувались із переважаючими їх за площами степовими ділянками. У порівнянні з першим тисячоліттям лісистість зони зменшилась у 4-4,5 рази.

Найвищою була лісистість у західній частині зони (верхня частина басейну Південного Бугу, Придніпров'я та ін.). Значно менше лісів на лівобережжі Лісостепу. Вони зростали головним чином у долинах рік Сіверського Дінця, Сули, Ворскли, Псла.

Ліси Степової зони займали порівняно невелику площу, але значно більшу, ніж тепер. Вони розташовувались переважно у північній частині зони в балках (байрачні ліси), в заплавах рік (заплавні ліси), на піщаних терасах рік (соснові ліси).

За даними Г. І. Танфільєва, на Дніпропетровщині, яка зай­має обширну територію Степу, природні ліси збереглися лише в окремих місцях. Вони розміщувались нерівномірно невелики­ми ділянками, переважно в долинах рік і ярах. Значні площі займали заплавні ліси Дніпра, що простягались уздовж його заплави. В складі цих насаджень були верба, тополя з доміш-1кою в'яза, а на підвищених частинах плавнів росли берест, клен, дуб, яблуня, груша та чагарники.

На південно-західних відрогах Донецького підвищення у верхів'ях вододільного кряжа між ріками Кальміусом і Вовчою було розташовано в кількох урочищах 313 десятин старого лісу, який є одиноким представником лісової рослинності на границі цілком безлісного степу.

Заплавні ліси займали відносно невеликі площі, бо правий берег Сіверського Дінця спускається круто і не утворює прибе­режної тераси; грунти тут змиті, покриті лісостанами дуба, ясе­на, клена. Низинна заплава Сіверського Дінця відносно неши­рока (до 3 верст), вкрита лісостанами м'яких порід: верби, осо­кора, лози, в'яза, а на підвищеннях — дуба, береста, груші, яблуні.

Ди­наміка лісистості південних схилів Подільської височини та Дністровсько-Бузької степової області свідчить про поступове зменшення лісистості цього району починаючи від першого тисячоліття до XIX ст. Ці території ви­брані для дослідження тому, що вони найбільш інтенсивно освою­валися людиною протягом останніх тисячоліть і мають найбільш вірогідні вихідні матеріали. Вони є густо заселеними районами в сучасний період, з великим процентом розораних земель і ду­же малою площею природних лісів. З картографічних матеріалів видно, що багато річок, які були нанесені на карти XVII і почат­ку XIX ст. картографічним знаком постійного водотоку, напри­кінці XIX ст. перетворилися у тимчасові водотоки (наприклад, ріки Тилігул, Кодима, Кучургая та інші північно-західної ча­стини Одеської області). Таким чином, зменшення лісистості призводить до зміни водного режиму території.

Я. Гладилович прийшов до висновку, що головним фактором у зменшенні лісистості є надмірне використання лісових ба­гатств і зростання кількості населених пунктів. Із зростанням кількості населених пунктів і збільшенням густоти населення лісистість різко знижується. Як­що у XV ст. вона становила 46%, у кінці XVI ст.— 43,1, XVIII — 40,3, то на початку XIX ст.—лише 23,0%.

За даними М.О. Цветкова, лісистість території Украї­ни в цілому (в межах 1914 р.) зменшилась з кінця XVIII ст. по 1914 р. в 1,6 раза. Площа лісів найбільш різко ско­ротилась у Полтавській, Харківській, Чернігівській та Київ­ській губерніях.

Наведені вище відомості про ліси України хронологічно не стабільні, і все ж таки вони свідчать про те, що ліси в минулому займали величезну площу в лісостепових районах. Лісів було значно більше у південних степах, поки їх не торкнулась рука людини.

У степах ліси займали заплави рік, високі річкові узбережжя, надрічкові піщані арени, байраки, балки, а також окремими островами були розкидані серед відкритого Степу.

Щодо поширення лісів у зоні Степу, існують різні погляди. Більшість дослідників схильні вважати, що Степова зона в ми­нулому була дійсно багатша лісами, ніж тепер, проте перева­жання степових вододільних просторів було характерне для них ще до втручання людини.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ1. Генсірук С.А. Лісові ресурси України, їх охорона і використання / С.А. Генсірук, В.С. Бондар. – К.: Наукова думка, 1973. – 528 с.

2. Жекулин В.С. Историческая география: предмет и методы. / В.С. Жекулин — Л.: Наука, 1982.— 224 с.Схожі:

Перелік посилань 13 iconПерелік посилань оформлюється згідно з вимогами стандарту
Перелік посилань оформлюється згідно з вимогами стандарту дсту гост 1: 2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої...
Перелік посилань 13 iconВисновки Перелік посилань Перелік використаної літератури Вступ
Нотаріальні дії, спрямовані на надання виконавчої сили борговим та платіжним документам
Перелік посилань 13 iconКонсолідація даних
Розглянемо консолідацію за допомогою тривимірних посилань (тривимірна посилання включає посилання на клітинку або діапазон, перед...
Перелік посилань 13 iconУдк ?? Pacs number(s): ?? Назва статті (жирним шрифтом, 12 пт)
Самодостатня анотація українською мовою (без посилань на літературу, таблиці, малюнки і т п.) не менше п’яти речень
Перелік посилань 13 iconУдк ?? Pacs number(s): ?? Назва статті (жирним шрифтом, 12 пт)
Самодостатня анотація українською мовою (без посилань на літературу, таблиці, рисунки тощо); не менше п’яти речень
Перелік посилань 13 iconСайт як об'єкт права
Сайт – (від лат. "site" – ділянка) – сукупність web-сторінок, що об'єднані та пов'язані між собою за змістом або за допомогою посилань...
Перелік посилань 13 iconЯк правильно оформити список літератури до наукової роботи
Бюл вищ атестац коміс. – 2010. – №3 – С. 17–20» та «Правила оформлення посилань на архівні документи у прикнижкових, прикінцевих,...
Перелік посилань 13 icon1 Пошукові системи склад, функції, принцип роботи
Пошукова система це складний програмно-апаратний комплекс, що призначений для здійснення пошуку ресурсів в Інтернет, збереження відомостей...
Перелік посилань 13 iconПошукові системи склад, функції, принцип роботи
Пошукова система це складний програмно-апаратний комплекс, що призначений для здійснення пошуку ресурсів в Інтернет, збереження відомостей...
Перелік посилань 13 iconІнформації про підготовку до зно в мережі Інтернет. ІІІ. Пошук та використання інформації в мережі Інтернет. Практична робота
Першим серед багатотисячного переліку посилань буде посилання на адресу сайту Українського центру оцінювання якості освіти
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи