Звіт про виконання умов контракту за період з 01. 09. 2011 р по 31. 08. 2012 р директора Кременчуцької загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 Яшиної Л. В icon

Звіт про виконання умов контракту за період з 01. 09. 2011 р по 31. 08. 2012 р директора Кременчуцької загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 Яшиної Л. В
Скачати 121.94 Kb.
НазваЗвіт про виконання умов контракту за період з 01. 09. 2011 р по 31. 08. 2012 р директора Кременчуцької загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 Яшиної Л. В
Дата конвертації01.02.2013
Розмір121.94 Kb.
ТипЗвітЗвіт

про виконання умов контракту

за період з 01.09.2011 р. по 31.08.2012 р.

директора

Кременчуцької загальноосвітньої школи

I-III ступенів №1

Яшиної Л.В.


Наша школа — це навчальний заклад, що виконує замовлення суспільства щодо виховання конкуренто­спроможної особистості в умовах ринкової економіки, яка вміє орієнтуватися в системі найрізноманітніших суперечностей і здатна планувати стратегію власного життя в руслі національних і загальноєвропейських цінностей.

Педагогічний колектив будує школу розвитку та вдосконалення, повноцінного освітнього простору, рівних можливостей у навчанні й вихованні учнів із максимальним урахуванням їхніх природних осо­бливостей та обдаровань: школу, у якій навчатимуться разом обдаровані діти та звичайні, і всі стануть успіш­ними в житті, здатними до інтеграції в європейське співтовариство.

Наша мета — це школа безпечних і комфортних - умов для учнів і співробітників.

Напрям роботи школи – це створення специфічної внутрішньої атмосфери. Цьому сприяють Концепція розвитку школи, конкретизовані плани (річний, місячний, тижневий).

Безперечно, складовою іміджу школи є особливості навчально-виховного процесу, які дають конкретні результати. Діяльність нашого навчального закладу є результативною. Так 240 учнів взяли участь і стали переможцями конкурсів різних рівнів: міжнародних «Кенгуру», всеукраїнських «Левеня», «Колосок», 14 учнів нашої школи стали переможцями олімпіад базових дисциплін.

Одним із завдань адміністрації та педагогічного колективу школи є:

 • -вдосконалення та розвиток кабінетної системи навчання.

 • організація роботи з обдарованими учнями;

 • -надання науково-методичної допомоги вчителям-предметникам в удосконаленні навчально-ви­ховної роботи;

 • забезпечення використання вчителем сучасних педагогічних засобів навчання;

 • узагальнення та поширення кращого досвіду
  вчителів.

Наявність добре обладнаного навчального кабіне­ту сприяє забезпеченню високого рівня викладання навчальної дисципліни, прищепленню інтересу учнів до предмета. У ньому проводяться уроки, гурткові, позакласні та факультативні заняття, виховна робота з учнями; відбувається систематичне підвищення наукової, педагогічної, психологічної та методичної кваліфікації вчителів.

Робота навчальних кабінетів школи провадиться в тісному взаємозв'язку й забезпечує реалізацію науково-методичної проблеми, що спрямована на вдо­сконалення системи роботи з обдарованими учнями.

Окрім 20 навчальних (предметних) кабінетів, у закладі функціонують кабінети обслуговуючої праці та швейної справи, майстерня по металу, по дереву, три спортивні й актова зала, бібліотека.

Майже кожен кабінет забезпечений ТЗН: комп'ютером, телевізором, ОУЕ), принтерами. Вони мають достатню кількість навчально-наочних посібників, обладнання загального призначення, методичної літератури, по­сібників, педагогічного програмного забезпечення. Таке навчальне обладнання кабінетів сприяє вико­нанню навчальних програм, запровадженню різних методів роботи, спрощує й полегшує роботу вчителя та учнів, створює умови для їх творчої співпраці в ході роботи над дослідними проектами. Робота в навчальних кабінетах здійснюється за допомогою комплексного використання всієї матеріально-технічної й дидактичної баз, що сприяє розвитку обдарованості учнів школи.

Девіз нашого колективу: «Ми не намагаємося стати кращими за інших, ми прагнемо стати завтра кращими за нас сьогоднішніх». Тому педагогічний колектив школи спрямовує свої зусилля на формування особливої системи цінностей у вихованців, що забезпечується структурою виховної роботи: створенням дитячої організації «Сузір’я», систематичним якісним чергуванням учнів, складанням звітів учнівського самоврядування, проведенням доброчинних акцій. Чергування учнів і вчителів сприяє підтриманню порядку в школі, формуванню дисципліни та відповідальності за спільну справу. Щорічні доброчинні акції виховують співчуття, доброзичливість, терпимість.

Важливою для іміджу школи є робота над зміцненням традицій: значні результати має організація науково-дослідної роботи учнів у межах Малої академії наук. У 2010-2012 р.р. 12 учнів стали лауреатами обласного етапу захисту дослідних робіт, у 2012 р. наша учениця захистила роботу на обласному рівні і стала переможцем.

Вся робота школи за звітний період була направлена на забезпечення реалізації єдиної державної політики в галузі освіти, виконання вимог законодавства України про освіту, указів Президента України щодо основних напрямків реформування освітньої галузі. Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, спрямованих на підтримку вітчизняної освіти і науки, створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти, турботу про педагогічних працівників, учнів та їх соціальний захист.

На базі школи п’ятий рік працює пункт зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників.

Демократичні перетворення, соціальні зру­шення серйозно вплинули на традиційну систему шкільної освіти, торкнувшись насамперед її концептуальних ідей. Сьогодні школі потрібно здій­снити перехід від формування особистості, яка просто володіє набором знань, до особистості мислячої, здатної активно використовувати на­буті знання у практичній діяльності. Це передба­чає побудову такого освітнього простору, у якому кожен учень може самореалізуватися, самовизна­читися, знайти себе в справі, відчути й пережити в школі під час вирішення навчальних проблем «ситуацію успіху».

У закладі в наявності всі документи, які регламентують його діяльність: статут, концепція розвитку, річний план роботи школи. Навчальний план складено відповідно типовим навчальним планам.

Школа є місцем, де учні здобувають перші навички життя в демократичному суспільстві. Наш навчальний заклад є наочним прикладом практичної реалізації принципу громадсько-державного управління освітою.

Методи організації шкільного життя, утвердження партнерства задля спільного успіху дали можливість створити школу як відкриту педагогічну систему, яка легко сприймає нові ідеї, продукує освітні ініціативи, відгукується на волевиявлення всіх учасників освітнього процесу. У пошуках нової системи освіти на перший план висуваються гуманістичні ідеї й орієнтири, що ґрунтуються на повазі до особистості дитини, турботі про її розвиток. Такий підхід передбачає прийняття кожного вихованця як унікальної особистості, визначення його прав, ставлення до нього як до суб'єкта власного ( розвитку, опори в його вихованні на сукупність знань про людину й високий професіоналізм).

Пошуком засобів розробки освітніх моделей, спрямованих на виконання нового соціального замовлення, педагогічний колектив займається багато років, але особливо плідною ця робота стала тоді, коли педагогічний колектив розпочав роботу над проблемою «Всебічний розвиток людини, як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових та фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей» та виконання таких завдань:

 • поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів шляхом створенням профільних класів, класів з поглибленим вивченням навчальних предметів, організації роботи факультативів, гуртків, спецкурсів;

 • підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;

 • удосконалення професійної майстерності педагогічних працівників шляхом організації роботи НІМО учителів-предметників, творчих груп учителів, проведення методичних тижнів,;

 • підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;

- розвиток учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу;

- забезпечення ефективної роботи методичного кабінету школи;

- підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів;

- продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів;

- забезпечення психологічної підтримки загальношкільних методичних заходів;

- підвищення іміджу навчального закладу.

На виконання Національної доктрини розвитку освіти, Закону України “Про загальну середню освіту” вживається комплекс заходів щодо організації профільного навчання учнів старшої школи, зокрема, школа працює за відповідними типовими навчальними планами, оновленими програмами, підручниками та посібниками, рекомендованими для використання у профільними класах.

Варіативна складова робочого навчального плану містить необхідне для реалізації технологічного ( 10-А, 11-А кл. ), математичного ( 10-Б кл.), і історичного (11-Б кл. ) профілів та передпрофільного навчання.

Варіативна якість загальної середньої освіти забезпечується через реалізацію інваріантної та варіативної частини навчального плану. Години варіативної частини реалізуються для задоволення потреб дітей в організації компенсуючих і розвиваючих знань, посиленні окремих предметів, поглиблення їх вивчення. Варіативна частина має доповнити державний мінімум для надання більш якісної освіти і поглиблення знань кожного учня. З варіативної частини виділяються години для індивідуальних занять з обдарованими учнями ( олімпіади, МАН )

Варіативна частина – курси за вибором (історія Полтавщини, креслення, географія рідного краю, фізична географія своєї місцевості, основи теорії літератури, МАН, олімпіада) забезпечують рівний доступ до якісної освіти кожному учню.

Пропедевтичний відбір до класів відповідного профілю проводиться у квітні-травні кожного навчального року. Поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів відбувається шляхом створенням профільних класів, класів з поглибленим вивченням навчальних предметів, організації роботи факультативів, гуртків, спецкурсів.

У 2011-2012 навчальному році виховна робота в школі була організована з урахуванням основних положень Конституції України, «Конвенції про права дитини» Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Законів України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про охорону здоров'я», Закону України «Про охорону дитинства» та на виконання Комплексної програми профілактики злочинності, Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти, Концепції громадянської освіти в Україні, Концепції превентивного виховання дітей та молоді, Закону України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення», Комплексної програми профілактики запобігання поширенню алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та СНІДУ серед населення регіону.

Виховна робота проводилась в таких напрямках:

 1. Громадянське виховання.

 2. Родинно – сімейне виховання.

 3. Військово – патріотичне виховання.

 4. Трудове виховання.

 5. Художньо – естетичне виховання.

 6. Моральне виховання.

 7. Екологічне виховання.

 8. Формування здорового способу життя.

 9. Превентивне виховання.

 10. Сприяння творчому розвитку особистості.


Головною метою виховання на сучасному етапі є передача молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури, його національної ментальності, своєрідності світогляду і на цій основі формування особистісних рис громадянина України, які включають у себе національну самосвідомість, розвинену духовність, моральну, художньо-естетичну, екологічну, правову, трудову й фізичну культуру, розвиток індивідуальних здібностей і таланту. Завдання школи — формування й розвиток високо Інтелектуальної, свідомої особистості з громадянською позицією, готовою до конкурентного вибору свого місця в житті.

На виконання державної програми комп'ютеризації та інформації загальноосвітніх навчальних закладів, наша школа належить до системно-активного закладу, який прагне змінити свою діяльність, уміє прогнозувати зміни в освітній діяльності, у якому нововведення розраховані на загальний позитивний результат. Адміністрація прагне до гармонізації різних нововведень, орієнтації їх на досягнення загальної результативності, прогнозування змін на майбутнє. Модернізація змісту освіти реалізується за наявності необхідних організаційних, змістових, технологічних та матеріально-технічних умов.

Серед них :

 • поповнення та обладнання класів, кабінетів, майстерень навчально-наочними посібниками, Інструментами, книгами, меблями; своєчасний ремонт приміщень;

 • використання в оформленні школи національних і державних символів України.

Потрібно подбати про:

 • забезпечення навчальних кабінетів приладами й обчислювальною технікою, комп'ютерами;

 • організацію нових кабінетів і створення в них умов для ефективного проведення уроків і позакласних заходів; поповнення бібліотечного фонду;

 • опрацювання кошторису й раціональне використання бюджетних асигнувань;

 • поліпшення умов для роботи груп продовженого дня; налагодження гарячого харчування учнів;

 • організацію роботи в навчальних майстернях;


 • забезпечення протипожежної безпеки;

 • організацію роботи технічного персоналуОсновні заходи школи, реалізація яких дала змогу досягти визначених на 2011-2012 н.р. цілей і завдань

 1. Поступове запровадження державних стандартів базової, повної загальної середньої освіти.

 2. Реалізація положень Законів України “ Про загальну середню освіту”, “ Про позашкільну освіту”.

 3. Забезпечення подальшого впровадження профільного навчання у старшій школі.

 4. Подальше підвищення ефективності виховної роботи з учнями шляхом реалізації обласної програми системи виховання учнівської молоді на період до 2012 року та відповідних обласних комплексних програм.

 5. Впровадження сучасних інформаційних технологій.

 6. Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу, особливо дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей.

 7. Підвищення кваліфікації педпрацівників.

Визначені основні напрями діяльності ради школи; важливі питання,, які розглядались зборами (конференціями): участь громадськості в удосконаленні навчання і виховання молоді; шляхи співпраці з науково-дослідними, виробничими, кооперативними організаціями, добровільними товариствами, творчими спілками; участь батьківських комітетів, батьківського класного активу в справі виховання дітей у школі; пропаганда педагогічних знань серед батьків і населення; організація громадського контролю за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів; проблеми соціального захисту учнів, розподілу фонду всеобучу, контролю за використанням бюджету школи.

Значну увагу під час організації роботи з колек­тивом приділяється реалізації соціально-психо­логічних функцій управління, до яких належать:

 • організація колективу;

 • мотивація і створення сприятливого мікро­клімату.

Організація шкільного колективу — це діяль­ність директора школи в напрямі узгодження й координації дій усіх учасників навчально-ви­ховного процесу, що сприяє високій результатив­ності спільних зусиль. Організація колективу пе­редбачає:

 • добір кадрів відповідно до штатного роз­кладу;

 • визначення завдань та умов для їх виконання;

 • внутрішню координацію персоналу.
  Основними атрибутами організаційної куль­тури є такі:

 1. Загальнолюдські цінності, до яких належать здоров'я, сім'я, дружба тощо.

 2. Ціннісні професійні орієнтири, які допома­гають людині відповідно поводитись (педагогічна етика, гідність, рівень знань учнів та ін.)

У наявності накази про створення ради по харчуванню та про організацію харчування в школі. Ведеться контроль за кількістю дітей, що харчуються. Буфетна продукція відповідає вимогам, організовано вітамінний стіл.

Адміністрація закладу та педагогічний колектив приділяє достатню увагу зміцненню матеріально-технічної бази, збереженню життя і здоров’я дітей та працівників. Залучаються добровільні батьківські кошти та спонсорська допомога підприємств. Проведені випробування опору заземлення та ізоляції електромережі з оформленням відповідних протоколів, школа прийнята до експлуатації в новому навчальному році з оформленням відповідних актів. Проводяться необхідні інструктажі та розроблені інструкції з охорони праці з реєстрацією у відповідних журналах, забезпечуються вимоги ТБ в приміщеннях. Створені куточки з ТБ, правил дорожнього руху, кабінет ОБЖ, активно працюють дружина юних пожежних та загін юних інспекторів руху. Територія та заклад відповідають санітарно-гігієнічним нормам. Проводиться певна роботи щодо економного витрачання електроенергії.

Стан кошторису не завжди відповідає плануванню на кожний місяць, що пояснюється об’єктивними причинами.

Сьогодні школа забезпечує оптимальні умови для життєтворчості; створює оптимальні умови для самореалізації особистості; формує поняття значимості української мови, як державної; утверджує здоровий спосіб життя, як невід’ємного елемента загальної культури особистості, формування її фізичних здібностей , зміцнення здоров’я.


Директор школи Л.В.ЯшинаСхожі:

Звіт про виконання умов контракту за період з 01. 09. 2011 р по 31. 08. 2012 р директора Кременчуцької загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 Яшиної Л. В iconНаказ №193 Про підсумки атестаційної експертизи Чорбівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
«Про проведення державної атестації Чорбівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів» у період з 23 по 27 квітня по 2012 року проведено...
Звіт про виконання умов контракту за період з 01. 09. 2011 р по 31. 08. 2012 р директора Кременчуцької загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 Яшиної Л. В iconНаказ №312 Про підсумки атестаційної експертизи Василівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
«Про проведення державної атестації Василівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів» у період з 7 листопада по 11 листопада 2011...
Звіт про виконання умов контракту за період з 01. 09. 2011 р по 31. 08. 2012 р директора Кременчуцької загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 Яшиної Л. В iconЗвіт про роботу загальноосвітньої школи I-III ступенів №20 Дзержинської міської ради, «Школи сприяння здоров’ю»

Звіт про виконання умов контракту за період з 01. 09. 2011 р по 31. 08. 2012 р директора Кременчуцької загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 Яшиної Л. В iconЗвіт директора школи на загальних зборах Звіт директора Іванківської зош І-ІІІ ступенів №1 Ройта О. О. про свою діяльність на посаді протягом 2011/2012 навчального року с. м т. Іванків 31. 05. 2012
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...
Звіт про виконання умов контракту за період з 01. 09. 2011 р по 31. 08. 2012 р директора Кременчуцької загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 Яшиної Л. В iconНаказ №181 Про підсумки атестаційної експертизи Григоро-Бригадирівської загальноосвіт ньої школи І-ІІ ступенів
Про проведення державної атестації Григоро-Бригадирівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів” у період з 10 по 20 квітня 2012...
Звіт про виконання умов контракту за період з 01. 09. 2011 р по 31. 08. 2012 р директора Кременчуцької загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 Яшиної Л. В iconЗвіт ректора Одеської національної морської академії про виконання умов контракту з Міністерством освіти І науки України у 2011 році
Відповідно до умов контракту зобов'язання перед Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та колективом академії ректором...
Звіт про виконання умов контракту за період з 01. 09. 2011 р по 31. 08. 2012 р директора Кременчуцької загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 Яшиної Л. В iconЗвіт директора чвпу про роботу за 2012-2013 н р. В 2012-2013 н р. робота була спрямована на виконання умов контракту, нормативних документів, що регламентують роботу навчального закладу, програми розвитку училища
В 2012-2013 н р робота була спрямована на виконання умов контракту, нормативних документів, що регламентують роботу навчального закладу,...
Звіт про виконання умов контракту за період з 01. 09. 2011 р по 31. 08. 2012 р директора Кременчуцької загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 Яшиної Л. В iconЗвіт директора Маниковецької загальноосвітньої школи І ііі ступенів за 2012 2013 навчальний рік
Маниковецької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів за 2012 – 2013 навчальний рік
Звіт про виконання умов контракту за період з 01. 09. 2011 р по 31. 08. 2012 р директора Кременчуцької загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 Яшиної Л. В iconНаказ №125 Про проведення навчально- польових зборів з учнями 10-х класів загальноосвітніх навчальних закладів району та практичних занять з дівчатами в лікувальних установах На виконання програми навчального предмету "Захист Вітчизни", наказую
Бокіймівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів(Бокіймівська, Новинодобрятинська загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів), Торговицької...
Звіт про виконання умов контракту за період з 01. 09. 2011 р по 31. 08. 2012 р директора Кременчуцької загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 Яшиної Л. В iconПаспорт дубівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Рожнятівського району на 2011-2012 р р. Директор школи Гладун Наталія Іванівна Заступник директора
Проблемне питання школи: удосконалення форм,методів і прийомів навчання та втілення у практику роботи школи нових підходів у навчанні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи